Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Dorpsplatform Zegveld van dinsdag 30 augustus 2005 in de Milandhof te Zegveld. 

Aanwezig waren de volgende leden:
Henny van Hunnik, Joop Verlaan, Dirk Heemskerk, Ria van der Zon, Piet Bremmer (winkeliersvereniging), Bart Schnoor (coördinator wijkgericht werken), Ton Kwakkernaat (wijkwethouder), Jos Baas (coördinator groen), Manon Verheul (stichting Milandhof), Ben Sliggers (SWO), Hanneke Kastelein, Piet Brak, Arja de Vink, Paul Vonk. 
Verder was aanwezig: Cobi Lekkerkerker (Berichtgever) en Cok Hoogerbrugge (raadslid) 

A G E N D A :
1. Opening
Arja opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Afmeldingen zijn er van: Corry Vink, Fred van Arkel, Peter Vermeij, Jan van Amerongen, Jolanda van Luinen, Petra de Vink en Jan Zwaneveld. Jacqueline de Voogel is vanaf deze vergadering géén lid meer van het Dorpsplatform Zegveld. Zij kon haar werk en haar voorzitterschap van de Robbedoes niet langer combineren met het lidmaatschap van het Dorpsplatform Zegveld. Arja zal haar een bedankje sturen. 
2. Mededelingen/ingekomen en verzonden stukken
Er is bij de agenda een lijst gevoegd van ingekomen en verzonden stukken. Geen van de leden heeft een stuk uit de lijst opgevraagd of verzocht deze in te zien. 
Ten aanzien van de servicewinkel merkt Arja op dat in de Berichtgever een advertentie komt waarin de inwoners van Zegveld wordt gevraagd aan welke nog niet bestaande voorzieningen behoefte is. De servicewinkel wordt gesubsidieerd door de provincie. Het is volgens Arja niet de bedoeling dat de servicewinkel concurrerend wordt voor de bestaande voorzieningen of taken van bestaande voorzieningen overneemt. De servicewinkel kan op verschillende plekken gerealiseerd worden. In de servicewinkel zou plaats kunnen zijn voor de Rabobank, de woningbouwvereniging, een VVV, de gemeente (in verband met de nieuwe wet WMO), etc. 
In de vergadering wordt nog eens gerefereerd aan een uitspraak van de Rabobank ten tijde van de fusie met Woerden en Kamerik dat de Rabobank niet uit Zegveld zou verdwijnen. De vergadering merkt op dat de bewoners van Zegveld voor bepaalde diensten niet meer bij de Rabobank in Zegveld terecht kunnen, wat ook weer leidt tot minder bezoek. Het Dorpsplatform Zegveld roept de inwoners op de enquête vooral in te vullen. 
3. Verslag van de vergadering van 31 mei 2005
Het verslag is tekstueel behandeld. Op bladzijde 10 onder punt 21 (wandelpad de Grecht) wordt het verslag als volgt aangepast:
“De opkoper van de gronden houdt de mogelijke aankoop van een strook grond ten behoeve van het wandelpad in de gaten. Manon vraagt of er wellicht bij de gemeente moet worden aangedrongen om meer aan recreatie te doen en plannen hiervoor te ontwikkelen. Een knooppunt als het Oortjespad in Kamerik bestaat in Zegveld immers niet. De vergadering is vóór de uitbreiding van recreatiemogelijkheden als wandel- en/of fietspaden (kleinschalige recreatiemogelijkheden)”. Met inachtneming van deze wijziging is het verslag vastgesteld.
Naar aanleiding van dit punt merkt Manon nog op dat het plan de Venen in 2001 twee plannen heeft gemaakt, waarin het genoemde wandelpad is opgenomen. Zij stelt voor dat het Dorpsplatform Zegveld betrokken moet zijn/worden bij verdere plannen. De vergadering is het hier mee eens. 
