Verslag van de vergadering van 24 november 2003 

Aanwezig: 
Henny van Hunnik, Johanna Oudshoorn, Joop Verlaan, Jacqueline de Voogel, Hanneke Kastelein, Piet Brak, Jan van Amerongen, Freddy van Arkel, Arja de Vink, Herman van Rossum, Corry Vink, Cok Hoogerbrugge en Paul Vonk (leden). 
Maarten van Oort (wijkagent), Bart Schnoor (gemeente, coördinator wijkplatforms), Johan Strik (gemeente, wethouder), Jolanda van Hunnik (Woerdense Courant), Piet Bremmer (winkeliersvereniging), Wim Oudijk (Milandhof), Peter Vermeij (ondernemers), Manon Verheul (Milandhof), Cobi Lekkerkerker (Berichtgever), Jolanda van Luinen (Woerdens Nieuwsblad), 
Toehoorders/ad hoc aanwezig: Wim Lagerweij , Karin Beukers, Marianne Fortuijn, Carolien Verburg, Stefan Verburg, Martijn Beukers.

1. Opening

 • Arja opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Speciaal welkom heet zij wethouder Johan Strik die voor het eerst een vergadering van het Dorpsplatform Zegveld bijwoont. Wethouder Strik zal tijdens deze vergadering aanwezig zijn voor met name de punten convenant en woningtoewijzing. 
 • Piet Bremmer zal namens de winkeliersvereniging de vergaderingen bijwonen. Gert Jan Stoof is reserve lid;
 • Verder is er in verband met de woningtoewijzing jongeren een aantal jeugdige Zegvelders aanwezig.

2. Mededelingen/ingekomen en verzonden stukken

 • Afwezig hebben zich gemeld Petra de Vink, Lijndert Bos.
 • Bij de agenda hebben de leden een lijst van ingekomen en verzonden stukken ontvangen. De ingekomen stukken waren verzameld in een map en waren ter vergadering voor roulatie aanwezig. 

3. Verslag van de vergadering van 15 september 2003 
Tekstueel:

 • De naam van CS design moet zijn: C&C Design
 • Jolanda van Luinen was aanwezig voor het Woerdens Nieuwsblad.
 • Met inachtneming van bovenstaande is het verslag vastgesteld.

Naar aanleiding van:

 • Bart zet uiteen dat hij de agenda in verband met afwezigheid wat laat heeft gelezen en zich niet realiseerde dat het verslag als voorbereiding er al langer lag. Hij zal de vragen die in de agenda gesteld zijn deze week via de mail beantwoorden. 
 • Punt 8: Het Dorpsplatform Zegveld stemt in met de beperking van het parkeren voor invaliden zoals in de brief van de gemeente genoemd omdat dit tijden zijn waarop de fysiotherapeut toch dicht is. 
 • Punt 13, ontwerp streekplan: Manon stelt voor om meer kenbaarheid aan de verzonden brieven te geven door deze op de website te zetten. Dit wordt overgenomen. Paul zal de brieven voor de vergadering naar Fred sturen i.v.m. plaatsing op het WWW. 
 • Punt 14, vertegenwoordiger Milandhof: Manon geeft aan dat zij er namens de Milandhof zit maar dat zij er ook namens de werkgroep behoud polder Lagebroek in het Dorpsplatform wil zitten. Arja legt uit dat dit niet kan omdat deze werkgroep niet als zodanig in het concept convenant genoemd is. Manon zit er dus alleen als vertegenwoordiger vanuit de Milandhof;
 • Verder deelt Manon mee dat de werkgroep niet tegen elke woningbouw is maar wel tegen de uitbreidingslocatie in de Lagebroek. 
 • Punt 14, schoeiing langs Hoofdweg: hiermee werd bedoeld dat de schoeiing meer in het water komt te staan dan eerst het geval was. Bart zal het antwoord mailen. 

