Verslag van de vergadering van 26 mei 2003

Aanwezig:
Marcus Kuitenbrouwer (gemeente), Monique Pels-Eskes (bewoonster Nieuwstraat), Manon Verheul (werkgroep houdt de polder Lagenbroek open), Jolanda van Hunnik (Woerdense Courant), Pascal Vermeij, Erik Brak, Michel Honselaar, Robin Honselaar, Robin v.d. Hoeven, Kevin van Veldhuizen, Jurn v.d. Hoeven, Nick Schoonhoven, Perry Bunnik, Remco van Amerongen (jongeren), Petra de Vink, Jan van Amerongen, Corry Vink, Johanna Oudshoorn, Henny van Hunnik, Joop Verlaan, Lijndert Bos, Hanneke Kastelein, Jacqueline de Voogel, Son Tienhoven, Arja de Vink, Herman Vergeer en Paul Vonk (leden).

A G E N D A :

1. Opening.
Arja opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom, speciaal de jeugdige gasten, Manon en Monique als ad hoc aanwezigen en Joop Verlaan als nieuw lid.

2. Hangjongeren
De jongeren zijn min of meer spontaan (op aanraden Monique) gekomen. Het Dorpsplatform Zegveld vindt het positief dat de jongeren zelf komen! Perry Bunnik is aangewezen als woordvoerder. De jongeren geven aan dat de hut op het gemeentewerf is weggehaald, maar dat bij niemand bekend is waarom dit gebeurd is en bovendien zijn zij niet op de hoogte gebracht. Marcus merkt op dat ook de gemeente niet bekend is waarom de hut verwijderd is, maar zegt toe dit uit te zullen zoeken. Zij geven aan dat Maarten ook positief staat tegenover een container op de voormalige gemeentewerf en willen dit zelf ook graag. Marcus geeft aan dat hiervoor geld aanwezig is. 
Het Dorpsplatform staat in principe positief tegenover een container op de voormalige gemeentewerf al zijn hieraan wel een aantal voorwaarden aan gekoppeld. :
De gemeente heeft ervaring met dit soort zaken in de kern Woerden en heeft wellicht zelf ook nog voorwaarden. Verder zal er een bouwvergunning nodig zijn (Marcus gaat hier meteen achteraan), zal Joop overleg plegen met de achterban van de Jorai en zullen partijen als het bestuur van de speeltuin, het Dorpsplatform en de volkstuinvereniging gepolst worden. Deze acties liggen bij de gemeente (Sven, jeugdcoördinator) die ook samen met de wijkagent gesprekken met de jeugd zal voeren. Tegen een tijdelijke oplossing die zijzelf creëren bestaan geen bezwaren, die dan niet weggehaald moet worden. Actie: Marcus en Sven.

2. Mededelingen/ingekomen en verzonden stukken
- Coby, Cok, Joop Verheul, Piet en Jolanda van Luinen hebben zich afgemeld. 
Er wordt bij de agenda een lijst gevoegd van ingekomen en verzonden stukken. De ingekomen stukken liggen bij de secretaris ter inzage. Met hem kan een afspraak gemaakt worden voor het inzien van een ingekomen of verzonden stuk. 
o Op 10 juni a.s. zal dhr. Korse van de gemeente over een aantal infrastructurele zaken (wegen) overleg hebben met het DB;
o Arja informeert het Dorpsplatform over de brief inzake het Integraal Veiligheidsbeleid; de brief aan de gemeente en pers over de ontwerpnota Landelijk gebied (het Dorpsplatform is akkoord gegaan met het standpunt van de gemeente). 
Naar aanleiding van deze brief krijgt Manon de gelegenheid de aanwezigen nog kort te informeren. 
Arja deelt mede dat aan het einde van dit jaar het streekplan behandeld zal worden. Het Dorpsplatform is met de gemeente voorstander van het stabilisatiemodel en derhalve voor een uitbreiding van 60 woningen. 
Paul deelt mede dat er een overleg geweest is met de werkgroep “houdt de polder Lagenbroek open”. In dit overleg waren de werkgroep en het DB van het Dorpsplatform het eens dat inbreiding een sterke voorkeur blijft houden, mits voldaan kan worden aan milieuzonering, economische haalbaarheid, etc. 
Vanuit het Dorpsplatform wordt enige zorg uitgesproken ten aanzien van het standpunt. De vraag is of er voldoende ruimte is voor inbreiding en of met dit standpunt het streekplan in deze dan geen gevaar loopt. Na enige discussie kan het volgende worden samengevat:
 Het Dorpsplatform Zegveld blijft het eens met de gemeente inzake haar standpunt aangaande het streekplan, het aantal woningen en de uitbreidingslocatie. Het streekplan (volgens de visie van de gemeente) mag géén gevaar lopen);
 Het Dorpsplatform Zegveld stond en staat op het standpunt dat inbreiden een sterke voorkeur geniet;
 Het Dorpsplatform Zegveld gaat in deze derhalve voor een twee sporenbeleid; het streekplan loopt door, maar in dezelfde tijd zal nadrukkelijk gezocht worden naar haalbare inbreidingslocaties;
 Van de ouderraad van de openbare basisschool de Waldhoorn is een schrijven ontvangen. Hierin staat verwoord dat zij al heel lang bezig zijn met het plan om het plein op te knappen, reeds vanaf begin 2001. Het Dorpsplatform Zegveld stelt de gemeente voor om op de jubileumdag van 12 juni a.s. een toezegging te doen dat het werk nu toch op korte termijn uitgevoerd gaat worden (datum vermelden!!).

