Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Dorpsplatform Zegveld van dinsdag 31 mei 2005 om 20.00 uur in gasterij de Milandhof te Zegveld. 

Aanwezig:
Leden: Thijs Puik (jongerenwerker), Piet Bremmer, Joop Verlaan, Herman van Rossum, Peter Vermeij, Herman Vergeer, Jan van Amerongen, Manon Verheul, Ben Sliggers (SWO), Son Tienhoven, Hanneke Kastelein, Petra de Vink, Corry Vink, Piet Brak, Arja de Vink, P.J. Vonk
Gemeente: Jan Zwaneveld (hoofd Ruimtelijke Ordening), Ton Kwakkernaat (wijkwethouder), Bart Schnoor (coördinator), Jos Baas (coördinator groen). 
Raadsleden: Cok Hoogerbrugge en Lijndert Bos.
Toehoorder: Cor van Amerongen (KNA, vanwege bezuinigingen subsidies)
Pers: Cobi Lekkerkerker (Berichtgever), Jolanda van Luinen (Woerdens Nieuwsblad).

1. Opening
Arja opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Afzeggingen zijn er van Henny van Hunnik, Jacqueline de Voogel en Jolanda van Hunnik.
2. Mededelingen/ingekomen en verzonden stukken
Er is bij de agenda een lijst gevoegd van ingekomen en verzonden stukken. Geen van de leden heeft een stuk uit de lijst opgevraagd of verzocht deze in te zien. 
- Manon vraagt wat het overleg tussen het DB en de gemeente van 18 april jl. inhield. Arja antwoordt dat de agenda van vanavond is voorbereid, zodat de leden van het AB een agenda konden krijgen met daarop actuele informatie. 
- Ten aanzien van de ingekomen stukken met betrekking tot de woonbootbewoners uit de Meije deelt Arja mede dat Paul op een avond geweest waar de plannen van de gemeente Nieuwkoop aan de orde geweest zijn om de woonboten persoonsgebonden te maken. Dit houdt in dat de huidige eigenaren de laatste eigenaren zijn en dat de woonboten dus niet verkocht kunnen worden. Het AB besluit unaniem om adhesie te betuigen aan de woonbootbewoners en is het eens met de bezwaren van de woonbootbewoners. Paul stuurt een brief naar de gemeente Nieuwkoop. 
- Met betrekking tot de oversteekplaats wordt vanuit de vergadering gevraagd hoe deze wordt uitgevoerd. Paul antwoordt dat de uitvoering in lijn is met de maatregelen bij Siveo waarmee het AB destijds akkoord is gegaan. Jos voegt hieraan toe dat volgende week wordt gestart met de uitvoering, dat de heg weggaat en er een hekje terug komt. 
- Bart deelt mede dat de inwonersjaarverslagen voor de dorpsplatformleden achterin de zaal liggen om mee te nemen. 
- Arja geeft Thijs Puik de gelegenheid zich voor te stellen. Thijs is de opvolger van Sven 
en is jongerenwerker. Thijs stelt zich kort voor. Thijs is ook werkzaam voor Kamerik en werkt in Leiden. Voor Zegveld en Kamerik heeft Thijs vier uur per week beschikbaar. Hij merkt op dat het hem opgevallen is dat Zegveld een dorp is met een eigen identiteit en dat het dorp dit ook zo wil behouden. Volgens Thijs zijn de jongeren in Zegveld – die hij inmiddels ook ontmoet heeft - goed aanspreekbaar en ook bereid om hun verantwoordelijkheid te dragen. Er is volgens Thijs sprake van twee groepen, de jongere jongeren en de oudere jongeren die nu een keet op de oude gemeentewerf hebben staan. Thijs vindt het belangrijk dat de jongeren ergens bij elkaar moeten kunnen komen. De jongeren zijn ook zelf op zoek naar een nieuwe plek (omdat op de huidige plek gebouwd gaat worden). De jongeren vinden zelf dat een plek nabij een school of speeltuin géén goede plek in verband met de jongere jeugd. Cok vraagt of Thijs iets kan zeggen over het blowen van de jeugd. Thijs geeft aan dat een paar jongeren meer blowt dan gemiddeld, maar dat dit individueel is en géén algemeen gedrag is. Volgens Thijs is er géén handel in Zegveld en halen de “gebruikers” de spullen bij de coffeeshop. Manon vraag hoe hij de jongeren stimuleert om te gaan sporten. Thijs geeft aan dat er altijd een groepje zal zijn die zich niet wil aansluiten bij gevestigde sportverenigingen en dat er jongeren zijn die zich willen onderscheiden. Volgens Thijs is daar ook niets mis mee en kan het een voordeel zijn als de jongeren elkaar op een goede plek ontmoeten omdat het dan min of meer controleerbaar is. Thijs wil proberen voor en met de jongeren iets competitie-achtigs op te richten, zoals darten en dergelijke. Thijs zal ervoor waken dat dit niet juist andere jongeren weer aantrekt. Thijs zal met Peter Vermeij een afspraak maken omdat Peter bekend is met de historie van de jeugd in Zegveld. 

