Verslag van de vergadering van 18 november 2002

Aanwezig:

Arja de Vink (voorzitter), Freddy van Arkel, Son Tienhoven, Cobi Lekkerkerker, Wim Oudijk Corry Vink Petra de Vink, Hanneke Kastelein, Jan van Amerongen , Piet Brak, Cok Hoogerbrugge Lijndert Bos, Johanna Oudshoorn, Henny van Hunnik , Herman Vergeer, Gert Jan Stoof en Paul Vonk (leden); Maarten van Oort (wijkagent), Bart Schnoor (co÷rdinator wijkplatforms gemeente Woerden), Nel Jorna (raadslid), Jolanda van Luinen (Woerdens Nieuwsblad), Maurits Schouten (voorzitter Jorai in verband met verkeersproblemen Jorai), Henk van Luinen (in verband met agendapunt inbreidingslocatie Hoofdweg).

 1. Opening

 2. De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom, speciaal Maurits Schouten, mw. Nel Jorna (VVD raadslid) en Henk van Luinen jr.

 3. Mededelingen/ingekomen en verzonden stukken

Er is bij de agenda een lijst gevoegd van ingekomen en verzonden stukken. De ingekomen stukken hebben bij de secretaris ter inzage gelegen. Stukken die een actie behoeven of om een standpunt vragen worden hieronder weergegeven:

 1. Brief van Tom Graafland en Imre Boogaard. Deze gaat over het voetbalveldje nabij de speeltuin. De bal komt regelmatig in de sloot en dat is natuurlijk best lastig, zeker als een sloot wat breder is. Het Dorpsplatform vindt dat het redelijk is dat er vanuit de gemeente twee lange stokken worden geleverd waarmee de bal uit de sloot gehaald kan worden (stok met ring). Verdergaande maatregelen als netten, hekken e.d. lijken het Dorpsplatform niet uitvoerbaar. Overigens is het Dorpsplatform benieuwd naar de reactie van de gemeente. Actie: secretaris beantwoordt brief van schrijvers.

 2. Brief van de Jorai aan de gemeente inzake het parkeren rondom kruising Molenweg/Nieuwstraat. De voorzitter van de Jorai (Maurits Schouten) is aanwezig om het agendapunt toe te lichten.

 3. Probleem is dat op de hoeken van de Nieuwstraat - Molenweg geparkeerd wordt en dat dit, samen met de snelheid op de Molenweg, leidt tot gevaarlijke situaties. Hierdoor is kortgeleden nog een meisje aangereden. Na de toelichting en uitwisseling van standpunten en ideeŰn wordt afgesproken dat de school zorgdraagt voor adequate informatie naar ouders ten aanzien van aanrijdende auto's en het parkeren van auto's door ouders (een richtingverkeer ook vanuit Molenweg) Wijkagent Maarten zal de gemeente Woerden adviseren gele strepen op de stoepranden aan te brengen zodat een ieder (nog beter) kan zien dat parkeren nabij het kruispunt niet toegestaan is. Het effect hiervan wordt afgewacht voordat nadere advisering met betrekking tot snelheidsremmers (als drempel o.i.d.) wordt overwogen. Maarten zegt toe te zien op de handhaving (controle).

 4. De mail van Jacqueline de Voogel vraagt om een standpunt ter vergadering.

   • Met betrekking tot het schoonmaken van containers is het zo dat er inmiddels een particulier bedrijf is die dit kan verzorgen;

   • Het idee met betrekking tot de kinderboerderij vindt het Dorpsplatform op zich sympathiek, maar is zij wel van mening dat dit in eerste instantie vanuit het particuliere initiatief (bijvoorbeeld bewoners) opgepakt zou moeten worden;

   • Ten aanzien van de boog om parkeren van vrachtwagens te voorkomen wordt van gemeentewege medegedeeld dit een dergelijke maatregel getroffen wordt zodra het parkeerterrein opgeknapt is (zie verderop in het verslag).

 5. De brief van de gemeente inzake een op te richten cultureel platform vraagt om een reactie. De gemeente is op zoek naar een aantal mensen met belangstelling voor Cultureel Woerden. De culturele commissie Zegveld wordt hiervoor benaderd.

 6. De aanvraag van Siveo '60 om een tribune te mogen realiseren vraagt volgens het DB om ondersteuning, ook ten aanzien van de doorlooptijd binnen de gemeentelijke organisatie, gezien de niet volledige informatie omtrent de artikel 19 aanvraag. Het Dorpsplatform stemt in met de ondersteuning. Actie: secretaris schrijft een brief aan de gemeente namens het Dorpsplatform.

