Verslag van de vergadering van de vergadering van het dorpsplatform op Dinsdag 12 februari 2008 om 20.00 uur in de Milandhof te Zegveld.

Aanwezig:
Loes Ypma (wethouder gemeente Woerden), Wim Groeneweg (wijkwethouder), Marjolein de Jong (coördinator wijkgericht werken), Inger van Mourik, Cok Hoogerbrugge (Zegvelds raadslid), Elias Bom (raadslid Inwonersbelangen), Mees van Elk, Bram Angenent, Peter Vermeij, Arie Langerak, Herman Lekkerkerker (vanuit de SWO), Joop Verlaan, Jan van Amerongen, Wim Oudijk, Son Tienhoven, Manon Verheul, Jolanda van Tol (Woerdense Courant)
Corry Vink, Henk van Dam, Piet Bremmer, Piet Brak en Paul Vonk (DB leden).

A G E N D A :
1. Opening
 Henk opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Speciaal welkom voor Mees van Elk, die als kersvers lid voor het eerst aanwezig is. Mees is afgevaardigd lid van de Nederlands Hervormde kerk uit Zegveld en is ook voorzitter van de muziekvereniging. Mees vindt het een voorrecht om lid te mogen zijn van het Dorpsplatform Zegveld om zo een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van ons dorp.
 Henk merkt op dat het DB meer prioriteiten zal stellen om de werkdruk niet teveel te laten oplopen. Verder zal het DB meer regie gaan voeren (zaken uitzetten) en minder zélf doen. Verder de aanpak van de vergadering wat wijzigen door de AB leden eerst een reactie te laten geven en daarna het DB hierop te laten reageren, zodat de vergadering wat (inter) actiever verloopt.
2. Mededelingen/ingekomen en verzonden stukken
 Er is bij de agenda een lijst gevoegd van ingekomen en verzonden stukken. Geen van de leden heeft een verzoek ingediend om stukken in te mogen zien, dan wel om kopieën van bepaalde stukken te mogen hebben.
 Het is de secretaris nog niet gelukt een (financieel) jaarverslag te maken. Dit zal dus in de volgende vergadering aan de orde komen. Actie: secretaris.
 Afwezig met kennisgeving: Hanneke Kastelein, Jan Zwaneveld, Martin van der Zwan, Cobi Lekkerkerker en Herman Vergeer.
3. Verslag van de vergadering van 11 december 2007
 Het verslag is ongewijzigd vastgesteld;
 Er zijn geen vragen naar aanleiding van het verslag.

4. Bestuurlijke aangelegenheden
 Afgesproken is dat de AB leden vóór de volgende vergadering aan Paul opgeven in welk jaar zij willen aftreden. Deze maakt daarna een rooster van aftreden. Actie: leden AB.
 De leden hebben een actielijst gehad. Deze wordt periodiek bijgewerkt en aan de leden toegezonden. In het overleg dat het DB heeft met de gemeente, wordt de actielijst doorgenomen en bijgewerkt. De actielijst staat ook op de zegveld.net. Actie: gemeente en DB.
 De leden hebben de actielijst uit de thema avond verkeer gehad. Deze wordt periodiek bijgewerkt en aan de leden toegezonden. De actielijst staat ook op de zegveld.net. Actie: gemeente en DB.
5. Actielijst (wordt met agenda meegezonden)
 De actielijst is met de agenda meegezonden en wordt in één keer behandeld, wat de voortgang van de vergadering bespoedigt. In de actielijst komen alle zaken die spelen aan de orde en in de actielijst wordt ten aanzien van elk punt informatie gegeven. De AB leden wordt gevraagd of zij opmerkingen en/of vragen hebben. De volgende punten worden inhoudelijk behandeld:
 Verkeer
o De wethouder merkt op dat er onlangs twee verkeersongevallen hebben plaatsgevonden. Het is hem opgevallen dat het vaak juist Zegvelders zijn die te hard rijden. Het DB zal hier in de komende Berichtgever aandacht voor vragen. Actie: DB.
o Elias BOM merkt op dat over de oversteek bij het pontje ook in de jongerenraad, waarin ook Zegvelders zitten, wordt gesproken.