Vanwege het grote aantal agendapunten is de agenda gesplitst in een A en een B gedeelte. Het B gedeelte zijn minder zware punten. Deze zijn door het DB voorzien van een advies en wordt in één keer aan de orde gesteld. Als er vragen over de B lijst zijn, dan is dit natuurlijk geen probleem. De A lijst zijn agendapunten die inhoudelijk ter behandeling worden aangeboden en behandeld. 
3. Verslag van de vergadering van 20 december 2004
- Het verslag wordt tekstueel ongewijzigd vastgesteld;
- Naar aanleiding van het verslag:
o Petra vraagt naar de plaatsen van de containers. Het lijkt er op dat de glascontainer nog niet op de goede plek staat. Dit wordt aan de chauffeur doorgegeven;
o Manon vraagt een nadere uitleg van de beschermende status van een gebouw langs de Milandweg. Jan Zwaneveld geeft aan dat anderhalf jaar geleden een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld. Hierin is de beschermende status opgenomen. Ten tijde van de besluitvorming inzake het bestemmingsplan is door de belanghebbende niet gereageerd. Omdat het bestemmingsplan nog zo recent is, wil de provincie de bestemming ook niet heroverwegen. Het is volgens Jan ook de gewoonte om niet binnen vijf jaar na vaststelling van het bestemmingsplan al wijzigingen aan te brengen, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn. Jan voegt hieraan toe dat ongeveer de helft van de grondoppervlakte van deze inbreidingslocatie van de gemeente is en dat aan het einde van dit jaar (zie termijnkalender) over de invulling hiervan gesproken wordt. Volgens Jan was het de bedoeling van de projectontwikkelaar (van het deel dat niet van de gemeente is) om daar dure woningen te bouwen, hetgeen géén oplossing is voor het “startersprobleem” in Zegveld. 
Het Dorpsplatform vindt dat er wel degelijk sprake kan zijn van zwaarwegende argumenten, immers het bestemmingsplan is vastgesteld vóór de besluitvorming rondom de uitbreidingsplannen (Lagenbroek, richting Woerdense Verlaat). Als ten tijde van het vaststellen van het bestemmingsplan bekend geweest zou zijn dat er géén uitbreiding zou worden toegestaan, zou de afweging tussen de beschermende status en een inbreidingsmogelijkheid anders uitgevallen kunnen zijn. In de loop van dit jaar zal op dit onderwerp teruggekomen worden (zie termijnkalender). 

A lijst – inhoudelijk te behandelen stukken
4. Jaarverslag voorzitter (is bij de stukken meegezonden)
De voorzitter heeft een jaarverslag 2004 opgesteld. Het jaarverslag wordt zonder op- of aanmerking vastgesteld. Het geeft volgens het AB een goed beeld over het jaar 2004. 
5. Financiële stukken 2004 (balans en verlies- en winstrekening zijn meegezonden)
De penningmeester heeft de financiële stukken over 2004 opgesteld. Deze stukken zijn door de kascontrolecommissie (Peter en Jacqueline) onderzocht. Namens de kascontrolecommissie meldt Peter dat zij de stukken goed bekeken hebben en zij géén onrechtmatig en/of onregelmatigheden gevonden hebben. Het AB stelt de stukken vast en verleent de penningmeester decharge. Jan en Peter vormen de volgende keer de kascontrolecommissie. Paul zal voor de volgende vergadering de begroting 2005 meezenden. 
