Verslag van de vergadering van 15 september 2003

Aanwezig: Jolanda van Hunnik, Joop Verlaan, Piet Brak, Henny van Hunnik, Jolanda van Luinen, Johanna Oudshoorn, Petra de Vink, Coby Lekkerkerker, Jan van Amerongen, Lijndert Bos, Freddy van Arkel, Cok Hoogerbrugge, Herman Vergeer, Bart Schnoor, Arja de Vink, Herman van Rossum, Corry Vink, Paul Vonk (leden).

Manon Verheul, Peter Vermeij, Wim Polman en Huib de Kanter (toehoorders).

1.    Opening.

Arja opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.

2.    Mededelingen/ingekomen en verzonden stukken

§         Afwezig hebben zich gemeld Jacqueline de Voogel en Joop Verheul.

§         Bij de agenda hebben de leden een lijst van ingekomen en verzonden stukken gehad. De ingekomen stukken waren verzameld in een map en waren ter vergadering voor roulatie aanwezig.   

§         De gemeente is bezig met een aanpassing van het convenant. Omdat het convenant nog niet af is, is wethouder Strik nog niet aanwezig.

3.    Verslag van de vergadering van 26 mei 2003

  • Tekstueel: De naam van de werkgroep op blz. 1 is niet correct weergegeven, dit moet zijn Werkgroep behoud Polder Lagebroek. Het verslag is met in achtneming van deze correctie vastgesteld.
  • Naar aanleiding van: CS design zou de notulen op het Zegveldnet plaatsen. Opgemerkt is dat dit niet gebeurd is. Fred zal dit nogmaals vragen. Verder wordt opgemerkt dat er op de Milandweg (zie verslag punt 10) bij regenval nog veel water op de weg staat. Het Dorpsplatform vraagt de gemeente dit euvel voor de herfst toch echt op te lossen.

4.    Convenant

In tegenstelling tot wat was aangekondigd, kan het convenant niet worden behandeld. Bart licht toe dat vanuit de gemeente wijzigingen in het convenant worden aangebracht die het convenant korter, duidelijker en puntiger moeten maken. Het stuk is volgens de gemeente nu nog te wollig en niet echt bruikbaar. Bart licht verder toe het nieuwe convenant flink vertraagd is en dat er nog steeds geen automatisme bij de gemeente is voor wat betreft het betrekken van een wijk- of dorpsplatform. In het convenant zal tevens aandacht besteed worden aan wanneer een platform om haar mening gevraagd wordt, wanneer zij geïnformeerd wordt, etc.

De vergadering vraagt het DB om de deelnemers te informeren dat het convenant nog even op zich laat wachten.

Het Dorpsplatform is het eens met de opmerkingen van de voorzitter aan het begin van het stuk, namelijk geen verplichting om van een wijkconsulent gebruik te maken en om éénmaal per jaar een dorpsschouw te houden en geen berichtgeving via een eigen krant maar via de Berichtgever. Bart zal dit meenemen. Ten aanzien van de wijkconsulenten wordt toegelicht dat dit om ondersteuning van de bewoners gaat. Het Dorpsplatform is van mening dat daar op dit moment geen behoefte aan is. Ten aanzien van de wijkschouw concludeert het Dorpsplatform dat er in de tekst opgenomen moet worden: “in principe éénmaal per jaar”.

Het Dorpsplatform dringt er op aan dat het convenant de volgende keer toch echt behandeld wordt en dat wethouder Strik in ieder geval bij de vergadering aanwezig zal zijn.

5.    Voortgang openstaande stukken

a.     Vrachtwagenparkeerprobleem (algemeen)

De commissie ruimte is akkoord met de nieuwe regeling. In Zegveld mogen geen vrachtwagens meer binnen de bebouwde kom geparkeerd worden. Het Dorpsplatform stelt dat er wel gehandhaafd moet worden. Bart zal nog aangeven wanneer de nieuwe regeling ingaat.