3. Verslag van de vergadering van 17 maart 2003
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4. Voortgang openstaande stukken 
a. Parkeren begin Hoofdweg. 
De gemeente zou hierop nog terugkomen. Dit punt wordt meegenomen op 10 juni a.s. 
b. Vrachtwagenparkeerprobleem (algemeen)
Dit punt wordt meegenomen op 10 juni a.s. 
c. Woningbouw op de voormalige gemeentewerf
De gemeente zou binnenkort met plannen komen werd op 17 maart jl. gezegd. Voor de zomer zou het plan bij het college moeten zijn en het Dorpsplatform Zegveld zou tijdig bij de plannen betrokken worden. Helaas heeft het DB van het Dorpsplatform nog niets hiervan gehoord. Zij verwacht van de gemeente dan ook een concrete en realistische planning en info over de voortgang van e.e.a. 
Marcus deelt mede dat er geen strakke planning is maar dat de planning nog steeds zo is dat voor de zomer er een stedenbouwkundig plan moet zijn met een kosten-baten analyse. De plannen worden tijdig voor besluitvorming aan het Dorpsplatform gezonden en er zal nog voor de zomer een overleg gehouden worden. Het DB zal de leden mailen zodat deze aanwezig kunnen zijn als zij willen. 
d. Reconstructie Hoofdweg
Op 21 mei 2003 is er een info avond geweest. Fred licht de aanwezigen nog verder in. Direct na Pinksteren wordt met het vervangen van de schoeiing begonnen, daarna volgen de overige werkzaamheden. De totale klus zal ongeveer één jaar duren. Gedurende een periode zal het fietspad en de berm voor auto’s gebruikt gaan worden en het voetpad voor de fietsers en voetgangers. Vanwege de verkeersveiligheid wordt het fiets-/voetpad afgeschermd van de rijbaan. 
De aanwezigen spreken hun zorg uit over het aantal parkeerplaatsen en het onderhoud aan de hagen/struiken (verkeersveiligheid). 
Het Dorpsplatform Zegveld is in zijn algemeenheid tevreden met de plannen!! De werkgroep wordt bedankt voor het prima en vele werk dat zij verricht heeft. 
e. Bouw langs de Milandweg
Er zijn geen mededelingen hieromtrent te doen.
f. Parkeerterrein achter de sporthal
Er is vandaag een grondonderzoek gedaan. Half juni wordt met de werkzaamheden gestart. Alleen een strook over de lengte waarop de uitbreiding van de Bruin wordt gerealiseerd (ca. 10 meter) wordt nog niet gedaan, het parkeerterrein, de weg rond de appartementen e.d. wordt wel geheel gedaan!! 
Het Dorpsplatform hecht er aan dat het voetpad richting de Broeksloot ook wordt opgeknapt/in ere wordt hersteld. 
g. Breedband Internet in Zegveld
Op korte termijn wordt er een overeenkomst verwacht. Er komt een grote mast met een reikwijdte van 17 km. Daarnaast komen er zogenaamde steunzenders die een reikwijdte hebben van 5 km. Het Dorpsplatform is blij met deze ontwikkelingen. 
h. Oversteekplaats Siveo ‘60
Dit punt loopt al erg lang en het Dorpsplatform Zegveld dempt liever niet de put als het bekende kalf verdronken is. Dus gemeente Woerden: gaarne concrete informatie wanneer nu maatregelen (uiteraard in overleg met Siveo ’60) worden genomen. Marcus kan hieromtrent geen concrete mededelingen doen. In de vergadering van 10 juni a.s zal hiernaar gevraagd worden. 
Het Dorpsplatform Zegveld spreekt uit dat zij het betreurt dat er zo weinig concrete informatie over bovenstaande punten is. Verder geeft het AB op aangeven van het DB aan dat het niet zo kan zijn dat dit soort zaken in een kleine groep besproken wordt. In deze vergadering moet de inhoudelijke discussie plaatsvinden en de gemeente moet materie deskundigen afvaardigen die concrete antwoorden op concrete vragen kan beantwoorden en een echt overleg met het Dorpsplatform kan hebben.

