Verslag van de vergadering van 22 november 2000  

Aanwezig waren:  
Arja de Vink (voorzitter), Paul Vonk (secretaris), Piet Brak, Joop Verheul, Henny van de Hunnik, Cock Hoogerbrugge, Wim Oudijk, Joost Fritz, Coby Lekkerkerker, Gert Jan Stoof, Petra de Vink (leden), Maarten van Oort (wijkagent), Bart Schnoor en Henk Keizer (gemeente), Herman Lekkerkerker (belangstellende).  

Afgemeld hebben zich:  
Fred van Arkel (vice voorzitter), Hanneke Kastelein, Jan van Amerongen.  

Opening

Arja opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.    Mededelingen en ingekomen stukken

  • Gespreksverslag bijeenkomst van 2 oktober j.l. inzake het Dorpshart Zegveld;

  • Idem van 16 oktober j.l.

   Er zijn geen vragen over de ingekomen stukken.

   3.    Verslag vergadering 13 september 2000

   Tekstueel:

   Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

   Naar aanleiding van:

   Piet geeft aan dat in het verleden gekozen is voor het vermelden van voornamen. Dit zal voortaan ook zo ingevuld worden.

   Punt 11c: Normaal zou het verslag/high lights uiterlijk op woensdag bij Jolanda van Hunnik  gebracht worden. Vanwege het huidige tijdstip is dit nu niet mogelijk. Volgend jaar zijn de vergaderingen op maandag en zal het wellicht wel mogelijk zijn.

   4.    Kennismaking nieuwe wijkagent

   De nieuwe wijkagent - dhr. Maarten van Oort- is voor een korte kennismaking aanwezig. Hij stelt zich voor en vertelt waar hij zoal gewerkt heeft. Maarten geeft aan dat het zijn bedoeling is om voor een langere periode wijkagent van Zegveld te blijven. Maarten is onder zijn mobiele nummer altijd bereikbaar. Als iemand hem nodig heeft dan kan naar het bureau (Anneke van Putten) gebeld worden die het nummer van Maarten heeft. Maarten wil een wijkschouw maken en met een collega eens door het dorp lopen, waarbij bijvoorbeeld gekeken wordt of auto's afgesloten zijn, waar daar voor spullen in liggen, etc. Verder meldt Maarten dat hij slechts een klacht heeft gehad over de caravan van de jeugd (positief, aldus de vergadering!). Aan Maarten wordt gemeld dat het parkeren van vrachtwagens gevaar oplevert in de bebouwde kom. Ten aanzien van het probleem van parkeren van auto's aan privé opritten vraagt iemand of trottoirbanden door mensen geel geschilderd mogen worden. Henk merkt op dat dit niet mag. Maarten geeft nog aan dat als er problemen zijn met parkeren langs opritten, de politie gebeld moet worden. Op een vraag omtrent het spreekuur geeft Maarten aan dat hij van een collega hoorde dat dit niet heeft gewerkt. Voor het vertrek van Maarten wordt nog afgesproken dat hij de data zal blokkeren in zijn agenda en dat het DB vooraf bepaalt of het zin heeft dat Maarten aanwezig is.  

   5.    Voortgang diverse lopende zaken;

   Het Dorpsplatform verbaast zich over het feit dat zij van onderstaande projecten nog steeds geen planning heeft. Het gaat om grote projecten waarvan toch projectplanningen moeten zijn, al is het maar in doorlooptijden en met voorbehoud als het gaat om vertragingen tengevolge van bezwaarschriften (dan is het immers ook maar helder wat die bezwaren voor gevolgen hebben), aldus het Dorpsplatform. Deze geeft aan dat zij op deze manier moeilijk hun rol van "spreekbuis" van het dorp Zegveld kunnen invullen. Willen zij snel aan tafel zitten, dan is het nodig dat het platform kan inschatten wanneer er iets wordt verwacht. Verder is het platform van mening dat er (al dan niet via de Berichtgever) adequater voorlichting gegeven moet worden aan de inwoners. Duidelijkheid over wat van hen verwacht wordt, wanneer hebben de inwoners medezeggenschap en wanneer informatieverstrekking is daarbij volgens het platform belangrijk. Een verkeerd voorbeeld hiervan was de informatie vorig jaar in verband met de RO procedure rondom de kern. Een aannemer was tijdens die avond aanwezig en wist aan de belangstellenden te melden om welke type woningen het ging, terwijl de procedure daaromtrent nog geruime tijd in beslag zou nemen. Het platform is van mening dat het wekken van dit soort verwachtingen niet kan.

