Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Dorpsplatform Zegveld van maandag 19 juni 2006 in de Milandhof te Zegveld.

Aanwezig: Arja de Vink (voorzitter), Wim Groeneweg (wijkwethouder), Jan Zwaneveld (hoofd afdeling RO), Petra de Vink, Cock Pijnacker (wijkgericht werken), Bart Schnoor (coördinator wijkgericht werken), Corry Vink, Manon Verheul, Jolanda van Tol (Woerdense Courant), Ben Sliggers (Stichting Welzijn Ouderen), Hanneke Kastelein, Caroline Sander (AD Groene Hart), Jan van Amerongen, Cobi Lekkerkerker (Berichtgever), Joop Verlaan, Ria van der Zon, Ineke Stouthart, Herman van Rossum, Piet Bremmer, Cok Hoogerbrugge (raadslid), Wim Oudijk (stichting Milandhof), Piet Brak (vice voorzitter), Henk van Dam,Inger van Mourik.

Afwezig met kennisgeving: Freddy van Arkel, Lijndert Bos (raadslid), Jolanda van Luinen, Paul Vonk (secretaris).

Opening
Arja opent de vergadering en heet allen welkom. Een speciaal welkom is er voor de nieuwe wijkwethouder Wim Groeneweg.
Mededelingen/ingekomen en verzonden stukken
- Er is geen verzoek bij de secretaris binnengekomen om de ingekomen stukken in te zien. De ingekomen stukken worden derhalve – voor zover niet op de agenda voorkomend – voor kennisgeving aangenomen;
- Er worden langs de Hazekade een bankje geplaatst, géén prullenbakken.
3. Verslag van de vergadering van 13 maart 2006
 Tekstueel:
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
 Naar aanleiding van het verslag:
- Manon vraagt opnieuw aandacht voor de riooloverstorten. Vanwege het watergebiedsplan zullen in Zegveld veel sloten worden afgedamd. Noodzaak voor het saneren van overstorten wordt des te meer nodig. Dit punt komt de volgende keer als agendapunt terug;
- De Sericewinkel wordt een samenwerking van de supermarkt van Piet Bremmer, de Rabobank, de SWW en Vierstroom en wordt gevestigd in het pand van (voorheen) Uittenbogaard Mode. Er wordt nu een plan uitgewerkt voor het (financiële) beheer;
- Er is een gemeentelijk baggerplan, dit kan worden ingezien. Manon vraagt aandacht voor sloten die voor de verantwoordelijkheid komen van particulieren, maar waar het niet mogelijk is baggerwerkzaamheden uit te voeren, bijvoorbeeld de aangrenzende sloten bij de Broeksloot;
- Indien de wandelroute naar de Grecht niet kan worden gerealiseerd wordt gezocht naar een alternatieve Zegveldse wandelroute om het gereserveerde geld voor de wandelroute te benutten;
- Met de bouw van de woningen aan de Werf (voormalige gemeentewerf) is gestart. De eerste paal is vanmiddag geslagen. In verband met de gevaarlijke (verkeers) situatie is het aan te raden dat het schoolbestuur/schoolleiding rechtstreeks contact opneemt met de aannemer/projectontwikkelaar. De gemeente en politie kunnen niets doen. Eventueel kan de school met ‘klaarovers’ werken op risico tijden of een opening aan de achterkant van het plein maken zodat de fietsers aan de andere kant het schoolplein verlaten via het Zwarte Pad;
- Omtrent de buslijn heeft het Dorpsplatform een brief geschreven. Hierop is een antwoord gekomen. Dat bussen soms kort achter elkaar rijden, komt door het overbrengen van bussen naar het beginpunt. Een bus om 09.00 laten rijden is niet in te passen. De inwoners worden gewezen op de mogelijkheid van de regiotaxi, die beschikbaar is van 05.00 uur tot 00.00 uur;
- Manon vraagt om op plaatsen met slecht zicht en overhangende takken een maandelijkse maaibeurt in te stellen en niet te wachten op de periodieke beurt van ca. 2x per jaar;
- De onlogische situatie met betrekking tot de kruisingen met de Middenweg wordt door Cock Pijnacker bekeken. Freddy van Arkel en Corry Vink worden daarbij betrokken;
- De Nota Wonen gaat in september naar de raad. Het eindconcept dat nu beschikbaar is, gaat nog langs de partijen die gehoord zijn. Dit zal begin juli plaatsvinden. Het AB zal worden gevraagd om per e-mail te reageren.
4. Kascontrole
Peter en Jan hebben bij de kascontrole de financiën in orde bevonden. De penningmeester wordt gedechargeerd. Peter en Manon doen de volgende keer de kascontrole.
5. Bestuurszaken
Henk van Dam wordt met algemene stemmen benoemd als DB lid. Van Herman van Rossum en Petra de Vink wordt afscheid genomen. Zij worden bedankt voor hun inzet voor het Dorpsplatform Zegveld. Herman zegt toe als raadslid speciaal op de belangen van het dorp Zegveld te zullen letten.
6. Kennismaking nieuwe wijkwethouder
Wim Groeneweg is de nieuwe wijkwethouder voor Zegveld. Wim geeft zijn visie op het functioneren van het Dorpsplatform voor de kern Zegveld. Wat hem betreft zijn de mooie dingen van Zegveld van en voor de inwoners, maar dragen de inwoners ook verantwoordelijkheid voor de problemen. Waar mogelijk dienen zij die zelf aan te pakken. De plaatselijke overheid is volgens Wim vooral voorwaardenscheppend bezig. Verder wil de nieuwe wijkwethouder medio augustus a.s. een dag in Zegveld zijn om met diverse groepen te spreken (heel divers). Het DB zal dit met in samenwerking met hem organiseren.


