Verslag van de vergadering van 4 maart 2002  

Aanwezig:
Annet van der Woude (wethouder), Maarten Haug (raadslid), Bart Schnoor en Diederik Korse (ambtelijke ondersteuning) Jolanda van Luinen (Woerdens Nieuwsblad), Cok Hoogerbrugge, Johanna Oudshoorn, Hanneke Kastelein, Jacqueline de Voogel, Corry Vink, Wim Oudijk, Son Tienhoven, Petra de Vink, Lijndert Bos, Herman Vergeer, Cobi Lekkerkerker, Piet Brak, Freddy van Arkel, Arja de Vink, Jan van Amerongen en Paul Vonk (leden). 

1. Opening.

Arja opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.

2. Mededelingen/ingekomen stukken.

∑ Hennie van de Hunnik heeft zich afgemeld. 
∑ De ingekomen stukken werden op de agenda vermeld en lagen vooraf bij de secretaris en ter vergadering ter inzage. 

3. Verslag van de vergadering van 26 november 2001

∑ Tekstueel: vastgesteld;
∑ Naar aanleiding van: 
o Ten aanzien van de parkeeroverlast heeft het DB een brief geschreven aan het schoolbestuur van de Jorai. De strekking van de brief is dat de school en ouders in eerste instantie zelf het probleem proberen op te lossen. De school heeft de ouders die met de auto komen inmiddels gevraagd via de Nieuwstraat naar school te rijden en via de Molenweg weg te rijden. 
Wethouder van der Woude geeft aan dat eenmaal per jaar een aantal scholen geÔnventariseerd worden ten aanzien van de verkeersveiligheid (route van en naar school).
∑ Geluidsoverlast in de Milandhof:
Cok merkt op dat de klachten wellicht toch wat serieuzer opgepakt moeten worden. Conclusie: de burgers moeten dan wel hun klachten melden bij de politie anders lijken er geen problemen te zijn. Ook zal het probleem bij de wijkagent worden aangekaart. 
∑ Dorpshart:
Johanna stelt voor om twee invalidenparkeerplaatsen te realiseren, een aan de kant van de Milandhof nabij de hoofdingang en een bij de nieuwe locatie van de fysiotherapeut (aan de achterzijde). De plaatsen moeten wel voldoende ruim zijn om rolstoelen e.d. uit de achterkant van de auto te kunnen halen en aldaar kunnen "uitpakken". De Dorpsplatform stemt met het idee van harte in. Johanna zal e.e.a. via het Gehandicaptenplatform inbrengen. 
Brievenbus
Het Dorpsplatform schrijft een brief aan de PTT of de brievenbus weer in het centrum teruggeplaatst kan worden, zodanig dat rolstoelgebruikers er ook gebruik van kunnen maken. 
Parkeren in Dorpshart
Geconcludeerd wordt dat er met name aan de winkelzijde auto's worden geparkeerd die lange tijd (soms de gehele dag) daar blijven staan. Dit heeft tot gevolg dat het winkelend publiek dat boodschappen wil inladen daar niet kan parkeren. Een idee is om aan de winkelzijde de parkeerplaatsen te bestemmen voor kort parkeren. Conclusie: De werkgevers langs de Middenweg (ruim genomen) worden benaderd om te bewerkstelligen dat hun werknemers hun auto niet daar parkeren; het Dorpsplatform en de gemeente denken na over oplossingen om lang parkeren te voorkomen. 
∑ Bestemmingsplan kern Zegveld/toekomstige bebouwing
Wethouder van der Woude geeft de volgende planning: beide locaties (Milandweg en voormalige gemeentewerf) zijn in procedure. GS is tot en met het 2e kwartaal 2002 bezig om plan vast te stellen -> in het 3e kwartaal volgt een stedenbouwkundig ontwerp -> daarna wordt er gesproken over de differentiatie. Het Dorpsplatform wil graag bij het ontwerp betrokken worden. 
∑ Groot onderhoud Hoofdweg
Diederik: 50 boringen zijn verricht in asfaltkern en fundering. Er is sprake van teerhoudend asfalt, maar dat is veel het geval. In de fundering is geen sprake van een alarmerende situatie met betrekking tot zware metalen. Er zijn 5 peilbuizen geslagen en het water is bemonstert. De uitkomst hiervan valt binnen de norm. Via de IBC methode (Isoleren-Beheren-Controleren) zal het groot onderhoud plaatsvinden. Dit is goed nieuws omdat bij een grote vervuiling er ook grote problemen zouden zijn. Vanwege de ondergrond is het niet verstandig om de fundatie weg te halen en met licht materiaal op te hogen ook omdat de fundatie er al zo lang ligt en ingeklonken is en dit juist in stand gehouden moet worden. Twee gaten (beneden waterpeil) zullen worden uitgefreesd en de fundatie zal worden opgevuld. Planning: uitvoering wordt verwacht vanaf tweede halfjaar 2002, doorlopend in 2003. De werkgroep van het Dorpsplatform (Piet en Freddy) zal vroegtijdig (binnen twee maanden) bij de verdere plannen worden betrokken. Op twee plaatsen (voormalige benzine stations) wordt nog nader bodemonderzoek gedaan. 