5. Financieel overzicht 2002
Het overzicht is ongewijzigd vastgesteld, met in achtneming van een wijziging. De kosten van de avond van Gras en Wolken die nu in de vergaderkosten zit, wordt apart zichtbaar gemaakt. Aan de gemeente moet nog een brief geschreven worden over de mogelijkheden de overschotten te mogen besteden voor bepaalde zaken binnen het dorp. Herman en Petra zullen een afspraak maken (kascontrole, Herman neemt melk mee Petra de koek).

6. Parkeren Centrum
Van de gemeente Woerden is een schrijven ontvangen. Besloten wordt dat tegen de brief bezwaar gemaakt wordt omdat punt een het Dorpsplatform het inhoudelijk niet met de gemeente is en punt twee zaken in de brief staan die niet kloppen/niet tot de verantwoordelijkheid van de Milandhof of het Dorpsplatform gerekend kunnen worden. 

7. Convenant
Arja informeert de vergadering over de bijeenkomst van voorzitters, die onlangs in het stadhuis is gehouden en geeft de essenties van het standaard model convenant weer. Het model gaat ervan uit dat de winkeliersvereniging, de Stichting Welzijn Ouderen, het bestuur van het Dorpshuis, Het gehandicaptenplatform, de SWW, het onderwijs, de wijkagent, de gemeente Woerden en de individuele bewoners participanten zijn. Het Dorpsplatform is van mening dat weliswaar de gemeente en de politie participanten zijn, maar dat maar dat voor het overige alle individuele bewoners op persoonlijke titel lid zijn. Toen het Dorpsplatform opgericht is, werd met name het initiatief, dat vanuit de bevolking kwam, door de gemeente geroemd. Het Dorpsplatform Zegveld heeft haar eigenheid en haar eigen identiteit altijd voorop laten staan. Het Dorpsplatform Zegveld is een overlegstructuur en spreekbuis/tussenschakel. De leden komen voor het grootste deel vanuit het verenigingsleven, etc. maar zitten er op persoonlijke titel, omdat zij als dorpelingen iets voor Zegveld willen doen. Om het collectieve belang te dienen probeert het Dorpsplatform haar leden wel zoveel mogelijk uit (de eerder genoemde) verenigingen en instanties te werven. Verwezen kan worden naar de startnotitie uit 1999 en de (concept) convenanten van medio 2000. 
Marcus geeft aan dat in september de convenanten getekend worden in een feestelijke bijeenkomst. Het Dorpsplatform geeft aan dat het convenant eerst in het Dorpsplatform behandeld en goedgekeurd moet worden en dat pas daarna het convenant getekend kan worden.

8. Opknappen kruispunt Middenweg/Beaxtrixstraat
Signalen zijn ontvangen dat de oversteek vanaf de Boschsloot (ouderenhuisvesting) naar de Bloemenkiosk/Milandhof slecht is. Dit probleem wordt meegenomen naar de gemeente voor het overleg van 10 juni a.s. 
Marcus deelt mede dat er op 17 juni a.s. een informatiebijeenkomst is. De start van de werkzaamheden zal liggen na het opknappen van het parkeerterrein achter de sporthal. 
Het Dorpsplatform Zegveld betreurt het dat zij niet eerder over de plannen is geconsulteerd. 

9. Jaarverslag 2002
Het jaarverslag wordt na wijziging van de secretaris in penningmeester/secretaris ongewijzigd vastgesteld. 

10. Rondvraag
o De gemeente wordt gevraagd bij de planning van het parkeerterrein achter de sporthal rekening te houden met de Zegvelderie van 14 juni a.s. ;
o Omtrent de ingezonden brief van een inwoner van de Broeksloot met betrekking tot overlast van voetballende jeugd wordt deze verzocht hieromtrent contact op te nemen met de wijkagent;
o De notulen (ook oude) , jaarverslagen, etc. zullen op het Zegveldnet worden geplaatst;
o Aandacht wordt van de gemeente gevraagd voor het puin in de berm langs de Middenweg, richting Meije. Dit wordt er uit gereden en komt op de weg/fietspad terecht;
o Herman nodigt het Dorpsplatform uit voor de open dag van woensdag (schapenkaasmakerij);
o Aandacht wordt gevraagd voor de gevaarlijke verkeerssituatie op de Milandweg, omdat daar veel grote plassen staan (aqua planning);
o Marcus deelt mede dat de nieuwe wethouder, dhr. Strik, de volgende keer graag komt;
o Jaqueline deelt mede dat het probleem van wateroverlast bij de ingang van de speeltuin prima en snel door de gemeente is opgelost.

11. Datum volgende vergadering
De volgende vergadering is 15 september 2003. 

12. Sluiting.

P. Vonk (secretaris/penningmeester)
Zegveld, 6 juni 2003 

Fred van Arkel
Populierenlaan 2
Tel. 06-54662904
Paul Vonk
Broeksloot 59 
tel. 691271
Arja de Vink
Middenweg 41
 tel. 691861