Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Dorpsplatform Zegveld van maandag 20 december 2004 om 20.00 uur in gasterij de Milandhof te Zegveld. 

Aanwezig:
Leden: Jan van Amerongen, Dirk Heemskerk, Henny van Hunnik, Ria van der Zon, Johanna Oudshoorn, Joop Verlaan, Petra de Vink, Peter Vermeij, Piet Bremmer, Piet Brak, Manon Verheul, Jaqueline de Voogel, Hanneke Kastelein, Arja de Vink en Paul Vonk. 
Gemeente: Jan Zwaneveld (hoofd Ruimtelijke Ordening), Ton Kwakkernaat (wijkwethouder), Bart Schnoor (coördinator), Jos Baas (coördinator groen). 
Raadsleden: Cok Hoogerbrugge.
Toehoorders: J. van der Linden, Bas den Hollander (gedeeltelijk).
Pers: Cobi Lekkerkerker (Berichtgever), Jolanda van Luinen (Woerdens Nieuwsblad).

1. Opening
Arja opent de vergadering en heet een ieder welkom. Afmeldingen zijn ontvangen van Freddy van Arkel, Son Tienhoven, Wim Hoogerbrugge en Lijndert Bos. Als toehoorder heeft de heer J. van der Linden zich gemeld. 
2. Mededelingen/ingekomen en verzonden stukken
- Er is bij de agenda een lijst gevoegd van ingekomen en verzonden stukken. De ingekomen stukken hebben tijdens de vergadering gecirculeerd. Voor zover de punten niet apart op de agenda terugkomen stemt het Algemeen Bestuur in met de teksten;
- De twee overzichten vanuit de Dorpsschouw worden met dit verslag meegezonden. Actie: Paul. 
3. Verslag van de vergadering van 28 september 2004
Het verslag wordt zowel tekstueel als inhoudelijk behandeld. Lopende zaken:
- Naar aanleiding van blz. 6 , de rondvraag vraagt Manon om een nadere toelichting omtrent de wateroverlast. In de actiepunten naar aanleiding van de dorpsschouw staat vermeld dat uit controle is gebleken dat er geen buitenwater terugstort in het riool en er maximaal 25 maal per jaar een overstort mag zijn. Manon geeft aan dat dit niet precies is wat zij bedoelde. Het gaat haar met name ook om de gevolgen van het verschillende waterniveaus (binnen en buiten bebouwde kom) waardoor de overstorten in kleinere gebieden terecht komen met minder opvangcapaciteit. Dit onderwerp zal de volgende vergadering als een apart agendapunt terugkomen. Manon zal haar bijdrage hiertoe tijdig aanleveren. Actie: gemeente, Manon.
- Wandelpad langs de Grecht: 
Arja licht toe dat er nog mogelijkheden zijn. Dit punt wordt de volgende keer vervolgd. Actie: Arja;
- Plaats glasbakken: 
Aan de hand van een plattegrond met berekeningen van de zichtlijnen geeft Jos aan dat de bakken beter achter de kiosk kunnen staan. Er moeten dan wel een paar parkeerplaatsen opgeofferd worden. Het Dorpsplatform geeft aan dat er bij de Coöp al kledingcontainers staan voor een goed doel en dat er dus bij de kiosk niet weer een behoeft te komen. Hierdoor behoeven er minder parkeerplaatsen opgeofferd te worden. Met dit resultaat: containers achter kiosk, maar géén kledingcontainer gaat de vergadering akkoord. Punt afvoeren.
- Ontwikkelingen JOP: 
Sven is bij de jeugd wezen kijken en heeft hen duidelijk gemaakt dat er voorlopig géén nieuwe JOP komt. Punt afvoeren.
- Bezoekerscentrum: 
De gemeente Woerden geeft aan dat er géén nieuwe ontwikkelingen zijn. Het blijkt dat – naast het Dorpsplatform Zegveld - zowel de gemeente Bodegraven als Woerden hun bedenkingen hebben tegen dit grootschalige plan. Dit punt wordt vervolgd.
- Leefbaarheid/toewijzingsbeleid huurwoningen Dorpsstraat
Er is – zoals afgesproken – een overleg geweest (zie ook lijst van ingekomen stukken) tussen een aantal bewoners, de SWW, de wijkagent en het DB van het Dorpsplatform Zegveld. Het is een constructief overleg geweest en er wordt vanuit de SWW actie ondernomen. Dit punt kan afgevoerd worden.
- Woningverdeling: 
- Uit het overleg met de SWW van 3 november jl. bleek dat er van de provincie nog géén brief aan de SWW is gezonden. De invoering van het twee weken eerst aan Zegvelders aanbieden kon derhalve nog niet worden geëffectueerd. Jan geeft aan dat de brief binnen is en dat vanaf 14 december 2004 een en ander geregeld is. Paul geeft aan dat thans het volgende speelt:
o Er is een frictie tussen de regels en de doelgroepen. Een woning die bijvoorbeeld bestemd is voor een jongere wordt niet aan die jongere toegewezen omdat deze iets boven de inkomensgrens zit. Hierdoor valt de jongere in een gat of moet een ééngezinswoningen met twee of drie slaapkamers accepteren die qua doelgroep niet bij de jongere hoort en daardoor de toewijziging voor een (jong) gezin blokkeert. Jan geeft aan dat er door middel van het “opplussen” (woning iets luxer en duurder maken) hier wellicht iets aan te doen is;
o Jongeren die in het nabije verleden gedwongen zijn Zegveld te verlaten, kunnen er nu niet meer in! Het Dorpsplatform vindt dat hiervoor een regel moet komen dat bijvoorbeeld mensen die korter dan vijf jaar uit Zegveld weggegaan zijn, weer terug mogen komen.
Het Dorpsplatform vindt dat dergelijke fricties gerepareerd moeten worden en vragen de gemeente om hier inhoudelijk naar te kijken, zodat de volgende vergadering bezien kan worden wat hier aan te doen is. Actie: gemeente.