4. Convenant

De vorige keer is dit stuk van de agenda gehaald en is nu wederom op de agenda geplaatst. Wethouder Johan Strik geeft het volgende aan:

 • Het wijkgericht werken is in 2002 vastgesteld;
 • Binnen het ambtelijk apparaat is dit nog onvoldoende ingebed, er zijn klachten uit de platforms over de communicatie;
 • Voor ieder wijkplatform/Dorpsplatform komt er een wijkvisie, waar wil je de komende jaren met de wijk/het dorp naar toe;
 • Over de plannen moet met de platforms gecommuniceerd worden en het is de vraag hoe dat het beste kan;
 • In ieder geval zullen de beleidsvoornemens een half jaar van tevoren bij de platforms bekend moeten zijn;
 • In december a.s. komt er een voorzittersoverleg waar e.e.a. nog eens besproken zal worden.
  Paul Vonk geeft de volgende reactie op bovenstaande:
 • De communicatie naar het Dorpsplatform Zegveld loopt stroef. Al een paar jaren wordt dit door het Dorpsplatform Zegveld gesignaleerd;
 • Het Dorpsplatform Zegveld is géén wijkplatform. Zij pakt geen beheertaken over, heeft geen eigen beheerbudget. Het Dorpsplatform Zegveld is een spreekbuis, een communicatiemiddel vanuit het dorp Zegveld naar de gemeente Woerden, ontstaan doordat er (vooral na de herindeling) een afstand ontstond tussen burgers en de bestuurders. Het Dorpsplatform Zegveld probeert dit gat op te vullen. De leden zijn destijds onder andere gekomen uit het maatschappelijk middenveld (verenigingen, organisaties, Milandhof, winkeliersvereniging, scholen, etc.). Het Dorpsplatform Zegveld behartigt in principe alleen algemene belangen, geen particuliere belangen of acties;
 • Visies op wijken en (vooral leefbaarheid) van kernen heeft met strategisch beleid te maken en iets anders dan interactieve beleidsvorming en communicatie naar een Dorpsplatform. Het eerste is beleid, het tweede het proces daaromheen;
 • Het gaat in het proces al fout. Het moet zo zijn dat vóór dat er plannen op papier staan (voor beleid en met name projecten) al overleg met het Dorpsplatform Zegveld geweest is, op dat moment moet het integraal werken (met elkaar) al tot stand gekomen zijn. Nu is het nog te vaak zo dat er al beleid ligt, voorstellen bij B&W of raad liggen en dat het Dorpsplatform Zegveld er dan ook nog iets van mag vinden. Dit is mosterd na de maaltijd en levert veel negatieve energie op. Op die manier kan het Dorpsplatform Zegveld haar taak niet naar behoren verrichten.

5. Woningtoewijzing

a. Op de lijst van ingekomen/verzonden stukken staat een brief van Carolien Verburg (met handtekeningenlijst). Carolien licht in de vergadering de brief toe. Het probleem is helder. De jeugd in Zegveld komt niet of nauwelijks aan een betaalbare woning, huurwoningen worden verkocht, er worden geen nieuwe woningen bijgebouwd of zijn te duur. Door de handtekeningenlijst heeft de jeugd willen onderstrepen dat er toch echt iets moet gebeuren omdat de jeugd steeds meer in de problemen komt. 
Paul voegt hieraan toe dat het Dorpsplatform Zegveld – in het algemeen belang van het dorp Zegveld en de leefbaarheid hiervan – ernstige zorgen heeft over de toekomst. Jonge Zegvelders worden naar elders verbannen, waardoor zowel het verenigingsleven als het voorzieningenniveau (Dorpshuis, winkels e.d.) beslist zal verschralen en Zegveld in de toekomst een “spookdorp” dreigt te worden. Om dit op te lossen zal er én gebouwd moeten worden én zullen de toewijzingsregels zodanig veranderd moeten worden dat de dorpelingen – die een band hebben met het dorp en er vooral ook voor zorgdragen dat het maatschappelijk middenveld in stand blijft – voorrang moeten krijgen bij de toewijzing. Het is de leden wellicht bekend dat het de inspanningen van het Dorpsplatform Zegveld omtrent woningtoewijzing de nodige aandacht in de pers heeft gekregen. Het DB is van mening dat er nu echt een beleid moet komen dat afgestemd is op de specifieke problematiek van kleine kernen, in deze het dorp Zegveld. Er zijn goede voorbeelden te noemen waar sprake is van voorkeursrecht, zoals in de gemeente Bodegraven. Uit de pers is vernomen dat de gemeente Woerden met een aantal andere gemeenten een verordening heeft ontworpen. De gemeente wordt gevraagd:
a. Op bovenstaande een reactie te geven;
b. In korte bewoordingen uit te leggen hoe de nieuwe verordening werkt, zowel voor bestaande (huur) woningen als nieuwbouw(projecten);
c. Welke invloed het Dorpsplatform nog kan hebben op het toekomstig beleid.
Johan Strik merkt het volgende op:

