Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Dorpsplatform Zegveld van dinsdag 22 november 2005 in de Milandhof te Zegveld.

Aanwezig waren de volgende leden:
Piet Bremmer (winkeliersvereniging), Bart Schnoor (coördinator wijkgericht werken), Ton Kwakkernaat (wijkwethouder), Jan Zwanveld (hoofd afdeling RO), Jos Baas (coördinator groen), Manon Verheul (stichting Milandhof), Corry Vink, Herman Vergeer, Petra de Vink, Son Tienhooven, Herman van Rossum, Ben Sliggers (SWO), Hanneke Kastelein, Piet Brak, Arja de Vink, Paul Vonk.
Verder was aanwezig: Jolanda van Hunnik (Woerdense Courant) Cok Hoogerbrugge (raadslid).

Afwezig met kennisgeving: Lijndert Bos, Jolanda van Luinen, Jan van Amerongen, Henny van Hunnik, Freddy van Arkel, Ria van de Zon, Maarten van Oort en Thijs Puik.

1. Opening
Om 20.00 uur heet Arja de aanwezigen welkom en begint met de vergadering. Gemeld wordt dat een aantal mensen niet aanwezig kon zijn (zie afwezig met kennisgeving).
2. Mededelingen/ingekomen en verzonden stukken
- Er is bij de agenda een lijst gevoegd van ingekomen en verzonden stukken. Geen van de leden heeft gebruik gemaakt van inzage in de ingekomen/verzonden stukken.
- Het passendheidsprobleem (woningtoewijzing) zie termijnagenda) zou op de agenda moeten komen. Om de gemeente ook in staat te stellen dit onderwerp voor te bereiden, stelt het DB voor om dit voor de volgende vergadering als apart agendapunt op te nemen.
- Uit het verhuuroverzicht van de SWW blijkt dat de woningen die in 2005 tot nu toe vrijgekomen zijn aan Zegvelders (een ex Zegvelder) zijn toegewezen, hetgeen het resultaat is van de door het Dorpsplatform voorgestelde wijzigingen voor de woningtoewijzing.
3. Verslag van de vergadering van 30 augustus 2005
- Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.
- Naar aanleiding van (voortgang):
 De koeienpoten zijn onlangs door dhr. Verwoerd verwijderd.
 De vorige keer is gemeld dat er in het najaar in Zegveld gebaggerd zal worden. De gemeente meldt dat er offertes gevraagd zijn, maar dat deze nog boven de budgetten uitkomen. De gemeente is nog niet zover dat er een inspraakavond gehouden kan worden. Wel is vandaag bekend geworden dat in de Oude Meije in week 49 gebaggerd gaat worden. De bewoners worden nog op de hoogte gesteld. De rest van Zegveld wordt naar verwachting half 2006 gebaggerd.
 Pomp Molenweg/Nieuwstraat. De gemeente meldt dat bekend is geworden dat de tussentijds gemeten waarden van de verontreiniging nog niet voldoen aan de criteria. Hierdoor moeten de containers met pompen nog minstens 2 maanden blijven staan. Daarna vindt er weer een meting en overleg met de Provincie plaats. Met de uitkomsten hiervan wordt bepaald of de pompen weg kunnen of langer moeten blijven staan. Als het laatste het geval is zullen de bewoners worden ingelicht.
 Drempels Eikenlaan. De gemeente meldt het volgende: “In de jaren, 80 is de eis geweest dat in een 30 km gebied om de 75 meter een snelheidsremmende maatregel moest worden aangelegd. In de praktijk bleek dat hierdoor de aanleg van 30 km zones bijna onbetaalbaar werd waardoor de aanleg van de 30 km zones achterbleef bij de verwachting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Verder was en is er een groeiende ergernis van automobilisten om het steeds groter wordend woud van drempels, met name waar deze niet noodzakelijk lijken. Mede om de acceptatie te verhogen zijn wij nu terughoudend met het maar overal en nergens lukraak aanleggen van snelheidsremmende maatregelen.

Om de aanleg van de 30 km zones te bevorderen heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat de eisen voor een 30 km zone teruggeschroefd.