o Henk laat aan de hand van een printje zien wat voor bord het Dorpsplatform Zegveld aan het begin van de Middenweg (nabij Frank Burgers) zal laten plaatsen (geef voorrang, drie waarschuwingsbordjes met de straatnamen er op). De gemeente is gevraagd hiermee akkoord te gaan. Het AB stemt hiermee in. Het bordje is ontworpen door Gerrit Gerritse. Actie: DB.
o Van de heer Erik Fransen is een mail ontvangen omtrent de thema avond verkeer (vorig jaar). De heer Fransen is, zo blijkt uit het mailtje, niet tevreden over de voortgang/aanpak met betrekking tot de verkeersveiligheid op de Hoofdweg en Milandweg. Wethouder Groeneweg kondigt (zie ook voortgang) een onderzoek aan naar de verkeersveiligheid op de Hoofdweg (waaronder de kruising Nijverheidsbuurt) en de Milandweg. Hierin wordt ook meegenomen de situatie rondom ‘het pontje’. Hierbij wordt gedacht aan een verhoging/plateau dat de snelheid moet afremmen. Volgens de wethouder is er onlangs een nieuwe medewerker verkeer aangenomen die zich specifiek ook met de verkeersveiligheid Hoofdweg/Milandweg zal bezig houden.
Het Dorpsplatform wacht te ontwikkelingen af en zal zeker een vinger aan de pols houden. De heer Fransen krijgt van het DB een antwoord. Actie: secretaris.

o De directie van de Jorai heeft een brief aan de gemeente gestuurd (december) maar heeft hier verder niets meer van gehoord en ook geen ontvangstbevestiging ontvangen. De wethouder gaat het na en laat het snel weten. Het antwoord zal in het verslag worden opgenomen. Noot: 14 februari jl. is een mail van de gemeente ontvangen met de mededeling dat de brief is ontvangen en dat op 3 januari een ontvangstbevestiging is verstuurd. Door een personeelswisseling is de brief even blijven liggen. Wij worden nog nader geïnformeerd. Actie: gemeente.
 Deltaplan
Medio juni zal bekend zijn wanneer welke wegen in het kader van het Deltaplan kunnen/zullen worden aangepakt. Actie: gemeente.
 Concept visie ouderenzorg /(verpleeg) woningen
Bij de stukken is een concept visie zorgwoningen / verpleegzorg Zegveld gevoegd. De notitie is in het AB goed ontvangen. De volgende reacties zijn opgetekend:
o Henk doet verslag van een oriënterend gesprek dat hij met de Zuwe heeft gehad.
o Het AB is het unaniem met de visie eens.
o Bram vraagt zich af of de voorzieningen ook beschikbaar zijn in de Meije. Henk antwoordt dat dit zeker het geval zal zijn.
o Herman Lekkerkerker vraagt of het gebouw van de Rabobank niet geschikt gemaakt zou kunnen worden. Henk antwoordt dat het Dorpsplatform lange tijd geleden hierover al een brief aan het bestuur en de klankbordgroep van de Rabobank heeft gestuurd. Manon vraagt of de gemeente het pand niet kan kopen. De wethouder antwoordt dat de gemeente het pand niet zal kopen.
o Henk deelt mee dat het DB op zoek is naar een trekker voor dit onderwerp. Cok Hoogerbrugge meldt dat hij niet als trekker wil fungeren maar wel wil meedenken in een soort werkgroep of iets dergelijks. zal met Geertje Bol overleggen en de volgende vergadering terugkomen met een voorstel hoe dit kan worden aangepakt. Actie: DB.
o Verder wordt de notitie op een paar kleine onderdelen tekstueel aangepast en zal deze de volgende keer weer worden ingebracht om vast te stellen. Actie: DB.
o Paul zal nagaan of het verslag van de thema avond naar alle aanwezigen is gegaan. Actie: secretaris.
 Belijning buitengebied
Manon stelt dat het niet alleen voor de Middenweg geldt, maar voor alle wegen waar geen buitenverlichting aanwezig is. De wethouder trekt e.e.a. na. Arie geeft als suggestie mee ook naar ‘passeerplaatsen’ lang de Middenweg te kijken, zoals bij de Molenweg. Actie: gemeente.
 Plannen Goudriaan
De Wethouder stelt dat er kortgeleden overleg is geweest met de projectontwikkelaar, ook in het kader van de rode contouren. De gemeent wacht nog op de plannen van Goudriaan. Het DB zal een afspraak maken met Goudriaan om te horen hoever het met de plannen staat. Actie: DB.