 • Hij onderschrijft de uitgangspunten van het Dorpsplatform Zegveld. Hij heeft vroeger ook in een soortgelijke kern gewoond waarin de problemen vergelijkbaar waren;
 • Hij onderkent ook de waarde van de gemeenschappen en de gemeenschapsvoorzieningen;
 • Tot voor kort was er één verordening voor de gehele provincie Utrecht. Iedereen binnen de provincie kon intekenen;
 • GS lijken qua toewijzingsbeleid nu toch wat meer ruimte te gaan geven. Binnenkort komt er een verordening waarin de kernenbinding is opgenomen. 
  De nieuwe verordening (opgesteld voor zeven gemeenten: Woerden, Montfoort, Oudewater, Lopik, Abcoude, Ronde Venen, Oudewater) houdt in dat als er één kwartaal geen woning aan de betreffende kern is toegewezen het volgende half jaar de woningen “om en om” mogen worden toegewezen (dus een aan Zegvelder, een aan iemand van buiten Zegveld). Belangrijk om daarbij te noemen is dat de ouderenhuisvesting (Boschsloot) hier niet bij hoort, hetgeen ook logisch is, gezien het grote verloop en de doelgroep. 

Het Dorpsplatform is van mening dat de methodiek die elders wordt toegepast, eerst twee weken aan mensen toewijzen die voldoen aan de bindingseisen met Zegveld, pas daarna met de woningen naar buiten gaan, veel transparanter en effectiever is. Johan neemt de suggestie van de eerste twee weken mee. Het Dorpsplatform Zegveld wil derhalve graag na één jaar de nieuwe regels evalueren (uiteraard aan de hand van aantallen toewijzingen, doelgroepen, etc. etc.). Johan is het daarmee eens. Het Dorpsplatform Zegveld vraagt de wethouder of hij een lijst van woningzoekenden uit Zegveld wil toezenden.

Vanuit de vergadering wordt de suggestie gedaan dat er meer marktgericht gebouwd zou moeten worden. De vraag wordt aan de wethouder gesteld of de gemeente Woerden weet aan welke woningen er in Zegveld behoefte is. Johan geeft aan – gesteund door zijn ervaring met volkshuisvesting – dat dit enorm lastig is, vooral ook gezien feit dat de trend steeds weer wijzigt. 

Voor de locatie “voormalige gemeentewerf” gelden de volgende regels:

 • 4 dure (geschakelde) woningen -> verloting (door ontwikkelaar);
 • 4 duurdere (hoek) woningen -> verloting door ontwikkelaar);
 • 4 goedkope koop -> via nieuwe toewijzingsregels;
 • 4 huur -> via nieuwe toewijzingsregels.