6. Subsidiebeleid 
Over het subsidiebeleid is veel van doen geweest. Ook de Zegveldse verenigingen worden door deze bezuinigingsdrift getroffen. Verenigingen hebben inmiddels een brief naar de gemeente gezonden. Ook het DB heeft aan de gemeente een brief gezonden. De essentie van het bezwaar dat het DB tegen de bezuinigingen had en heeft luidt als volgt:
- Er is met noch de bevolking, noch met het verenigingsleven of maatschappelijk middenveld vooraf overlegd over de bezuinigingen;
- Er wordt aan de voorkant een bezuiniging opgelegd, zonder dat daar een duidelijk beleid onder ligt;
- Het voortbestaan van diverse verenigingen staat op het spel;
- Terwijl met name het Rijk vanwege de gezondheidsaspecten sport juist wil stimuleren, geeft de gemeente Woerden met de bezuiniging impliciet te kennen hieraan géén belang te hechten;
- De verenigingen in de kleine kernen, zoals Zegveld, hebben tevens een belangrijke sociale functie, zéér zeker ook voor de jeugd (Sociale Cohesie); 
- De verenigingen moeten in een kleine kern, vanwege de schaalgrootte, al veel harder voor hun bestaansrecht knokken. 


Cor van Amerongen stelt namens de KNA dat de bezuinigingen over vijf jaar problemen gaat geven. Het geld dat nu bedoeld is voor de vervanging van instrumenten en uniformen zal gebruikt moeten worden om de begroting sluitend te krijgen. Verder geeft Cor aan dat de leden niet met nóg meer taken belast kunnen worden omdat – om de begroting sluitend te krijgen – er nu al heel veel gedaan moet worden. De KNA heeft (net zoals Siveo) een brief aan de gemeente gestuurd. 

Manon vraagt of in de subsidieregels iets vermeld staat over kleine kernenbeleid. De gemeente geeft aan dat dit níet het geval is. 
Cok vindt dat het DB wat kort door de bocht gegaan is. De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven voor een fors bedrag op subsidies te bezuinigen. Dit moest gelden voor zowel de verenigingen als professionele organisaties. Daarnaast moest er volgens de gemeenteraad bezuinigd worden op de infrastructuur en de ambtelijke organisatie. Verder zijn er nieuwe ijkpunten (puntenstelsel) opgesteld die nogal nadelig uitpakte. Vervolgens heeft de gemeente na veel discussie onderdelen aangepast (gerepareerd), met name op het gebied van natuur, milieueducatie en muziekverenigingen. 
Het DB bestrijdt dat zij te kort door de bocht gegaan is. Er is volgens het DB géén beleid bepaald, maar slechts bezuinigd. Het blijkt ook dat de verenigingen en instellingen niet actief bij de totstandkoming betrokken zijn en de effecten voor de verenigingen, voorzieningen en kernen niet in beeld gebracht zijn. Vóórdat er tot bezuinigen besloten werd, had dit volgens het DB moeten plaatsvinden. Verder stelt het DB dat in het kader van het dualisme (politiek dichter bij de burger) het beleid en de effecten hiervan met de wijk- en dorpsplatforms vóóraf bediscussieerd kan kunnen worden. 
Het AB stemt in met de inhoud van de bezwaren en de handelswijze van het DB. Het AB snapt de bezuinigingen dan ook niet echt. Het brengt het voortbestaan van het verenigingsleven in Zegveld, een belangrijke pijler voor de leefbaarheid, ernstig in gevaar. Verder mist het AB het beleid hieronder, mist zij nog steeds een kleine kernenbeleid (die wellicht een aanvulling voor de verenigingen zou kunnen zijn). 
De secretaris wordt verzocht een brief aan de gemeente te sturen met bovenstaande als inhoud. Hierin zal met name ook het kleine kernenbeleid aan de orde kunnen komen de suggestie die ook als wegingsfactor mee te nemen.