   Het blijkt overigens dat de gemeente naar eigen zeggen nog moet wennen aan de pro-actieve houding van het dorpsplatform, daar waar andere platforms op een later tijdstip in het proces insteken. 

   1. Situatie rondom de speeltuin aan de Molenweg;

   Henk geeft aan dat hij contact heeft gehad met een collega (mw. Pelt van groen). Paul merkt op dat ook hij met haar contact gehad heeft en dat hieruit de volgende info kwam:

   ·  Deze week ligt het raadsvoorstel ter vaststelling van het speelplaatsenplan bij het college;

   ·  Eind december komt dit in de raad voor een budget;

   ·  De Robbedoes heeft een hoge prioriteit;

   ·  Er is nog niet heel veel inhoudelijk bekend over wat er moet komen. Er komen toestellen voor 0-6  en 7-12 jarigen. Het plan is nog op hoofdlijnen. Over het beheer is nog niets bekend. Er komt in principe geen bovenwijkse voorzieningen maar toestellen afgestemd op leeftijden;

   ·  Er voor het speelplaatsenplan nog onvoldoende geld is bij de gemeente;

   ·  De mogelijkheid tot overleg met bestuur is mogelijk en zal medio januari 2001 plaatsvinden.

    Het platform is van mening dat:

   Ø      de speeltuin duidelijk bovenwijks is (er komen kinderen zowel van andere kernen, maar ook van omliggende gemeenten, er worden kinderpartijtjes gehouden, etc.)

   Ø      op dit moment er sprake is van kaalslag;

   Ø      voor het voorjaar 2001 de speeltuin weer op orde moet zijn, inclusief bovenwijkse toestellen;

   Ø      dat medio januari 2001 een gesprek tussen gemeente en de speeltuinvereniging moet plaatsvinden;

   Ø      dat hierin ook aandacht geschonken moet worden aan verantwoordelijkheden en bevoegdheden (beheer);

   Ø      dat bezien moet worden wat de speeltuin zelf kan doen (kleine reparaties, schilderwerk aan toestellen e.d.) ;

   Ø      het platform aan de invulling van bovenstaande ondersteuning zou kunnen geven en bereid is aan het overleg deel te nemen.

                Op voorstel van Joop wordt besloten, na consultatie van de speeltuinvereniging, een brief te sturen aan de gemeenteraad      en college, waarin nadrukkelijk aandacht gevraagd wordt voor bovenstaande en dat het platform vindt dat e.e.a. spoedig uitgevoerd moet worden.

   1. Dorpshart

   Het verwondert het platform dat het plan, dat een aantal jaren geleden opgesteld is, met middenberm, nu weer gewijzigd is. Het platform is echter blij dat er eindelijk iets lijkt te gaan gebeuren en wil dan ook de nadruk leggen op de voortgang van de uitvoering van het plan.

   Henk geeft aan dat uit het overleg met de direct belanghebbenden (Milandhof en Winkeliersvereniging) is gebleken dat zij voorkeur geven aan het huidige plan daar het vorige plan verkeerstechnisch wat problemen zou kunnen opleveren (keren auto's, breedte van de weg, etc.).

   Gert Jan vraagt waarom de Molenweg nu uit het plan gelaten is, terwijl het de vorige keer er nog in zat. Henk overhandigt een plattegrond en legt uit dat de omgeving van de Molenweg in fase 1a zit. In totaal gaat het om vier fasen:

   I. Middenweg; Ia. Molenweg (Stoof); II. Achter de Milandhof (omgeving fysiotherapeut). III. Boschsloot en omgeving; IV. Rabobank (parkeerplaats).

    Henk geeft ten aanzien van fase I (Middenweg) aan dat het realiseren van bomen bemoeilijkt wordt door de aanwezigheid van de vele kabels en leidingen. In overleg met de winkeliers zal bezien worden wat de mogelijkheden zijn.