Noot: het DB krijgt een dag daarna de beschikking over een brief van 24 november 2003 waarin staat dat Bolton de woningen bouwt en verdeelt. De brief van de gemeente aan een inwoner geeft voor de goedkopere woningen tot € 181.512,-- v.o.n. de volgende rangorde aan:
1. Regionale woningzoekenden die een goedkope huurwoning of koopwoning achterlaat;
2. Starters;
3. Regionale woningzoekenden die een duurdere huurwoning of koopwoning achterlaten;
4. Woningzoekenden met een economische of maatschappelijke binding aan de regio hebben;
5. Overige woningzoekenden.
Per categorie wordt geloot. Voor duurdere koopwoningen vindt de verdeling plaats door loting. 
Tot slot doet de wethouder de suggestie om – vergelijkbaar met hetgeen in Kamerik is georganiseerd – samen met het Dorpsplatform Zegveld een informatieavond voor jongeren te organiseren waarin een aantal zaken qua huisvesting aan de orde kan komen. Het Dorpsplatform Zegveld vindt dit een prima idee. Afgesproken wordt dat het dorpsplatform dit op korte termijn zal organiseren.

6. Basketballgelegenheid in Zegveld/nieuwe JOP 

De werkgroep, bestaande uit Jan van Amerongen, Jacqueline de Voogel en Henny van Hunnik heeft een advies uitgebracht dat met de stukken is meegezonden. De bijlagen zijn tijdens de vergadering toegelicht. Deze stukken maken onderdeel uit van de notulen van deze vergadering. Henny licht de plannen toe. Overigens is per abuis Bart niet bij de plannen betrokken. In de plannen komt een stenen tafeltennistafel voor. Deze is geschonken door Piet Bremmer van de Coöp. 
De vergadering is onder de indruk van de plannen, zowel de aanpak als de inhoud spreekt zéér tot de verbeelding. Complimenten worden dan ook aan de werkgroep uitgedeeld! De vergadering is het eens met de plannen. Voorgesteld wordt om:

 • De plannen als totaal over te nemen;
 • De budgetten die er nog bij de gemeente zijn (o.a. voor plannen in het verleden) hiervoor te gebruiken;
 • Van de plannen een stappenplan te maken (gemeente);
 • Na te gaan of het geld dat nog over is van de “jongerensoos” hiervoor kan worden gebruikt;
 • Het VSB fonds voor een bijdrage aan te schrijven (Dorpsplatform Zegveld);

Bart zal de stukken meenemen naar zijn collega’s en ervoor zorgdragen dat in de volgende vergadering inhoudelijk over de plannen gesproken kan worden (planning–aanpak–budget e.d.). 

7. Communicatie gemeente richting Dorpsplatform Zegveld

Het DB vindt dat de communicatie nog niet voldoende verbeterd is. De communicatie is nog teveel éénrichtingsverkeer (van Dorpsplatform naar gemeente), er is onvoldoende respons en terugkoppeling, cq. het Dorpsplatform hoort te weinig terug (o.a. over Hoofdweg), er is onvoldoende sprake van interactieve beleidsvorming (woningtoewijzing, toekomstige woningbouw, plannen zijn al in B&W geweest vóórdat er overlegd is, huisvuilinzameling, etc.). In het verleden is over dit onderwerp meermalen gesproken. Er werden veelbelovende woorden van beterschap beloofd, maar het Dorpsplatform Zegveld merkt hiervan nog te weinig en wil hierover met de wethouder niet alleen van gedachten wisselen, maar tevens piketpaaltjes slaan wanneer er nu concreet geconstateerd kan worden en aan de hand waarvan dat er beter gecommuniceerd is.