 Visie recreatie
Bij de stukken is een concept visie recreatie meegezonden. Deze visie is behandeld. Het AB is het in algemene zin met de visie eens. De volgende opmerkingen zijn opgetekend:
o Manon: Jammer dat de zondagrust zo in de visie is beschreven. Vooral mensen op de fiets zoeken vaak een plekje om een kopje koffie e.d. te drinken. Wellicht is een compromis mogelijk door een horecagelegenheid na kerktijd open te laten gaan. Verder zouden trekkershutten prima in het landschap passen. Wandelroutes zouden langs Mi kunnen gaan, langs kunst als de voormalige koeienpoten/danseresje, etc. Son is het hier mee eens.
o Piet Bremmer: het verhaal mag iets positiever/krachtiger overkomen.
o Jan: het niet aanwezig zijn van horecamogelijkheden is een gemis omdat er veel in Zegveld wordt gefietst. Vergeet ook vismogelijkheid niet.
o Joop: er is een groot verschil tussen de Meije en Zegveld. In de Meije is het veel drukker.
o Herman vertelt een anekdote over een ‘Noorderling’ die hier was en die juist de horizon (en het gebrek aan horizonvervuiling) zo mooi vond en het feit dat het land door boeren in gebruik is. Herman vindt dat de polder in stand gehouden moet worden.
o Arie: de agrariërs moeten kunnen leven en werken. Het ligt aan de drive van de ondernemers of er meer activiteiten komen. Hij vindt wandelpaden e.d. vooral ook van belang voor Zegvelders.
o Peter: eens met gemaakt opmerkingen over horeca.
o Mees: Eens met de visie, hij denkt dat zeker met de zondagsrust rekening gehouden moet worden, verschillende ondernemers zullen anders ook niet meewerken.
o Bram, Inger: eens met visie/notitie en hetgeen is gezegd.
o Cok: eens met notitie. Bij ‘moeten rekening gehouden worden met zondagsrust’ zou ‘moeten’ vervangen moeten worden door bijvoorbeeld ‘zullen’. Kamerik is meer gericht op spierkracht in de recreatie, Zegveld meer op natuur en landschap. Het gaat er om wat bij het dorp past.
o Son: eens met notitie. Zorg ervoor dat fiets- en wandelroutes in bladen van IVN en natuurmonumenten staan.
o Henk: ooievaarsdorp denkt aan expositie weidevogels.
o Corry: eens met notitie, horeca is betrekkelijk, als je er zondags op uit wilt, kun je ook iets meenemen.
o Paul: kleinschalige recreatie dat bij dorp past, niet massaal, dat hebben anderen al, je moet elkaar aanvullen, niet concurreren en wij hebben veel natuur en landschappelijke waarden. Hou rekening met cultuur Zegveld qua zondagsrust.
o Piet Brak: mis onderdeel ‘hengelen’ (vissen). Er komen veel mensen van heinde en verre bij ons vissen. Ook buitenlanders (Belgen, Engelsen).
o Jan van Amerongen: wellicht mogelijkheden voor fietsverhuur?
o Henk: landschap moet toegankelijk zijn.
o Manon: samenwerking zoeken met andere provincies. Voorbeeld ANWB boekje voor Utrecht en een voor Zuid-Holland, terwijl bijvoorbeeld de Meije over de provinciegrens heen gaat.
o Wim Groeneweg: als platform wellicht ondersteunen/aanjagen de mogelijkheden van een boerderij museum, orgel concerten in de kerk, excursies veldbloemen door bijvoorbeeld agrariërs. Hij is voorzitter van ‘Leader’ , een plaatselijke groep die zich bezig houdt met het verdelen van Europese Subsidies (op het gebied van het trekken van mensen van stad naar platteland).

Wethouder Ypma vindt het een leuke manier van behandelen en een mooie opzet van een visie op recreatie. Er liggen voor Woerden en de kernen veel kansen op recreatie, die zorgen voor een fijne woonomgeving. Het ambitieniveau van Woerden op het gebied van recreatie sluit aan bij wat hier leeft en in deze notitie staat. De ambitie zegt dat de recreatie eerst voor de mensen uit Woerden is en als tweede voor mensen uit de directe omgeving, waarbij met name gedacht wordt aan inwoners van de Leidse Rijn, die dichtbij Woerden/Woerdense recreatie wonen.