   1. Bestemmingsplan kern Zegveld

   Henk geeft aan dat het nog wel 2 tot 3 jaar kan duren voordat het plan vastgesteld kan worden, zulks ook vanwege de te verwachten procedures. De uitbreiding rondom de Milandhof (sportcafe, fysiotherapeut) zijn naar voren gehaald middels een separate RO procedure. 

   1. Groot onderhoud Hoofdweg

   Piet vraagt wanneer het werkgroepje, dat "in de startblokken staat" een concept plan kan krijgen, zodat zij hiernaar kan kijken en in overleg kan treden met de gemeente. Henk zegt dat er nog maar een "viltstiftplan" (heel ruw concept) is. Uitvoering zal volgens Henk waarschijnlijk in 2001 plaatsvinden. Afgesproken wordt dat het platform binnen drie weken voor het moment van behandeling onder embargo (in verband met zorgvuldigheid naar aanwonenden) stukken krijgt. Het platform (in deze het werkgroepje Hoofdweg) zal ideeën doorgeven aan Henk. Henk voegt er nog aan toe dat over het ophogen van de Hoofdweg en de verkeersmaatregelen - waarschijnlijk in het voorjaar 2001 - nog een informatieavond voor de bewoners gegeven zal worden.

   De plannen zullen tevens in de Milandhof ter inzage gelegd worden.

   1. Parkeerplaats Rabobank

   Henk geeft aan dat dit in fase IV zit. Een tijdstip is nog niet bekend. Voor de feestdagen zal een en ander overigens worden opgeruimd. Het opknappen van het parkeerterrein (vanwege bouwactiviteiten in zeer slechte staat) zal als prioriteit worden aangemeld.

   1. Wateroverlast-Deltaplan

   Het Dorpsplatform geeft aan dat de situatie op sommige plaatsen alarmerend is. Nabij de Waldhoorn en op de hoek Beatrixstraat/Bernhardstraat blijft het water lang staan, waardoor een minder valide aanwonende problemen ondervindt. Het gemaal is vernieuwd en het platform vraagt zich af of dit wel afdoende is. Henk geeft aan dat ter plaatse van de Julianalaan de riolering door heipalen doorboord is. Dit is onlangs ontdekt en de reparatie hiervan moet positief merkbaar zijn voor de genoemde problemen.

   Henk geeft verder aan dat de gemeente in overleg is met het Hoogheemraadschap om de kern Zegveld in de toekomst door middel van een eigen bemaling een eigen waterpeil te geven. Dit leidt er toe dat de wegen op hoogte blijven. Overigens is het hiermee verband houdende peilbesluit door de provincie afgekeurd.

   1. Ophoging Dorpsstraat/Bernhardlaan

   Het platform vraagt of het probleem niet verplaatst wordt daar enkele wegen behoorlijk verhoogd worden, maar de aanliggende straten lager blijven liggen. Het platform begrijpt dat het Deltaplan niet ineens kan worden uitgevoerd (kost volgens Henk 10 tallen miljoenen) maar zij vraagt zich af waar het water blijft. Volgens Henk levert dit geen problemen op.

   Het platform vraagt zich af waarom in de nieuwbouw niet meteen polystyreen aangebracht is, daar dit nu alsnog zal moeten gebeuren. Henk geeft aan dat hij over deze suggestie met collega's van het grondbedrijf in overleg is.

   1. Beschoeiing langs Hoofdweg

   Het platform betreurt het dat een slecht stuk schoeiing langs de Hoofdweg van ongeveer 100 meter niet meteen vervangen is toen het fietspad is opgeknapt. Nu ligt er een knap fietspad, maar komt het water hier nog over heen, aldus het platform. Henk geeft aan dat de beschoeiing langs de Hoofdweg als prioriteit voor de begroting wordt aangemeld. Het platform vraagt of dit kleine stukje niet vooruit getrokken kan worden. Henk zal dit "meenemen".

   6.    Vergaderschema 1e halfjaar 2001

   Besloten wordt op maandag 19 maart 2001 en maandag 28 mei 2001 te vergaderen.

   7.    Afronding convenant

   De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het DB om de opmerkingen over het vergaderquorum e.d. aan te houden tot na de evaluatie van het convenant, over ongeveer een jaar. Het convenant is hiermee vastgesteld. De winkeliersvereniging is akkoord dat Gert Jan hen vertegenwoordigt en dus het convenant ondertekent. De Milandhof sluit het intern nog kort. Zowel de Milandhof als de winkeliersvereniging en de gemeente krijgen het definitieve exemplaar.