8. Reconstructie Clausstraat/Beatrixstraat/Bernhardstraat

Er is een brief ontvangen van dhr. Haverlag (zie ingekomen stukken). Dhr. Haverlag geeft aan dat hij contactpersoon is naar de gemeente Woerden (Beatrixstraat 42 t/m 52). Deze bewoners zijn het niet eens met de kaalslag rondom het monument, de plaats van de glascontainers en de parkeerbeperking in het Centrum. 
Het AB heeft zich ten aanzien van de plaats van de glascontainers en de beperking van het parkeren in het centrum van het dorp uitgelaten. Zij ziet geen reden om hierop terug te komen, tenzij er toezeggingen gedaan zijn. Dhr. Haverlag zal een antwoord krijgen (actie secretaris).
Bart zal ervoor zorgdragen dat het Dorpsplatform Zegveld een kopie krijgt van het verslag/toezeggingen van de inspraakavond.
Bart zal tevens nog een antwoord zenden betreffende het groen rondom het verzetsmonument. 

9. Voortgang openstaande stukken 

a. Woningbouw op de voormalige gemeentewerf 
De plannen hebben ter inzage gelegen (o.a. in de bibliotheek). Johan stelt dat er vier huurhuizen met een huur van < € 585,-- gerealiseerd zullen worden en vier koopwoningen onder € 181.512,-- zullen worden gebouwd. De geschakelde woningen zullen “boerderijachtige” woningen worden, aldus Johan. 
b. Reconstructie Hoofdweg
De reconstructie vordert gestaag en het komt er allemaal mooi uit te zien. Piet Brak licht een en ander toe en geeft nog aan dat er steeds weer andere plannen waren. Omtrent de te planten bomen is nogal wat discussie. Piet constateert dat wij voor wat dat betreft weer “bij start” zijn en dat na een jaar. 
Verder zijn er alsnog vragen binnengekomen van de middenstanders tegenover de kerk. Niet goed is ingeschat dat de parkeerplaatsen t.b.v. hun zaken behoorlijk veraf liggen. Het Dorpsplatform vraagt zich af of daar toch geen oplossing voor is. Bart zal dit in de schriftelijke antwoorden meenemen. Verder vraagt het Dorpsplatform wat de gemeente met het advies van het Dorpsplatform inzake de beplanting heeft gedaan. Het Dorpsplatform heeft als boom een speciaal soort Els en als onderbeplanting een Veldesdoorn geadviseerd. Verder wordt de suggestie gedaan iets lichtere lampen in de lantaarnpalen aan te brengen. Bart zal een en ander in de schriftelijke antwoorden meenemen. 
c. Breedband Internet in Zegveld
Er zijn inmiddels 110 aanmeldingen. Gemeld wordt dat de locaties van de masten bekend zijn en dat begonnen is met de installatie. Mensen kunnen zich via www.zegveld.nl nog aanmelden. 
d. Oversteekplaats Siveo ‘60
Henny en Paul hebben op 20 november jl. een prima overleg gehad met de gemeente. Henny licht de plannen toe. De hoofdpunten komen op het volgende neer:

 • De oversteekplaats wordt verhoogd ongeveer vergelijkbaar met de twee verhogingen in de rondweg om Bodegraven;
 • Deze verhoging wordt beter zichtbaar gemaakt in een fluorescerende kleur, welke goed opvalt; 
 • Om de auto's die aan beide zijden deze oversteekplaats naderen, vroegtijdig op de oversteekplaats te attenderen, wordt aan de zijde vanuit het dorp een bord geplaatst met aanduiding "Siveo Sportveld na 200 meter" en aan de zijde vanuit Woerdense Verlaat aanduiding "Siveo sportveld na 100 meter";
 • Aan weerszijde voor de oversteekplaats worden waarschuwingsborden geplaatst "oversteekplaats" met duidelijk reflecterende gele achtergrond (zoals nu geplaatst bij oversteekplaats Steinhagenseweg / Cattenbroekerdijk Woerden);
 • Aan beide zijden van de oversteekplaats worden op de rijbaan nog zogenoemde "zigzagstrepen" aangebracht.
 • De paaltjes bij de ingang parkeerplaats t.h.v. de oversteekplaats kunnen worden vervangen door "betere";
 • Het huidige hekwerk tussen het fietspad en de rijbaan zou kunnen worden weggehaald of gewijzigd. Het voetbalvereniging mag uitmaken was zij wil. Het voordeel van het weghalen is dat overstekende fietsers vanaf het sportveld sneller van de rijbaan af zijn en dus eerder op het fietspad. Het nadeel is dat de (jeugdige) fietsers vanaf het fietspad rechtstreeks de rijbaan op kunnen rijden;
 • Bovenstaand voorstel tot verbetering moet nog worden goedgekeurd door de raad i.v.m. het kostenplaatje. Indien de raad akkoord gaat en het weer laat dit toe, dan kunnen de werkzaamheden aanvangen in januari/februari 2004.
  In de ledenvergadering van Siveo ’60 van 1 december a.s. zullen de voorstellen besproken worden. Het Dorpsplatform Zegveld is het met de richting van de voorstellen eens. 
  Het Dorpsplatform Zegveld geeft nog mee dat de borden 60 kmachter bomen staan en dat de bossages wel tijdig gesnoeid moeten worden. Bart zal dit meenemen.