- Inbreidingsplannen Goudriaan b.v. 
Het Dorpsplatform heeft de gemeente gevraagd om de inbreidingsplannen als project aan te melden in het kader van het ISV voor de periode 2005-2008. Jan geeft aan dat er een stimuleringsregeling was, die ingetrokken is. Nu valt de gemeente onder de ISV regeling. Om een project in te dienen moeten de kosten wel bekend zijn en moet er meer uitgewerkt worden. 
- Vervolg Dorpsschouw:
De overzichten zijn net voor de vergadering aan het Dorpsplatform beschikbaar gesteld en zijn behandeld. Zie bijgaande overzichten. Dit punt kan afgevoerd worden.
- Huurcontract voormalig vrachtwagenparkeerterrein:
Jan geeft aan dat nog niet alle stukken beschikbaar zijn en dat het zéér complex in elkaar steekt. De volgende vergadering wordt hierop teruggekomen. Actie: gemeente.
- Onderhoud kunstwerken
Het is het Dorpsplatform opgevallen dat de “koeienpoten” langs de Hoofdweg er wel erg slordig bij liggen en dat ook de “danseresjes” nabij de Beemd onderhoud behoeven. 
De gemeente zal contact opnemen met dhr. Verwoerd. Er zal een kostenberekening gemaakt worden wat het kost om de kunstwerken nu op te knappen en wat het kost om het ook jaarlijks bij te houden. Actie: gemeente.
- De vorige vergadering is opgemerkt dat de nieuwe bocht in de Hoofdweg erg glad is, dat de auto’s er erg hard rijden en dat het fietspad gevaarlijk dicht tegen de weg en onbeschermd ligt. Omdat er tussen het fietspad en de weg een gasleiding ligt, wordt afgesproken dat er bermpaaltjes komen. Actie: gemeente.