7. Inbreidingsplannen Goudriaan b.v. 
De gemeente heeft een overleg gehad met Goudriaan in januari 2005. Goudriaan is nu bezig met het inventariseren en daarna analyseren van de behoefte aan bedrijventerrein in Zegveld. Dit is namelijk onlosmakelijk verbonden met de verplaatsing van Kruijt en de daarmee verband houdende inbreiding. In de volgende vergadering hoopt de gemeente hierover meer te weten. Op dit moment is Goudriaan in ieder geval aan zet. 
Verder zou er overleg zijn met de provincie, naar aanleiding van de vastgestelde streekplannen en de gevolgen hiervan voor Zegveld. Vanwege het bezoek van de Koningin is dit overleg opgeschort tot te zomer. 
In combinatie met de inbreidingsplannen zullen de ontwikkelingen – zoals onder andere in Kamerik – om maatwerk te leveren als het gaat om woningen voor jongeren meegenomen worden. Er zijn constructies mogelijk die de continuïteit/behoud van de woningvoorraad voor deze doelgroep min of meer waarborgen (soort erfpachtrecht). Dit punt wordt door het AB voor kennisgeving aangenomen. 
8. Verhuur vrachtwagenparkeerterrein
De gemeente heeft van deze oude contracten, afkomstig van de voormalige gemeente Zegveld, géén getekende exemplaren kunnen vinden. Het Dorpsplatform Zegveld vindt dat deze contracten boven tafel moeten komen, dan wel dat er helderheid komt over de juridische mogelijkheden, mede ook gezien het gelijkheidsbeginsel naar andere ondernemers. Vóór de volgende vergadering hoopt de gemeente helderheid te hebben. Verder vraagt het Dorpsplatform Zegveld naar de containers/materialen die op het bedrijventerrein opgeslagen zijn. Het gemeente geeft aan dat hierover meermalen met de ondernemers gesproken is. In die gesprekken wordt “beterschap” beloofd, maar deze afspraken worden vervolgens niet nagekomen. Voor de gemeente is handhaving lastig, mede omdat het géén prioriteit van de politie heeft. Het Dorpsplatform Zegveld vraagt de gemeente om dit op korte termijn nog een keer bespreekbaar te maken.
9. Kunstwerken
Son geeft aan dat zij met de heer Verwoerd gesproken heeft. Uit dit gesprek is naar voren gekomen dat het opknappen van de koeienpoten eigenlijk niet meer mogelijk is. De danseresjes zouden nog wel opgeknapt kunnen worden. Deze worden dan in koper gegoten. Dit kost € 2.800. Wim Verwoerd is het er wel mee eens dat de kunstwerken weggehaald worden. Binnen het AB wordt hier in eerste instantie verschillend op gereageerd. Paul geeft aan dat de kunstwerken het gevolg zijn van de slootkunst, een aantal jaren geleden. De kunstwerken hadden op dat moment hun functie, maar wellicht is het beter om gewoon op nieuwe initiatieven te wachten. Het AB is akkoord om de koeienpoten weg te halen. De gemeente zal dit – na overleg met de heer Verwoerd – verzorgen. Met het weghalen van de danseresjes wordt nog even gewacht. 
10. Weghalen rubberen verkeersdrempels W. Alexanderstraat m.u.v. Berkenlaan 
De gemeente geeft aan dat bij een 30 km zone fysieke maatregelen horen. De bewoners hebben destijds om de maatregelen gevraagd. Het Dorpsplatform Zegveld is akkoord dat er in het kader van de renovatie nieuwe obstakels aangebracht worden, mits deze géén overlast voor de omwonenden veroorzaken, géén schade aan woningen toebrengen én de obstakels ook onderhouden worden. 
Met betrekking tot de Eikenlaan meldt het Dorpsplatform Zegveld dat de drempels daar in een zéér slechte staat verkeren. Er zitten brede kieren tussen en de tegels bollen, waardoor het risico op ongevallen aanwezig is. Jos zal gaan kijken en snel maatregelen nemen. Ook daar geldt dat de obstakels aan hun doel moeten voldoen en onderhouden moeten worden. 