   8.    Ontwikkelingen rond JOP en jeugdcafe (toelichting vergadering  Jeugd, gemeente en Dorpsplatform van 5 oktober j.l.)

   Arja schetst een beeld van de vergadering. Het jongerencafé komt er en wordt door de jeugd toegejuicht. De Milandhof heeft het beheer hierover. Er komt een jongerenbestuur die als "activiteitencommissie" allerlei activiteiten voor de jeugd zal gaan organiseren. De gemeente geeft wellicht subsidie hierop. Over de "bevroren" rekening van Break-Out zal nog overleg plaatsvinden met het - voormalige - bestuur van Break-Out.

   Bart stuurt aan de op 5 oktober j.l. aanwezige jeugd en het platform het plan-de-campagne voor de activiteiten.

   Omtrent de JOP merkt Bart op dat het geld hiervoor aanwezig is, maar dat de plek van de JOP nog niet bekend is. De jeugd en de Milandhof zijn het eens over de plaats - aan de achterkant van de sporthal - in de hoek naast de berging, maar de stedebouwkundigen zijn het daar nog niet over eens. Het platform - ondersteund door Joop - vindt dat als de jeugd en de Milandhof het eens zijn, dit toch ook gerealiseerd moet kunnen worden. Overigens wordt nog door Bart en Joost aangegeven dat de caravan echt een tijdelijke oplossing is en weg gaat als de JOP gerealiseerd is.

   9.    Opheffing buslijn 101 (naar Woerden, vice versa)

   Fred is bij Connexion niet verder gekomen. Bart heeft informatie ingewonnen. Het komt er op neer dat lijn 101 tussen 07.00 en 08.00 uur 4x zal rijden (richting Woerden) en richting Zegveld van 14.00 tot 18.00 uur 5 keer. Deze verschraling blijkt onafwendbaar gezien het geringe aantal passagiers overdag (3 tot 4 mensen zit dan in de bus). De gemeente heeft het hierover in de commissie uitgebreid over gehad, aldus Joop, maar er is geen alternatief. Bart vult aan dat het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer een goede vervanger is. Een belletje naar de maatschappij en een busje is binnen een kwartier ter plaatse. Het platform is bevreesd voor een drempel. Met name ten aanzien van de ouderen maakt het platform zich zorgen (ziekenhuisbezoek!) of zij hiervan gebruik zullen maken. Het platform vindt dat er van gemeentewege  heldere informatie moet komen (Berichtgever!). Het platform vindt dat een optie van half 3 tot half 7 bespreekbaar moet zijn, vanwege het feit dat nogal wat mensen laat in de middag pas op het station in Woerden arriveren.

   10.   Vaststellen onderwerpen voor eerstvolgende vergadering

   Voortgang lopende zaken (zie hierboven), organisatie wijkschouw, begroting (Fred doet een voorzet aan Bart).  

   11.    Rondvraag

   • Cock vraagt aandacht voor de GSM mast van 39 meter hoog. Het is de vraag of die op de geplande plaats moet komen, daar op die plek waarschijnlijk woningbouw komt. Bart zal dit meenemen.

   • Het platform vraagt nogmaals aandacht voor regelmatige communicatie, met name via de Berichtgever over onderwerpen ten aanzien van het dorp Zegveld, die voor andere kranten niet aantrekkelijk genoeg zijn, maar voor Zegveld concrete zaken kunnen bevatten. Bart neemt dit mee.

   • Bart geeft aan dat de Berichtgever een financiële bijdrage krijgt. Het is een krant die al heel lang in de behoefte voorziet.

   • Paul opent een bankrekening. Bart zal een voorschot betalen voor exploitatiekosten (i.v.m. vergaderingen, kantoorbenodigdheden, etc. ).

   • Het platform vraagt om de cie- en raadsstukken te mogen ontvangen. Bart zal dit regelen.

   • Piet vraag om de uitslagen van de enquête rondom de verkeersmaatregelen Hoofdweg. Bart zal dit bij de wethouder opvragen.

   12.   Sluiting

   Paul Vonk
   Secretaris/penningmeester

   De leden van het Dorpsplatform Zegveld wensen iedereen een Gelukkig en Gezond 2001