Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Dorpsplatform Zegveld van maandag 11 december 2006 in de Milandhof te Zegveld.

Aanwezig waren: Jolanda van Tol (Woerdense Courant), Cok Hoogerbrugge (raadslid), Wim Groeneweg (wijkwethouder), Jan van Amerongen (lid), Peter Vermeij (lid), Piet Bremmer (lid), Joop Verlaan (lid), Inger van Mourik (lid), Cobi Lekkerkerker (lid), Hanneke Kastelein (lid), Manon Verheul (lid), Corry Vink (lid), Wim Oudijk (lid), Cock Pijnacker (coördinator wijkgericht werken), Jan Zwaneveld (hoofd ruimtelijke ontwikkeling), Marieke de Groot (beleidsambtenaar ruimtelijke ordening), Arja de Vink (voorzitter), Henk van Dam (DB lid), Piet Brak (vice voorzitter) en Paul Vonk (secretaris/penningmeester).

Toehoorders vanuit het dorp Anouk Duut (ivm agendapunt 8), Jaap van de Knaap, Herman Groen, Herman Lekkerkerker, Gea Verhoef, Arie van Beek.

A G E N D A :
1. Opening
Arja opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Speciaal welkom aan Anouk Duut die uitgenodigd is om agendapunt acht toe te komen lichten. Het Dorpsplatform Zegveld is nu een stichting is geworden en dit wordt gevierd met gebak.
2. Mededelingen/ingekomen en verzonden stukken
- Afwezig met kennisgeving: Herman Vergeer, Ria van der Zon en Jolanda van Luinen.
- De stukken die op de lijst van ingekomen en verzonden stukken staan lagen bij de secretaris ter inzage. Hiervan is geen gebruik gemaakt. De ingekomen en verzonden stukken worden derhalve – voor zover niet op de agenda voorkomend – voor kennisgeving aangenomen.
3. Bestemmingsplan buitengebied
Marieke de Groot van de gemeente Woerden is speciaal voor dit onderwerp aanwezig. Omdat de visuele hulpmiddelen het even laten afweten geeft Marieke de presentatie door middel van een korte toelichting. Procedure:
- A.s. donderdag komt in de Woerdense Courant een bekendmaking over het bestemmingsplan buitengebied.
- Verder kan er op internet inzage worden verkregen in de het bestemmingsplan en plankaarten. Door in te zoomen kan elke bewoner van het buitengebied zijn perceel bezien (www.woerden.nl op adres zoeken en bij aanklikken ziet u welke voorschriften bij het perceel van toepassing zijn);
- Vanaf vrijdag ligt het bestemmingsplan met kaarten in de bibliotheek ter inzage.
- Op 10 januari 2007 is er voor Zegveld een inloopavond. Diverse ambtenaren zijn dan aanwezig om vragen te beantwoorden.
- Donderdagavond organiseert de LTO in de proefboerderij een bijeenkomst over het nieuwe bestemmingsplan, voornamelijk voor de leden van de LTO. Ook zal de gemeente Woerden hier een presentatie houden.
- Vanaf 15 december a.s. tot en met 25 januari 2007 kan iedereen een reactie geven op het nieuwe bestemmingsplan.
- De voorbereidingsfase duurt ongeveer één jaar, daarna wordt gestart met de zienswijzenfase. Als deze zienswijzenfase wordt gemist, dan is het niet mogelijk om nog later bezwaar te maken.

Wat staat er in een bestemmingsplan?
- De functies die bij de gebouwen en gronden horen (bestemmingen);
- Welke bebouwing op het perceel is toegestaan;
- Een toelichting waarin staat waarom voor de functies en bebouwing is gekozen.

Belangrijke aspecten uit het nieuwe bestemmingsplan zijn:
- Het bestemmingsplan gaat over het landelijk gebied;
- Nieuwe randwegen en beoogde woningbouwlocaties staan er niet op omdat dit nog kan veranderen;
- Zegveld is een bijzonder en mooi landschap dat met name gevormd is door melkveehouderij. Het bestemmingsplan is er dan vooral voor om de melkveehouderij te behouden en te versterken zodat het gevarieerde en open weidelandschap in stand kan worden gehouden;
- Agrarische bedrijven hebben daarom als enige de mogelijkheid om hun bedrijfsgebouwen uit te breiden;
- Burgerwoningen en andere bedrijven kunnen niet verder uitbreiden dan ze nu al mogen;
- Het unieke landschap moet voor de toekomst bewaard blijven. Aan de andere kant verandert ook de agrarische sector;
- Daarom zijn bouwmogelijkheden op agrarische percelen gebonden aan voorwaarden (zoals doorkijk, behoud structuur van het landschap);
- Aan de andere kant komen er voor waardevolle en cultuurhistorische bebouwing meer mogelijkheden voor andere functies om die bebouwing te kunnen behouden;
- Door allerlei oorzaken staan de landsbouwbedrijven onder druk. Daarom wil de gemeente door middel van kavelruil, stimuleren biologische landbouw, agrarisch natuurbeheer of agrarische recreatie de economische positie van agrarische bedrijven verbeteren;
- Vrijgekomen agrarische bebouwing mag onder voorwaarden voor andere doeleinden worden gebruikt (geen detailhandel, garage of transportbedrijf);
- Mogelijkheden van wandel- , kano- en ruiterroutes en verblijfsrecreatie bij agrarische bedrijven worden gestimuleerd.