Verder zal de gemeente zorgdragen dat het verhuurde stuk grond bij Patrick v.d. Hoeven voor het parkeren van een paar andere vrachtwagens bestemd zal worden. Hiervoor komen dan vergunningen.

b.    Woningbouw op de voormalige gemeentewerf

Bart meldt dat de stedenbouwkundige plannen volgende week gereed zijn. Het Dorpsplatform betreurt het dat de afspraken niet nagekomen zijn. Voor de zomer zou het plan bij het college zijn en het Dorpsplatform Zegveld zou tijdig bij de plannen betrokken worden.

c.     Reconstructie Hoofdweg

Het Dorpsplatform stelt dat het fietspad zeer slecht berijdbaar is. Er vinden regelmatig valpartijen plaats. Verder vraagt het DB zich af hoe vaak er naar de ligging van de stalen platen gekeken wordt. Bart meldt dat de rijplaten elke dag nagekeken worden en vraagt de mensen om in ieder geval de klachtenlijn te bellen als er iets aan de hand is omdat er bij de gemeente geen klachten binnengekomen zijn. (noot: onderstaande tekst is later via de mail van Bart ontvangen: “De rijplaten (Hoofdweg) op het tijdelijke omleidingtracé worden zoals eerder gemeld iedere dag nagelopen. Wanneer een plaat omhoogsteekt wordt daar wat aangedaan. Sommige platen liggen inderdaad scheef maar hebben wel een vaste ligging en zijn veilig te berijden. Aan de geluidsoverlast is niet zo heel veel te doen. In de huidige fase gaat vanaf afgelopen woensdag het verkeer 's avonds en 's nachts over de nieuw aangebrachte asfaltonderlagen, waardoor het geluidsoverlast beduidend beperkt wordt. Op de dag is dit niet mogelijk omdat er dan in het wegvak gewerkt wordt”.

d.    Bouw langs de Milandweg

Bart meldt dat de helft particulier bezit is. Het plan hiervoor is aangekondigd door de ontwikkelaar Voor wat betreft het gemeentelijk deel is er nog geen planning te geven omdat de woningbouw op de voormalige gemeentewerf prioriteit heeft en zij niet teveel woningen ineens wil bouwen.

e.     Breedband Internet in Zegveld

Fred leest een mail voor die hij ten aanzien van de Breedband Internzet Zegveld heeft ontvangen. De conclusie is dat wij op korte termijn (enkele maanden) kunnen gaan beschikken over WDSL, dat ook contact gezocht is met mensen uit de Meije, Oude Meije en Woerdense Verlaat, dat de leverancier ook installatie van modem en antenne thuis kan verzorgen en dat eerdere berichten over abonnementen e.d. nog steeds geldig zijn.

f.     Oversteekplaats Siveo ‘60

Op korte termijn zullen Henny en Paul met de gemeente om tafel gaan. De voorstellen vanuit het Dorpsplatform en Siveo zijn gereed en naar de gemeente gezonden. 

6.    Basketballgelegenheid in Zegveld

Er is een brief ontvangen van mw. Bianca Dussel. Zij zou graag een basketballgelegenheid in Zegveld willen zien en denkt daarbij aan de Molenweg. Zij vindt dat vooral voor de kinderen van ongeveer 12 jaar in Zegveld weinig tot niets te doen is. Het Dorpsplatform vindt het een goed idee en wijst op het budget dat hiervoor nog beschikbaar moet zijn. Bart stelt dat dit budget niet voldoende is om een asfalt basketballveld te realiseren. Over de locaties worden suggesties gedaan: Siveo, speeltuin, speelveld achter Korensloot. Voor voorbeelden van basketballvelden wordt verwezen naar de Talmalanen en het scholencomplex in de Schilderswijk. Wel moet voorkomen worden dat de betreffende jeugd – als de locatie nabij de volkstuinen in zicht zou komen – in de speeltuin gaat rondhangen. Jan, Henny en Bart vormen een werkgroepje. Zij zullen de briefschrijfster vragen hierin te participeren. De volgende vergadering komt het werkgroepje met een voorstel.  

7.    Parkeren Centrum

Van de gemeente Woerden is een schrijven ontvangen. Het Dorpsplatform Zegveld is het met de brief niet eens en vindt dat er een parkeerbeperking moet komen (b.v. maximaal parkeren 1 uur).  De secretaris zal de brief naar de gemeente (nogmaals) sturen met de suggestie een blauwe zone in te stellen. Verder stelt het Dorpsplatform dat de invalidenparkeerplaats steeds door validen bezet wordt en beter aangegeven moet worden. Bart zorgt voor een publicatie in de Berichtgever.

