Verslag van de Dorpsschouw van 21 juni 2004.

 Aanwezig waren:

Gerard Kooijman, Joop Verlaan, Ton Kwakkernaat (secretaris gemeente Woerden en wijkwethouder), Johan Strik (wethouder gemeente), Bart Schnoor (wijkcoördinator gemeente), Cobi Lekkerkerker, Hanneke Kastelein, Manon Verheul, Jaqueline de Voogel, Marjolein Verburg (wethouder), J. Supér (gemeente, beheer en onderhoud), Cok Hoogerbrugge, Piet Brak, Arja de Vink en Paul Vonk.

1.    Opening door voorzitter

Arja opent de vergadering. Hoewel het aantal deelnemers vrij mager is heet zij allen welkom. Marjolein Verburg heeft gemeld dat zij later komt. Korte uitleg over de te bezoeken plaatsen

Arja geeft een korte uitleg hoe de route zal verlopen en waar bij een bepaald onderwerp stilgestaan wordt. Tijdens de rondrit kwamen de volgende punten aan de orde.

a.       Kruising Molenweg-Middenweg-Hoofdweg-Milandweg

De gemeente geeft aan dat inmiddels voor een deel al tegemoetgekomen is aan de bezwaren, hetgeen bij het bezoek ter plaatse ook blijkt. Bij de afhandeling van dit punt (zie lijst ingekomen reacties) wordt door de gemeente verder op dit punt ingegaan.

b.      Inrichting ruimte tussen supermarkt en Molenweg

Piet Bremmer heeft een overleg met de gemeente gehad. De ruimte krijgt op korte termijn een voorlopige inrichting.

c.       Parkeren vrachtwagens in bebouwde kom (ook langs Middenweg, zie lijst).

Medio september a.s. zal er een nieuwe regeling van kracht zijn en zal er ook gehandhaafd worden.

d.      Plaats glasbakken

Het Dorpsplatform Zegveld is niet gelukkig met de huidige plaats. Dit is in de vergadering van 26 mei jl. aan de orde geweest. Zij wil de bakken graag weer meer richting Bernhardstraat/Rabobank. De gemeente zegt toe deze mogelijkheid te onderzoeken.

e.       Snelheid Hoofdweg

Over dit onderwerp zijn meerdere reacties binnengekomen. Zowel binnen de bebouwde kom als buiten de bebouwde kom wordt veel te hard gereden. De gemeente wordt gevraagd ervoor zorg te dragen dat de maximum snelheid gehandhaafd wordt, bijvoorbeeld door regelmatig snelheidscontrole.

Bij dit punt wordt tijdens de rondrit gewezen op de reacties met betrekking tot het parkeren langs de Hoofdweg, het geluid van de nieuwe bestrating. De breedte van de weg (zie lijst van ingekomen reacties) en de brievenbus. Met betrekking tot het laatste punt zal de gemeente een brief aan TNT sturen.  

f.       Hangplek jongeren

Tijdens de rondrit wordt de gemeente ingelicht over de ontwikkelingen en wordt de plaats waaraan de jongeren de voorkeur geven aangewezen.

g.       Jeules de boules baan

Hanneke geeft een toelichting op de opties. De optie waar stilgestaan wordt (langs de Milandhof aan de kant van de Milandweg) verdient de voorkeur.

h.       Afzetmogelijkheid voor ouderen nabij Boschsloot

Langs dit punt komende wordt dit punt toegelicht. Het gaat niet om een parkeerplaats maar om een mogelijkheid om mensen die slecht ter been zijn en in de Boschsloot wonen door bekenden af te laten zetten. Bij de reconstructie van het gebied wordt bezien of dit punt gerealiseerd kan worden.

i.         Situatie Beatrixstraat

Bij de locatie aangekomen, komt een omwonende die aangeeft dat de gemeente snel begint met de beoogde oplossing.

j.        Snelheid Molenweg

Gewezen wordt op de snelheid van de Molenweg.  Men komt, met name vanuit de Molenweg richting dorp, met grote snelheden aanrijden. De indiener zou graag zien dat er fysieke snelheidsremmende maatregelen worden getroffen.