6. Basketbalveld/pannaveld (zie hieronder)
De plannen van de gemeente voor een pannaveld + basketbalveldje worden zéér positief ontvangen. Het AB stelt wel voor om (gezien de bodemgesteldheid) asfalt als bodembedekker aan te brengen in plaats van tegels. Een deel van de kosten kan mogelijk worden gevonden door een deel van de reserve van het Dorpsplatform hiervoor te gebruiken.
7. Werkgroep leefbaarheid kleine kernen
Er is een werkgroep leefbaarheid kleine kernen, waarin de provincie zit, de gemeente, het dorpsplatform Kamerik en het dorpsplatform Zegveld (Paul Vonk). De volgende typering is voor Zegveld beschreven:
 Er is een multifunctioneel centrum (Milandhof) met een achterliggende sporthal dat, qua functies, een wat smalle basis heeft. De (zelfstandige) stichting heeft moeite het hoofd boven water te houden en zoekt naar verbreding van de functies, o.a. ten behoeve van toerisme/recreatie;
 Er is nu nog een "gewone" Rabobank vestiging, gezocht wordt naar een "servicewinkel" oplossing, eventueel samen met de lokale super;
 In het blok waar de lokale super en de Rabobank zitten, ontstaat leegte door het verdwijnen van winkels.
 Er zijn meerdere belanghebbende partijen in het dorp, die nog niet tot een gezamenlijke probleemverkenning en oplossingsgerichte aanpak zijn gekomen;
 Opvallend is wel een grote betrokkenheid (sociale cohesie) van het dorp bij lokale kwesties;
 Er is behoefte aan starterwoningen en aan voorzieningen voor jongeren.