8.    Parkeerterrein achter de Milandhof

De planning hiervan – in relatie tot het opknappen van het parkeerterrein naast de RABO – lijkt tot een tekort aan parkeerplaatsen te leiden. Het is de vraag of het verstandig is de planning hiervan volgtijdelijk te laten lopen. Verder is door het DB voorgesteld om de parkeerplaatsen die aan de ouderenwoningen grenzen anders te situeren omdat nu de koplampen in de woningen schijnen. Bart meldt dat er tijdelijk tien extra noodparkeerplaatsen komen en dat er op toegezien wordt dat er geen bouwmaterialen op de parkeerplaatsen gezet worden. Wijzigingen in de planning zijn niet mogelijk omdat de Boschsloot al aanbesteed is. Over dit agendapunt heeft de gemeente ook al overleg gehad met de Milandhof. Verder worden er vragen gesteld over het brede trottoir waardoor de weg nabij de fysiotherapeut (Verbeek) nogal smal wordt en de stoep aldaar in verband met rolstoelgebruikers. (noot: onderstaande tekst is later via de mail van Bart ontvangen: Met aannemer is afgesproken dat er een tweetal oversteekvoorzieningen aangebracht worden”.

Bart deelt mede dat er tussen de parkeerstrook en de ouderenwoningen een heg wordt geplaatst om te voorkomen dat de autolichten in de huizen schijnen.

9.    Wegversmalling Middenweg

De gemeente stelt voor hier een “straatjuweel” te plaatsen. Het Dorpsplatform is hiermee akkoord, maar stelt – vanwege de prijs – dat het handhaven van de huidige situatie met daarbij het ter plaatste opknappen van het asfalt – ook volstaat.   

10.  Ophogen Beaxtrixstraat – Boschsloot

Van de gemeente is een bijgewerkte tekening ontvangen welke tijdens de vergadering rondgaat. Het Dorpsplatform is tevreden met het ontwerp. Zij stelt wel dat het de voorkeur verdient om de plaats van de glascontainers te handhaven omdat daar nu geen klachten over zijn. Verder vraagt het Dorpsplatform aandacht voor de halte van de buurtbus. Daarnaast stelt het Dorpsplatform dat de plaats rondom het monument nu wel erg kaal is. Vanuit de vergadering wordt gesteld dat hieraan iets gedaan wordt. Bart wordt gevraagd via de mail nadere informatie te geven. Tenslotte vraagt het Dorpsplatform aan Bart om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om langs de Middenweg (1e deel) een paar bankjes met een steiger langs het water te zetten, omdat de bossages nu weggaan. De gemeente wordt gevraagd er op toe te zien dat de afspraak met een familie aan de Beaxtrixstraat (in verband met rolstoelgebruik) nagekomen wordt. De nu voorliggende tekening is in die zin gedateerd.

11.  Jongeren Hang Plaats

Er zijn weinig klachten binnengekomen. Eenmaal is er brandje gesticht. Een bewoner is toen naar de jeugd gegaan en het euvel was daarna snel verholpen.

Over de nieuwe plek (medio de winter zullen de bouwwerkzaamheden toch wel gaan aanvangen) meldt Bart dat het een plek moet zijn die acceptabel is voor alle partijen, de wijkagent (openbaar, zichtbaar en toegankelijk), de jongeren zelf, de gemeente, de omwonenden en eventuele andere betrokkenen.

Het blijkt niet eenvoudig om een geschikte plaats te bedenken. Afgesproken wordt dat Sven met de jeugd die de vorige keer op de vergadering aanwezig was gaat overleggen wat zij er van vinden.

12.  Woningbouw locatie van Luinen

Het betreft particulier bezit en er is nog geen besluitvorming bekend. Overigens is van de makelaar wel gehoord dat aan de voorkant twee woningen worden gerealiseerd en dat over bebouwing aan de achterzijde van het perceel nog overlegd wordt.

