Verslag van de vergadering van 19 maart 2001

Aanwezig waren:
Arja de Vink (voorzitter), Fred van Arkel (vice voorzitter), Paul Vonk (secretaris), Piet Brak, Joop Verheul, Henny van de Hunnik, Cock Hoogerbrugge, Wim Oudijk, Hanneke Kastelein, Jan van Amerongen Coby Lekkerkerker, Herman Vergeer, Petra de Vink (leden), Bart Schnoor en wethouder Marjolein Verburg (gemeente), Mariëtte Rietveld (Robbedoes), Arie Bol (werkgroep Hoofdweg).

Afgemeld hebben zich:
Joost Fritz, Henk Keizer, Lijndert Bos.

1.Opening

Arja opent de vergadering en heet met name wethouder Verburg welkom. 

2. Mededelingen 

Het DB heeft besloten de Dorpschouw uit te stellen omdat op dit moment al genoeg zaken binnen het dorp aan de orde zijn. 

3. Ingekomen en verzonden stukken  

Onderaan wordt een overzicht gegeven van de ingekomen en verzonden brieven. De stukken hebben bij de secretaris ter inzage gelegen. 

4. Verslag van de vergadering van 22 november 2000

  • In verband met het feit dat het vermelden van alleen de voornaam de persoon nog niet herkenbaar is, wordt gekozen voor het vermelden van de voor- en achternaam.

  • Met betrekking tot de beschoeiing langs de Hoofdweg worden twee zaken door elkaar gehaald, namelijk de beschoeiing langs de Hoofdweg vlak voor de bebouwde kom en ca. 100 meter fietspad vlakbij het industrieterrein.

  • De enquête rondom de verkeersmaatregelen Hoofdweg is volgens Bart Schnoor vanavond aan Piet Brak overhandigd

  • Het verslag wordt, met in achtneming van het hier boven vermelde, ongewijzigd vastgesteld.

5. Voortgang lopende zaken  

a. Situatie rondom de speeltuin aan de Molenweg

Er is een raadsbesluit genomen en een budget is beschikbaar gesteld. De speeltuinvereniging is bezig materiaal uit te zoeken. Een gesprek heeft plaatsgevonden met de gemeente inzake het beheer. Ontwikkelingen worden afgewacht. Uitgangspunt is nog steeds dat in het voorjaar de speeltuin weer gebruiksgereed is. 

Mariëtte Rietveld (Robbedoes) geeft aan dat de gemeente zich in deze positief heeft opgesteld. De communicatielijnen met de gemeente zijn kort. Met name door de hoge prijzen van de toestellen en het feit dat uit het krediet ook kosten van verwijderen en afvoeren betaald moeten worden is het budget ad ƒ 35.000,-- nogal krap. De speeltuinvereniging is dan ook zeer blij met de gift ad ƒ 1.000,--die wethouder Verburg had ontvangen vanwege het slaan van een 1e paal in Woerden aan de speeltuinvereniging beschikbaar heeft gesteld.  

b. Dorpshart  

Een bijeenkomst heeft op 19 februari j.l. plaatsgevonden. Het ziet er naar uit dat in april/mei 2001 begonnen wordt met de werkzaamheden. In totaal zal het werk zo'n 44 weken duren. Een Email is van Henk Keizer ontvangen waarin deze aangeeft dat het streven er op gericht is in mei het karwei aan te besteden en te starten in juni. Tussentijds komt er dan nog een avond met de aannemer over de werkplanning en de wijze van uitvoering. Het dorpsplatform neemt aan dat de betrokken partijen uitgenodigd worden. Marjolein Verburg geeft nog aan dat de middenberm op verzoek van de winkeliers uit het plan is gehaald. In de voorjaarsnota (richtlijnen meerjarenbegroting) wordt de prioriteit van de volgende fase bepaald. 

C. Bestemmingsplan kern Zegveld  

Toelichting wethouder Marjolein Verburg

Kern Zegveld Marjolein geeft informatie over het RO-traject dat gelopen moet worden. Vanaf 1 mei a.s. zullen de plannen ter inzage liggen. In de commissie van mei a.s. wordt de herziening weer behandeld en in september a.s. vastgesteld. Met de rechtsmiddelen die voorhanden zijn is er echter volgens Marjolein nog een lange weg te gaan.  

