Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld op dinsdag 19 juni 2007 om 20.00 uur in de Milandhof te Zegveld.

Aanwezig: Piet Brak, Manon Verheul, Hanneke Kastelein, Joop Verlaan, Jan van Amerongen, Inger van Mourik, Herman Vergeer, Wim Oudijk, Corry Vink, Henk van Dam en Paul Vonk (leden).
Jolanda van Tol (Woerdense Courant), Cok Hoogerbrugge (raadslid), Jan Zwaneveld en Marjolein de Jong (gemeente Woerden),

Afwezig met kennisgeving: Wim Groeneweg, Piet Bremmer en Peter Vermeij.

A G E N D A :
1. Opening
Henk opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen/ingekomen en verzonden stukken
Er is bij de agenda een lijst gevoegd van ingekomen en verzonden stukken. Geen van de leden heeft inzage gevraagd of heeft stukken opgevraagd. Twee puntjes staan dubbel op de lijst, de lijst wordt met die wijziging voor kennisgeving aangenomen.
3. Verslag van de vergadering van 13 maart 2007
- tekstueel vastgesteld.
- en naar aanleiding van
o De vorige keer heeft het DB toegezegd zich te buigen over een communicatieoverzicht richting het AB, zodat deze periodiek wat beter op de hoogte is van relevante zaken. Vanwege een onverwachte aanval van oververhitting op het werk is de secretaris hier helaas niet aan toegekomen. Voor de volgende vergadering zal een concept “Nieuwsbrief” worden opgezet.
o Gevraagd wordt wanneer er met de Molenweg wordt gestart en wanneer dit openbaar wordt gemaakt.
Met de renovatie van de Molenweg zal na de vakantie worden gestart. De nutsbedrijven zijn inmiddels begonnen om enkele kabels en leidingen te vervangen. De aanbesteding is kort na de bouwvakvakantie, eind augustus. Er is begin september een informatie avond gepland voor de bewoners om hen over de gedetailleerde planning te vertellen en wie de aannemer wordt. Met betrekking tot de plannen hebben de aanwonenden en het Dorpsplatform een aantal wijzigingen voorgesteld waarvan een aantal bij de renovatie wordt meegenomen. Het volgende wordt gemeld:
o De snelheid van het verkeer afgeremd door het aanbrengen van twee versmallingen, een versmalling nabij de Nieuwstraat en een versmalling ter hoogte van nummers 14-16. Na enige discussie kiest het Dorpsplatform er voor deze laatste aan de waterkant aan te leggen;
o Er worden géén drempels aangelegd. Vanwege de bodemgesteldheid geeft dit teveel trillingen waardoor de woningen kunnen worden beschadigd;
o De Molenweg wordt niet alleen voor bestemmingsverkeer bestemd. Er ligt nog een gebied daarachter dat ook via de Molenweg bereikbaar moet zijn;
o Er is buiten de speeltuin te weinig ruimte om een fietsparkeerplaats aan te leggen. Gekeken wordt of dit bínnen de speeltuin kan worden gerealiseerd, (iom de speeltuinvereniging);
o De gele strepen worden opnieuw aangebracht.
o Er wordt nabij Stoof géén zebrapad aangebracht. Er is volgens de tellingen te weinig voetgangersverkeer en dit zou “schijnveiligheid” opleveren omdat de voetgangers denken veilig te kunnen oversteken, terwijl de automobilisten vanwege het te lage aantal overstekenden vaak gewoon door zullen lopen;
o Er komen géén “fietssuggestiestroken” omdat de weg hiervoor te smal is.
4. Jaarverslag 2006
De secretaris heeft een jaarverslag gemaakt, opgebouwd vanuit de notulen van de vergaderingen. Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Financieel jaarverslag 2006
De penningmeester heeft het financiële jaarverslag opgesteld. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. Peter en Manon hebben als kascontrole de stukken gecontroleerd en akkoord bevonden. Twee kleine bedragen zijn verwisseld (€ 22,20 en € 25,--). Dit zal de penningmeester herstellen. Het jaarverslag wordt vastgesteld en de penningmeester wordt gedechargeerd. Manon en Peter worden bedankt voor hun werk als kascontrolecommissie.
