Aan : Werkgroep Hoofdweg en alle leden van het Dorpsplatform

Zegveld, 27 mei 2002 Ref./Kenmerk: 270502

Betreft : Verslag bezoek Gemeente Woerden

Aanwezigen: Diederik Korse, Jaap Verhoog en Adriaan Brinksma (Gemeente Woerden)

Piet Brak en Freddy van Arkel (Dorpsplatform)

Geachte leden,

Hedenmorgen zijn wij, Piet Brak en Freddy van Arkel, op bezoek geweest bij de Gemeente betreffende de voortgang in de renovatieplannen van de Hoofdweg te Zegveld.

Gesproken is over de tekeningen die wij ontvangen hebben waarop de oude en bijna de gehele nieuwe situatie te zien zijn. Op de eerste tekening staan de plannen betreffende de kap van 40 stuks bomen, welke in slechte staat verkeren, doordat ze met hun wortels in het water staan of dat de ruimte tussen rijbaan en fietspad te smal is. Het was de bedoeling de strook te voorzien van gras maar er zal na opmerkingen van ons worden overwogen om te kijken naar een herbeplanting met een struik of bodembedekker. Probleem is wel de ongunstige omstan-digheden waarin dit groen moet zien te overleven. (Strooizout en afwatering van de rijbaan) Omdat door de veranderde situatie, er wordt alleen opgehoogd i.p.v. uitgraven en een piepschuim onderlaag aanbrengen, kan er aan de ligging van de rijbaan niet gesleuteld worden. In verband met het geldende bomenbeheersplan kan er helaas geen laan van bomen worden gerealiseerd zoals door ons werd voorgesteld maar is het de bedoeling de gekapte bomen aan de noordzijde van de Hoofdweg te vervangen door kaphout in de vorm van een els, wij dachten eerder aan een boomsoort dan aan een struik i.v.m. het rommelige karakter van deze struik, volgens Jaap is het probleem dat er maar 3 soorten bomen kunnen gedijen in deze omgeving te weten essen, elzen en wilgen maar dat hun verwachte levensduur in dit gebied een probleem kan vormen 15 jaar, maar merkte Piet op dat er aan de Hoofdweg wel degelijk mooie berken staan in een hele krappe ruimte. Een en ander zal nog met de bomenadviseur worden bespro-ken. Ook zullen de schoeiingen langs de Hoofdweg worden vervangen waardoor hier en daar wat meer ruimte in de berm zal ontstaan.

Indien het Dorpsplatform akkoord gaat met de kap van de bomen kan een kapvergunning worden aangevraagd en zal een ca. 12 weken durende procedure in gang worden gezet, wij verwachten dan ook weinig tegenstand in deze.

De werkzaamheden zullen medio september 2002 worden gestart als na 27 juni in de raad een positief besluit is genomen over de voorstellen. Er zal worden begonnen vanaf de Nieuwstraat of vanaf de bebouwde kom grens i.v.m. de sanering bij Stoof dit zal in een later stadium worden afgerond.

Voor de kerk zal het asfalt van een rode streetprint worden voorzien en er zal een soort plein ontstaan, de ruime entree voor de kerk zal aan weerszijde worden voorzien van een mooie kastanjeboom met daarom heen grind de bestrating voor de kerk zal worden voorzien van een gebakken gele betonklinker en aan de overzijde zullen voor de winkels een aantal leibomen worden geplant en zullen er een aantal lantaarns worden neergezet. Helaas zal er dan wel met de parkeerplaatsen geschoven gaan worden en voor de woningen zal de situatie worden bekeken en zo ook de plaats van de huidige Abri.

De verkeersremmers zoals nu gaan verdwijnen en vervangen worden door een bromfietsover-steekplaats in een wegversmalling ter hoogte van nr. 80 deze zal worden voorzien van obstakels die niet het uitzicht belemmeren, maar ook niet zonder slag of stoot kunnen worden omzeil een verfraaiing zoals de voorgestelde brug wordt nog overwogen. Over een 2e locatie wordt nog nagedacht. (vermoedelijk omgeving Voorhof)

De rijbaan tussen de Voorhof en de kruising Hoofdweg, Molenweg, Middenweg en Milandweg zal in het midden worden voorzien van een rode strook streetprint zodat de rijbaan optisch smaller wordt. De eerder genoemde kruising zal in vorm worden aangepast waardoor iets meer overzicht zal worden verkregen, een rotonde zoals voorgesteld was i.v.m. de beschikbare ruimte helaas niet mogelijk.

De straatverlichting zal waarschijnlijk in zijn geheel worden vervangen en van witte i.p.v. een oranje verlichting worden voorzien ook moet worden bekeken of de lichtopbrengst op het fietspad en de rijbaan hetzelfde zijn.

Met vriendelijke groet,

F. van Arkel
Vice-voorzitter