k.      Trottoir Hoofdweg

De indiener van het verzoek heeft gewezen op het ontbreken van een stoep van de hoek Milandweg/Hoofdweg richting oude kern omdat die kant gebruikt wordt door (vaak jeugdige) kranten- en folderbezorgers.

l.         Woningbouwplannen Goudriaan

De locatie wordt bekeken, vanuit de achterterrein van de firma Kruit. Kort wordt stilgestaan bij de mogelijkheden en onmogelijkheden. Het Dorpsplatform Zegveld heeft zelf al een paar jaar geleden richting deze locatie voor woningbouw geopteerd. Hoewel de locatie aantrekkelijk lijkt zijn er grote onzekerheden met betrekking tot de milieu-aspecten (stankgrenzen, hinderwetvergunningen, etc.). Daarnaast is er nog geen overeenstemming met alle betrokken partijen, zodat de realiseerbaarheid voorshands nog zéér twijfelachtig is.

2.    Overige onderwerpen:

a.       Bezoekerscentrum

Het Dorpsplatform Zegveld heeft grote bezwaren tegen de mogelijke komst van een bezoekerscentrum. Argumenten hiervoor zijn de grote druk op het kwetsbare natuurgebied, de overlast voor omwonenden, de grote belasting van de gemeentelijke wegen aldaar, en de komst van de horeca. Marjolein geeft de laatste stand van zaken weer. De gemeente Woerden heeft aan de gemeente Nieuwkoop een brief gezonden dat de gemeente het niet op deze manier kan verwezenlijken. Er moet gewoon een procedure worden ingezet ex. Artikel 19.1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Aangegeven zal dan moeten worden hoe omgegaan worden met ruimtelijke ordening en flora/fauna met daarbij een onderbouwing waarom het plan kan. Dan pas kan de inspraak worden gestart. Dit is een rare methode, aldus de wethouder. De wethouder geeft aan dat de gemeente Woerden het plan niet ziet zitten en dat zij de haar ten dienste staande middelen zal gebruiken om het bezoekerscentrum tegen te houden.

b.      Woningverdeling Zegveld

Het Dorpsplatform Zegveld heeft kennis genomen van het feit dat de provincie Utrecht (nog) niet akkoord is gegaan met de door de gemeente Woerden voorgestelde regels. Wethouder Strik licht toe dat er met acht gemeenten op dit vlak is samengewerkt. Uit de discussie blijkt dat de provincie juist voorstander is van een soortgelijke variant die het Dorpsplatform Zegveld vorig jaar al heeft voorgesteld, te weten: de woningen worden twee weken aan Zegvelders aangeboden, daarna worden de woningen op de “markt” gezet en kunnen andere regionale woningzoekende hierop inschrijven. Wethouder Strik geeft aan dat hij volgende week over de regeling overleg heeft. Het Dorpsplatform Zegveld pleit er nogmaals voor om haar optie voor te stellen, welke volgens haar voordelen heeft boven het door de gemeente voorgestelde model.  Wethouder Strik zegt toe dit mee te zullen nemen.

3.    Rondvraag

-          De procedure met betrekking tot de voortgang van de dorpsschouw wordt besproken. Bart zal vóór de vakantie aantekeningen aan zijn collega’s doorgeven. Paul werkt het verslag en het overzicht van ingekomen reacties uit. Na de vakantie wordt dit door de gemeente ingevuld en worden concrete acties aan de lijst van ingekomen stukken toegevoegd. Daarna zal het Dorpsplatform Zegveld voor de communicatie richting inwoners en indieners zorgdragen. Bart zorgt voor de communicatie richting raad (via griffier).

-          Paul merkt op dat hij het betreurt dat de opkomst van raadsleden zo mager is. Juist tengevolge van de dualisering is het de bedoeling dat raadsleden meer naar de burgers toekomen en daar is op deze Dorpsschouw weinig van te merken.

4.    Sluiting

Arja sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst en bijdragen.

P.J. Vonk

Secretaris Dorpsplatform Zegveld

Bijlage:

De matrix met daarin een overzicht van vragen en/of opmerkingen vanuit de inwoners van Zegveld.