6. Begroting 2007
De penningmeester heeft de begroting 2007 opgesteld. Deze wordt ongewijzigd vastgesteld. De penningmeester zal de begroting 2008 in de vergadering van december aanbieden in verband met de subsidie aanvraag.
7. Terugkoppeling actielijst thema avond verkeer
Op 10 april jl. heeft het Dorpsplatform Zegveld samen met de gemeente Woerden een thema avond verkeersveiligheid georganiseerd. Tijdens avond – waarop vele Zegvelders afkwamen – zijn maar liefst 48 suggesties en ideeën naar voren gekomen. Aan het einde van deze avond werd al gemeld dat het even zou duren om al deze zaken uit te werken. Wel was duidelijk dat de gemeente Woerden tegenover elke actie vanuit het Dorp, drie tegenprestaties zou leveren! De gemeente heeft vóór de zomer de actielijst gereed, zodat na de volgende vergadering van het Dorpsplatform er een communicatiestuk is richting de inwoners.

Henk geeft aan dat het DB voorstelt een bord te (laten) ontwerpen (nabij Frank Burgers) om aandacht te vestigen op de afslagen van de Middenweg naar de Eikenlaan en Kastanjelaan/Berkenlaan. Verder is het DB in gesprek met de Jorai om te bezien wat hun bijdrage kan zijn aan een veilige schoolomgeving (b.v. met gele kaarten werken als ouders/verzorgers hinderlijk/gevaarlijk parkeren, verkeerslessen, etc. etc.). Het AB stemt hiermee in. De suggestie wordt nog gedaan om ten aanzien van de scholen contact op te nemen met Veilig Verkeer Nederland. In Harmelen schijnt een school daar goede ideeën vandaan te halen.
8. Behandeling actielijst voortgaande zaken
o Budgetcontract -> Financiële positie Milandhof nader onderzoeken. Planning van de gemeente is dat dit in 2008 gebeurt. Het DB wil er op koersen dat deze kwestie – die al enige tijd loopt – in 2007 wordt afgerond omdat deze kwestie toch al een poosje loopt.
o Deltaplan. Zoals bekend is een aantal straten in ons dorp in de afgelopen jaren opgehoogd om met name de wateroverlast tegen te gaan. Een aantal straten moet echter nog gebeuren. De gemeente gaat voor het einde van dit jaar een rapport opmaken waarin staat welke straten zouden moeten worden aangepakt. Daarna moeten er nog keuzes worden gemaakt omdat de gemeente onvoldoende geldt heeft om alle straten (op korte termijn) op te hogen. Het Dorpsplatform Zegveld vindt – gezien alle overlast die er de afgelopen tijd is geweest – dat er toch echt wat zal moeten gaan gebeuren. Ook recent is weer gebleken dat plaatselijk extreme wateroverlast ontstaat. Jan Zwaneveld geeft aan dat inmiddels ook Harmelen beroep doet op het Deltaplan. Henk benadrukt nogmaals dat er nu toch écht iets moet gebeuren.
o Woningbouw Milandweg. Het DB is in gesprek met de SWW over mogelijke plannen die gericht zijn op een spoedige realisatie van acht starterswoningen in een zéér goedkoop segment. De ontwikkelingen zien er positief uit. De woningen worden uitgevoerd in een zéér goedkoop segment, zodat deze ook echt voor starters op de koopmarkt bereikbaar zijn (circa € 130.000,-- tot € 140.000,--). Na de zomer zal het dagelijks bestuur van het Dorpsplatform met de gemeente verder overleggen over de uitvoering van de plannen. In het voorjaar 2008 zal waarschijnlijk kunnen worden gestart zodat - als er geen bezwaren komen – de woningen vóór de zomer 2009 kunnen worden opgeleverd. Het Dorpsplatform is blij dat er – na drie jaar trekken en sleuren – nu flinke vaart in de plannen zit en dankt de gemeente hiervoor.