∑ Openbaar vervoer
Wethouder vertelt dat zij met de portefeuillehouder van het BRU heeft gesproken. Deze heeft een belofte gedaan dat als het busplan binnen het budget gerealiseerd kan worden hij extra geld over heeft voor de buslijn naar en van Zegveld. Het busplan moet voor de zomer door de gemeente aangenomen zijn. Een week daarna gaat de brief naar het BRU die alsdan zijn belofte kan waarmaken. Risico: als er wijzigingen in het busplan worden aangebracht die budget vergen. Er is dus een opening, aldus de wethouder. 
∑ 30 Kilometer zone Broeksloot/Korensloot
Diederik: binnenkort komt er een collegevoorstel, daarna uitvoering (met inachtneming van wettelijke procedures). 
∑ Kandidatuur Woerdens Platform Gehandicapten
Johanna Oudshoorn is de vertegenwoordiger geworden. Dit platform overlegt elke drie maanden met de wethouder en dit werkt erg positief. Als er zaken zijn die spelen dan gaarne aan haar doorgeven. Johanna zal het realiseren van een invalidenparkeerplaats nabij de dokter meenemen naar het platform. 
∑ Woningverdeling
Bart vertelt dat op dit moment de instroom en uitstroom + wachtlijst van inschrijvingen voor Zegveld wordt geanalyseerd. Voor 1 april a.s. moet het rapport aan de BRU worden aangeboden in verband met de mogelijke afscherming van de woningmarkt ten behoeve van Zegveld. Het Dorpsplatform wil graag een afschrift van het rapport. 
Conclusie: het Dorpsplatform vreest dat veel (oud) Zegvelders al zoveel keer geprobeerd hebben om (via een woonbon) in aanmerking te komen voor een huis in Zegveld dat velen hun pogingen gestaakt hebben. Vervolgens komen bijvoorbeeld jonge Zegvelders die gehuwd zijn (of gaan huwen) of samenwonen (dan wel dit willen gaan doen) door deze samenwoningvorm een te hoog inkomen hebben en dus om die reden dan weer niet in aanmerking komen! Het Dorpsplatform stelt dan ook voor om (als het resultaat van het rapport niet bevredigend is) bijvoorbeeld een jaar te gaan monitoren. Dit moet wel helder met de Zegvelders gecommuniceerd worden. Zij moeten dus de bonnen weer gaan invullen en wellicht een kopie bij het Dorpsplatform in de bus doen, zodat een archief opgebouwd kan gaan worden. 
∑ Vrachtwagenparkeerprobleem
Wethouder vertelt dat de gemeente op een andere wijze het parkeren zal gaan reguleren. Niet langer wordt met vrijstellingen gewerkt maar met vergunningen waarvoor betaald zal moeten worden, dan wel dat de bedrijven op hun eigen terrein gaan parkeren. Op dit moment wordt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gecheckt of dit juridisch houdbaar is (secretaris verwijst naar berichten aangaande Nieuwkoop-Noorden waar dit ook speelt). De gemeente is met de ondernemer(s) in gesprek waarbij aangegeven wordt dat zij het parkeerprobleem zelf moeten oplossen. Een aantal vrachtwagens gaat naar de Nijverheidsbuurt tengevolge van een herschikking van grond aldaar. Een alternatief is ook de Botnische Golf. Verder is er een parkeerstrook voor twee vrachtwagens gepland aan de Middenweg (einde nieuwbouw). Het Dorpsplatform heeft een duidelijke voorkeur voor parkeren op het (daartoe bedoelde) bedrijventerrein en aan de Botnische Golf en vindt de Middenweg minder geschikt. . 
∑ Voetbalveldje nabij volkstuinen
Op het voetbalveldje zullen doelen worden geplaatst en het zal regelmatig gemaaid worden. Bart zal met Jan en Paul het dorp doorgaan om te kijken welke plaatsen nog meer in aanmerking komen. 


