Onderhoud boombeplantingen
verslag van de bijzondere vergadering van het Algemeen Bestuur van het Dorpsplatform Zegveld van woensdag 24 januari 2007 in de Milandhof te Zegveld.

Aanwezige leden: Piet Brak, Jan van Amerongen, Wim Groeneweg, Manon Verheul, Jolanda van Luinen, Cobi Lekkerkerker, Joop Verlaan, Son Tienhoven, Hanneke Kastelein, Cok Hoogerbrugge, Henk van Dam, Corry Vink, Kees de Bruin, Marcel Wenker en Paul Vonk.
Afwezig met kennisgeving waren: Ria van der Zon, Peter Vermeij, Piet Bremmer, Jolanda van Tol, Inger van Mourik, Ben Sligers.

Opening
Henk van Dam (voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen welkom. Speciaal welkom is er voor de vele belangstellenden uit het dorp, de pers en de vertegenwoordigers van de gemeente die een presentatie zullen geven van de plannen. Henk merkt op dat de wethouder in verband met andere verplichtingen eerder weg zal gaan. Dit was al eerder bekend, maar het Dagelijks Bestuur vond de kwestie zodanig van belang dat deze vergadering toch is gepland. Aan het begin van de avond worden vervolgens kopieen verspreid van de presentatie en de conclusies hieruit per weg.

Henk leidt het onderwerp van de avond vervolgens in. Hij geeft aan dat allen die vanavond aanwezig zijn er vooral zijn omdat zij betrokken zijn bij het wel en wee van ons mooie dorp. De gemeente is het met de inwoners van Zegveld eens dat het dorp mooi is en ook mooi moet blijven. Ook het onlangs ingezette kleine kernenbeleid geeft hier blijk van. Daarom kiest het Dorpsplatform Zegveld dan ook niet voor actie, maar voor overleg. Toen het Dorpsplatform merkte dat het onderhoud boombeplantingen zo’n grote impact had, heeft zij dan ook meteen een afspraak gemaakt met de gemeente en is deze openbare avond belegd. Met de gemeente is afgesproken dat als er plannen van enige omvang zijn, deze eerst in een vergadering van het Dorpsplatform zullen worden besproken. Beide partijen, gemeente en Dorpsplatform zullen er op letten dat zaken helder en transparant worden gecommuniceerd, zodat duidelijk is waar het om gaat. Henk geeft aan dat het spoorboekje voor de avond als volgt luidt:
a. Wethouder Groeneweg geeft een korte toelichting op de plannen;
b. De leden van het Dorpsplatform geven een reactie hierop/kunnen vragen stellen;
c. De aanwezige inwoners krijgen de gelegenheid om iets op te merken of te vragen;
d. De wethouder geeft antwoord;
e. De heer Wenker verzorgt een presentatie over de plannen en het beleid hierachter;
f. De leden van het Dorpsplatform geven een reactie hierop/kunnen vragen stellen;
g. De aanwezige inwoners krijgen de gelegenheid om iets op te merken of te vragen;
h. Dan volgt een korte schorsing waarin het Dagelijks Bestuur en de gemeente proberen een conclusie te trekken waar de gemeente iets mee kan, immers de gemeente beslist uiteindelijk.

Wethouder Groeneweg (verkorte weergave):
De wethouder geeft aan dat ook de gemeente – gezien de reacties vanuit het dorp - behoefte had om met de inwoners over de plannen te praten, hoewel er een openbare inloopavond is geweest waarvoor de aanwonenden waren uitgenodigd. De plannen zijn er volgens de wethouder niet om de bewoners boos te maken, maar om hen juist blij te maken met het landschap waarin zij wonen, de openbare ruimte immers is ons gemeenschappelijk eigendom. Met elkaar moeten wij dus het landschap mooi houden. De boeren in deze omgeving hebben in de afgelopen eeuwen de gronden ontgonnen en hebben zich jarenlang ingezet om dit te onderhouden. Wij moeten met elkaar zuinig zijn op dit landschap, dat wil de gemeente ook, aldus de wethouder. Toch is het volgens de wethouder soms nodig om onderhoud te plegen ook al zien wij – doordat wij hier al zo lang wonen – niet meteen de noodzaak hiervan. Als voorbeeld geeft hij het plein in Woerden aan, waarover iedereen nu toch ook erg positief is. De kades, bomen, wegen, vaargangen, etc. etc. bepalen met elkaar de sfeer van het landschap. Soms is het echter wat rommelig geworden en is het nodig om het één en ander te herstellen. Maar, zo stelt de wethouder, de bewoners van het landschap moeten dit ook kunnen beleven. De wethouder merkt op dat prioriteit één de veiligheid is en prioriteit twee de schade die aan wegen wordt toegebracht. Als hiervan sprake is, dan zullen de betreffende bomen in ieder geval worden gekapt.