Op 13 maart a.s. is de Ronde tafel over het onderwerp recreatie waarbij Zegveld natuurlijk van harte welkom is.
Ypma stelt dat 70% van de mensen <5 kilometer van waar zij wonen, ook recreëren. Verder hebben Works shops e.d. (waar ook het Dorpsplatform bij aanwezig was) uitgewezen dat de Woerdense recreatie beter gepromoot moet worden. Wij moeten naar buiten vertellen wat wij hebben. Specifiek voor Zegveld wordt gedacht aan een loopbrug (of zoiets dergelijks) waarbij men van de Houtkade de Grecht over kunnen steken naar de Toegang. Ypma merkt vervolgens op dat er ruimte is voor inventieve ondernemers en dat de gemeente vooral voorwaardenscheppend zal zijn (zetje geven, regels in orde maken, etc.). De nadruk voor de recreatie ligt volgens Ypma op het snijvlak tussen historie en water. De notitie zal door het DB worden aangepast en opnieuw ter vaststelling worden ingebracht. Actie: DB.
 Woningbouw Milandweg
Als er geen bezwaren vanuit het dorp komen, kan de bouw naar verwachting medio
september/oktober a.s. beginnen. Het DB zal navragen/met de SWW overleggen hoe de
verloting zal plaatsvinden. Daarbij zal ook aandacht zijn voor de communicatie
(Berichtgever) over type woningen, voorwaarden inschrijving, etc. Actie: DB.
 Pannaveld
Het DB heeft overeenstemming bereikt met de gemeente. Het wordt een kunstgras voetbal/basketbalveld van 21 bij 13 meter, voorzien van een laag hekwerk aan de lengte zijde en een transparante ballenvanger van 3 meter hoog aan de breedte zijde. De bezwaarmakers krijgen op korte termijn een brief in de bus. Het DB hoopt dat het veldje dit voorjaar nog zal kunnen worden gerealiseerd. Actie: gemeente.

 Speeltuin
o De kabelbaan is teruggeplaatst;
o De wip is teruggeplaatst;
o Het telraam is weggehaald. Er wordt gezocht naar een nieuw telraam, maar er komt in ieder geval een nieuw telraam terug. Actie: gemeente.
 Herplant bomen
Piet Brak, ‘ambassadeur’ van dit onderwerp, licht dit punt toe.
Piet vertelt dat het DB een voorstel voor de Hoofdweg heeft ontvangen. Het was op zich al bekend dat er meer openheid zou komen, maar het DB was teleurgesteld over het feit dat van de 105 boven er nog niet de helft van terug kwamen. Piet en Paul zijn vanmiddag nog bij de gemeente geweest voor een overleg over de herplant van de bomen langs de Hoofdweg en hebben daar kritische opmerkingen gemaakt over de plannen van de gemeente . In dit overleg is, aan de hand van de tekeningen, gebleken dat er langs de Uitweg/Hoofdweg heel veel kabels en leidingen liggen en dit, gecombineerd het feit dat er soms ook sprake is van smalle bermen (met name tussen Hans de Bruin en Ad Langerak), het moeilijk maakt om bomen te planten.
Piet stelt dat het DB tevreden is met de plannen voor het deel Uitweg. Op het open stuk komen er 21 Iepen bij (resistent tegen Iepenziekte), maar een blik op de open polder blijft aanwezig. Op de Hoofdweg, eerste deel, worden 11 Elzen geplant en komen er 17 Eiken (in groepjes). Vanaf Hans de Bruin tot de bebouwde kom is een probleem. Daar is de berm te smal. Overigens is daar ook het fietspad erbarmelijk slecht. Het staat vaak onder water en het levert gevaar op voor de verkeersveiligheid, omdat heel veel scholieren over dit fietspad moeten, die bij wateroverlast soms op de weg gaan fietsen. Het DB heeft de gemeente gevraagd het fietspad (dat er al 20 jaar ligt en waar in die 20 jaar ook niets aan is gedaan) met lichte materialen op te hogen en dan in te richten zoals in de bebouwde kom. Dus opsluiten met banden en daartussen bomen (opgaande Elzen) zetten. In de bebouwde kom doen die bomen het ook goed/slaan deze bomen ook aan. Piet stelt dat de ambtelijke vertegenwoordigers die vanmiddag aanwezig waren (Verhoog, van der Linden) inhoudelijk wel voor die plannen voelden, maar uiteraard moesten constateren dat er wel budget voor moest komen. Wethouder Groeneweg merkt op dat hij in principe positief staat tegenover de plannen van het DB (los uiteraard nog van het budget) en dat hij zal kijken of er zaken aan elkaar kunnen worden geknoopt (fietspad en het onderzoek omtrent verkeersveiligheid langs de Hoofdweg). Actie: gemeente.