Acties uit verslag van 24 mei jl. die teruggekomen zijn in de vorige vergadering:
- Basketballgelegenheid: 
Bart deelt mede dat er op 13 januari 2005 een afspraak is tussen de gemeente en de werkgroep. Dan zal ook duidelijk zijn wat de kosten zijn en wat het budget is. Actie: gemeente.
- Jeules de Boules baan in Zegveld: 
Het DB heeft een overleg gehad met de initiatiefnemers en de gemeente Woerden. De voorkeur is uitgesproken tegenover de ingang van de Zegge. De banen zijn gecalculeerd op € 5.750,--. De gemeente heeft een bijdrage toegezegd van € 2.000. Paul zal voor de SWO een conceptbrief opstellen voor de aanvraag van een subsidie bij de Rabobank. Actie: Paul.
- Ontwikkelingen rondom ophalen oud papier bij de KNA:
Paul heeft dit bij de KNA nagevraagd en geeft aan dat de KNA een berekening heeft gemaakt waaruit blijkt dat de kosten van het ophalen op zaterdag met een vuilniswagen hoger zijn dan de verwachte opbrengsten. Overigens neemt volgens de KNA de opbrengst in Zegveld vooralsnog niet af; 
- Vragen van Ingeborg (over functioneren wijk- en dorpsplatforms)
Voor de inlevering – bij Paul - is nogmaals aandacht gevraagd. 