De conclusies per weg zijn volgens de wethouder:
Rondweg:
- Behoud gevarieerd groenbeeld;
- Kappen alleen:
 Kwalitatief slechte bomen, bomen die gevaar opleveren, bomen die schade veroorzaken;
- Herplant kleinere bomen, stimuleren erfbeplanting.
Dwarsweg:
- Behoud bomen;
- Kap op natuurlijk moment (bijvoorbeeld bij groot onderhoud);
- Stimuleren erfbeplanting.
Hazekade:
- Behoud bomen;
- Kap op natuurlijk moment (bijvoorbeeld bij groot onderhoud);
- Houtsingels snoeien (elk jaar een deel).
Molenweg:
- Behoud beplanting;
- Uitvoeren groot onderhoud.
Hoofdweg:
- Kap onveilige populieren;
- Vervangen door soort aansluitend op dorpskern.

Vragen en opmerkingen vanuit leden en aanwezigen
- Mevrouw Verheul vraagt hoeveel bomen er nu in totaal gekapt gaan worden aan de Hoofdweg. De wethouder geeft aan dat dit nu niet exact te zeggen is, omdat de Hoofdweg er – vanwege de omstandigheden – pas recent is bijgekomen. Manon vraagt hoe het beeld er dan komt uit te zien. De wethouder antwoordt dat dit uit de presentatie straks zal blijken.
- De heer Koot van de Hazekade merkt op dat de bomen zoals deze er nu staan niet misstaan en vraagt wat de gemeente nu tegen populieren heeft. De wethouder is het niet eens met de opvatting van dhr. Koot . De gemeente zoekt juist draagvlak voor het beleid..
- Mevrouw Spruit van de Dwarsweg merkt op dat de actievoerders wel bij haar langs zijn geweest, maar dat zij níet voor de actie tegen de bomenkap heeft getekend. De voorzitter antwoordt dat dit een openbare vergadering is en dat iedereen welkom is, ook inwoners die het niet met de actie eens zijn. Mevrouw Spruit vraagt of er wel met het Waterschap contact is geweest, hoogwater en bomen, dat gaat immers niet samen. De wethouder antwoordt dat hij dit zal meenemen.
- De heer Koot merkt op dat de bomen aan de Hazekade zorgen voor een wortelnet en dus voor versteviging van de berm zorgen. De wethouder voegt hieraan toe dat dit wél tot het einde van de levensduur van de boom is.
- De heer Heemskerk van de Hoofdweg merkt op dat het type bomen langs de Hoofdweg er niet hadden mogen komen. Deze bomen hebben geen houvast en bij bepaalde windrichting waaien ze om. Spreker vraagt hier bij de herplant rekening mee te houden.
- Mevrouw van Loon uit de Meije stelt dat er eerst naar het beleid moet worden gekeken (visie) en vraagt waarom er nu wordt overgestapt naar “veiligheid” in de plannen die er liggen. De wethouder antwoordt dat de visie op het landschap voorop staat, maar dat er wel gekeken moet worden naar de veiligheid en schade die aan de wegen kan worden toegebracht. Daarnaast wordt gekeken of bomen de groei van andere bomen niet belemmeren. Mevrouw van Loon vraagt of dat er dus sprake is van hetzelfde, maar alleen in omgekeerde volgorde. De wethouder antwoordt bevestigend.
- Mevrouw Verheul stelt dat uit informatie bij oud raadsleden en vanuit de discussie over de destijds vastgestelde notitie blijkt dat het aantal bomen zou blijven gehandhaafd. Verder stelt spreekster dat de verschillende data van stukken niet kloppen en dat de opmerkingen van destijds niet in het huidige plan zijn verwerkt. Spreekster wil dat in de raad een discussie wordt gevoerd wat nu uiteindelijk het besluit is geweest. De wethouder antwoordt dat hij het besluit van de raad slechts uitvoert.
- De heer Kwakernaak merkt op dat hij het woord “doorkijk” niet heeft gehoord. Hij is van mening dat er een buitengewoon goede doorkijk is.
- De heer van Arnhem uit de Meije vraagt – als de bomen nu allemaal slecht zijn – hoeveel komen er dan terug? De wethouder antwoordt dat de bomen aan de Rondweg van een andere soort zijn dan de bomen van de Dwarsweg. Bovendien gaan niet alle slechte bomen om, maar alleen de bomen die de veiligheid in gevaar brengen.
- De heer Kromwijk van de Hoofdweg merkt op dat er sprake is van een enorme onrust, er gaan 447 bomen weg en er komen er 80 terug. Hij stelt dat hij al eerder heeft gepleit voor nieuwe bomen en vindt dat als er nu 120 bomen weggaan, er ook 120 moeten terugkomen. De wethouder antwoordt dat de Hoofdweg er vanwege de storm is bij gekomen anders had de Hoofdweg er nu niet bij gezeten.