11. Recreatieknooppunt in Zegveld 
Manon meldt dat de financiering van het restaurant nog niet rond is. 
12. Basketballgelegenheid (stukken zijn bij de agenda meegezonden) 
De werkgroep speelterrein Molenweg, bestaande uit Jacqueline de Voogel, Henny van Hunnik en Jan van Amerongen heeft met de gemeente over een basketbalveld gesproken. De werkgroep heeft – na een goede voorbereiding – een gedegen plan opgesteld. Vervolgens is het plan begin dit jaar met de gemeente besproken. De berekeningen wijzen uit dat de plannen méér kosten dan er aan budget beschikbaar is.
Nog even de alternatieven op een rijtje:
1. Alternatief I, verhard veld van tegels met voetbal/basketbal doel € 65.015
2. Alternatief II, zoals onder I maar dan met enkel doel - 53.715
3. Alternatief gemeente, Panna field street voetbal met apart basketbalveld - 33.722
Keuzes zijn ook nog te maken in ter plekke verwerken grond of afvoeren, waarbij afvoeren duurder zal zijn. 
De bedragen exclusief BTW en exclusief plaatsing. Het budget van de gemeente is € 27.995. De goedkoopste variant is ruim € 5.000 méér dan de gemeente beschikbaar heeft. Het DB stelt het AB voor om in de Berichtgever een advertentie te plaatsen waarop degenen die behoefte hebben aan een dergelijk basketbalveld zich kunnen melden. Zij moeten ook bereid zijn om hieraan mee te werken, dit om de “vrijblijvendheid” wat van het project af te halen, het gaat immers om een fors bedrag. Afhankelijk van de respons doet het DB vervolgens een nieuw voorstel. Het AB van het Dorpsplatform Zegveld stemt met deze handelswijze in. Paul bereidt de advertentie voor. De werkgroep wordt van harte bedankt voor het vele werk dat zij heeft verricht! Het heeft zeker tot een goed resultaat geleid. 
Verder komen er klachten binnen over het voetballen op het veldje nabij de Korensloot. Op zich is het voetballen niet het probleem, maar wel dat de bal steeds tegen de naastgelegen woning wordt geschoten, hetgeen veel overlast veroorzaakt. Het Dorpsplatform Zegveld verzoekt de gemeente om te bezien wat een ballenvanger kost en deze vervolgens te plaatsen.
13. Convenant
Over dit onderwerp hebben de leden ook het nodige in de kranten kunnen lezen. Ook voor ons Dorpsplatform ontbreekt nog een convenant. Hoewel wij het overigens zeker noodzakelijk vinden dat er een convenant komt, heeft dit volgens het DB het functioneren van het Dorpsplatform Zegveld niet echt belemmerd. Inmiddels werken gemeente en het wijkplatform Staatsliedenkwartier aan een juridische status voor wijk- en dorpsplatforms. Hierin zal volgens de gemeente ook een oplossing moeten komen voor het feit dat het dorpsplatform subsidie krijgt, terwijl de gemeente er zelf ook dele van uitmaakt. Er zal volgens de gemeente onderscheid komen tussen bewoners, gemeente en maatschappelijke organisaties. Het DB vindt dat een convenant géén doel op zich is, maar een randvoorwaarde met een aantal spelregels op hoofdlijnen. Hoe het Dorpsplatform Zegveld aankijkt tegen de aanwezigheid van raadsleden en hoe zij hiermee omgaat is al een aantal malen besproken en het Dorpsplatform Zegveld vindt dit ook voornamelijk een zaak van het platform zelf. Het DB heeft in een overleg met de gemeente opgemerkt dat zij er aan hecht dat het convenant niet dichtgetimmerd wordt. Het Dorpsplatform Zegveld is immers een particulier initiatief en een convenant moet de voorwaarden bevatten die nodig zijn om de doelstellingen van het Dorpsplatform Zegveld - die bij de oprichting zijn vastgesteld - te behalen. 
De gemeente heeft in het overleg met het DB aangegeven dat een concept onderweg is. Afhankelijk van het moment dat dit binnenkomt zal het DB dit stuk (grondig) voorbereiden en aan het AB aanbieden. Behandeling hiervan zal dus wellicht in augustus a.s. plaatsvinden. 