4. Notitie wijkbeheer

Bart geeft een korte toelichting. Vooral de gegroeide praktijk zal geformaliseerd worden, ook financieel gezien. Op 21 maart a.s. is er een informatie avond over de notitie wijkbeheer. Het DB zal daar vertegenwoordigd zijn. Tevens is er dan een uitwisseling met andere wijkplatforms. De aanwezigen hebben verder geen vragen ten aanzien van dit onderwerp. 

5. Dorpsschouw

De dorpsschouw uiteindelijk gepland op: 4 juni 2002 om 19.30 uur. Het DB zal voor de verdere invulling zorgdragen. In de berichtgever komt een advertentie met uitnodiging om via het Dorpsplatform punten aan te dragen. 

6. Invulling locatie van Luinen.

Het Dorpsplatform Zegveld heeft al eerder voorgesteld om op het perceel woningbouw mogelijk te maken. De volgende redenen zijn hiervoor aangegeven: ongewenste situatie van huidige invulling (industrie), de zeldzame mogelijkheid van een inbreidingslocatie en daardoor weer enige woningbouw te kunnen realiseren. Het DB is betrokken bij de ontwikkelingen.
Wethouder geeft aan dat er al gesproken is met van Luinen en ontwikkelaars. 
De stedenbouwkundigen zijn positief en denken aan 7/6 woningen. Kortom: de gemeente is actief bezig. 

7. Oversteekplaats Siveo.

Van de voetbalvereniging Siveo '60 is een kopie ontvangen van een brief die aan de gemeente verzonden is. De oversteek blijkt erg gevaarlijk. De wethouder geeft aan dat de brief in behandeling is en dat onder andere gedacht wordt aan "suggestiestroken". Verder zal de bossage ingekort moeten worden. Conclusie: positief, wel vooraf overleggen met Siveo. 

8. Gevolgen westelijke randweg met brug over de Oude Rijn bij Rietveld.

De wethouder legt de plannen nog eens kort uit. Het Dorpsplatform legt uit dat er uiteraard geen sprake van zijn van een NIMBY (Not In My Back Yard) effect maar dat zij graag wil weten of er een substantiŽle toename van sluipverkeer te verwachten is. De wethouder geeft aan dat de berekeningen en onderzoeken uitwijzen dat daar geen sprake van zal zijn. 
In reactie hierop geeft Piet aan dat dit onderzoek enkele jaren geleden plaatsvond en het tracť inmiddels is gewijzigd. Betwijfeld wordt of de westelijke randweg inderdaad geen extra verkeer door Zegveld zal geven. Gezien de noodzaak om de verkeersproblemen in Woerden op te lossen heeft het Dorpsplatform desalniettemin geen overwegende bezwaren tegen het plan. 