Naar aanleiding van het gestelde op bladzijde 4 omtrent de inbreidingsplannen meldt Manon dat zij contact heeft gehad met mw. de Groot (beleidsambtenaar Ruimtelijke Ordening van de gemeente Woerden) inzake de mogelijke inbreidingsplannen aan de Milandweg, welke heeft opgemerkt dat de schuur (beschermd dorpsgezicht) géén belemmering is voor het realiseren van acht woningen. Paul stelt voor de gemeente in deze vergadering formeel te verzoeken de plannen van de Milandweg naar voren te halen en in de volgende vergadering met opties te komen omdat de andere plannen nog zo lang gaan duren en er nu al tien jaar vrijwel niets in Zegveld gebouwd is. In het verleden heeft het Dorpsplatform Zegveld al geopperd om hier bijvoorbeeld jaren dertig woningen te bouwen, maar met daarin meer dan één wooneenheid, zodat er ruimte komt voor starterswoningen (met name voor de jeugd). De volgende vergadering zal dit punt geagendeerd worden. 
De drempels aan de Eikenlaan zijn weggehaald met als reden dat als er drempels op een weg liggen, deze wel veilig moeten zijn. Ria merkt op dat er aan de Eikenlaan toch nog hard wordt gereden. De vergadering vraagt de gemeente hiernaar te kijken en als het nodig is er weer drempels aan te brengen, immers het is een 30 km zone.
Met betrekking tot de reconstructie van de Molenweg vraagt Manon aandacht voor een duidelijke oversteek van de Bernhardlaan (achter de Coöp) naar de overkant (Molenweg, ter plaatse van Henkido) omdat deze nu onoverzichtelijk is. Jos zal dit meenemen. 
Ten aanzien van de gevraagde ballenvanger aan de Korensloot merkt de gemeente op dat er een speelplaatsenplan is vastgesteld en dat het aanbrengen van een ballenvanger aldaar niet in dit plan staat. Verder is het géén beleid van de gemeente om direct ballenvangers te plaatsen ook omdat er iets gelegaliseerd wordt wat er niet hoort. Als er overlast blijft, dan zou de jongerenwerker er wellicht eens aandacht aan kunnen schenken. De kosten van een ballenvanger bedragen € 2.400.
Lopende zaken worden separaat geagendeerd. Naar aanleiding van (voortgang):
 De jongerenwerker zou met Peter Vermeij een afspraak maken omdat Peter bekend is met de historie van de jeugd in Zegveld. Het is niet bekend of dit heeft plaatsgevonden. Dit punt komt derhalve de volgende keer terug;
 De begroting 2005 is meegezonden. De vergadering heeft deze vastgesteld;
 De koeienpoten zouden – na overleg met dhr. Verwoerd – verwijderd worden. De gemeente neemt nog contact op met dhr. Verwoerd. 
 Omtrent de Jeules de Boulesbaan wordt gemeld dat met Ons Belang contact is geweest, maar dat deze nog géén prijs heeft opgegeven. De laagste offerte tot nu toe is voor € 2.270 exclusief b.t.w. Bart stelt voor hierop in te gaan. De vergadering gaat hiermee akkoord. De gemeente meldt dat er géén vergunning voor de aanleg nodig is. 
De heer Sligers (SWO) merkt op dat het bestuur formeel niets van de aanleg weet en geen kans ziet het beheer van de baan op zich te nemen. Ter tafel wordt echter een brief (op het briefpapier van de SWO) van juni 2004 overgelegd waaruit blijkt dat het toenmalige bestuur zelf initiatieven heeft genomen voor de aanleg van de jeu de boules baan. Paul merkt op dat het Dorpsplatform Zegveld als ondersteuning aan de gesprekken heeft deelgenomen. Omtrent het beheer zal een gesprek plaatsvinden waarbij aanwezig zullen zijn: Bart, de SWO, Hanneke, Manon en het DB van het Dorpsplatform. (na de vergadering is afgesproken dat deze partijen aan Paul een aantal vergaderdata zullen mailen, zodat Paul een gezamenlijke datum kan zoeken). 