Het AB onderschrijft het standpunt en handelswijze van het DB en wacht het ontwerp ter behandeling af. 
14. Jeules de Boules baan in Zegveld: 
Van de Rabo klankbordgroep is vernomen dat zij in principe welwillend tegenover een bijdrage staat, maar dat deze nog wel een paar vragen heeft. Een van de vragen betreft de offerte. De Rabo klankbordgroep zou graag zien dat er ook een offerte bij een plaatselijke ondernemer zou worden gevraagd. Hanneke heeft dit inmiddels gedaan. De offerte komt lager uit dan de berekening van de gemeente. Afgesproken wordt dat Hanneke de gemeente en het bedrijf met elkaar in contact brengt om de technische kant met elkaar af te stemmen. Over de locatie is nog eens nagedacht. Zoals bekend verdiende tot op dit moment de plek nabij de Bibliotheek de voorkeur. Inmiddels is een brede strook grond naast het monument opgevallen. Dit ligt prima in de zon, in het dorpshart en nabij de huisvesting van de SWO zelf. De gemeente is hiermee akkoord. De gemeente zal nog contact hebben met het oranjeverenigingcomité dat zich met het oorlogsmonument bezig houdt. Het Dorpsplatform Zegveld vraagt er nogmaals aandacht voor het oorlogsmonument wat meer beslotenheid te geven. De gemeente zal hiernaar kijken. 
Met de gemeente is nu afgesproken dat:
a. Er op korte termijn een overleg komt tussen de gemeente, SWO en DB;
b. Hierin – naast de calculatie van de gemeente – de tweede offerte wordt besproken;
c. Er een definitief besluit genomen wordt;
d. De planning voor de aanleg vastgesteld wordt;
e. Overleg oranjecomité.
Als de partijen het eens worden hoeft het stuk niet meer terug in het Dorpsplatform en kan er snel tot uitvoering overgegaan worden. Hanneke organiseert het overleg. 
15. Voortgang woningbouw voormalige gemeentewerf
Het DB heeft de gemeente verder verzocht om de wegen in ieder geval op dezelfde manier aan te leggen als bij de huidige renovaties, zodat er niet zoals bij bijvoorbeeld de Broeksloot, snelle verzakkingen optreden. De gemeente heeft dit verzoek gehonoreerd. 
In eerdere instantie was het volgens de gemeente de bedoeling op medio februari/maart een informatieavond te houden voor gegadigden. Dit heeft echter niet plaatsgevonden. 
De reden hiervan is een nog in gebruik zijnd persriool (10 jaar) van het Hoogheemraadschap die op een diepte van vier meter ligt. Deze moet een uitlaat hebben die niet in de woonwijk mag liggen. Het persriool ligt nu in de achtertuin van de vrije sectorwoningen. Het Hoogheemraadschap bezint zich op een oplossing. Bezien zal moeten worden wie dit gaat betalen. Vóór de zomer zal er in ieder geval géén verkoop plaatsvinden. Verwacht wordt dat in het 3e kwartaal van dit jaar bekend zal hoe het probleem van het persriool opgelost zal worden. Jan Zwaneveld geeft aan dat het opruimen van de vervuiling géén belemmering vormt. Verder is de bouwvergunning zover dat deze verleend kan worden. 

16. Wateroverlast Broeksloot / riooloverstorten
In de vergadering van december is dit onderwerp aan de orde geweest en is afgesproken dat dit onderwerp nog eens geagendeerd zou worden. De plannen houden in dat in de bebouwde kom en natuurgebieden in Zegveld een hoger waterpeil blijft waardoor rottende palen en verdroging van de natuur wordt voorkomen. De weilanden krijgen een lager peil zodat landbouw mogelijk blijft. 
De gevolgen van het realiseren van een Hoogwatervoorziening zijn op dit moment niet precies in beeld te brengen. Hierdoor is het niet realistisch nu al naar opvangcapaciteit te kijken van de riooloverstorten. Om de overlast van de overstorten zoveel mogelijk te voorkomen worden er in het kader van het watergebiedsplan wel maatregelen genomen. Het effect van de deze maatregelen wordt gemonitord. Voldoet de kwaliteit van het water niet aan de gestelde normen dan zal hierover nader overleg plaatsvinden. 