o Pannaveld. Er zijn 15 zienswijzes ingebracht, 6 positieve en 9 negatieve. Degenen die een negatieve zienswijze hebben ingebracht zijn het niet met de gemeente eens en willen dat de plannen worden aangepast. De gemeente moet hierop een besluit nemen. Het DB stelt de vergadering voor om de inhoud van de plannen niet aan te tasten. Wij zijn er al heel lang mee bezig, het heeft regelmatig ook in de Berichtgever gestaan, de financiering is rond, VSB geeft een prachtige subsidie, kortom er staat niets in de weg. Tijdens de informatie avond is gebleken dat een paar omwonende voor overlast vrezen van rondhangende jeugd. De gemeente heeft toen gezegd dat dit veld voor een echt andere doelgroep is. Het AB is het met het DB eens dat de plannen ongewijzigd moeten worden uitgevoerd. Het algemeen belang van het dorp gaat vóór particulier belang al dient er wel op te worden ingegrepen als er overlast van hangjongeren geconstateerd zou worden.
De speeltuinvereniging is ook vóór het realiseren van het pannaveld en vindt het een toegevoegde waarde hebben voor de speeltuin. Afgesproken wordt dat Jan van Amerongen (vanuit de werkgroep pannaveld, ondersteund door het DB) als afgevaardigde in overleg zal gaan met de gemeente om het plan in detail door te spreken. De boodschap is helder: de plannen blijven gehandhaafd, inclusief omhekking en ballenvanger.
o Goudriaan / plannen Hoofdweg -> Er is een principe overeenkomst voor het bedrijventerrein. Verwacht wordt dat een mogelijke inbreidingslocatie niet vóór 2010/2011 zal worden opgepakt. Dit betekent ook dat de noodzakelijke 100 woningen tot 2015 – waar het Dorpsplatform Zegveld mee heeft ingestemd - sterk onder druk komt te staan. Overigens heeft de gemeente bij de plannen van Goudriaan geëist dat er een substantieel deel (30%) sociale koop/huurwoningen in de plannen moet worden gerealiseerd.
o Servicewinkel. Al een poosje wordt in het Dorpsplatform over een Servicewinkel gesproken. Eindelijk kan worden gemeld dat de SWW (woningbouwvereniging) en de Rabobank het eens zijn geworden en dat zij dit in samenwerking met Piet Bremmer (Coöp) een Servicewinkel gaan realiseren. De Coöp zal hiertoe worden uitgebreid met de naastliggende (en nu nog leegstaande) winkel. Wim Oudijk meldt dat op 20 augustus a.s. met de verbouwing zal worden begonnen en dat de oplevering aan het einde van dit jaar zal zijn. Er komt een nieuwe ingang van de winkel (waar de ingang van Uittenboogaard was). Er staat mogelijk een boom in de weg. Hierover zal met de werkgroep “Bomen” worden overlegd. Er wordt nog gekeken voor welke diensten/producten in de Servicewinkel de Zegvelders terecht kunnen. Manon vraagt of het mogelijk is om bij de Rabobank wat druk uit te oefenen om het gebouw te benutten voor seniorenwoningen. Henk geeft aan dat dit een particulier bezit betreft waar het Dorpsplatform geen zeggenschap over heeft. Toegezegd wordt dat het Dorpsplatform bij de Rabobank zal pleiten om het pand te benutten voor seniorenwoningen. Er zal een brief aan de Rabobank worden gestuurd met een kopie aan de klankbordgroep Zegveld.