Het bouwplan voor de praktijk van fysiotherapeut Verbeek e.a. staat een dezer dagen in de krant en de bouwvergunning hiervoor zal op korte termijn verleend worden. Uiteraard staat ook hiertegen een rechtsgang open die vertragend kan werken. Op dit moment wordt de kans van slagen hierop klein geacht, mede ook vanwege de positieve houding van de provincie Utrecht.

Woningen gemeentewerf  

Hiervoor wordt vanwege de gemeente een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit moet inzicht geven in welke typen, stijl, bebouwingsdichtheid e.d. gebouwd moet gaan worden.

Woningen Milandweg  

Hiervoor zullen kavels aan burgers worden verkocht.  

Platform

Vanuit het platform wordt aangegeven dat de opstallen van het constructiebedrijf van Luinen leeg staan. Geopperd wordt deze panden, die in de kern liggen en vanuit milieuoogpunten daar onwenselijk waren (al in de Zegveldse periode is getracht het bedrijf te verplaatsen) aan te kopen. Marjolein geeft aan dat de gemeente niet de rol van projectontwikkelaar op zich zal nemen maar dat zij uiteraard bereid is om hierin mee te denken als een particulier zich met plannen aandient.

Afspraak: 

Wim Oudijk, Piet Brak, Cock Hoogerbrugge zullen met het DB op het bestemmingsplan reageren. Wethouder Marjolein Verburg zal zorgdragen voor een doorloopschema (planning) van de procedure.

d. Groot onderhoud Hoofdweg  

De werkgroep bestaat uit Piet Brak, Peter Brak, Coby Lekkerkerker, Hennie van Hunnik, Arie Bol, Fred van Arkel en Wim Knol. De werkgroep heeft zijn plannen gedegen voorbereid en verzorgt via Power Point een heldere presentatie van de visie van de werkgroep. De handouts  van de presentatie zullen deel uitmaken van het verslag en worden bijgevoegd.

Conclusie: het plan zal aan het college worden aangeboden en zal daarna aan de commissie door de werkgroep (als afgevaardigde van het platform) worden toegelicht.  

De voorzitter bedankt de aanwezige werkgroepleden voor de heldere uiteenzetting en de perfecte presentatie!!

e. Parkeerplaats Rabobank  

Marjolein Verburg geeft aan dat hierover binnenkort een advies aan het college wordt aangeboden. Het kan zijn dat hiervoor extra budget nodig is.  

f. Wateroverlast-Deltaplan  

Marjolein Verburg geeft aan dat in de meerjarenbegroting 2001-2003 de Molenweg, de Hoofdweg en de Bernhardlaan opgenomen zijn.

g. Ophoging Dorpsstraat/Bernhardlaan  

Zie punt f.  

h. Opheffing buslijnen Nieuwkoop-Woerden  

De opheffing is een feit. Het dorpsplatform Zegveld heeft bezwaar aangetekend en diverse brieven gestuurd. Een en ander heeft nog niets opgeleverd. Het bezwaar bij GS loopt nog. Ook heeft wethouder Annet v.d. Wouden de raad in februari j.l. beloofd dat ze contact met Connexxion opneemt om goed bezette ritten weer terug te krijgen.

Het blijkt dat de Hopper wel door de jeugd ontdekt is, maar dat het vermoeden bestaat dat de voorziening voor de ouderen nogal hoogdrempelig is. De gemeente wordt gevraagd om - via de Berichtgever - wat doelgerichtere voorlichting aan de ouderen te geven met wellicht een interview met een "gebruiker".  

Gesteld wordt dat Nieuwkoop bepaalde informatie wel krijgt, maar Zegveld niet. Marjolein Verburg zal dit meenemen naar haar collega wethouder.  

6. Ontwikkelingen rond JOP en jeugdcafe

Op 22 maart a.s. wordt de eerste paal geslagen voor de bibliotheek en (jeugd) cafe. De gemeente wordt gevraagd naar de ontwikkelingen rondom de JOP.  

Bart Schnoor geeft aan dat omtrent de JOP overleg is geweest met de jongeren en de beheerder van de Milandhof. Er zal een activiteitencommissie in het leven worden geroepen, met name voor de jongeren die te jong zijn om buiten het dorp uit te gaan. Voor deze activiteiten is een budget aanwezig. Dhr. Sonneveld helpt de jongeren met de aanpak.  

Bart zal het idee van de jeugd meenemen om ergens een basketbalveldje te creëren. Wellicht dat dit bij de speeltuin gerealiseerd kan worden.