De enige eis die nu wordt gesteld aan het plaatsen van een snelheidsremmende maatregel binnen een 30 km per uur gebied is dat deze alleen behoeft te worden geplaatst op verkeersonveilige locaties.
Als gemeente hebben wij hieraan toegevoegd dat wij snelheidremmende maatregelen plaatsen op wegen die weliswaar 30 km wegen zijn maar ogen als een 50 km weg. Dit zijn over het algemeen wegen met lange rechtstanden (langer dan ca. 250 meter), geasfalteerd en met relatief weinig bebouwing. Wegen die waarvan duidelijk is dat men als automobilist in een woongebied bevindt, dit zijn vaak wegen met aan beide zijden bebouwing, uitgevoerd met klinkers en korte rechtstanden, worden in principe geen snelheidsremmers toegepast tenzij het duidelijk is dat het gaat om een potentieel gevarenpunt.
Naar de Eikenlaan vertaald kan men zeggen dat weg duidelijk herkenbaar is als een weg gelegen in een woongebied. De maximale rechtstand is slechts 90 m. Dat de weg is geasfalteerd doet niets af aan het feit dat het duidelijk een woonstraat is.
Snelheidsremmende maatregelen zijn hier in principe niet noodzakelijk”.
 Gevraagd wordt naar de ontwikkelingen met betrekking de enquête naar een servicewinkel. Arja zal hiernaar informeren.
 Omtrent het wandelpad langs de Grecht meldt Arja dat de opkoper nog bezig is en er geen nieuws te melden is.
4. Stand van zaken inbreidingsplannen Goudriaan b.v.
Jan Zwaneveld stelt de vergadering van de laatste ontwikkelingen op de hoogte. Goudriaan is druk bezig met het inventariseren van kandidaten. Deze moeten uit Zegveld komen. Het aantal kandidaten dat in aanmerking komt lijkt gehaald te worden. Het eerste kwartaal 2006 zal de inventarisatie naar verwachting rond zijn, zodat de gemeente daarna naar GS kan. Verder wordt het convenant/exploitatie overeenkomst voorbereid. Bekend is dat de uitbreiding bedrijventerrein rond moet zijn, voordat verder gegaan kan worden met de inbreidingsplannen. Verder is bekend dat de waterberging voor de uitbreiding van het bedrijventerrein buiten het plan gerealiseerd zal worden.
5. Basketbalveld
De enquête heeft plaatsgevonden. Er zijn twee reacties ontvangen. Besloten wordt dat de gemeente het geld . (€ 27.995 + rente) zal reserveren en dat zij zal berekenen wat het kost een eenvoudig “panna veld” aan te leggen. Verder zal de gemeente de subsidiemogelijkheden (VSB fonds) onderzoeken.
6. Voortgang woningbouw voormalige gemeentewerf
Jan Zwaneveld meldt dat er nog enkele punten van overleg zijn. Voor de drukriolering is overeenstemming met het Waterschap. De gemeente neemt dit voor zijn rekening en dit wordt betaald uit de opbrengst van de grond. Verder is bekend dat de wegen meteen duurzaam (zoals Nieuwstraat, Beatrixstraat, etc.) zullen worden aangelegd. De gemeente hoopt met een paar weken rond te zijn. Het bestemmingsplan voorziet in de woningbouw, zodat snel na de overeenkomst een bouwvergunning kan worden afgegeven. Hopelijk zal medio december/januari een informatie avond gehouden kan worden en de verkoopprocedure opgestart worden. Jan zal nog navragen of er een gescheiden riolering wordt aangelegd.
7. Waterplan
Van de gemeente was een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst over het Waterplan. Omdat de uitnodigingen nogal laat ontvangen waren, konden er te weinig mensen naar de bijeenkomst komen en is de bijeenkomst verzet naar 24 november a.s.
Manon heeft de stukken bekeken en heeft de volgende opmerkingen:
a. In het basisplan stond dat de overstorten met 50% gereduceerd moesten worden. De gemeente Woerden haalt dit niet. In het waterplan krijgt de gemeente uitstel tot 2008 om met een plan te komen wat in 2015 dan gerealiseerd moet worden. Manon maakt zich zorgen over de waterkwaliteit gezien het aantal overstorten;
b. Volgens Manon voldoet water niet aan de kwaliteit dat het Rijksbeleid er aan stelt.
c. Manon mist in de plannen het flexibele niveau dat in Zegveld ingevoerd zou worden (binnen bebouwde kom hoog water, daarbuiten lager).