o Werkgroep bomen. Piet Brak geeft aan dat de werkgroep van start is gegaan. De werkgroep bestaat uit Son Tienhoven, Manon Verheul, Ko Kromwijk en Piet Brak (voorzitter van de werkgroep). Medio september hoopt de werkgroep naar de gemeente te kunnen gaan en zal e.e.a. kort worden teruggekoppeld met het AB.
o Manon vraagt naar de voortgang van de windmolens. Jan Zwaneveld meldt dat dit bij de monumentencommissie ligt.
o Manon vraagt of er nog een werkgroep “Kunst” komt. Henk geeft aan dat er wel over is gedacht maar dat nog even de ontwikkelingen worden afwacht (zie verslag vorige keer). Marjolein de Jong zal Veronie Hoedemaker vragen of zij al antwoord heeft omtrent de subsidiekansen van Zegveldse kunstwerken. Henk voegt hier nog aan toe dat wanneer de CSZ ondersteuning nodig heeft of wij iets kunnen betekenen, wij dit graag horen.
o Manon vraagt of er iets te melden is omtrent “Waterspoor”. Henk geeft aan dat er geen nieuws is, maar dat er volgend jaar een themavond “Water” (riolering, Deltaplan, polderpeil, etc. etc.) komt.
9. Terugkoppeling project leefbaarheid
De secretaris maakt een “bijpraatnotitie” vanuit de werk- en stuurgroep “leefbaarheid Zegveld. Deze is nagezonden. Korte samenvatting:

Het Dorpsplatform Zegveld werkt samen met de provincie Utrecht en de gemeente aan plannen die de leefbaarheid van ons dorp moeten behouden/verbeteren. Er zijn inmiddels bijeenkomsten in de Milandhof geweest om – samen met de bewoners – allerlei ideeën op papier te zetten.

Uit deze bijeenkomsten valt op dat de nodige woningbouwprojecten (voor starters en senioren) worden benoemd. Het belang van woningbouw, onder meer voor het behouden en zo mogelijk vergroten van draagvlak voor allerhande voorzieningen, wordt breed onderkend. In de plannen van de gemeente Woerden wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden voor woningbouw in Zegveld.

De Zegvelders vinden de Milandhof een belangrijke voorziening in Zegveld en willen dan ook graag dat zowel sporthal als zalen in de Milandhof blijven bestaan. Er wordt dan ook bekeken op welke manier de Milandhof in de toekomst een steviger basis kan krijgen. Gekeken wordt of bepaalde voorzieningen in de Milandhof kunnen worden ondergebracht (bijvoorbeeld het onderbrengen van voor- tussen- en naschoolse opvang in de Milandhof). Verder zullen de ruimtes in de Milandhof beter/efficiënter kunnen worden gebruikt. De Stichting Milandhof heeft al plannen om een deel van het gebouw (o.a. deel foyer en kantoorruimtes) te verbouwen tot één nieuwe zaal, die dan beter bruikbaar is. Ook heeft de Milandhof plannen om in de hoek van de Milandhof (de kruising Hoofdweg / Milandweg / Middenweg) te verbouwen tot een horecafunctie.

Verder is het bekend dat het groot onderhoud aan de Milandhof een (financieel) blok aan het been is. Hoewel alle ruimtes worden gebruikt, is de constructie aan het gebouw zodanig dat er veel geld nodig is om het gebouw te onderhouden. De Milandhof is met de gemeente in onderhandeling om een groot deel van onderhoud voor rekening van de gemeente te laten komen omdat het immers een belangrijke gemeenschapsvoorziening is.
Tenslotte wordt bekeken of er ouderenvoorzieningen in en rond de Milandhof kunnen worden gerealiseerd, zodat ook de oude(re) Zegvelders zolang mogelijk in hun eigen dorp kunnen blijven wonen.
10. Vaststelling huishoudelijk reglement
Het concept is in de vorige vergadering besproken. De wijzigingen zijn zoveel als mogelijk meegenomen. Henk zal het nog even toelichten en daarna kan het reglement worden vastgesteld.