4. Parkeren vrachtwagens 
De nieuwe regeling is ingegaan op 1 november 2004. Ton meldt dat er een afspraak met de politie is dat zij – na een waarschuwing – gaan verbaliseren (noot: van Ton is een mail ontvangen. Hij heeft contact gehad met de politie en de bevestiging gekregen dat er vrij regelmatig op het gehele grondgebied van de gemeente controles plaatsvinden, ook in Zegveld en dit dus de aandacht van de politie heeft).
5. Recreatieknooppunt in Zegveld 
Manon geeft aan dat de Milandhof nog met het financiële plaatje bezig is. Actie: Manon.
6. Voortgang woningbouw voormalige gemeentewerf
Er is voor het Dorpsplatform Zegveld een informatiebijeenkomst geweest waar zij van dhr. A. Ton van Hollands Midden en J. Zwaneveld van de gemeente Woerden wat informatie over het plan heeft gekregen. De bouwvergunning wordt op korte termijn verleend. Medio februari/maart 2005 wordt er een voorlichtingsavond in de Milandhof belegd worden waar onder andere de volgende punten aan de orde komen: prijzen, toewijzing, tekeningen, planning, etc. 
De gemeente zal de voorwaarden voor de advertering e.d. aangeven. Het DB zal met Hollands Midden meedenken over de advertentie, voorlichting, e.d. 
De gemeente zal op verzoek van het Dorpsplatform Zegveld in het overleg met Hollands Midden de wijze van aanleg van de wegen meenemen. Het Dorpsplatform vindt dat de wegen op dezelfde manier moeten worden aangepakt als bij de huidige renovaties, zodat er niet zoals bij bijvoorbeeld de Broeksloot, snelle verzakkingen optreden. Actie: gemeente.
7. Reconstructie Molenweg
Over de reconstructie komt in het voorjaar nog info naar de bewoners. Jos deelt mede dat de door de gemeente gevraagde offertes alleen voor kabels en leidingen was. Arja geeft aan dat een klein werkgroepje (Joop, Arja, Piet, Gert Jan, Jacqueline en Paul) het plan bekeken hebben en een reactie aan de gemeente hebben gegeven. Deze hield met name verband met de parkeergelegenheid nabij Stoof en het plaatsen van de drempels en wegversmallingen in verband met de verkeerssnelheid.
Vanuit het Dorpsplatform wordt aandacht gevraagd voor de samenloop van de reconstructie met de bouw van de woningen op de voormalige gemeentewerf, waardoor regelmatig zwaar vrachtverkeer over de Molenweg zal rijden. De gemeente zal dit bezien. Als de Molenweg iets opgeschoven zou worden totdat het meeste bouwverkeer achter de rug is, dan moeten er volgens het Dorpsplatform wel tijdelijke maatregelen genomen worden om de snelheid uit het verkeer te halen (met name nabij de speeltuin, vanaf de Hazekade). Actie: gemeente.
8. Woningbouw voor starters en ouderen
Er zijn ontwikkelingen gaande – onder andere in Kamerik – om maatwerk te leveren als het gaat om woningen voor jongeren. Het Dorpsplatform Zegveld vraagt zich af wat wij hiervan kunnen leren, wat toepasbaar is in Zegveld, etc. Jan geeft aan dat de gemeente dan wel een grondpositie moet hebben. Als er kleine kaveltjes worden gerealiseerd, dan zijn woningen van ongeveer € 150.000 mogelijk. Mogelijk dat, om deze woningen in de toekomst ook betaalbaar te houden voor de starters, gewerkt kan worden met een anti speculatie beding. Het Dorpsplatform stelt voor deze ontwikkeling te betrekken bij de inbreidingslocatie Goudriaan. Actie: gemeente.
9. Bewonerscommissie SWW 
In het overleg van 3 november jl. heeft de SWW de behoefte aan een bewonerscommissie uitgesproken die wil meepraten over onderhoud, leefbaarheid, voorzieningen (voor bijvoorbeeld ouderen), etc. etc. Deze commissie hoeft volgens de SWW niet beperkt te worden tot uitsluitend huurders. De vergadering is van mening dat het een toegevoegde waarde heeft als iemand vanuit de bewonerscommissie ook in het Dorpsplatform zou komen zitten om zo de relaties tussen beide organen te kunnen leggen. De vergadering vindt het wel de verantwoordelijkheid van de SWW om mensen te werven. Een suggestie is om dit via een advertentie/artikel in de Berichtgever te doen. De vergadering vraagt zich overigens af of er een huurdersoverleg gehouden wordt. Paul stuurt dit verslag ook naar de SWW, zodat deze kennis kan nemen van dit punt. Actie: Paul/SWW.
10. Wateroverlast Broeksloot
De vorige vergadering is afgesproken (dat dit punt op de agenda komt. Manon had aangegeven dat er nog steeds sprake is van veel wateroverlast in de Broeksloot. Als het waterpeil buiten de bebouwd kom lager wordt en binnen de bebouwde kom hoger, dan neemt de waterbergingscapaciteit alleen maar af. Voor die punt wordt verwezen naar punt 3 van dit verslag. 
11. Streekplan 
De provincie heeft niet ingestemd met de uitbreidingslocatie, tot grote teleurstelling van het Dorpsplatform. Er is veel energie in de plannen gestoken en ook de gemeente Woerden heeft haar best gedaan om de uitbreidinglocatie in het streekplan opgenomen te krijgen. Verder heeft het Dorpsplatform kritiek op de argumentatie en de wijze waarop het besluit tot stand is gekomen. Tot nu toe heeft de provincie niet laten weten op grond van welke argumenten Zegveld niet mag uitbreiden. Cok geeft aan dat met name de actie van de groep mensen uit de Broeksloot een rol heeft gespeeld. 
De provincie heeft niet naar de gemeente en het Dorpsplatform Zegveld willen luisteren. Eerst was de provincie vóór, toen waren er problemen met betrekking tot de waterhuishouding. Het Hoogheemraadschap heeft hiervoor een oplossing geboden, maar de provincie weigerde vervolgens de uitbreiding weer in het streekplan op te nemen, terwijl Kamerik wél woningen mag bouwen. Het Dorpsplatform begrijpt dit niet. Verder constateert het Dorpsplatform dat de ingebrachte bedenkingen niet in de commissievergadering van PS zijn besproken, maar in een werkgroep van PS zijn afgehandeld. (besluitvorming niet geheel in de openbaarheid heeft plaatsgevonden.) 
Voor Zegveld betekent het besluit van de provincie dat er de komende jaren nauwelijks woningen voor starters gebouwd zullen worden, met alle gevolgen van dien voor winkels, voor scholen, voor verenigingen en voor andere voorzieningen. 

Het was de bedoeling om de uitbreidingslocatie met name te gebruiken om woningen voor starters te kunnen bouwen. Dirk geeft aan dat het bij inbreidingslocaties veel moeilijker is om woningen voor starters te realiseren. Paul stelt voor om een streefpercentage van 50% te hanteren, ook voor inbreidingslocaties. Paul stelt verder dat doorstroming voor starters geen soelaas biedt, omdat de woningen die dan verkocht worden, nog veel te duur zijn voor de starters. 

Jan geeft aan dat de plannen van Goudriaan absoluut onhaalbaar zijn. De plannen zijn in strijd met de rode contouren, het bestemmingsplan, niet alle gronden zijn in eigendom van Goudriaan en er zijn problemen met de hinderwetvergunningen van omliggende boerderijen (stankgrens). Jan geeft aan dat de gemeente begin 2005 met Goudriaan om tafel zal gaan zitten. Het DB zal hiervoor worden uitgenodigd. Actie: gemeente.