9. Parkeren van vrachtwagens/aanhangwagens aan het begin van de Hoofdweg.

Het Dorpsplatform vindt dit een gevaarlijke en dus ongewenste situatie. Dit probleem zal doorgegeven worde aan de wijkagent. 

10. Jaarverslag 2001 

Het verslag is ongewijzigd vastgesteld met dank en complimenten aan de opsteller (Arja). 

11. Aanwezigheid raadsleden in Dorpsplatform.

Het DB staat op het standpunt dat ook niet Zegveldse raadsleden van harte welkom zijn, hetgeen ook prima binnen de dualiseringplannen past, maar dat het in principe niet de bedoeling is dat er elke vergadering een vaste vertegenwoordiger is. 
Hieromtrent wordt uitgebreid van gedachten gewisseld. Maarten oppert dat andere dan Zegveldse raadsleden toch wel een beetje "gediscrimineerd" worden. Annet en Bart zijn het hier min of meer mee eens. Een peiling onder de aanwezige leden van het Dorpsplatform geeft in grote lijnen aan dat ieder raadslid beslist welkom is, maar dat het geen avond van raadsleden mag worden, welk risico ontstaat als er teveel raadsleden zouden zijn. Meerdere leden van het AB van het Dorpsplatform geven aan dat de drempel om zich vrij uit te laten en te spreken verhoogd wordt naarmate er meer raadsleden actief aan de discussie deelnemen (discussie onder de raadsleden dus, die dit gewend zijn en veelal assertiever zijn). De uitlating omtrent discriminatie of wat dan ook is dan ook niet terecht, men is echt welkom, maar het moet wel een overleg van en door het Dorpsplatform Zegveld zijn. 
Overigens is deze kwestie al in het concept convenant geregeld en ook in het gesprek met de portefeuillehouder van 25 februari j.l. is de gemeente hier niet op ingegaan, wat toch verwacht mocht worden als dit zo relevant is. 
Conclusie: het DB zal zich naar aanleiding van bovenstaande nog eens over de kwestie buigen. 

12. Rode contouren

Er is een notitie (die het Dorpsplatform nog niet heeft!) omtrent mogelijke toekomstige woningbouw in Zegveld. Het DB zal zich hiermee bezig houden en een reactie opstellen richting gemeente. Mogelijk zal er een schriftelijke ronde of een extra vergadering gehouden worden.

13. Datum voor de eerstvolgende vergadering.

De volgende vergadering is op 27 mei a.s. 

14. Rondvraag

∑ Parkeerprobleem Broeksloot 
Veel parkeeroverlast (vaste foutparkeerders). Conclusie: meegeven aan wijkagent. 
∑ Wateroverlast Broeksloot
Volgens Herman is het probleem te groot om op een korte termijn opgelost te worden. Het heeft te maken met de grondwaterstand en de waterstand binnen de polders. 
∑ Parkeren vrachtwagens/aanhangers aan het begin van de Hoofdweg
Het Dorpsplatform acht dit een gevaarlijke en dus ongewenste situatie. Dit probleem zal doorgegeven worde aan de wijkagent. 
∑ Herinrichting schoolplein Waldhoorn
a.s. Donderdag avond is er een inloopavond. De plannen liggen op de school ter inzage. Het schoolplein zal ook een buurtfunctie krijgen. 
∑ Appartementen nabij de Milandhof
De secretaris zal bij de makelaar Drieman navragen waar de genoemde voorwaarden voor toewijzing vandaan komen. Noot: bij navraag hedenmiddag bij de makelaar blijkt dat de voorwaarden bij de gemeente en SWW (woningbouwvereniging) vandaan komen. 

15. Sluiting.

P. Vonk (secretaris/penningmeester)