11. Evaluatie Tour de Zegveld
Vorige week heeft een aantal wethouders Zegveld bezocht. Aan het einde van de dag was er een gezamenlijke bijeenkomst waarin werd teruggekeken op de dag.
De Woerdense wethouders hebben met allerlei mensen, instellingen en verenigingen gesproken. Het platform heeft dit bezoek zeer op prijs gesteld en ziet terug op nuttige en constructieve gesprekken. Het Dorpsplatform Zegveld was niet erg gelukkig met de krantenartikelen hierover. Op bepaalde aspecten werd te grote nadruk gelegd alsof bepaalde problemen in ons dorp erger zijn dan elders. Het Dorpsplatform Zegveld is van mening dat Zegveld echt geen eiland is, maar omdat Zegveld relatief klein is, bepaalde zaken (gelukkig) niet anoniem blijven, daar waar dit in grotere kernen/steden wel het geval kan zijn. Klaarblijkelijk heeft de pers er belang bij om bepaalde dingen zo smeuïg mogelijk op te schrijven. Er komt nog een verslagje “op hoofdlijnen”.
12. Overdracht oude brandweerauto
De oude brandweerauto uit 1957, in bezit van Bas de Bruijn, wordt door de heer (de Bruin) overgedragen aan de Zegveldse Brandweervereniging (personeelsvereniging brandweer). De overdracht werd door vele brandweermensen en belangstellenden bijgewoond en de auto wordt druk bekeken. Voorafgaande aan de overdracht wordt door Henk van Dam en Jan Willem Timmerman een korte toespraak gehouden over de historie van de brandweerauto en wordt Bas de Bruijn dank gezegd voor het feit dat hij de brandweerauto aan de brandweervereniging overdraagt, zodat deze voor de bevolking behouden blijft. Henk van Dam grijpt het moment nog even aan om aan te geven dat de remmen en de pomp moeten worden opgeknapt/hersteld en dat hij hoopt via sponsort nog wat geld hiervoor binnen te krijgen. De heer de Bruijn reageert met een korte toespraak met daarin een aantal leuke anekdotes, hoe hij de brandweerauto in zijn bezit kreeg (hij wilde hem eerst helemaal niet en via een veiling kreeg hij via afslag de auto toch in bezit voor hfl. 5.001,-). Na de toespraken zijn de overdrachtspapieren getekend en krijgt de heer de Bruijn een paar leuke presentjes. De brandweervereniging vond dat de heer de Bruijn toch een symbolisch bedrag moest hebben en geeft hem € 100,-. De heer de Bruijn schenkt het bedrag aan de brandweervereniging als bijdrage voor het herstel van de remmen/pomp.
13. Recreatie wandelpaden
Henk licht toe dat:
- De ontwikkelingen omtrent de Grechtroute nog even worden afgewacht;
- Er geen wandelroute vanaf Molenweg wordt geïnitieerd maar dat er meer wordt gedacht aan een wandelroute die een paar keer per jaar door een gids wordt begeleid;
- Er gedacht wordt aan een pontje bij de Toegang, zodat er een rondje komt voor fietsers via Kamerik;
- Er wordt gedacht aan een wandelroute vanaf de Rondweg naar de Meije.
De werkgroep “Wandelpaden” zal nieuw leven worden ingeblazen. De volgende keer wordt op de verschillende punten teruggekomen.