Omdat Bas den Hollander als toehoorder aanwezig is, vraagt de voorzitter hem wanneer de huizen langs de Milandweg worden gerealiseerd. Bas geeft aan dat het bouwplan nog niet is gerealiseerd omdat hij het niet eens is met het besluit van de gemeente Woerden om op de plek van de varkensschuur géén woningen te mogen bouwen, omdat deze schuur beeldbepalend zou zijn. 
12. Samenstelling dagelijks en algemeen bestuur
- Arja en Paul zijn de vorige vergadering als voorzitter en secretaris/penningmeester met unanieme stemmen herkozen. Omdat Freddy net een ongeluk gehad had, en even uitgeschakeld was is de herbenoeming van Freddy tot deze vergadering uitgesteld. Freddy heeft aangegeven niet in het DB te willen terugkeren. Freddy heeft nog erg veel last van de gevolgen van het ongeluk en kan dan ook vanavond niet aanwezig zijn. Het AB zou vóór de volgende vergadering ook kandidaten aanleveren. Er zijn door het AB géén kandidaten voorgedragen. Het DB heeft in de opvolging van Freddy, Piet Brak als vice-voorzitter voorgedragen. Piet – mede oprichter van het Dorpsplatform Zegveld - geeft aan dat hij het Dorpsplatform een belangrijk orgaan vindt en dat hij daarom ingestemd heeft om in het DB te gaan zitten. De vergadering gaat met de benoeming unaniem akkoord; 
- Johanna Oudshoorn heeft laten weten vanwege toenemende beperkingen als gevolg van haar ziekte te moeten stoppen met haar werk voor het Dorpsplatform Zegveld. Zij heeft ook haar lidmaatschap in het gehandicaptenplatform Woerden op moeten zeggen. Johanna geeft aan dat zij waardering heeft voor het mensen van het DB die zoveel energie in het behartigen van de belangen van Zegveld steken. Arja spreekt, namens het Dorpsplatform, haar bewondering uit voor Johanna, die ondanks haar handicap zich zo voor het Dorpsplatform heeft ingezet. Johanna krijgt van het Dorpsplatform een presentje als bedankje voor haar inzet. Johanna heeft al voor een opvolgster gezorgd. Ria van der Zon wordt vervolgens als lid van het Dorpsplatform Zegveld benoemd en verwelkomd. 
13. Rondvraag
- Piet Brak vraagt of het monument 40-45 al gerepareerd is. Bart antwoordt dat dit het geval is;
- Arja geeft aan dat de volgende vergadering pas in mei 2005 zal plaatsvinden Het DB moet voor zichzelf eerst het een en ander op een rijtje zetten en de accu weer opladen, gezien de ontwikkelingen rondom het streekplan. Peter vindt het jammer dat het zo gelopen is en doet een beroep op het DB om de schouders er weer onder te zetten. De vergadering heeft begrip voor het standpunt van het DB;
Ton geeft aan dat er tot 2006 géén wijziging in de vertegenwoordiging vanuit de gemeente zal plaatsvinden. Voor Ton vallen twee zaken op: de grote betrokkenheid van het Dorpsplatform Zegveld en de constructieve wijze van overleg in de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld. Volgens Ton heeft het Dorpsplatform Zegveld in de afgelopen jaren al veel bereikt en hoopt dat het Dorpsplatform Zegveld nog vele jaren haar werk als stuwende kracht zal voortzetten;
- Arja vraagt of de streetprint in de oude kern ook belijnd kan worden. Jos Baas zal dit bekijken. Actie: Jos; 
- Gevraagd wordt of de wegversmalling in de oude kern beter zichtbaar kan worden gemaakt. Jos zal dit bekijken. Actie: Jos; 
14. Sluiting
Arja sluit de vergadering, bedankt een ieder voor zijn/haar inzet en wenst de leden prettige feestdagen toe. 

P. J. Vonk (secretaris/penningmeester)
Zegveld, 14 januari 2005.