Arja bedankt Marieke voor de heldere toelichting.

4. Verslag van de vergadering van 26 september 2006
Tekstueel
Naar aanleiding van het verslag:
- In de vorige vergadering is gemeld de overlast van overhangend groen en losliggende stoeptegels bij de Jorai en de Waldhoorn. Dit is verholpen.
- Met betrekking tot de Milandhof meldt Wim Groeneweg dat er overleg is met het bestuur en er een nieuw budgetcontract komt. Hierin worden diverse zaken geregeld, waaronder prestatie afspraken (wat moet de Milandhof aan prestaties leveren). De sporthal zal financieel worden losgekoppeld van de Milandhof omdat deze vooral voor gymonderwijs wordt gebruikt en een molensteen om de nek van de Milandhof is. Overigens heeft de Milandhof een plek binnen het leefbaarheidplan voor Zegveld.
- In het overleg met alle scholen zal de gemeente aandacht besteden aan onder andere mogelijkheden om in de scholen aandacht aan de rijroutes te besteden (verkeersles).
- Begin 2007 zal het Dorpsplatform Zegveld, samen met de gemeente, een speciale themavond organiseren. Het thema zal de verkeers(on)veiligheid in ons dorp zijn. Dan worden zaken als de onlogische situatie met betrekking tot de kruisingen met de Middenweg aan de orde gesteld, de kruising Milandweg/Hoofdweg/Middenweg/Molenweg, de kruisingen van de wegen met de Middenweg (o.a. Eikenlaan, Kastanjelaan/Berkenlaan). Alle inwoners van Zegveld worden uitgenodigd om kwesties aan te dragen en mee te denken over oplossingen. Nagedacht wordt over een ludieke actie om bijvoorbeeld Zegvelders er op te wijzen dat zijzelf zich ook aan de snelheidsregels moeten houden;
- De Nota Wonen wordt op 14 december a.s. in de raad behandeld. Het Dorpsplatform krijgt daarna een reactie wat het besluit van de raad is geworden. De naam Broeksloot is uit de nota gehaald;
- De gemeente onderzoekt een oplossing voor het illegaal parkeerterrein op de hoek Uitweg/Rietveld;
- De situatie bij het pontje bij de Uitweg is door de gemeente prima opgelost;
- De danseresjes zijn door de eigenaar verwijderd. Manon informeert bij de gemeente (Marcus Kuitenbrouwer) om te bekijken of er in de komende jaren in Zegveld kunstprojecten kunnen worden opgezet, wellicht vanuit het Project de Venen.
- Het Branderpad wordt op dit moment opgeknapt, evenals de Nijverheidsbuurt en de Middenweg. De gemeente zegt toe dat beschadigde delen aan de Molenweg (doordat het verkeer nu via de Molenweg naar de Meije moet) aangepakt zullen worden;
- Omtrent het pand van de Rabobank is nog niets verder bekend;
- Het Dorpsplatform heeft een brief aan de gemeente gestuurd omdat zijn vindt dat de gemeente het extra geld (9 ton per jaar) aan het ophogen van wegen in Zegveld moet besteden. De wethouder vindt dat dit geld voor reeds uitgevoerde plannen is, maar vindt wel dat de rest van het Deltaplan (ophogen wegen) in Zegveld opgepakt moet worden.
5. Woningbouw langs de Milandweg
Er heeft nog geen gesprek met de gemeente plaatsgevonden. Inhoudelijk zijn de partijen het eens (duurzame starterswoningen) maar het Dorpsplatform Zegveld wacht nog op een uitnodiging om de zaken concreet te maken. Het college moet nog een formeel besluit nemen over het feit dat er 2x4 starterswoningen worden gebouwd. Daarna wordt de SWW ingeschakeld en zal deze – samen met het Dorpsplatform – de plannen ontwikkelen. Het besluit van het college vindt waarschijnlijk nog dit jaar plaats. Het Dorpsplatform wacht dan een afspraak af. Het DB vindt dat deze medio januari volgend jaar moet plaatsvinden;
6. Jongeren Ontmoeting Plaats / Panna veld
Een subsidie aanvraag voor het VSB fonds gaat op korte termijn de deur uit. Afgesproken is dat de realisatie vóór het voorjaar 2007 zal plaatsvinden.
7. Inbreidingsplannen Goudriaan
Omtrent de plannen is er nog géén voortgang.
8. Verkeersveiligheid kruising Hoofdweg/Molenweg/Milandweg
Van Anouk Duut is een mail ontvangen. Zij krijgt de gelegenheid haar mail toe te lichten.
Zij brengt het kruispunt Hoofdweg/Molenweg/Milandweg/Middenweg onder de aandacht. Nog altijd is er volgens Anouk sprake van hard doorrijdende automobilisten over het kruispunt die geen oog hebben voor het fietspad dat over het kruispunt loopt. De maatregelen zoals haaientanden zijn onvoldoende. Zij maakt zich grote zorgen over het komende winterseizoen, wanneer het weer slechter wordt, het zicht dus slechter en de automobilisten over het kruispunt scheuren.