9. Diverse bestuurlijke zaken
a. Het AB is bezig het ledenbestand wat “op te frissen”. Een paar leden zijn min of meer “rustend” en komen niet (meer) of nog maar af en toe naar de vergaderingen. Zij zullen een briefje ontvangen;
b. Verder zullen de belangrijkste verenigingen een briefje krijgen of zij iemand willen afvaardigen in het AB van het Dorpsplatform Zegveld. Bij de start van het Dorpsplatform in 2000 is het platform met name gekozen voor vertegenwoordigers uit de verenigingen, echter op een paar plekken is dit wat verwaterd;
c. Door middel onder andere van een advertentie in de Berichtgever en een oproep in het AB is getracht het DB uit te breiden, helaas zonder succes. Het DB heeft nu zelf Piet Bremmer benaderd met de vraag of deze als DB lid zou willen toetreden. Piet heeft toegezegd dit te willen doen, maar vanwege de verbouwing van de Servicewinkel, zal dit vanaf 1 januari 2008 zijn. Het AB stemt hier unaniem mee in;
d. Het DB heeft Arie Langerak gevraagd of deze lid van het AB wil worden. Door de tijd heen zijn er steeds minder leden met een agrarische achtergrond en gezien het feit dat Zegveld toch echt een agrarische gemeente is en de belangen van de agrariërs ook goed moeten worden behartigd, vindt het DB het belangrijk dat een agrariër in het AB zit. Arie heeft geantwoord wel tot het AB te willen toetreden. Het AB stemt hier unaniem mee in;
e. Verder stelt het DB voor Geertje Bol te benoemen als lid van het platform, als deskundige Zorg. In principe is zij hiertoe bereid, vooralsnog vanaf januari 2008. Het AB stemt hier unaniem mee in;
12. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
o De gemeente is nogmaals verzocht om op de wegen in het buitengebied (Meije, Middenweg) belijning aan te brengen.
o Ook is gevraagd om langs de Hoofdweg maatregelen te nemen waardoor het water niet op de weg blijft staan. Bij de Milandweg zijn geultjes gegraven en dat werkt daar prima.
o De gemeente heeft toestellen in de speeltuin, waaronder de kabelbaan weggehaald, zonder de speeltuinvereniging te informeren. Het Dorpsplatform heeft de gemeente gevraagd om dit snel te verhelpen en onder andere weer een kabelbaan terug te plaatsen;
o De secretaris zal bij de volgende agenda weer aangeven wat er van de leden wordt verwacht bij het betreffende agendapunt.
o Marjolein meldt dat het Dorpsplatform werd gemist op een WMO bijeenkomst. Paul meldt dat er steeds meer bijeenkomsten overdag worden belegd en dat dit moeilijk is omdat de DB leden dan moeten werken.
o Hanneke vraagt wanneer de bermen weer worden gemaaid en geeft aan dat bij de Jorai bossages van de gemeente te groot worden. Haar wordt geadviseerd de klachtenlijn te bellen of op maandag tussen 11 en 12 uur bij het spreekuur langs te gaan.
o Henk breng nog ter sprake dat de bermen op de Hoofdweg te hoog zijn. Hierdoor blijft water op het wegdek staan. De gemeente zal e.e.a. uitzoeken en zomogelijk oplossen (plaatselijk afgraven?)
13. Volgende vergaderingen in 2007
De data staan niet goed in de agenda. Het moet zijn:
o 18 september speciale thema avond (ouderen) zorg. Dit wordt in de vergadering toegelicht.
o 11 december
14. Sluiting

P. J. Vonk (secretaris/penningmeester)
Zegveld, 25 juni 2007.

Noot nav een mail van Jan Zwaneveld d.d. 20 juni 2007:
De versmalling bij nummers 14-16 komt níet aan de kant van de woningen omdat er aan die kant ook mag worden geparkeerd. Dat betekent in de praktijk dat de versmalling tussen de geparkeerde auto’s komt te zitten en dan niet werkt. Volgens de deskundigen wordt er langs de stoep bijna altijd geparkeerd, zodat angst voor snelle auto’s dicht langs het trottoir niet gerecht is. De Molenweg wordt een 30 km gebied. De versmalling is een soort vluchtheuvel waar de fietsers achter langs kunnen rijden. De auto’s moeten er omheen rijden en langs de waterkant werkt dat het best.