Verslag van de vergadering van 17 september 2001

Aanwezig:

Cok Hoogerbrugge, Arja de Vink, Piet Brak, Cobi Lekkerkerker, Corry Vink, Hanneke Kastelein, Jacqueline de Voogel, Jan van Amerongen, Fred van Arkel, Petra de Vink, Herman Vergeer, Paul Vonk, Jolanda van Hunnik, Lijndert Bos, Menno Brak, Nic van der Plank.

Van de gemeente Woerden: Bart Schnoor en Henk Keizer

Van SWW : de heer Klee

 

1. Opening

Arja opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Joop Verheul heeft zich afgemeld.

2. Mededelingen

Betreffende het convenant deelt de voorzitter mee dat Milandhof en de winkeliersvereniging niet zullen meetekenen. Bart Schnoor deelt mee dat de notitie wijkbeheer, waar de gemeente aan werkt, nu bij het college is. De notitie bevat een passage over de juridische status van wijk- en dorpsplatforms. Het DB zal zich hierop oriënteren alvorens verder te gaan met het convenant.

3. Ingekomen stukken

Aan de lijst wordt toegevoegd: een uitnodiging voor de opening van de nieuwe ruimte voor de Bibliotheek en het sporterscafé op 27 september a.s.

4. Verslag van de vergadering van 28 mei 2001.

Over het verslag zijn geen opmerkingen; het verslag wordt goedgekeurd.

5. Situatie speeltuin Molenweg.

Het beschikbare budget van de gemeente voor het aanbrengen van verbeteringen is niet erg doelmatig besteed; in plaats dat er speeltoestellen gekomen zijn is het bedrag voor een groot deel (f. 20.000) opgegaan aan grondwerken. Een bedrag ad. f. 10.000 van de Fortisbank is besteed voor de aanschaf van een nieuw toestel. Het bestuur van de speeltuin is over de gang van  zaken niet tevreden. Er komt een gesprek met wethouder Van der Woude.

6. Winkelvoorzieningen

Er lopen nog gesprekken tussen de firma Bremmer en de gemeente over de uitbreiding van de supermarkt. Een oplossing lijkt mogelijk.

7. Dorpshart

Henk Keizer deelt mee dat in oktober met het bestratingwerk wordt begonnen. Eerst wordt bestraat bij Milandhof, daarna bij de winkels, dan volgt de rijbaan.

Als alles normaal verloopt is het werk voor de feestdagen klaar.

8. Bestemmingsplan bebouwde kom Zegveld

Het bestemmingsplan is op 10 september in de commissie RSE besproken, de definitieve vaststelling vindt plaats in de Raad van 27 september a.s. 

Nieuwe inbreidingslocaties bij voorbeeld op de plek van Van Luinen zijn mogelijk via een artikel 19 lid 2 procedure. De mogelijkheid een zendmast op te richten binnen de bebouwde kom tot een hoogte van 55 meter is uit het plan gehaald. In het plan zijn twee bouwlocaties aangegeven, één op het terrein van de vroegere gemeentewerkplaats met bestemming woondoeleinden 1 (maximaal 16 woningen) en één aan de Milandweg met bestemming woondoeleinden 2 (maximaal 8 woningen).

Het dorpsplatform vindt dat gezien de schaarse bouwmogelijkheden in ons dorp er op de  bouwlocaties gestreefd moet worden naar betaalbare woningen (starters). Het DB schrijft een brief naar de Raad om dat te benadrukken.

In de oude dorpskern dreigt het pand van café Verhoeff zijn winkelbestemming te verliezen. Het DB zal dit ook in een brief aan de Raad aansnijden.

9. Groot onderhoud Hoofdweg

Henk Keizer deelt mee dat er een plan gereed is voor de herinrichting van de Hoofdweg na de op handen zijnde ophoging. Het plan wordt op maandag 29 oktober 2001 aan de bevolking gepresenteerd. Henk Keizer wordt er aan herinnerd dat bij de presentatie van de ideeën van de werkgroep, die vanuit het dorpsplatform is gevormd, door de aanwezige wethouders is toegezegd dat vertegenwoordigers van de werkgroep vooraf geïnformeerd zullen worden.