Inzake de plaats van de JOP, nabij de ingang van het jeugdcafe/bibliotheek, is het platform niet tevreden. Zij vraagt zich af waarom het idee, aan de lange zijde van de sporthal, een plek die de jongeren zelf ook wel zagen zitten, afgeketst is. Komt dit door de stedenbouwkundige of zijn er andere oorzaken, vraag het platform zich af.  

Volgens Bart volgt er nog overleg tussen de jeugd, de gemeente en de Milandhof. Omdat de jeugd in het verleden het dorpsplatform Zegveld heeft gevraagd haar te ondersteunen, zal het platform ook worden uitgenodigd.

7. Kandidatuur Woerdens Platform Gehandicapten  

Wij kregen het verzoek van het Woerdens Platform Gehandicapten of het dorpsplatform Zegveld een Zegveldse kandidaat voor dat platform weet. De kandidaat hoeft niet gehandicapt te zijn.  

Er zijn op dit moment geen kandidaten bij het platform bekend. Afspraak: als iemand nog een naam te binnen schiet, dan zal deze dit aan Arja de Vink doorgeven. Herman Vergeer zal over zijn mogelijke inbreng nog nadenken.

8. Jaarverslag 2000  

Het DB heeft een jaarverslag opgesteld. Deze wordt ter vaststelling aangeboden.  

Opgemerkt wordt dat Wim Oudijk namens de Milandhof aanwezig was en Henk Keizer namens de gemeente.

9. Begroting 2001

Het DB heeft een concept begroting opgesteld. Deze begroting wordt thans aan de vergadering voorgelegd.  

De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld. Paul geeft een banknummer door aan Bart Schnoor en Bart zal zorgdragen voor de betaling over het jaar 2000 van de bijdrage aan het platform t.b.v. de Berichtgever.

10. Afronding convenant  

Het concept convenant is door de vergadering vastgesteld en verzonden aan de vertegenwoordigers van de stichting Dorpshuis Milandhof en de winkeliersvereniging.  

Bart Schnoor zal nog laten nagaan of er juridische belemmeringen zijn m.b.t. de ondertekening. Wethouder Jelle IJpma komt het convenant de volgende keer ondertekenen. Navraag wordt nog gedaan of de Milandhof en de winkeliersvereniging het convenant moeten ondertekenen (actie Paul Vonk).

11. Vaststellen onderwerpen voor eerstvolgende vergadering op 28 mei a.s.  

Naast de voortgang van de punten uit dit verslag zal met name het probleem "vrachtwagenparkeerterrein" aan de orde komen.

12. Rondvraag  

  • Herman Vergeer vraagt of er bankjes kunnen komen in het buitengebied, bijvoorbeeld aan het begin van het fietspad naar de Meije omdat daar nogal veel zwerfafval wordt achtergelaten. Wethouder Marjolein Verburg neemt dit mee.

  • Opgemerkt wordt dat in de Berichtgever geen aandacht geschonken wordt aan het Landschapsbeleidsplan. Coby Lekkerkerker vraagt wat men van de Berichtgever verwacht. Afgesproken wordt dat de Berichtgever voor redactioneel nieuws vanwege het Dorpsplatform zorgt maar dat de gemeente het blad ook wat meer zou mogen gebruiken als communicatiemiddel naar de Zegveldse bevolking omdat het nieuws in de Woerdense Courant vaak niet concreet genoeg is.

  • Opgemerkt wordt dat in de afgelopen winter een aantal malen een auto over het fietspad langs de Hoofdweg geslipt is, hetgeen uiteraard zeer gevaarlijk is. Geconstateerd wordt dat het een vrij liggend (en dus relatief veilig) fietspad is en dat tegen slippartijen niet veel gedaan kan worden.

  • Geconstateerd is dat achter het pand van B. den Hollander (beddenspeciaalzaak) nogal wat containers staan. Wethouder Marjolein Verburg geeft aan dat per 1 april a.s. de zaak naar Woerden zal verhuizen. Zij neemt de opmerking over de containers mee. Wat er met het pand gaat gebeuren is nog niet bekend, aldus Marjolein, maar bekend is dat de bestemming beperkingen heeft.  

  • Gevraagd wordt of het klopt dat bij de speeltuin aan de Molenweg een zendmast komt. Geopperd wordt dat langs het terrein van Siveo '60 een betere optie is. Wethouder Marjolein Verburg neemt het mee.