 7. Tenslotte brengt Arja in dat dhr. Heemskerk (Hoofdweg) heeft aangegeven te zullen stoppen met de seniorenraad. Arja vraagt de aanwezigen om - wanneer zij interesse hebben of mensen weten die dit zouden willen - dit te melden bij het bestuur van het Dorpsplatform.

 1. Verslag van de vergadering van 16 september 2002

Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.

 1. Voortgangslijst openstaande stukken

De lijst geeft de voortgang aan van de betreffende punten en wordt in de vergadering behandeld. Deze lijst is ook aan de gemeente toegezonden ter voorbereiding. De lijst maakt onderdeel uit van de notulen. De volgende punten worden expliciet doorgenomen:

 1. Het parkeren langs de Hoofdweg. Maarten geeft aan dat dit op zich niet verboden is tenzij er verkeersgevaarlijke situaties ontstaan. Hij heeft de eigenaren van de aanhangwagens hieromtrent aangesproken. Met betrekking tot de personenwagen wordt een signalement hiervan aan hem doorgegeven en zal hij dit in de gaten houden. Als de verkeersveiligheid in het geding is kan overwogen worden de gemeente te verzoeken tot een parkeerverbod te besluiten;

 2. Overlast van jeugd (w.o. disco's). Maarten geeft aan dat teams ter plaatse controleren (met name op de plekken waarvan bekend is dat jeugd voor of na de disco rondhangt). Maarten geeft aan dat op het dit moment goed gaat, cq. de overlast onder controle is. Gert Jan beaamt dit (bewoner hoek Molenweg-Hoofdweg). Ten aanzien van de overlast van parkerende jeugd bij de Milandhof worden de inwoners gevraagd de jeugd hierop aan te spreken. Er is goed contact met hen. Bart geeft aan dat de JOP er voor de kerst zal zijn. Maarten constateert dat de JOP niet "overdekt" is en heeft in die zin twijfels ten aanzien van het effect van de JOP.

 3. Omtrent het parkeren aan de Broeksloot geeft Maarten aan dat hij inmiddels een aantal "gele kaarten" heeft uitgereikt. Afhankelijk van het feit of de auto's gevaarlijk geparkeerd staan zal hij bekeuringen gaan uitdelen (parkeerruimte is nl. zeer beperkt).

 4. Verkeersveiligheid - kapotte lantaarnpalen. Cock vraagt zich af waar de klachten heen moeten als lantaarnpalen stuk zijn. Maarten geeft aan dat deze aan de klachtenlijn moeten worden doorgegeven (met vermelding van het betreffende paalnummer) welke de klacht aan de REMU doorgeeft. Actie: Cok gaat en keer met Maarten mee op diens ronde.

 5. Inzake het onderwerp "inbreidingslocatie van Luinen" is dhr. Henk van Luinen jr. aanwezig. Deze licht de ontwikkelingen toe. Er resteren twee plannen, waarvan er een serieus is. Hij ervaart een gebrekkige actiebereidheid van gemeente en milieudienst. Verder geeft dhr. van Luinen aan dat volgens zeggen het Dorpsplatform zich zou hebben uitgelaten over prijzen van de woningen. Het Dorpsplatform stelt dat zij twee doelen hebben: geen andere invulling (geen industrie meer) en de Zegvelders zoveel als mogelijk kunnen helpen aan een woning. Aan de hand van de door het Dorpsplatform gezonden brief kan geconstateerd worden dat het Dorpsplatform zich niet heeft uitgelaten over de prijzen. Dhr. van Luinen vraagt het Dorpsplatform of zij zich wil inspannen om de uit de impasse te komen. Het Dorpsplatform is bereid om te kijken wat zij binnen haar mogelijkheden kan doen en het DB zal een afspraak met dhr. van Luinen maken.

 6. Bankjes bij ooievaarsdorp. Deze zijn geplaatst maar de situering is niet echt verbeterd Het zijn nu twee verschillende soorten banken en bij een bank wordt het zicht op de ooievaars belemmerd door een prullenbak.

 7. Rondgang met gemeente m.b.t. foutieve verkeersborden. Fred maakt een afspraak om binnenkort de rondgang te maken.

 8. Parkeren vrachtwagens kruising Korensloot-Middenweg. Maarten heeft met eigenaren gesproken en hem om de verkeersonveiligheid gewezen. Eigenaren krijgen bekeuring als blijkt dat zij pal voor de Korensloot blijven parkeren.