13.  Ontwerp streekplan -voorlopig standpunt GS van Utrecht en de brief van de werkgroep behoud Lagebroek

Arja leidt dit onderwerp in en geeft Manon het woord. De brief van de werkgroep is met de agenda meegestuurd, alsmede de reactie hierop van het DB. Deze stukken liggen thans ter behandeling en besluitvorming voor.  

Manon deelt een nieuwe reactie uit naar aanleiding van wat door het DB is ingebracht. De leden krijgen een leespauze om het stuk te kunnen lezen. Daarna krijgt Manon ruim de gelegenheid om een en ander toe te lichten.  

Na deze toelichting stelt Arja dat het nu aan het Dorpsplatform (AB) is om een standpunt in te nemen, cq. te zeggen wat zij er van vindt.  

De leden spreken bijna unaniem het vertrouwen (er wordt bij handopsteking gestemd) uit in het DB en vinden dat er geen sprake is van een belangenverstrengeling, gezien de wijze waarop de besluitvorming tot stand gekomen is en het AB hierbij vooraf betrokken is. Het beleid dat tot nu toe door het Dorpsplatform (AB) is bepaald, wordt gecontinueerd en de standpunten blijven gehandhaafd (het Dorpsplatform Zegveld heeft een sterke voorkeur voor inbreiding, maar gaat voor een twee sporenbeleid; het streekplan loopt door, maar in dezelfde tijd zal nadrukkelijk gezocht worden naar haalbare inbreidingslocaties. Het Dorpsplatform is het met het beleid en plannen van de gemeente Woerden eens, omtrent stabilisatie aantal inwoners, het aantal woningen en de uitbreidingslocatie). Het AB van het  Dorpsplatform vindt het niet gepast en correct dat de integriteit van het DB ter discussie gesteld wordt.  

Het Dorpsplatform (DB) is het eens met de concept brief aan de provincie met betrekking tot het ontwerp streekplan (voorlopig standpunt GS). Een klein deel “……..en dat het andere belang beduidend minder zwaar weegt” wordt uit de brief geschrapt. De DB zal nog een brief sturen aan de gemeente waarin nog eens wordt aangedrongen op het actief zoeken naar inbreidingslocaties.

14.  Rondvraag

§      Manon wordt als vertegenwoordiger van de Milandhof toegelaten als lid;

§       Peter wordt als ondernemer toegelaten als lid;

§       De wegsleepbordjes zijn nieuw. Bart mailt aan de secretaris wanneer een en ander ingaat en hoe de handhaving plaatsvindt;

§       Er komt veel grond naast de schoeiing langs de Hoofdweg in het water terecht. Bart zal info hierover aan de secretaris mailen;

§       Dhr. Heemskerk van de Hoofdweg14 heeft gebeld. Bewoners van de Hoofdweg beseffen – eerst nu zo onderkennen zij zelf ook – dat tussen Verboom en den Hollander geen stoep komt en vinden dit gevaarlijk voor kinderen (waaronder krantenbezorgers, folderaars) en postbezorgers. Bart zal dit meenemen om te bezien of dit door een alternatief, bijvoorbeeld grastegels, op te losse is.  

15.  Datum volgende vergadering

24 november 2003 om 20.00 uur. Paul regelt de Milandhof.

16.  Sluiting

Arja sluit de vergadering.

Vriendelijke groeten,

P. Vonk (secretaris/penningmeester)

Zegveld, 26 september 2003.

 

Noot van het DB omtrent de wijze van verslaglegging:

Het DB stelt dat – mede gezien het feit dat het AB tevreden is over de notulen – de huidige methode van verslaglegging wordt gecontinueerd. De leden krijgen bij de agenda een lijst van verzonden en ingekomen stukken, voorzien van een korte toelichting. De betreffende stukken liggen ter inzage bij de secretaris en rouleren tijdens de vergadering. Voor het AB blijkt – zo kan uit de vergadering worden opgemaakt - deze informatievoorziening voldoende.

De notulen bevat per agendapunt een korte samenvatting, conclusie, openstaande vragen die een reactie vragen. Een woordelijk verslag voegt niets aan de informatiewaarde van het verslag toe.

Fred van Arkel
Populierenlaan 2
Tel. 06-54662904
Paul Vonk
Broeksloot 59 
tel. 691271
Arja de Vink
Middenweg 41
 tel. 691861