  • Gevraagd wordt of het mogelijk is dat Herman van Rossum (schaduwfractie RPF en wonend in de Meije) lid van het platform mag worden. Het DB zal dit meenemen en zich hierover buigen, wellicht dat andere fracties in Woerden hier ook interesse in hebben.  

13. Sluiting

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en met name wethouder Marjolein Verburg voor haar bezoek en bijdrage. Marjolein geeft aan het zeer plezierig te hebben gevonden en zou het goed vinden als de wethouders bijvoorbeeld eenmaal per jaar een vergadering van het Dorpsplatform Zegveld zouden bezoeken.

P. Vonk (secretaris/penningmeester)

Overzicht van ingekomen brieven:  

a. Brief van de gemeente Woerden d.d. 22 februari 2001 met betrekking de voortgang van het Ontwikkelingsprogramma Investeringsbudget Vernieuwing (ISV);  

b. Uitnodiging van de gemeente Woerden d.d. 29 januari 2001 voor een bijeenkomst over het ISV d.d. 15 februari 2001;

c. Brief van de gemeente Woerden d.d. 5 januari 2001 met betrekking tot het speelplaatsen beheerplan;  

d. Uitnodiging van de gemeente Woerden d.d. 31 januari 2001 voor een besloten bijeenkomst d.d. 19 februari 2001 inzake de ophoging van het Dorpshart Zegveld;  

e. Antwoord van Connexxion op onze brief met betrekking tot de wijziging in de dienstregeling;  

f. Antwoord van Connexxion d.d. 2 januari 2001 inzake een brief van het platform om alsnog extra ritten aan te brengen in de dienstregeling van lijn 101. Zij komen niet tegemoet aan het verzoek van het platform;  

g. Ontvangstbevestiging van de provincie Zuid-Holland d.d. 2 februari 2001 inzake het bezwaarschrift van het platform inzake de wijziging van de dienstregeling Connexxion buslijn 101;  

h. Besluitenlijst / gespreksverslag van de gemeente Woerden inzake het beheer van de speelplaats de Robbedoes;  

i. Uitnodiging van de stichting Dorpshuis Milandhof om aanwezig te zijn bij het slaan van de eerste paal op 22 maart 2001;  

j. Ontvangstbevestiging van de gemeente Woerden d.d. 16 januari 2001 van onze brief van 31 december 2000 met betrekking tot de speeltuin;  

k. Mededeling van de gemeente Woerden d.d. 19 januari 2001 dat onze brief d.d. 31 december 2000 inzake de speeltuin behandeld zal worden in de raadsvergadering van 25 januari 2001;  

l. Uitnodiging van de provincie Zuid Holland voor een hoorzitting over gewijzigde dienstregelingen d.d. 8 februari 2001'

m. Ontvangstbevestiging van de gemeente Woerden d.d. 29 december 2000 van onze brief van 21 december 2000;

n. Brief van de provincie Zuid-Holland d.d. 8 februari 2001 met uitnodiging het bezwaar met betrekking tot de wijziging van de dienstregeling mondeling toe te lichten;

o. Ontwikkelingsprogramma ISV Woerden 2000-2004, vastgesteld door de raad van de gemeente Woerden d.d. 29 maart 2001.  

Overzicht van verzonden brieven:

a. Brief aan Connexxion d.d. 29 november 2000 inzake de wijziging dienstregeling lijn 101;  

b. Brief aan Connexxion d.d. 21 december 2000 inzake de wijziging dienstregeling lijn 101;  

c. Brief aan de gemeente Woerden d.d. 31 december 2000 inzake de speeltuin;  

d. Bezwaar tegen de gewijzigde dienstregeling lijn 101 door middel van de brief d.d. 29 januari 2001 aan GS van Zuid-Holland;  

e. Brief aan de provincie Zuid Holland d.d. 12 februari 2001 dat het Dorpsplatform Zegveld niet op de hoorzitting vertegenwoordigd is;  

f. Concept convenant aan de besturen van de stichting Dorpshuis Milandhof en de winkeliersvereniging;  

g. Brief aan Provincie d.d. 12 februari 2001 dat wij geen gebruik zullen maken van de mogelijkheid ons bezwaarschrift inzake de wijziging van de dienstregeling mondeling toe te lichten.