 9. Straatverlichting Rondweg. Hieromtrent wordt uitgebreid van gedachten gewisseld. Afgesproken wordt dat Bart zijn collega's zal vragen naar het beleid ten aanzien van straatverlichting in buitengebieden. Wel wordt geconstateerd dat het niet bevorderlijk is als men vanuit een verlichte situatie in een onverlichte situatie terecht komt (zoals richting Siveo '60 nabij familie v.d. Knaap).

 10. Plassen op de Rondweg. Bart geeft aan dat hier iets aan gedaan zal worden.

 11. Zicht vanuit Broeksloot op Milandweg. Dit is beperkt door bossages. Bart geeft aan dat het gemeld is en dat er naar gekeken zal worden. Dit geldt ook voor de hoge coniferen in de bocht van Broeksloot richting brug.

 1. Woningbouw langs de Milandweg en de Nieuwstraat

 2. De notulen van de vergadering van 27 mei j.l. geven aan dat in het 3e kwartaal de stedenbouwkundige voorwaarden worden ingevuld en aan het einde van het jaar de plannen dan ontwikkeld zijn. Bart geeft aan dat de stedenbouwkundige voorwaarden medio december of januari a.s. gereed zullen zijn. Het Dorpsplatform Zegveld zal vroegtijdig worden betrokken bij de te realiseren woningen, mede in relatie tot de doelgroepen die bereikt moeten worden.

 3. Kascontrole

 4. De kascontrole heeft plaatsgevonden (Herman en Petra). De zaken zijn keurig voor elkaar en de penningmeester wordt decharge verleend. De kascontrolecommissie geeft aan dat er zeer zuinig met de gelden omgesprongen is en er derhalve geld over is. Op vragen waaraan dit besteed mag worden geeft Bart aan dat dit in het kader van het functioneren van het Dorpsplatform dient te geschieden. Dit jaar zal er wat meer worden uitgegeven i.v.m. de Dorpschouw en de bijeenkomst van Gras en Wolken. De penningmeester zal bij een overschot vragen het budget over te hevelen naar een speciaal "potje" kleine bestedingen en vervolgens de gemeente te vragen of daar iets uit besteed kan worden ivm speeltoestellen, bankjes e.d.

 5. Oversteekplaats Siveo '60

 6. De gemeente heeft de vereniging uitgenodigd voor een overleg op locatie. Op korte termijn zal dit overleg plaatsvinden.

 7. Voortgangslijst naar aanleiding van de dorpsschouw d.d. 4 juni 2002

 8. De lijst geeft de voortgang aan van de betreffende punten en wordt in de vergadering behandeld. Deze lijst is ook aan de gemeente toegezonden ter voorbereiding. De lijst maakt onderdeel uit van de notulen en wordt naar aanleiding van de vergadering aangepast.

 9. Bomenplan

 10. Son licht het bomenplan uitgebreid toe. Zij vindt het leuk om aan het bomenplan mee te mogen werken en laat vervolgens het concept plan langs de leden rouleren. Zij geeft nog aan dat langs de Milandweg enkele bomen niet herplant zullen worden, maar bij Siveo '60 en de tennisvereniging wel. Zij zal het plan nauwlettend volgen. Zij voegt hier tenslotte aan toe dat het plan aan de hand van reacties telkens nog wordt aangepast en dat er nog een inspraakprocedure volgt.

 11. Reconstructie/groot onderhoud Hoofdweg.

 12. Fred geeft een uitgebreide toelichting geven op de voortgang van het project.

  Op 7 oktober hebben Piet en Freddy de commissie vergadering bezocht. Piet heeft daar ingesproken met name over het planten van Elzenhout en de communicatie tussen de gemeente en de werkgroep/het Dorpsplatform.

  Op 22 oktober hebben Arja, Piet en Fred een gesprek met J. Verhoog, J. Baas en A. Brinksma van de gemeente gehad naar aanleiding van het bezwaarschrift van het Dorpsplatform tegen de bomenkap. De situatie is besproken en de gemeente kijkt welke mogelijkheden er zijn in plaats van elzen hakhout. Gedacht wordt aan een elzen soort "Alnus Glutinosa". Verder is gesproken over de berm tussen het fietspad en de rijbaan. De berm wordt een meter breder gemaakt om de gevraagde vervangende bomen te kunnen planten. Gedacht wordt aan een in de volksmond genoemde Elsrijk de Acer Campeste en een Veldesdoorn als bodembedekker welke 2 maal per jaar "geschoren" moeten worden om niet te hoog te worden (+/- 50 cm.)