Daarnaast vraagt de schrijfster aandacht voor de oversteekplaats bij de Tennisvereniging. Er wordt nog steeds te hard gereden. Zij geeft in overweging een flinke verkeersdrempel aan te brengen. Er veel kinderen die zonder hun ouders de gang naar de tennisvereniging maken, aldus de schrijfster.

Afgesproken wordt dat – ten aanzien van de kruising - alvast gekeken wordt of met afwijkende kleuren op het fietspad en andere belijning er een veiliger situatie kan worden bereikt. Met betrekking tot de oversteek heeft wordt dezelfde belijning aangebracht als bij Siveo. De borden naast het tennisveld (vanaf parkeerterrein aan de rechterkant) worden verplaatst omdat deze het zicht belemmeren).

Verder komt ook dit onderwerp in de themavond “verkeersveiligheid in Zegveld” aan de orde.

9. Snelheid Hoofdweg
Van een inwoner van Zegveld is een mail ontvangen met betrekking tot de snelheid op de Hoofdweg. De bewoner geeft aan dat de snelheidscontrole nu ter hoogte van de kerk plaatsvindt, waar de snelheid mee zou vallen. Hij vraagt om controles ter hoogte van de drempel omdat daar met grote snelheid de bebouwde kom ingereden zou worden. De wijkagent geeft als reactie dat zij vanaf de Hoofdweg 400 meter kunnen “scannen” en dus ook de auto’s die vanaf Woerden komen.

Verder vraagt de inwoner of het mogelijk is een herinneringsbord te plaatsen ter hoogte van Stoof die de brommers er aan herinnert dat zij op de rijbaan moeten rijden.