Presentatie over de plannen en het beleid hierachter (Marcel Wenker)
De presentatie door de gemeente wordt gegeven. De aanwezigen krijgen hiervan een print overhandigd. Deze uitdraai maakt ook integraal onderdeel uit van deze notulen.

Vragen en opmerkingen vanuit leden en aanwezigen
- Mevrouw Verheul merkt op dat er 447 bomen weggaan en er 80 voor terugkomen en vraagt of dit klopt. De heer Wenker antwoordt dat nog moet worden bezien wat er wordt teruggeplaatst, maar geeft aan dat er minder zullen worden teruggeplaatst dan er worden gekapt. Hij voegt hieraan toe dat bomen ook de ruimte moeten hebben.
- De heer Kromwijk van de Hoofdweg merkt op dat een Els na 25 jaar op is en veel Wilgenhout last van rupsen krijgt en dan nog eerder weg is. De heer Wenker antwoordt dat het de bedoeling is dat er gevarieerd wordt teruggeplaatst zodat bij ziekte niet ineens alles plat ligt.
- Verder wordt opgemerkt dat wandelaars blij zijn als er bomen staan, zodat ze wat beschut kunnen wandelen. Verder zou het verkeer ook langzamer rijden. Ook wordt geopperd om de strook nabij de Voorhaakdijk te beplanten.
- Mevrouw Verheul vraagt of er meer hakhout komt dan nu. De heer Wenker antwoordt dat het op kniehoogte wordt teruggesnoeid (afzetten).
- De heer Koot merkt op dat het fietsen achter hakhout voor scholieren wel lekker is. De heer Wenker antwoordt dat dit voorlopig gehandhaafd blijft.
- De heer Koot vraagt wat de gemeente nu eigenlijk tegen populieren heeft. De heer Wenker antwoordt dat de gemeente niets tegen populieren heeft, maar wel tegen onveilige situaties.
- De heer Kromwijk van de Hoofdweg merkt naar aanleiding van de krantenberichten het volgende op:
- De Zwarte Populier is inheems;
- De Eik is inheems, heeft tien maanden per jaar blad en blad geeft geen openheid;
- Els hoort hier thuis maar heeft een brede kroon en dit geeft geen openheid;
- Alrus geeft gele “propjes” die voor een laagje smurrie op de weg zorgen;
- Walnoot hoort op kleigrond.
De heer Wenker merkt op dat de kranten niet altijd precies verwoorden wat er door de gemeente is gezegd, zoals bijvoorbeeld het verhaal over Walnoten.
- De heer de Bruin legt nog even uit wat met een “natuurlijk” moment wordt bedoeld. Dit is bijvoorbeeld bij groot onderhoud/renovatie van wegen, waarbij tevens de vervanging van bomen meegenomen kan worden. Verder geeft de heer de Bruin aan dat eenmaal per twee jaar de bomen worden geïnspecteerd.
- De heer Bloemers is blij de het plan toch wat gefaseerder wordt uitgevoerd. Verder geeft spreker aan dat het begrip “mooi” toch ook wel subjectief is. Hij wil verder graag praten over de eindsituatie, wat vindt Zegveld mooi. Als er bomen terugkomen dan moet dat volgens spreker gevarieerder zijn. Verder vraagt hij of de particulieren wel beplanting willen. De heer Wenker antwoordt dat particulieren niet gedwongen worden, maar dat erfbeplanting gestimuleerd wordt door middel van een vergoeding van een deel van de kosten.
- De heer Koot zegt dat hij langs is geweest en dat verschillende mensen geen erfbeplanting willen. Mevrouw Spruit reageert dat zij hier anders over denkt en dat zij het wél wil.
- De heer de Groot (van ‘s Gravesloot) is van de Agrarische Natuurvereniging; hij zegt dat sommigen wel erfbeplanting willen en anderen niet.
- De heer de Kok mist de emotie bij het veenweidelandschap, de poelen, bosjes e.d. dat hierin thuishoort, daar hoort hij niets over zo geeft hij aan.
- De heer de Groot van de Rondweg geeft aan dat het Branderpad buiten het plan is gebleven en merkt op dat hij dit opener wil en vraagt zich af waarom de bomen aan de westzijde blijven staan. Vroeger was de sloot aan de westzijde een vaarsloot en nu staat het vol met bomen en struiken. De heer de Groot is ook niet tegen het plan, zo stelt hij.