  De reden dat de bomen gekapt moesten worden is dat tijdens de werkzaamheden het verkeer doorgang moet kunnen vinden zodat het fietspad gebruikt gaat worden om het verkeer om te leiden. Verder blijven de plannen zoals op de vorige vergadering gemeld. Piet merkt op dat de oversteekplaats annex verkeersremmer naar het begin van de bebouwde kom richting Woerden verhuist, maar dat de uitvoering van deze verkeersremmer nog verder moet worden besproken wat het Dorpsplatform betreft. Arja heeft de heren uitgenodigd om op 18 november aanwezig te zijn om de gemeenteplannen aan de leden van het Dorpsplatform voor te leggen. De brief die wij op 18 juni jl. aan de afdeling nieuwe werken hebben verstuurd zou nog worden beantwoord. De gemeente zal nog in overleg treden met het kerkbestuur.

 13. Woningtoewijzing

Het Dorpsplatform Zegveld spant zich al enige tijd in voor een eerlijker woningverdeling welke deugd doet aan de leefbaarheid in brede zin van Zegveld. Jongeren komen in Zegveld slecht aan de bak, maar ook andere Zegvelders, met maatschappelijke binding, zien woningen aan hun neus voorbij gaan of hebben te kampen met kromme regelgeving waardoor zij als doelgroep buiten de toe te wijzen woningen vallen. Het krantenartikel (R&G van 8 november jl.) wordt besproken. Hierin staat dat de bijna 30 woningen die vorig jaar in de drie kernen beschikbaar kwamen allemaal naar mensen uit het betreffende dorp gingen. Het Dorpsplatform stelt dat dit niet correct is. Het overzicht dat het Dorpsplatform aangeleverd kreeg geeft namelijk aan dat er in 2001 in Zegveld 18 woningen zijn vrijgekomen en dat hoewel op praktisch alle woningen door Zegvelders is gereageerd er slechts 2 woningen aan hen zijn toegewezen. De zorg van het Dorpsplatform Zegveld wordt hierdoor onderschreven en gevoed. Daarnaast is er het probleem dat woningen verkocht worden terwijl er juist veel behoefte is aan huurwoningen. Het BRU heeft onlangs bepaald dat een aantal gemeenten een deel van de woningen mag afschermen. Maar liefst 44 kernen in de provincie hebben zich hiervoor aangemeld. Gedeputeerde Staten gaan binnenkort bepalen welke kernen in aanmerking komen voor deze "kleine kernenbinding". Actie secretaris: Er zal een brief naar Gedeputeerde Staten worden gestuurd om erop aan te dringen dat Zegveld hiervoor ook in aanmerking komt omdat zij Úcht een van de kleinere kernen zijn met een kopie naar SWW en gemeente Woerden omtrent de problematiek. Actie voorzitter: De SWW zal worden uitgenodigd om zowel de woningtoewijzing als de verkoop van huurwoningen te bespreken, mede ook in relatie tot in de toekomst te realiseren huurwoningen.

 1. Rode contouren

 2. Paul geeft een samenvatting van de gebeurtenissen. De gemeente heeft besloten om een andere locatie aan te wijzen. De locatie die eerst in beeld was bleek niet realiseerbaar omdat het agrarische bedrijf uitgaat van een grotere zonering. Omdat dit voor een duurzaam woonmilieu niet wenselijk is en de agrarische bedrijfsvoering hierdoor belemmerd zou worden is deze locatie dan ook vervallen. Omtrent dit onderwerp wordt van gedachten gewisseld. Het Dorpsplatform stelt dat het wellicht beter is dat de gemeente bij dit soort verstrekkende plannen eerst de haalbaarheid te toetsen voordat hiermee naar buiten wordt gegaan, waardoor veel onrust voorkomen had kunnen worden. Daarbij wordt nog opgemerkt dat de bewoners die nabij de nu gekozen locatie wonen (welke eerst de reserve locatie was) wellicht ook niet blij zijn met de ontwikkelingen maar zij minder gelegenheid gehad hebben op de plannen te reageren. Overigens blijft het voor het Dorpsplatform voor de leefbaarheid van Zegveld van algemeen belang dat de woningbouw gerealiseerd gaat worden.