Geconcludeerd wordt dat het Hoogheemraadschap verantwoordelijk is voor de waterkwaliteit. Als het Gemeentelijk Riolerings Plan door het Hoogheemraadschap en provincie wordt goedgekeurd wordt, dan voldoet de gemeente Woerden aan de door de hogere overheden gestelde eisen.
8. Reconstructie Molenweg
Jos Baas deelt mede dat het nog niet bekend is wanneer de werkzaamheden zullen plaatsvinden. Het wachten is op de provincie die moet aangeven hoe de geconstateerde vervuiling geïsoleerd moet worden.
Het Dorpsplatform Zegveld heeft gevraagd om de kruising Molenweg/Bernhardstraat te voorzien van een duidelijke aanduiding dat het een oversteek is. De gemeente heeft hierop geantwoord dat het juridisch nu niet meer mogelijk is de plannen te wijzigen, omdat het dan weer ter inzage gelegd moet worden en de bezwarentermijn opnieuw ingaat. Geconcludeerd wordt dat gewacht wordt tot de plannen gerealiseerd zijn, waarna het zebrapad opnieuw ter sprake zal worden gebracht.

9. Woningbouw langs de Milandweg
Dit onderwerp stond op de termijnkalender voor november en wordt dus nu geagendeerd. Het DB heeft in haar overleg met de gemeente gepleit om juist starterswoningen (kwadrant uit de jaren dertig/of type Middenweg) te bouwen, zo mogelijk in de koopsfeer. De gemeente staat hier welwillend tegenover. Voorgesteld wordt om het DB in overleg te laten treden over de uitvoering hiervan en de realisatie zodanig te plannen dat deze achter de plannen van de gemeentewerf gerealiseerd kunnen worden, omdat er nu al tien jaar geen woning gebouwd is.
10. Subsidie
Het DB heeft aan de gemeente een brief gezonden met betrekking tot de korting op de subsidies. De gemeente heeft in haar zienswijze op de reacties van de verschillende verenigingen aangegeven dat zij twijfelt aan de bewering dat de leefbaarheid in Zegveld in gevaar komt. Juist door het sterk ontwikkelde verenigingsleven hebben de verenigingen veerkracht en zullen ze niet snel het loodje leggen, Zegveld kan tegen een stootje, aldus de reactie van de gemeente. Het AB betreurt deze reactie. Natuurlijk heeft Zegveld een sterk verenigingsleven, maar dit is sinds decennia opgebouwd en niet dankzij de gemeente tot stand gekomen. Hoewel het Dorpsplatform onder andere “de ogen en oren” van een dorp is, heeft de gemeente niet met het Dorpsplatform Zegveld over dit onderwerp willen debatteren. Verder heeft het Dorpsplatform Zegveld meerdere malen het kleine kernenbeleid op tafel gelegd, ook in het kader van de bezuinigingen. Het is overduidelijk dat het verenigingsleven in Zegveld toch echt een andere (ook sociale) functie heeft en een essentieel onderdeel uitmaakt van het voorzieningenniveau. Verder heeft het verenigingsleven in een kleine kern vele minder draagvlak voor b.v. sponsoring dan in een grote kern. De gemeente is op het aspect kleine kernen tot op dit moment niet ingegaan.
Overigens constateert de vergadering dat het verenigingsleven – behalve Siveo - ook niet echt actief op de bezuinigingsplannen heeft gereageerd.
Met betrekking tot dit punt meldt Bart dat de provincie Utrecht een potje heeft voor kleine kernenbeleid waarin nog ruimte is. Voor elke euro die de provincie geeft, moet de gemeente er dan één euro bijleggen. Aanvragen moeten wel vóór 1 januari a.s. ingediend zijn. Op dit moment wordt gedacht aan de service winkel, de Milandhof, starterswoningen, het instandhouden van de winkels, het verenigingsleven. Bart zal de aanvragen verzorgen.