10. Opheffing buslijnen.

Het Dorpsplatform heeft bij de provincie Zuid-Holland bezwaar gemaakt tegen de opheffing van de buslijnen. De bezwaren werden ongegrond verklaard, omdat de inkrimping van de dienstregeling op lijn 101 is voorgelegd aan het BRU dat geen bezwaren had tegen de wijziging.

Er is een gesprek geweest met Connexxion, de gemeente, de BRU en de provincie Zuid-Holland. Dit heeft niet tot resultaat geleid. Het feit dat Zegveld aan de rand van twee provincies ligt lijkt de oorzaak te zijn dat Zegveld bijna zonder openbaar vervoer zit.

Voor Woerden wordt een duur busvervoerplan ontwikkeld. Ook in dat plan wordt de kern Zegveld vergeten. Het DB zal dit bij de gemeente aankaarten.

11. 30 kilometer-zone Korensloot/Broeksloot

Henk Keizer deelt mee dat de 30 kilometerzone binnenkort wordt gerealiseerd, voorlopig alleen met borden.

12. Communicatiemast

De beoogde communicatiemast voor het calamiteitennetwerk C2000 komt na vele protesten niet bij de speeltuin. Er wordt nu gedacht aan een locatie bij het Siveo-veld.

13. Coffeeshop

De rechter heeft de gemeente, die had geweigerd een vergunning af te geven voor een coffeeshop, in het ongelijk gesteld. De coffeeshop is inmiddels open gegaan.

14. Jongerensoos/JOP/Basketballveld

Bart Schnoor deelt mee dat de realisatie van een hangplek (JOP) nog even is uitgesteld.

De organisatie achter de jongerensoos is ter ziele. De beheerder van  Milandhof wil hierin een  rol gaan vervullen.

Omwonenden hebben al bezwaren gemaakt tegen het op de vorige vergadering van het Dorpsplatform gelanceerde idee om bij de Waldhoorn een basketballveld te realiseren. Bart Schnoor deelt mee dat er voorlopig geen geld is voor een basketballveld.

15. Kandidaten Platform Gehandicapten

Er zijn namen doorgegeven. Er is nog geen reactie.

16. Klankbordgroep Bomen

Son Tienhoven is bereid aan de klankbordgroep deel te nemen. Zij is deze avond naar een vergadering van de klankbordgroep.

17. Woningverdeling.

De heer Klee van de SWW licht de spelregels toe.

De gemeente Woerden valt onder de BRU. Dit betekent dat voor de kern Zegveld iedereen uit West-Utrecht voor een vrijkomende woning kan meedingen. Een voorkeurspositie voor eigen inwoners mag niet.

In de kring van woningbouwcorporaties wordt op dit moment gekeken of een voorkeurspositie voor eigen inwoners van kleine kernen waar niet gebouwd mag worden, haalbaar is; de politiek zou dit vervolgens over moeten nemen.

Menno Brak, die speciaal voor dit onderwerp de vergadering bezoekt, zegt dat in naburige Zuid-Hollandse regio’s er wel beschermende maatregelen gelden. De heer Klee geeft aan dat men in het Utrechtse nog niet zo ver is.

18. Dorpsschouw

Er wordt geprobeerd in het voorjaar een dorpsschouw te houden.

19. Bermbeheer

Geconstateerd is dat de Julianalaan op dit moment geen grasberm heeft. Niet duidelijk is of nieuwe vormen van bermbeheer al in de bebouwde kom van Zegveld worden toegepast. Lijndert Bos zal dit nagaan.

20. Volgende vergadering/onderwerpen

De volgende vergadering is op 26 november 2001.    

Onderwerpen op de agenda  zijn o.a. programma wijkschouw en parkeren bij de Joraischool aan de Nieuwstraat.

21. Rondvraag

Vragen worden gesteld over onderhoud groenvoorzieningen, ophoging fietspad langs de Hoofdweg en het kappen van bomen.

22. Sluiting.

Arja bedankt ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering.

Piet Brak, notulist