Het DB heeft geopperd een 60 km zone tussen het begin van het industrieterrein (bij het bedrijfsverzamelgebouw, voorheen beddenpaleis) en het begin van de bebouwde kom te realiseren. Omdat de meningen in de vergadering te verschillend waren, wordt hiervan afgezien en zal ook dit punt op de themavond aan de ore komen.
10. Werkgroep leefbaarheid kleine kernen
De stuurgroep die het kleine kernenbeleid voorbereidt, is verschillende malen bijeen geweest en heeft diverse gesprekken gevoerd met belanghebbenden. Op korte termijn komt Companen met een uitnodiging voor een nieuwe bijeenkomst, zoals in augustus jl.
11. Wandelpaden
Van de gemeente is bericht ontvangen dat de wandelroute Zegveld-Grecht niet tijdig kan worden gerealiseeerd omdat de subsidietermijn loopt tot maart 2007. De gemeente is gevraagd of deze subsidie voor een andere wandelroute, bijvoorbeeld Milandweg/Branderpad/Rondweg/Meije/Middenweg kan worden gebruikt.
De wijkwethouder geeft aan dat de ruilverkaveling wel cruciaal is voor het wandelroute Zegveld-Grecht.
Marieke geeft aan dat er voor dit soort wandelpaden altijd wel geld kan worden gevonden. Het DB zal kijken naar mogelijkheden voor een wandelpad vanaf de Rondweg naar de Meije.
13. Bescherming oude windmolens
Jan van Amerongen heeft foto’s gemaakt van de oude windmolens. Deze zijn meegezonden met de agenda. Jan licht toe dat er twee types molens zijn (tussen 1929 tot 1921).
De gemeente laat de foto’s door een deskundige (Jan van Leer) bekijken of deze inderdaad een culturele waarde hebben en het de moeite waard is naar subsidiemogelijkheden te zoeken. Overigens vervalt het belang van de molens voor de boeren als er een einde komt aan individuele bemaling.
14. Servicepunt
Op “werkvloerniveau” is er overeenstemming tussen de partijen. Het is de bedoeling dat de servicewinkel medio april 2007 open gaat. Geprobeerd zal worden de postbussen ook bij het servicepunt onder te brengen.
12. Bestuursaangelegenheden
- Arja heeft geruime tijd geleden aangegeven te willen stoppen met het voorzitterschap van het Dorpsplatform Zegveld. Enige tijd geleden is Henk van Dam het DB komen versterken. Op zich zou het voor de hand liggen als Paul nu voorzitter zou worden, echter Henk heeft bij zijn toetreden te kennen gegeven géén secretaris te willen worden. Hoewel Henk geen ambities heeft om voorzitter te willen worden, heeft hij aangegeven geen “neen” te zullen zeggen als er een beroep op hem zou worden gedaan. Het DB stelt dan ook voor om Henk van Dam als voorzitter te benoemen. Vanwege de continuïteit binnen het DB zal Paul de functie van secretaris blijven vervullen, met daarbij de communicatie met de pers.
De vergadering stemt unaniem in met de benoeming van Henk tot nieuwe voorzitter. Henk en Piet richten een woordje tot Arja waarin de kwaliteiten van Arja worden onderstreept en waarin nog eens wordt geschetst hoe belangrijk Arja voor het Dorpsplatform Zegveld is geweest omdat zij het toch vooral was die verantwoordelijk was voor de oprichting van het Dorpsplatform. Door middel van een aantal presentjes, natuurlijk een mooie bos bloemen en een hartelijk applaus wordt Arja bedankt voor alles wat zij voor het dorp heeft gedaan. Ook wethouder Groeneweg dankt Arja voor haar inzet voor het Dorpsplatform Zegveld omdat dit platform inmiddels een hele belangrijke functie in het dorp vervult. Arja bedankt de sprekers voor de lovende woorden en beschrijft nog eens hoe de oprichting destijds tot stand is gekomen en schetst een paar successen van het Dorpsplatform (woningtoewijzing, reconstructie Hoofdweg, herinrichting Dorpskern). Arja heeft veel plezier aan het werk gehad, maar vindt het na zeven jaar wel tijd worden om er mee te stoppen.
- Verder heeft het DB gezocht naar uitbreiding van het aantal DB leden, zodat – ook na het vertrek van Arja – er vier DB leden zouden zijn. Het DB is erg blij dat Corry Vink bereid is het DB te komen versterken en stelt het AB voor hiermee akkoord te gaan. De ledenvergadering stemt door middel van een warm applaus in met de benoeming van Corry tot lid van het DB van het Dorpsplatform Zegveld. Corry bedankt de leden voor het vertrouwen dat in haar wordt gesteld en zegt toe zich positief voor Zegveld te zullen inzetten.
- De oprichtingsakte (het Dorpsplatform Zegveld wordt een stichting) is 20 november jl. ten stadhuize getekend. Volgend jaar volgt nog een convenant waarin een aantal zaken nader wordt uitgewerkt, met name ook omdat de akte redelijk uniform is voor alle wijk- en dorpsplatforms. Het DB refereert aan eerdere besluiten van het AB dat het Dorpsplatform Zegveld met name een “spreekbuisfunctie” richting de gemeente is en de “oren en ogen” van het dorp is. Dit houdt tevens in dat het Dorpsplatform Zegveld géén budgetten wil hebben en géén verantwoordelijkheden overneemt die bij het college of raad thuishoren, dit is in strijd met de identiteit/uitgangspunten van het Dorpsplatform Zegveld, verhoogt de drempel met betrekking tot het lidmaatschap, bedreigt daardoor de representativiteit richting de achterban en verkleint daarmee ook de slagkracht die zij heeft.
13. Volgende vergadering
Op korte termijn zal een vergaderschema voor 2007 worden opgesteld. Hiertoe moeten eerst even de politieke agenda’s voor 2007 worden afgewacht. Paul zal hiertoe contact opnemen met de gemeente.
14. Rondvraag
- Manon wijst er op dat in de brochure “Buswijzer” Zegveld niet is genoemd. Dit zal onder andere komen omdat dit de busverbinding vanuit Zuid Holland is. De wethouder zal dit meenemen.
- Gevraagd wordt naar de ontwikkelingen ten aanzien van het watergebiedsplan. Marieke antwoordt dat het plan nu is vastgesteld en dat met de uitvoering gestart zal worden. Manon informeert wat de resultaten waren van de waterkwaliteitsspoortoetsing is en meldt dit aan de secretaris.

P. J. Vonk (secretaris/penningmeester)
Zegveld, 12 januari 2007.