Het tweede spoor (langere termijn) is dat er een onderzoek komt naar de leefbaarheid in de kleine kernen. Paul vraagt zich af of er in den lande niet al materiaal hiervoor beschikbaar is. Cok meldt dat onder andere in Cabouw onlangs een rapport verschenen is. Bart zal materiaal opzoeken/opvragen en aan het DB zenden.
Manon merkt op dat het met betrekking tot de leefbaarheid dan ook wel belangrijk is wat de plannen voor Zegveld zijn, met betrekking tot recreatie, woningbouw, etc.
11. Bankjes langs de Hazekade
Een bewoonster van de Molenweg heeft gebeld met het verzoek om langs de Hazekade wat bankjes te plaatsen. Met name langs de plekken waar auto’s kunnen parkeren gebeurt het nogal eens dat er mensen recreëren. Deze hebben daar een plek om te zitten en er zijn ook geen prullenbakken. Het DB stelt voor om de gemeente te vragen enkele bankjes en prullenbakken te plaatsen. De vergadering gaat hiermee akkoord. De gemeente onderzoekt de wenselijkheid van het aanbrengen van de bankjes (aantrekkende werking, zwerfvuil, etc.)
12. Jeules de Boulesbaan
Dhr. Sligers schetst – aangevuld door Bart - de ontwikkelingen van de laatste paar maanden. De conclusie is in ieder geval de volgende:
 De gemeente is opdrachtgever en begeleidt de aanleg;
 De subsidie van de Rabobank wordt gebruikt als financiering van de aanleg;
 Het geld dat de gemeente beschikbaar heeft (€ 2.270,-- exclusief btw) wordt gebruikt
 voor het toekomstig onderhoud;
 De gemeente heeft een “geruisloze” oplossing voor de geldstroom (zodat de subsidie van
de Rabo toch aankomt);
 Piet zal de Oranjevereniging in de ledenvergadering van morgen (23 november a.s.)
Informeren;
 De SWO zal de Rabobank nog vragen naar een bank bij de Jeules de Boules baan.
 De definitieve locatie wordt naast het energiehuisje nabij het oorlogsmonument.
13. Bijzondere bomen
Gemeente Woerden is een inventarisatie aan het maken van bijzondere bomen. Criteria die meespelen of een boom een bijzondere status krijgt zijn o.a. leeftijd, cultuurhistorie, zeldzaamheid of beeldbepalendheid. Per criteria wordt een waardering gegeven. Bomen met een bepaald aantal punten worden als Bijzonder beschouwd. Herdenkingsbomen nemen we ongeacht de leeftijd in ieder geval mee.
Particuliere eigenaren van Bijzondere bomen krijgen t.z.t. een schrijven van de gemeente waarin gemeld wordt dat zij een Bijzondere Boom in hun bezit hebben en dat deze op de Bijzondere Bomen Lijst Woerden gezet zal worden. (Hier kan men bezwaar tegen maken.)
Bijzondere bomen krijgen een beschermde status. Voor deze bomen wordt in beginsel geen kapvergunning afgegeven, tenzij sprake is van een ernstige bedreiging van de openbare veiligheid, noodtoestand of andere uitzonderlijke situaties.
Er wordt een regeling opgesteld voor het subsidiëren van kosten die noodzakelijk zijn voor het duurzaam in standhouden van de bijzondere bomen van particulieren. Subsidie kan verleend worden in de te maken kosten, voor werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het duurzaam instandhouden van de Bijzonder boom. Maximaal 75% van de werkelijke kosten kunnen vergoed worden.
De inventarisatie moet eind november klaar zijn. De Beatrixboom bij de Milandhof is in ieder geval aangemeld. Verder heeft Piet een aantal bomen doorgegeven. Als er nog ideeën zijn, dan wordt dit aan het DB doorgegeven.
14. Bestemmingsplan buitengebied
Gezien de wijzigingen in het beleid voor het landelijk gebied en de verouderde bestemmingsplannen worden de bestemmingsplannen voor het landelijk gebied van Woerden, Kamerik en Zegveld geactualiseerd. Naar verwachting zal het plan in het voorjaar van 2006 in de inspraak komen. De gemeente zal in de vergadering van maart een presentatie geven van het plan. Het wordt géén mogelijkheid om individuele opmerkingen te plaatsen/bezwaren te maken maar een voor het Dorpsplatform Zegveld algemene informatie (wat zijn de gevolgen, wat houdt het bestemmingsplan in, etc.).15. Bestuursaangelegenheden
Er is een aantal mensen benaderd, echter er zijn nog géén kandidaten beschikbaar. Het AB gaat akkoord met het voorstel van het DB om een advertentie in de Berichtgever te zetten.