 3. Inrichting parkeerterrein achter Milandhof

 4. Bart deelt mede dat het parkeerterrein achter de Milandhof medio maart 2003 opgeknapt gaat worden en dat er (via een boog zoals bij Siveo '60) beperkingen komen waardoor vrachtwagens niet meer naar het parkeerterrein kunnen. Voor de leveranciers t.b.v. de Milandhof is er een oplossing waardoor de Milandhof bereikbaar blijft. Een schets van het parkeerterrein gaat in de vergadering rond. Bart voegt hieraan toe dat op de tekening van de parkeerplaats achter de Milandhof nog toegevoegd wordt dat er twee invalidenparkeerplaatsen komen. Het gaat daarbij om de twee plekken die het dichtst bij de Fysiotherapiepraktijk liggen.

  In relatie tot dit onderwerp deelt Bart nog mede dat het parkeerterrein naast de Rabobank halverwege 2003 aangepakt wordt, inclusief de aansluiting op de Dorpsstraat en Beatrixstraat. Vanuit het Dorpsplatform wordt aandacht gevraagd voor de wateroverlast op de hoek van de Beatrixstraat Bernhardstraat omdat aldaar een invalide bewoner woont welke veel last heeft van de wateroverlast waardoor de woning slecht bereikbaar is.

 5. Aanleg wandelpad vanaf de Hoofdweg naar de Grecht

 6. In het kader van het plan "de Venen" vindt er op dit moment een kavelruil plaats in Zegveld. Het DB stelt voor aan de stichting "Ontwikkeling de Venen" te vragen of er in het kader van deze kavelruil een wandelpad vanaf de Hoofdweg naar de Grecht kan worden aangelegd. Via het Nespad kan dan weer terug naar de Hoofdweg worden gelopen. Actie secretaris: Hieromtrent zal een brief aan de stichting de Venen gezonden worden met in kopie aan Joop Verheul die zitting heeft in een commissie die zich met de Venen bezig houdt. Over dit punt vond een stemming plaats waarin de meerderheid van de leden zich kon vinden

 7. Rondvraag

  • Omtrent de reistijden van het nieuwe Busplan wordt geconstateerd dat de vertrektijden niet aansluiten met de aankomsttijden van de treinen. Wil de uitgebreide Busplan succesvol zijn, dan is een redelijke aansluiting een must. Arja zal een en ander in beeld brengen voor de volgende aanpassing van het Busplan. De reistijden zullen de volgende keer in de Berichtgever worden vermeld (actie Arja aanleveren aan Cobi). De bereikbaarheid van het ziekenhuis lijkt mogelijk via Snel en Polanen (actie Arja doorgeven aan Cobi voor de berichtgever).

  • Gevraagd wordt wanneer de insteekparkeerplaatsen nabij Stoof fietsplus worden gerealiseerd. Lijndert geeft aan dat dit bij de reconstructie van de Molenweg zal zijn (Deltaplan, 2004).

  • Gevraagd wordt naar de voortgang van het convenant. Bart zegt toe dat dit in de volgende vergadering behandeld kan worden.

  • Gevraagd wordt naar een lijst van afkortingen in de raadstukken. Hierin staan veel niet algemeen bekende afkortingen waardoor de stukken minder leesbaar zijn.

  • Het idee van de CDA ("omgekeerde polder") wordt aan de orde gesteld. Mede vanwege de tijd zal dit de volgende vergadering op de agenda terugkomen.

  • Gesteld wordt dat de communicatie met de gemeente Woerden nog verbetering behoeft. Bart onderkent het probleem en geeft aan dat kort geleden concrete maatregelen genomen zijn om de communicatie te verbeteren. Naast de wijkco÷rdinator zal een ambtenaar nieuwe werken aanwezig zijn zaken als de Hoofdweg, parkeerterrein e.d. kan toelichten en het mogelijk maakt hieromtrent van gedachten te wisselen.

  • Gevraagd wordt de belijning, met name buiten de bebouwde kom, in de gaten te houden, omdat deze steeds vager wordt en dit niet bevorderlijk is voor de verkeersveiligheid.

 8. Datum volgende vergadering

 9. Maandag 17 maart 2003

 10. Sluiting.

P. J. Vonk (secretaris/penningmeester)

Zegveld, 25 november 2002

 

Fred van Arkel
Populierenlaan 2
Tel. 06-54662904
Paul Vonk
Broeksloot 59 
tel. 691271
Arja de Vink
Middenweg 41
 tel. 691861