Companen zal als extern bureau met de verschillende partijen rond de tafel gaan zitten om tot een gedeeld beeld van de problemen en mogelijk oplossingsrichtingen te komen. Companen zal de uitnodiging doorzenden.
8. Woningtoewijzing
De huidige voorkeursregel dreigt nu al weer te verdwijnen door nieuwe regels van GS voor één woningmarkt voor de gehele provincie. Voor echt kleine kernen (<2.000 inwoners) komt er nog een aparte voorkeursregel. De woningbouwcorporaties en de gemeente Woerden hebben al afkeurend gereageerd. Een brief naar GS sturen heeft geen zin meer. De oproep aan de raadsleden is om ook hun eigen politieke kanalen te gebruiken.
9. Evaluatie kennismaking nieuwe raadsleden
Op zaterdag 20 mei 2006 hebben de nieuwe (en een enkel zittend) raadsleden kennis gemaakt met het Dorpsplatform Zegveld. De AB leden waren hiervoor uitgenodigd. Een redelijk aantal nieuwe raadsleden was aanwezig en Arja, Piet en Paul hebben de nieuwe raadsleden over de belangrijkste (knelpunten) geïnformeerd.
10. Woningbouw langs de Milandweg
Met de wijkwethouder is afgesproken dat het DB op korte termijn met de behandelend ambtenaar om tafel gaat zitten om te kijken wat er mogelijk is. Zoals bekend zullen er wat het Dorpsplatform betreft “duurzame” starterswoningen komen. Overigens is het Dorpsplatform Zegveld al lang met dit idee bezig en wil op korte termijn toch wel voortgang zien. Er zal een gesprek worden geagendeerd waarbij de wethouders Strik en Groeneweg, Jan Zwaneveld en het DB aanwezig zullen zijn.
11. Prioriteiten aan de gemeente mee te geven
Naar aanleiding van de kennismaking met de nieuwe raadsleden vindt het DB het belangrijk om een aantal noodzakelijke projecten aan te geven waarvan zij vindt dat deze in de begroting opgenomen zouden moeten worden. Gedacht kan worden aan:
 Deltaplan (Berkenlaan/Kastanjelaan, Clausstraat, Eikenlaan, Prunuslaan, Broeksloot en Korensloot);
 Fietspad Hoofdweg;
 Ondersteuning Milandhof.
Het AB is het met dit lijstje eens. Hieraan worden nog toegevoegd:
 Nijverheidsbuurt;
 Fietspad Hoofdweg (tussen 147 en 183, ca. 1 km lager liggend deel);
8. Statuten
Het Dorpsplatform Zegveld heeft de conceptakte van de statuten van de Stichting Dorpsplatform Zegveld, zoals besproken in de vorige vergadering, aan de gemeente gestuurd. De akte zal door de notaris worden uitgewerkt en door voorzitter en secretaris worden ondertekend. Het AB heeft geen opmerkingen.
9. Jongeren Ontmoeting Plaats
Het AB vindt dat er wel aan JOP moet komen, als daar althans behoefte aan is. De beste locatie is op het veld naast te speeltuin. Wel zal er goed naar de situering gekeken moeten worden. Een goed voorbeeld is de JOP aan de Essenlaan. De JOP zal in zijn algemeenheid gebruikt worden op uren dat er niet wordt gesport op het Pannaveld/basketbalveld. De gebruikers van de JOP zijn zelf verantwoordelijk voor de situatie rondom de JOP. Vergaderschema rest van het jaar
Dit wordt afgestemd met de gemeentelijke vertegenwoordigers.
10. Rondvraag
 Aandacht wordt gevraagd voor een illegaal parkeerterrein) op de hoek Uitweg/Leidsestraatweg. De gemeente zal moeten handhaven;
 Gevraagd wordt een hekje bij het pontje bij de Uitweg een hek te plaatsen, zodat de kinderen niet zomaar op de weg kunnen rijden;
 Voor de danseresjes bij Siveo zullen sponsoren worden gezocht;
 Er is een kever gesignaleerd die bomen kaalvreet bij de Milandweg en aan de oude Meije. Aandacht van de gemeente hiervoor wordt gevraagd;
 Ben vraagt naar het onderhoud van weidemolentjes. Hij zal een inventarisatie doen en dit bij de gemeente neerleggen.

Verslag in samenwerking opgesteld door
Piet Brak (vice voorzitter) en Paul Vonk (secretaris)

Aandachtspunten:
- Reservering in de begroting 2007-2010 voor riooloverstorten;
- Opknappen Branderpad.