Ook de oranjevereniging zal worden geïnformeerd; 
 De vorige keer is gemeld dat er in het najaar in Zegveld gebaggerd zal worden. De gemeente meldt dat er offertes gevraagd zijn, maar dat deze nog boven de budgetten uitkomen. Op dit moment is dan ook niet bekend wanneer de informatieavond gepland wordt;
 Ten aanzien van de woning aan de Hoofdweg 167 heeft het Dorpsplatform Zegveld er bij de gemeente op aangedrongen om de eigenaar van de woning aan de Hoofdweg 167 te bewegen de werkzaamheden voort te zetten. Dit zou meegenomen worden in de prioriteitsstelling van de gemeente. De gemeente geeft aan dat de veiligheid niet in het geding is en de gemeente derhalve géén juridische mogelijkheden heeft, maar dat via de privaatrechtelijke kant moet; 
 De gemeente zou nagaan of er iets gedaan kan worden aan het parkeren van een bestelbus die aan de Hoofdweg half op de stoep staat en half op de weg. De gemeente meldt dat dit een zaak van de politie is, omdat er een parkeerverbod is voor wat betreft het parkeren in de berm. Inmiddels parkeert de betreffende auto op het terrein van een naburige boerderij; 
 Met betrekking tot de basketbalgelegenheid is er met de agenda een concept advertentie meegezonden. De vergadering is – met inachtneming van een kleine wijziging dat het resultaat meegenomen zal worden bij de besluitvorming – akkoord met de advertentie.
4. Inbreidingsplannen Goudriaan b.v. 
De firma Goudriaan heeft een inventarisatie gemaakt en een masterplan is in ontwikkeling. Het slagen van de inbreidingsplannen is cruciaal voor de inbreidingslocatie. Cok stelt voor om de gemeente om een stappenplan te maken. Op zich is het Dorpsplatform Zegveld hiervoor, omdat diverse plannen toch wel erg lang op zich laten wachten, maar vraagt men zich wel af of er een stappenplan te maken is, gezien de diverse onzekere factoren. De vergadering besluit dat er een overleg moet komen tussen Goudriaan, de gemeente en het DB van het Dorpsplatform Zegveld om in ieder geval enige “druk” op de zaak te houden. 
5. Verhuur vrachtwagenparkeerterrein
De gemeente meldt dat er géén contract is, maar vanwege een regelmatig huurbetaling er wel een overeenkomst tot stand gekomen is en er sprake is van huurbescherming. De gemeente heeft inmiddels de huur opgezegd.
6. Recreatieknooppunt in Zegveld 
Manon meldt dat de beoogde realisatie van een restaurant op de hoek van de Milandhof (voormalige ruimte gemeente) vanwege financiële risico’s niet kan plaatsvinden. Dit agendapunt keer niet op de agenda terug. Manon zal het melden als er nieuws is. 
7. Convenant
Het concept convenant is ontvangen. Arja meldt dat de gemeente de opmerkingen van het DB heeft verwerkt en dat beide partijen nu met het concept convenant kunnen instemmen. De vergadering neemt een aantal door Cok voorgestelde tekstuele aanpassingen over, die er toe leiden dat er meer duidelijkheid/eenduidigheid komt in de terminologie. Het Dorpsplatform Zegveld zal bestaan uit A (bewoners en vertegenwoordigers van Zegveldse verenigingen), B (verenigingen en organisaties buiten Zegveld) en C (de gemeente Woerden). Met name artikel 7 e 14 zullen hierop worden aangepast. Verder merkt Bart op een vraag van Manon op dat medio 2006 gekeken zal worden naar een juridische status en geeft Bart aan dat het convenant van de wijkplatforms in Woerden ongeveer dezelfde strekking hebben. Een verschil is dat het Dorpsplatform Zegveld géén ambtelijke ondersteuning heeft omdat dit het werk van het DB niet echt verlicht. Bart zegt toe dat – als in de toekomst blijkt dat er ondersteuning nodig is – dit ook verstrekt zal worden. De wijkplatforms krijgen ondersteuning van ongeveer zes uur per week. Het AB gaat akkoord met het convenant. 
8. Voortgang woningbouw voormalige gemeentewerf
Het DB heeft de gemeente verder verzocht om de wegen in ieder geval op dezelfde manier aan te leggen als bij de huidige renovaties, zodat er niet zoals bij bijvoorbeeld de Broeksloot, snelle verzakkingen optreden. De gemeente heeft dit verzoek gehonoreerd en is hierover in overleg met de ontwikkelaar. 
In eerdere instantie was het volgens de gemeente de bedoeling op medio februari/maart een informatieavond te houden voor gegadigden. Dit heeft echter niet plaatsgevonden. 
