Verslag van de vergadering van 27 mei 2002

Aanwezig:

Jolanda van Luinen (Woerdens Nieuwsblad), Leindert Bos, Piet Brak, Johanna Oudshoorn, Cobi Lekkerkerker (Berichtgever), Petra de Vink, Freddy van Arkel, Corry Vink, Jacqueline de Voogel, Wim Oudijk, Arja de Vink, Herman van Rossum, Cock Hoogerbrugge, Hanneke Kastelein, Jan Zwaneveld, Diederik Korse, Markus Kuitenbrouwer (gemeente Woerden), Sven Sonneveld (stichting jongerenwerk), Paul Vonk.

 1. Opening

 2. Arja opent de vergadering en heet een ieder welkom.

 3. Mededelingen/ingekomen en verzonden stukken

 • De ingekomen stukken en mededelingen stonden op de agenda. De ingekomen stukken lagen voor de vergadering ter inzage bij de secretaris en tijdens de vergadering ter tafel om in te zien. De brief van het BRU inzake woonruimteverdeling moet zijn van het gemeentebestuur aan het BRU.

 • Afwezig gemeld: Jan van Amerongen, Joop Verheul, Bart Schnoor. Markus geeft aan dat Bart met een nekhernia te kampen heeft. (het Dorpsplatform wenst hem veel sterkte toe). Markus vervangt Bart. Maarten (wijkagent) is op vakantie en zal er ook bij de dorpsschouw niet bij kunnen zijn.

 1. Verslag van de vergadering van 4 maart 2002

Naar aanleiding van en tekstueel (meeste punten komen terug in de agenda)

 • Johanna Oudshoorn meldt dat dit nog aan de orde komt en vermeldt dat dokter Quaak het niet nodig vindt dat er een parkeerplaats voor invaliden voor zijn deur komt omdat deze altijd op zijn oprit kunnen parkeren;

 • Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.

 1. Diverse zaken voor de wijkagent

 2. Omtrent parkeren vrachtwagens/aanhangwagen op de hoofdweg binnen de bebouwde kom, overlast hangjeugd en foutparkeerders in de Broeksloot zal het DB na de vakantie met de wijkagent spreken.

 3. Dorpsschouw (zie bijlage voor ingezonden reacties)

 4. De advertentie voor de krant is verzonden. Op 4 juni a.s. zal de dorpsschouw gehouden worden. De route wordt uitgereikt en wordt akkoord bevonden. De inwoners hebben een aantal reacties i.v.m. de Dorpsschouw ingezonden. Deze zijn in een bijlage dat bij dit verslag hoort opgenomen.

 5. Invulling locatie van Luinen.

 6. Het betreffende onroerende goed staat te koop. De mogelijkheid is aanwezig om 7 woningen te bouwen. De ontwikkelingen worden afgewacht. Wel is het zaak de vinger aan de pols te houden.

 7. Oversteekplaats Siveo '60.

 8. Tijdens de dorpsschouw zal hieraan aandacht worden geschonken. De voetbalvereniging Siveo '60 heeft een tijdje geleden een schrijven aan de gemeente gestuurd, maar heeft nog geen reactie van de gemeente vernomen (zie Dorpschouw).

 9. Financieel jaarverslag 2001 en begroting 2002

 10. De stukken kunnen worden behandeld. De begroting en rekening worden vastgesteld. In verband met de decharge van de penningmeester zal de kascontrolecommissie de stukken onderzoeken. Petra en Herman worden hierin benoemd.

 11. Voorlichtingsbijeenkomst Gras en Wolken.

Op 13 juni a.s. zal om 20.00 uur een informatieavond worden gehouden over het veenweidegebied. Centraal tijdens deze avond staat de vraag hoe zuinig Nederland op het veenweidegebied moet zijn. Samen met Bram van der Vlugt, Joop Verheul en Wiel Röling (allen van de stichting Gras en Wolken) wordt gesproken over de toekomst van ons mooie landschap. De uitnodiging wordt tijdens de vergadering uitgereikt en komt in de berichtgever.

 1. Reconstructie Hoofdweg (zie bijlage)

 2. In juni schijnt dit project in de commissie te worden behandeld. De toezegging vanuit het verslag van maart was dat de werkgroep van het Dorpsplatform vroegtijdig (binnen twee maanden) bij de verdere plannen betrokken zouden worden. Fred geeft een nadere toelichting. De tekst van het verslag van het overleg van de werkgroep van hedenmorgen wordt door middel van een bijlage aan dit verslag toegevoegd.

  Het Dorpsplatform gaat akkoord met de kap van de bomen, maar vindt wel dat er hogere bomen moeten terugkeren in plaats van Els als kaphout.