Manon heeft de vorige keer haar zorgen uitgesproken over de riooloverstorten in Zegveld in het nieuwe systeem. Zij heeft een brief hieromtrent gezonden die ook aan de leden van het Dorpsplatform Zegveld is gezonden. Omdat de opvang (buffer) kleiner wordt, vreest Manon dat de overstorten tot problemen gaan leiden. Manon meldt dat één van de acht overstorten gesaneerd is en dat het aantal overstorten met 50% gedaald zou moeten zijn. Of dit voor Zegveld ook gehaald is, is onbekend. Het waterplan zal de volgende keer geagendeerd. worden. Manon meldt nog dat de wateroverlast in de Broeksloot aanzienlijk verminderd is. 
17. Bestuursaangelegenheden
Arja heeft te kennen gegeven aan het einde van het jaar te zullen stoppen als voorzitter van het Dorpsplatform Zegveld. Naar een nieuw DB lid zal derhalve moeten worden gezocht. Bij de start van het Dorpsplatform Zegveld hebben Arja en Paul de overlegd wie de taken van voorzitter op zich zou nemen en wie secretaris zou worden. Mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de opvolger van Arja zullen nieuwe afspraken worden gemaakt. 
Het AB wordt gevraagd kandidaten te leveren. Ook het DB zal op zoek gaan.
18. Rondvraag
- Jos Baas meldt dat in het najaar in Zegveld gebaggerd zal worden. Er komt nog een informatieavond;
- Het Dorpsplatform Zegveld dringt er bij de gemeente op aan om de eigenaar van de woning aan de Hoofdweg 167 te bewegen de werkzaamheden voort te zetten. Jan Zwaneveld zal dit meenemen in de prioriteitsstelling die nodig is omdat er twee vacatures zijn bij dit onderdeel;
- Manon merkt op dat in de krant al vóór de vergadering zaken stonden die deze avond pas in het Dorpsplatform besproken zijn en vraagt naar de afspraken. Paul geeft aan dat - naast de leden – een aantal geïnteresseerde dorpelingen, andere platforms, politici, en ook de kranten de agenda krijgen en dat de agenda een voorbereiding op de vergadering is. Paul geeft aan dat hij deze openheid juist bevorderlijk is voor de betrokkenheid van het dorp! Het AB is het hiermee eens en besluit dat de huidige gedragslijn gecontinueerd wordt;
- Via Jan van Amerongen is een klacht binnengekomen van een bewoner van de Hoofdweg. Het gaat om de auto (bestelbus) die aan de Hoofdweg half op de stoep staat en half op de weg. Hierdoor wijken auto’s uit en rijden deze over de obstakels, wat een behoorlijke geluidsoverlast geeft. Jan Zwaneveld geeft aan dat in ieder geval de klachtenlijn gebeld moet worden. Jan van Amerongen zal dit aan de betrokkene doorgeven. Jos Baas zal onderzoeken of iets aan deze situatie gedaan kan worden;
- Herman geeft aan dat de plannen voor het bezoekerscentrum in de Meije definitief van de baan zijn en dankt het Dorpsplatform Zegveld voor hun bijdrage hierin. 
19. Volgende vergaderingen
De volgende vergaderingen zijn gepland op 30 augustus en 22 november 2005. 
20. Sluiting
Arja sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng. 
B lijst – minder zware punten die in één keer aan de orde worden gesteld
21. Wandelpad langs de Grecht
De opkoper van de gronden houdt de mogelijke aankoop van een strook grond ten behoeve van het wandelpad in de gaten. Manon vraagt of er wellicht bij de gemeente moet worden aangedrongen om meer aan recreatie te doen en plannen hiervoor te ontwikkelen. Een knooppunt als het Oortjespad in Kamerik bestaat in Zegveld immers niet. De vergadering deelt dit standpunt, gezien de al aanwezige recreatiemogelijkheden, niet. 
22. Aanbrengen bermpaaltjes
De bermpaaltjes zijn aangebracht. 