Schorsing

Conclusie voorzitter na de schorsing
Henk geeft aan dat het Dagelijks Bestuur en de gemeente zich hebben beraden over een conclusie en of het mogelijk was om afspraken te maken. Hij constateert dat er sprake is geweest van een open overleg en dat de gemeente hierin goed heeft geluisterd. Hij hoopt dat mét de toezeggingen, de zorg die wij in het dorp hadden, nu wat is weggenomen. Hij geeft aan dat het Dagelijks Bestuur van het Dorpsplatform Zegveld en de gemeente de volgende afspraken hebben gemaakt:
- Er vindt géén grootschalige kap plaats zonder overleg met het Dorpsplatform Zegveld;
- Moment van vervanging kan ook bij reconstructies van wegen zijn, maar ook dan is er éérst overleg met het Dorpsplatform Zegveld;
- Natuurlijk worden bomen die de veiligheid in gevaar brengen of schade toebrengen aan de weg gekapt;
- Als er tot herplant moet worden overgegaan, dan wordt er altijd eerst met het Dorpsplatform Zegveld overlegd;
- Het Dorpsplatform zal dan een werkgroepje instellen met deskundigen/betrokkenen die de plannen gaan bekijken.

Per weg is het volgende afgesproken:

Rondweg
- Behoud gevarieerd groenbeeld;
- Alleen bomen kappen die gevaar opleveren of schade veroorzaken;
- Herplant kleinere bomen (welke soort, na overleg Dorpsplatform) en stimuleren erfbeplanting.

Dwarsweg
- Behoud van bomen/geen grootschalige kap;
- Stimulering van erfbeplanting.

Hazekade
- Behoud van bomen/geen grootschalige kap;
- Aan de houtsingels wordt gewoon cyclisch onderhoud gepleegd.

Molenweg
- Behoud beplanting;
- Uitvoeren groot onderhoud.

Hoofdweg
- Kappen van onveilige populieren;
- Vervanging door soort aansluitend op dorpskern (welk soort na overleg Dorpsplatform).

Henk vraagt de leden van het Dorpsplatform Zegveld of dit gedragen wordt. De leden stemmen hiermee in.

Vervolgens vraagt Henk of de aanwezigen hier tevreden mee zijn. De aanwezigen geven – door middel van een applaus – aan dat er voor deze afspraken draagvlak is en zij hier tevreden mee zijn.

P. J. Vonk (secretaris)
Zegveld, 9 februari 2007.