  Er wordt door de gemeente nog een informatie avond belegd. Het Dorpsplatform dringt aan op heldere en concrete informatie via de Berichtgever.

  Verder wordt de suggestie meegegeven goed op de oversteekplaats voor brommers te letten.

 3. Speel(voetbal) veldjes

 4. De gemeente zou met Jan van Amerongen als afgevaardigde van het Dorpsplatform een ronde door het dorp maken. Jan van Amerongen heeft nog steeds geen uitnodiging gehad. Wel zijn er doeltjes bij de speeltuin geplaatst. Markus heeft het telefoonnummer van Jan van Amerongen gehad en zal met spoed contact met hem opnemen. Ingebracht wordt dat hondenpoep vaak de oorzaak is dat mogelijke voetbalveldjes (zoals bij de Clausstraat en de Korensloot) niet als zodanig gebruikt (kunnen) worden terwijl er toch voldoende groen in het dorp is om de hond uit te laten.

 5. 30 kilometer zone

 6. De 30 km zone Korensloot/Broeksloot/Middenweg is al uitgevoerd, terwijl de bezwarentermijn nog niet om was. Diederik legt uit dat de mensen de borden op de gemeentewerf hadden zien staan en hadden deze vervolgens meteen geplaatst terwijl het verkeersbesluit nog niet genomen was.

 7. Woningverdeling

 8. Uit onderzoek is gebleken dat Zegveld het slechtst scoort als het om de kans gaat die iemand heeft om een woning te krijgen. Het lijkt alsof dit niet het enige probleem is. Waarschijnlijk is het voor doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren) niet mogelijk een woning te krijgen die binnen zijn/haar doelgroep valt vanwege het inkomen. De gemeente wordt gevraagd aan te geven wat het vervolg is. Het Dorpsplatform is hier helder over. Zegvelders moeten voorrang krijgen om een woning in het dorp te krijgen ook als het inkomen niet aansluit. De motivatie is duidelijk: wil het dorp in de toekomst levend blijven en met name de sociale infrastructuur (verenigingsleven) een toekomst hebben dan is het zaak om mensen te huisvesten die binding hebben met het dorp. Jan Zwaneveld geeft aan dat de gemeente er ook iets aan wil doen (via een bindingsregeling) en geeft aan dat het Beraad Regio Utrecht (BRU) dat zich hier mee bezig houdt er niet uit kwam en het onderwerp naar Provinciale Staten (provincie Utrecht) heeft doorgeschoven. Daar komt het in september a.s. aan de orde.

 9. Vrachtwagenparkeerprobleem

 10. Jan Zwaneveld geeft aan dat door bezettingsproblemen vertraging is ontstaan en er derhalve geen nieuwe ontwikkelingen zijn.

 11. Rode contouren

Een schriftelijke ronde is gedaan ten aanzien van de reactie op de Rode contouren. Alle leden hebben de concept brief in de bus gekregen. Er zijn enkele reacties binnen gekomen, die vooral de concept brief ondersteunden. Jan Zwaneveld geeft het volgende aan:

 • De provincie heeft de gemeente Woerden uitgenodigd om een beleidsplan Rode contouren op te stellen;

 • De gemeenteraad heeft zich uitgesproken voor een stabilisatiemodel, dat wil zeggen dat het aantal inwoners - per kern - op peil blijft;

 • Het is nog dubieus of de provincie überhaupt wel akkoord zal gaan met grootschalige uitbreiding (buiten inbreidlocaties);

 • De gemeenteraad zal in juni opiniërend (richtinggevend en gedachtenvormend) spreken over de Rode contouren en in september een besluit nemen;

 • De provincie zal in december a.s. een besluit nemen.

Er wordt over dit onderwerp uitvoering gediscussieerd. De conclusie is dat het Dorpsplatform Zegveld in meerderheid nog steeds achter de brief staat die naar de gemeenteraad is verzonden. Daaraan toegevoegd wordt het feit dat de gemeente zelf heeft aangegeven dat zij - door middel van de voorgenomen bouw langs de Milandweg (tennisveld/den Hollander) - de kern wil oprekken zodat de automobilist eerder het gevoel heeft de bebouwde kom binnen te rijden en daardoor minder snel zal rijden.