23. Streetprint in oude kern
Het aanbrengen van belijning op Streetprint is technisch niet mogelijk omdat het er weer heel snel vanaf is.
24. Wegversmalling oude kern
Door middel van reflectoren in de banden is de versmalling beter zichtbaar gemaakt. 
25. Handhaving vrachtwagenparkeerbeleid/handhaving verkeersmaatregelen Milandweg en verkeerspunten dorpsschouw
De politie heeft in het overleg met de gemeente aangegeven dat er één (wisselend) avond in de week wordt gecontroleerd.
26. Plaats glasbakken
De plek van de glascontainers is/wordt gereedgemaakt. Het bedrijf dat deze containers plaatst, wordt gevraagd deze te verplaatsen. Met betrekking tot de kledingcontainer meldt de gemeente dat er in 2002 een contract gesloten is met het werkvoorzieningschap de Sluis met een periode van tien jaar. Na die periode kan de gemeente op basis van de afvalstoffenverordening een ander dit toewijzen.
27. Woningverdeling
Het Dorpsplatform Zegveld signaleerde een frictie. Mensen – die qua doelgroep in aanmerking zouden moeten komen voor een bepaalde woning – krijgen deze niet omdat zij qua gezinssamenstelling of inkomen niet zouden passen bij de woning. Dit is een probleem (passendheid), b.v. een jongere die in aanmerking zou komen voor de “Zonkant” maar iets teveel verdient, wordt “gedwongen” een duurdere eengezinswoning te accepteren of moet elders zijn/haar heil zoeken. De SWW schijnt van dit probleem af te willen. Omtrent dit punt meldt de gemeente dat de provinciale verordening hier geldt. De partijen zijn het hier (vooral de grote gemeenten) nog niet over eens. Op dit moment valt daar niets aan te veranderen. Dit punt komt op de termijnagenda . 
In de vorige vergadering is ingebracht (zie ook lijst van ingekomen brieven) het probleem van noodgedwongen vertrokken jonge Zegvelders, die – omdat zij gedwongen werden te vertrekken – nu niet meer terug kunnen. Het is bekend dat dit ook anders kan. Mensen die bijvoorbeeld vijf jaar uit Zegveld weg zijn, kunnen nog in aanmerking komen voor een woning in Zegveld. Het Dorpsplatform Zegveld is vóór een dergelijke regeling. De gemeente meldt dat de huidige verordening pas sinds december 2004 werkt en dat deze twee jaar na het instellen geëvalueerd wordt. Dit punt (kernenbinding) wordt derhalve op de termijnkalender gezet voor juni 2006.

28. Beplanting Hoofdweg t.p.v. 171 tussen weg en fietspad
De gemeente geeft aan dat er géén beplanting komt. Het fietspad wordt opgehoogd en er komt een belijning. Dit gebeurt na de bouwvakvakantie. 
29. Renovatie Molenweg
Er is een inspraakavond geweest voor de bewoners en het Dorpsplatform Zegveld heeft nog enige wijzigingen voorgesteld. De gemeente meldt dat het werk niet wordt opgeschort in verband met de bouw op de voormalige gemeentewerf omdat de wegen bestand moeten zijn tegen dit verkeer en de werkzaamheden wellicht ook teveel uit elkaar kunnen lopen. 
30. Communicatie 
Het DB heeft in het overleg met de gemeente van 18 april jl. de communicatie rondom projecten aan de orde gesteld. De gemeente heeft toegezegd voortaan in de projectplanningen rekening te houden met het overleg met het Dorpsplatform Zegveld. 

P. J. Vonk (secretaris/penningmeester)
Zegveld, 9 juni 2005. 

Termijnkalender:
- November 2005 – woningbouw Milandweg
- November 2005 - passendheidsprobleem woningtoewijziging (zie agenda 31 mei 2005). Woningen passen niet bij doelgroep. 
- Juni 2006 – Oplossing voor jonge mensen die dorp verlaten moesten maar terug willen (kernenbinding). Verordening vastgesteld december 2004. Aanpassing december 2005. e twee jaar na het instellen geëvalueerd wordt. Dit punt (kernenbinding) wordt derhalve op de termijnkalender gezet voor juni 2006.