e. Parkeren centrum
Van de gemeente is nog geen reactie ontvangen. Bart zal dit in de schriftelijke antwoorden meenemen.
f. Wegversmalling Middenweg
Dit punt is de vorige keer aan de orde geweest. Bart zal dit in de schriftelijke antwoorden meenemen.

10. Jeugdaangelegenheden

Ideeën over een mogelijke nieuwe plaats voor een (huidige hut moet weg i.v.m. woningbouw) JOP worden wel ingebracht (volkstuin, onder Milandhof) maar deze blijken niet aan de volgende criteria te voldoen:
a. Acceptabel voor Politie -> zichtbaar vanaf de openbare weg;
b. Acceptabel voor omwonenden -> geen overlast;
c. Acceptabel voor jeugd zelf -> niet te ver weg.
Verder is er een aantal afspraken wat wel en wat niet mag.
Afgesproken wordt dat gemeente, politie en DB van het Dorpsplatform Zegveld in januari a.s. met de jeugd om tafel gaan zitten.

 • Jacqueline meldt dat er vernielingen bij de speeltuin zijn geweest en dat toestellen beklad zijn. De klachtenlijn heeft zij wel gebeld, maar zij heeft geen aangifte gedaan. Maarten verzoekt dit vooral wel te doen omdat er anders geen materiaal is om later conclusies te trekken (statistieken). Tevens is het verstandig klachten en meldingen aan hem (Maarten, wijkagent) door te geven. Maarten geeft aan dat hij eventueel ook wel langs kan komen bij meldingen; 
 • Naar aanleiding van de intimidatie geeft Maarten aan dat de jongens zijn aangesproken, maar dat gebleken is dat het maar een enkeling was. Er is zeker geen sprake van een probleem in Zegveld, aldus Maarten. Er komt bij de hut wel eens visite, aldus Maarten, maar dat is niet het merendeel.

11. Jeules de Boules baan in Zegveld

Van de gemeente is een mail ontvangen. Van het dienstencentrum de Zegge is een verzoek binnengekomen om een Jeules de Boules baan aan te leggen. De gemeente wil graag weten hoe het Dorpsplatform hierover denkt. Zal het wel gebruikt worden en wie zullen er gebruik van maken Het Dorpsplatform vindt het een goed idee en geeft de suggestie mee een jeu de boulesbaan bij de hoek Boschsloot/Middenweg aan te leggen en er ook een bankje te plaatsen.