 1. Bestemmingsplan kern Zegveld (bebouwing gemeentewerf en Milandweg)

 2. Tot en met het 2e kwartaal 2002 zou GS bezig zijn het plan vast te stellen. In het 3e kwartaal zou een stedenbouwkundig ontwerp volgen, waarna over differentiatie gesproken wordt. Het Dorpsplatform heeft aangegeven bij het ontwerp betrokken te willen worden. Jan Zwaneveld geeft aan dat de provincie aan het einde van dit jaar het bestemmingsplan definitief zal goedkeuren, afgezien van een paar kleine onderdelen. In het 3e kwartaal worden de stedenbouwkundige voorwaarden ingevuld en aan het einde van het jaar kunnen de plannen dan ontwikkeld zijn.

 3. Openbaar vervoer

Het busplan moet voor de zomer door de gemeente aangenomen zijn. BRU heeft een belofte gedaan dat als het busplan binnen het budget gerealiseerd kan worden, zij extra geld over hebben voor de buslijn naar en van Zegveld. De gemeente geeft aan dat het onderwerp in juni a.s. in de gemeenteraad wordt behandeld.

 1. Communicatie met gemeente

 2. De DB heeft geconstateerd dat de communicatie van de gemeente richting het Dorpsplatform nog steeds gebrekkig verloopt. Het Dorpsplatform heeft aangegeven tijdig bij de plannen betrokken te willen worden, dat betekent dus op het moment van ambtelijke voorbereiding. Reeds bij de oprichting (en in het concept convenant) heeft het Dorpsplatform beoogd een spreekbuis van de Zegveldse bevolking te willen zijn richting het gemeentebestuur en als zodanig de leemte op te vullen tussen de burgers en de bestuurders. Uit krantenartikelen valt op te maken dat de kiezers het belangrijk vinden dat er weer goed naar hen wordt geluisterd en dat er daadwerkelijk iets mee wordt gedaan (zie onder andere de Woerdense Courant van 16 mei 2002 met de kop "Landelijke trend zet door).

  Het Dorpsplatform Zegveld was toen zij werd opgericht in die zin haar tijd vooruit. Het lijkt echter alsof binnen het stadhuis deze handelswijze echter maar niet kan of wil worden opgepakt. Recente zaken onderstrepen dit, zoals de 30 kilometerzone, de Rode contouren en nu wellicht ook de reconstructie van de Hoofdweg. Het DB wil met de leden bespreken wat deze hiervan vinden. Is het nog wel nuttig om te blijven vergaderen en energie te steken in zaken als het Dorpsplatform geen serieuze gespreks- en onderhandelingspartner is? Zo kan het dorpsplatform nimmer haar taak waarmaken.

  De leden vinden dat de gemeente inderdaad tekort schiet qua communicatie en het tijdig betrekken van het Dorpsplatform Zegveld. De zaak wordt nog even aangezien. Het is in ieder geval positief dat de gemeente ter zake deskundige ambtenaren heeft afgevaardigd waardoor deze vergadering in ieder geval vruchtbaar was.

 3. Rondvraag en wat verder ter tafel komt

 • Er komt nog een info avond voor wijkplatforms. Een model inzake spelregels (convenant) moet nog komen;

 • Het Dorpsplatform Zegveld vindt de nieuwe plaats voor de reclame uiting van de Rabobank, op de hoek tegenover Bremmer, geen juiste plaats;

 • Weidesticht gaat de woning van de wijkverpleegster aan de Hoofdweg verkopen. Het Dorpsplatform zal informeren of er contractueel iets is geregeld ten aanzien van de bestemming van de opbrengst;

 • Aan de Molenweg worden huurwoningen verkocht. Omdat er in de nabije toekomst geen huurwoningen in Zegveld gebouwd gaan worden, zal hierdoor het aantal huurwoningen in Zegveld afnemen. Het Dorpsplatform zal haar bedenkingen bij de SWW naar voren brengen;

 • Aannemer van Bemmel heeft bij de oplevering van de Julianalaan geld geschonken voor een picknickplaats bij het Ooievaarsdorp. Het Dorpsplatform gaat na wanneer dit wordt geplaatst;

 • Fred zal met de gemeente een rondgang door het dorp maken met betrekking tot foutieve en/of onjuiste verkeersborden;

 • Het Dorpsplatform Zegveld gaat op voorstel van Sven akkoord met een zitplaats nabij de ingang naar de bibliotheek/sportcafe, waar ook recreanten kunnen vertoeven. Sven communiceert met Louw en de jeugd en houdt het DB op de hoogte zodat deze tijdig geïnformeerd is;

 • Het verslag mag (actie gemeente) aan de raadsleden verzonden worden.

 1. Datum voor de eerstvolgende vergadering

 2. De volgende vergadering vindt plaats op maandag 16 september.

 3. Sluiting

Arja sluit de vergadering en bedankt een ieder voor diens bijdrage.

Zegveld, 12 juni 2002

Paul Vonk (secretaris/penningmeester)