De reden hiervan is een nog in gebruik zijnd persriool (10 jaar) van het Hoogheemraadschap die op een diepte van vier meter ligt. Deze moet een uitlaat hebben die niet in de woonwijk mag liggen. Het persriool ligt nu in de achtertuin van de vrije sectorwoningen. Op dit moment is de stand van zaken zo dat het Hoogheemraadschap tijdens de vakantieperiode een brief naar de gemeente heeft gestuurd met een voorstel voor een oplossing. De gemeente bekijkt op dit moment het voorstel. Verwacht wordt dat in het 3e kwartaal van dit jaar meer bekend zal zijn. Paul merkt op dat de gronden langs de Milandweg geen of weinig geld kosten en dat als de plannen daar ontwikkeld worden, de winst gebruikt kan worden voor de verplaatsing, als deze uitgaaf tot stagnatie zou leiden. 
9. Waterplan
De gemeente wil voor alle dorps- en wijkplatforms een gelijke behandeling. Via de mail – welke vervolgens in het verslag zal worden verwerkt – zal de gemeente met een voorstel komen hoe het waterplan in de verschillende wijk- en dorpsplatform behandeld zal worden. Manon merkt op dat de termijnen van behandeling, inspraak e.d. wel in de gaten gehouden moeten worden. 

10. Fietspad Hoofdweg (tussen 147 en 179)
Het DB heeft geconstateerd dat over dit deel het fietspad ernstig verzakt is. Ophogen met – wederom zwaar – materiaal heeft volgens het DB geen zin. Het DB vraagt de gemeente dan ook bij het onderhoud licht materiaal op te brengen omdat het fietspad alleen maar verder zakt. De gemeente geeft aan dat er géén geld is voor een andere aanpak (erg kostenverhogend) en dat zij reeds opdracht gegeven heeft voor de uitvoering. Het Dorpsplatform Zegveld verzoekt de gemeente om dit dan in de volgende planning op te nemen. 
11. Utrechtse Vereniging Kleine Kernen
Van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen is een uitnodiging ontvangen voor de oprichtingsvergadering van de Utrechtse afdeling. Uit de presentielijst van de oprichtingsvergadering blijkt dat vele dorpsplatforms, dorpsraden en belangengroepen aanwezig waren. De meerwaarde voor deze vereniging is:
a. Belangenbehartiging van bewoners van de dorpen;
b. Gesprekspartner voor de provincie en andere bovenlokale instellingen;
c. Uitwisseling van kennis en ervaring. 
Deze provinciale vereniging is géén verlengstuk van de gemeente of provincie, maar komt op voor de belangen van burgers. De kosten variëren van € 20 tot € 150 per jaar per dorpsraad. Het DB stelt voor om lid te worden als het tot een daadwerkelijke oprichting komt. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
12. Bestuursaangelegenheden
 Omdat Arja heeft te kennen gegeven aan het einde van het jaar te zullen stoppen als voorzitter van het Dorpsplatform Zegveld moet naar uitbreiding van het DB gezocht worden. Vanuit het Algemeen Bestuur zijn er géén kandidaten voorgedragen, zodat Arja mandaat vraagt om vanuit het DB naar een uitbreiding te zoeken. Het DB wil streven naar een uitbreiding met twee leden. De taakverdeling kan daarna plaatsvinden;
 Ria merkt op dat zij Johanna Oudshoorn zou opvolgen in het gehandicaptenplatform Woerden, maar dat dit vanwege omstandigheden niet gaat lukken. Wel zal zij contacten met dat platform blijven onderhouden. Afgesproken wordt dat Ria lid blijft van het Dorpsplatform en de belangen van de gehandicapten in Zegveld “in de gaten houdt”.

13. Rondvraag
 Gebleken is dat de brug tussen de Berkenlaan en het grasveld aan de Clausstraat zodanig slecht was dat Ria daar doorheen gezakt is. Eerst heeft er een noodreparatie plaatsgevonden, maar nu is de brug dan vervangen; 
 Dirk vraagt zich af of de pomp op de hoek van de Nieuwstraat/Hoofdweg nog werkt. Jos neemt dit mee en meldt het antwoord via de mail.

P. J. Vonk (secretaris/penningmeester)
Zegveld, 8 september 2005.