Piet stelt voorts dat het DB volgende week bijeenkomt over de herplantplannen met betrekking tot de Rondweg en Dwarsweg. Actie: DB.
6. Thema avond water
In de vergadering van 11 december jl. is afgesproken dat er op 17 juni 2008 een thema avond ‘water’ zou worden gehouden. Deze avond zal vooral een informerend karakter krijgen, anders dus dan de thema avonden verkeer en zorg. De vraag aan de AB leden is:
 Welke onderwerpen moeten aan de orde komen?
 Wie moeten er als sprekers worden uitgenodigd?
Arie merkt op dat in februari er een informatieavond is in de Milandhof van het Waterschap waarbij de bewoners van de Hoofdweg zijn betrokken. Het gaat dan om werkzaamheden die ook aan de Rondweg hebben plaatsgevonden (niveauverschil water).
De volgende onderwerpen worden door het AB genoemd:
 Overstort riool;
 Waterkwaliteit;
 Baggeren;
 Wateroverlast (Delta plannen);
 Peilbeheersing/schotten/doorstroming water.
Suggesties voor sprekers:
 Waterschap;
 Gemeente;
 Bernhard de Jong;
 Joop Verheul;
 Visvereniging.
Actie: DB.
8. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
 Wethouder Groeneweg merkt op dat er vier grote plantenbakken in Zegveld worden geplaatst. Het Dorpsplatform mag aangeven waar. Suggestie vanuit de vergadering is om van het geld voor de plantenbakken iets te besteden aan de bomen voor de kerk. Het DB zal zich met de plek van de plantenbakken bezig houden. Suggesties kunnen bij Piet Brak worden ingeleverd. Actie: DB.
 Cok vraagt naar de planning van de renovatie Molenweg. Hij heeft gehoord dat er vertraging is. Bram geeft aan dat de bewoners van de Molenweg zijn geïnformeerd en dat na de Pasen gestraat zal worden. De wethouder zal e.e.a. natrekken en het aan de secretaris laten weten. Actie: gemeente.
 Elias (raadslid Inwonersbelangen) merkt op dat hij vindt dat er veel mensen aanwezig zijn en het leuk vindt om te zien hoe zaken worden opgepakt en besproken.
 Son merkt op dat agrariërs grote zwarte balen midden in het polderlandschap zetten en vraagt zich af of dat kan. De wethouder zal dit nagaan. Actie: gemeente.
 Manon vraagt zich af of het Dorpsplatform iets kan doen aan de vernielingen rond Oud en Nieuw. Hoewel het primair een verantwoordelijkheid is van de ouders is het misschien goed om via de Berichtgever hier iets over te melden. Vanuit de vergadering wordt gesteld dat er in die nacht helemaal geen politie is gesignaleerd. Henk stelt blij te zijn met deze opmerking want deze geluiden worden meer in het dorp gehoord. DB zal in gesprek gaan met de gemeente om mogelijkheden ter voorkoming van vandalisme te bespreken. De wethouder geeft aan dat hij dit ook een belangrijk punt vindt. Actie: DB.
 Manon heeft gelezen dat de gemeente binnen vijf jaar in elke kern een brede school wil hebben en vraagt zich af of dit ook voor Zegveld geldt. De wethouder antwoordt dat een brede school vooral slaat op een manier van samenwerken (onderwijs/buitenschoolse opvang, etc.). In Zegveld is een hechte gemeenschap waar al veel samengewerkt wordt. Dit behoeft niet per definitie in één gebouw te gebeuren.
9. Sluiting
Henk sluit de vergadering en dankt een ieder voor haar/zijn inbreng.

P. J. Vonk (secretaris/penningmeester)
Zegveld, maart 2008