12. Rondvraag en wat verder ter tafel komt

 • De bewoners hebben een schrijven ontvangen omtrent de invoering van een blauwe papiercontainer voor het ophalen van oud papier. Dit idee verrast het Dorpsplatform. 
  Het Dorpsplatform Zegveld heeft de volgende vragen:
 • Is er vooraf overleg geweest met de muziekvereniging KNA overlegd is, omdat deze wellicht nogal wat inkomsten zal gaan moeten missen
 • Wat was het standpunt van de KNA
 • Is er nagedacht over het brandgevaar 
  Het Dorpsplatform wil van de gemeente een overzicht hebben van de klachten uit Zegveld die bij de klachtenlijn zijn ingediend, met daarbij de termijn waarop de klachten zijn afgedaan, de wijze van afdoening (hoe zijn de burgers geïnformeerd, kunnen de burgers zien wat er met hun klachten gedaan is), etc. Bart zal dit in de schriftelijke antwoorden meenemen.
 • Het Dorpsplatform wil graag dat de gemeente standaard verslagen van informatieavonden, voorlichtingsavonden, inloopavonden, etc. etc. aan het Dorpsplatform zendt. Daarnaast wil het Dorpsplatform graag op de hoogte gehouden worden van eventuele afspraken die met individuele burgers zijn gemaakt naar aanleiding van werkzaamheden in het dorp. Bart zal dit in de schriftelijke antwoorden meenemen.
 • Parkeren Broeksloot: Gemeld wordt dat er soms zodanig geparkeerd wordt dat de brandweer er niet door kan. Maarten geeft aan dat vanwege het te beperkte aantal parkeerplaatsen gedoogd wordt als er auto’s niet in de parkeervakken staan, maar dat er wel opgetreden wordt als er overlast is;
 • Parkeren Hoofdweg: Gemeld wordt dat er regelmatig auto’s op de weg geparkeerd zijn. Maarten stelt voor even te wachten totdat de Hoofdweg af is. Overigens geeft Maarten aan dat daar parkeren op de weg niet verboden is. Aan Bart wordt de suggestie meegegeven om de wegversmalling beter te markeren, b.v. door kattenogen, witte trottoirbanden, etc;
 • Politiesurveillant: Maarten meldt dat deze tot nu toe uit de OZB betaald werd. In Zegveld wordt de surveillant vooral ingezet tijdens de disco avonden in de Milandhof. Omdat het Dorpsplatform en de Milandhof onvoldoende inzicht in de situatie hadden zij nog niet naar de gemeenteraad gereageerd. Johan Strik meldt dat er vier surveillanten waren ten behoeve van de integrale veiligheid. Een deel van de gelden hiervoor kwamen voor rekening van de politie en een deel voor de gemeente. Vanuit de raad is de suggestie gekomen om te bezuinigen. Het enige verschil tussen een agent en een surveillant is dat de laatste niet gewapend is, voor de rest is er geen verschil. Maarten meldt dat in Zegveld de surveillant met name ingezet werd voor de disco avonden van de Milandhof om de overlast van de jeugd te beperken. De bezuiniging gaat nu ten koste van de huidige taken, aldus de Maarten, omdat de politie zich meer met zijn kerntaken bezig gaat houden. 
 • De vergadering heeft lang geduurd. De suggestie wordt gedaan om per punt een behandeltijd in te stellen. Het DB neemt dit mee;
  De Broeksloot staat weer regelmatig blank. Bart zal dit in de schriftelijke antwoorden meenemen;
  Opgemerkt wordt dat het bankje in de oude Meije (richting Woerdense Verlaat) eerst richting “zuiden” stond en nu naar een onlogische richting verplaatst is. Arja zal nagaan wie de bankjes heeft geplaatst en daar contact mee opnemen.De volgende vergadering zal een overzicht van “aftreden/herbenoembaar” van de DB leden worden ingebracht. Actie: DB.

13. Datum volgende vergadering

Afgesproken is dat de volgende vergadering valt op 16 februari 2004 om 20.00 uur. 
Na de vergadering van 24 november jl. is gebleken dat de voorzitter door onvoorziene omstandigheden dan niet aanwezig kan zijn. Het DB stelt derhalve voor de vergadering op maandag 16 februari 2004 te laten plaatsvinden. 

14. Sluiting

Arja sluit de vergadering.

Vriendelijke groeten,
P. Vonk (secretaris/penningmeester)
Zegveld, 23 december 2003.