16. Rondvraag
 Jos licht de plannen van de gemeente toe met betrekking tot het fysieke wijkbeheer. De gemeente wordt opgesplitst in vier regio’s (ongeveer tien duizend inwoners). Zegveld, de binnenstad en het Schilderskwartier vormen één regio. In elke regio komt een wijkpost. In elke wijk zal ook spreekuur (vooralsnog één keer per week) gehouden worden. De regio’s krijgen vaste wijkploegen (vijf personen+ opzichter) die ook aanspreekpunt zijn voor allerlei vragen. Per 1 januari a.s. moet de nieuwe opzet gaan werken;
 Gemeld wordt dat er tamelijk veel overlast is van vuurwerk. Arja zal Maarten van Oort bellen om hiervoor aandacht te vragen. Bart merkt op dat het toch zaak is dat overlast gemeld wordt, zodat er een beeld bij de politie ontstaat;
 Ton merkt op dat de politie strenger zal optreden bij overlast (brandjes e.d.) tijdens Oud en Nieuw. De politie wordt ondersteund door de brandweer en medewerkers van de gemeente;
 Tijs heeft via de mail gemeld dat hij volgende week overleg heeft met Peter Vermeij, Koos Jansen en Rob van Hoogdalem over een Jop. Bart zal met Tijs contact opnemen.
 Manon meldt dat zij per 1 januari a.s. uit het bestuur van de Milandhof gaat. Zij vraagt of zij wel in het Dorpsplatform mag blijven zitten. Arja antwoordt dat dit akkoord is. Wim Oudijk zal de volgende keer namens de Milandhof komen;
 Cock meldt dat er veel parkeeroverlast is (parkeren op stoepen, perken, etc.). Arja zal dit in haar telefoontje met Maarten meenemen. Ook hier wordt geattendeerd op het aan de politie melden;
 Arja brengt de mail van Jacqueline in met betrekking tot het ongeval op de Milandweg. Ook nu was er sprake van ernstige gladheid. Het blijkt dat met name bij een Oostenwind een deel van de Milandweg eerder glad is. De gemeente overweeg maatregelen als waarschuwingsborden, vangrail, e.d. Het Dorpsplatform is blij dat dit probleem de aandacht van de gemeente heeft;
 Jan Zwaneveld meldt dat lijn 101 (Zegveld – Woerden) per 11 december a.s. opgeheven wordt. Deze ritten worden vervangen door de buurtbus. Overigens worden hiervoor nog vrijwilligers gezocht. Het Dorpsplatform constateert dat het vervoerbedrijf een erg slechte PR heeft, niet voor een heldere informatie zorgt, etc. Overigens is de vervoermaatschappij autonoom in haar beslissing en kan dit niet worden tegengehouden.
 Dhr. Sligers meldt dat voor ouderen vanuit Zandwijk een mogelijkheid bestaat om zich naar Woerden te laten vervoeren (gebeurt door vrijwilligers). Deze mogelijkheid staat ook in een boekje dat aan de ouderen in Zegveld is uitgereikt. Arja zal alle openbaar vervoer mogelijkheden op een rijtje zetten en een advertentie voor de Berichtgever opstellen.

P. J. Vonk (secretaris/penningmeester)
Zegveld, 26 november 2005.


Termijnkalender:
- Maart 2006 - passendheidsprobleem woningtoewijzing (zie agenda 31 mei 2005). Woningen passen niet bij doelgroep.
- Juni 2006 – Oplossing voor jonge mensen die dorp verlaten moesten maar terug willen (kernenbinding). Verordening vastgesteld december 2004. Aanpassing december 2005. e twee jaar na het instellen geëvalueerd wordt. Dit punt (kernenbinding) wordt derhalve op de termijnkalender gezet voor juni 2006.