Dorpsplatform Zegveld 

Jaarverslag 2003

Voorwoord
Hierbij wordt u het vierde jaarverslag van het Dorpsplatform Zegveld aangeboden. Hierin wordt verslag gedaan van de ondernomen activiteiten in het verslagjaar 2003. Het DB vindt dat de communicatie nog niet voldoende verbeterd is. De communicatie is nog teveel éénrichtingsverkeer (van Dorpsplatform naar gemeente), er is onvoldoende respons en terugkoppeling, cq. het Dorpsplatform hoort te weinig terug (o.a. over Hoofdweg), er is onvoldoende sprake van interactieve beleidsvorming (woningtoewijzing, toekomstige woningbouw, plannen zijn al in B&W geweest vóórdat er overlegd is, huisvuilinzameling, etc.). In het verleden is over dit onderwerp meermalen gesproken. Er werden veelbelovende woorden van beterschap beloofd, maar het Dorpsplatform Zegveld merkt hiervan nog te weinig. 
Het Dorpsplatform is van mening dat weliswaar de gemeente en de politie participanten zijn, maar dat maar dat voor het overige alle individuele bewoners op persoonlijke titel lid zijn. Toen het Dorpsplatform opgericht is, werd met name het initiatief, dat vanuit de bevolking kwam, door de gemeente geroemd. Het Dorpsplatform Zegveld heeft haar eigenheid en haar eigen identiteit altijd voorop laten staan. Het Dorpsplatform Zegveld is een overlegstructuur en spreekbuis/tussenschakel. De leden komen voor het grootste deel vanuit het verenigingsleven, etc. maar zitten er op persoonlijke titel, omdat zij als dorpelingen iets voor Zegveld willen doen. Om het collectieve belang te dienen probeert het Dorpsplatform haar leden wel zoveel mogelijk uit (de eerder genoemde) verenigingen en instanties te werven. Verwezen kan worden naar de startnotitie uit 1999 en het conceptconvenant van medio 2000. 
In tegenstelling tot wat door de gemeente was aangekondigd, laat het convenant tussen de gemeente en het dorpsplatform nog even op zich wachten. 
Het convenant zou korter, duidelijker en puntiger moeten worden dan het model dat begin van dit jaar aan de orde was. In het convenant zal tevens aandacht besteed worden aan wanneer een platform om haar mening gevraagd wordt, wanneer zij geïnformeerd wordt, etc. 

Bestuursleden van het dorpsplatform
Het dagelijks bestuur van het Dorpsplatform bestaat uit: Arja de Vink voorzitter; Freddy van Arkel vice-voorzitter/penningmeester en Paul Vonk secretaris. In 2003 deden zich hierin geen wijzigingen voor.
Deelnemers aan het dorpsplatform zijn verder: Jan van Amerongen, Piet Brak, Henny v.d. Hunnik, Hanneke Kastelein, Herman Vergeer, Joop Verheul, Conny Vink, Petra de Vink, Jacqueline de Vogel, Joop Verlaan, Peter Vermeij, en gemeenteraadsleden Cok Hoogerbrugge en Lijndert Bos en Herman van Rossum (schaduw-fractielid) 
Ook zijn Berichtgever (Coby Lekkerkerker), Milandhof (Manon Verheul en Wim Oudijk), Politie (wijkagent Maarten van Oort), Winkeliersvereniging (Piet Brak en Gert-Jan Stoof), Platform Gehandicapten (Johanna Oudshoorn), Bomencommissie van de gemeente (Son Tienhoven) en Gemeente Woerden (Bart Schnoor) vertegenwoordigd. 

Ook werden diverse vergaderingen door belangstellenden/gasten bijgewoond:
Markus Kuitenbrouwer (gemeente Woerden); Jolanda van Luinen (Woerdens Nieuwsblad); Chris Verheul (Breedband ), Johan Strik en Marjolein Verburg (wethouders); Peter Korzelius (directeur SWW),
Monique Pels-Eskes; Jolanda van Hunnik (Woerdense Courant); Pascal Vermeij, Erik Brak, Michel Honselaar, Robin Honselaar, Robin v.d. Hoeven, Kevin van Veldhuizen, Jurn v.d. Hoeven, Nick Schoonhoven, Perry Bunnik, Remco van Amerongen (JOP-jongeren);
Wim Polman en Huib de Kanter (Werkgroep behoud Polder Lagebroek); Wim Lagerweij; Karin Beukers, Marianne Fortuijn, Carolien Verburg, Stefan Verburg, Martijn Beukers (ondertekenaars lijst woningbouw Lagebroek).

Vergaderingen
Het Dorpsplatform heeft op 17 maart, 26 mei, 15 september en 24 november vergaderd.

In de vergaderingen van het Dorpsplatform werden tal van onderwerpen besproken. Hieronder volgen de punten die regelmatig op de agenda verschenen:

Groot onderhoud Hoofdweg
Qua inrichting is het Dorpsplatform het in hoofdlijnen eens is geworden met de gemeente, hoewel niet alle wensen vanuit de werkgroep (Dorpsplatform) werden gehonoreerd. Het kruispunt Molenweg/Hoofdweg wordt nog even uit de renovatie gehouden in verband met een milieuonderzoek. Dit zal wellicht tegelijkertijd met de Molenweg worden uitgevoerd (2004). Het overleg omtrent de beplanting/bomen is minder soepel gelopen. Het Dorpsplatform wilde langs de noordkant (waterkant) liever bomen in plaats van elzenbosschages omdat de elzenbosschages niet passen in deze omgeving. Bovendien zouden deze het uitzicht op de mooie boerderijen ontnemen en het uitzicht vanaf de uitritten ontnemen. Uiteindelijk heeft de gemeente besloten zowel geen elzenbosschages als geen bomen aan te planten. Omtrent de te planten bomen is tussen de weg en het fietspad is eveneens nogal wat discussie geweest. Het Dorpsplatform heeft als boom een speciaal soort Els en als onderbeplanting een Veldesdoorn geadviseerd. Alleen het laatste advies werd door de gemeente overgenomen.
Het Dorpsplatform Zegveld is in zijn algemeenheid tevreden met de plannen.
De reconstructie vordert gestaag en het komt er allemaal mooi uit te zien. 

Oversteekplaats Siveo ‘60
De oversteekplaats bij Siveo is onveilig omdat auto’s daar nog veel te snel rijden. Siveo en het Dorpsplatform hebben op maatregelen aangedrongen. Inmiddels zijn er concrete plannen om de
de oversteekplaats te verhogen, en deze verhoging goed zichtbaar te maken en aan weerszijden voor de oversteekplaats waarschuwingsborden te plaatsen.. Indien de raad akkoord gaat en het weer laat dit toe, dan kunnen de werkzaamheden aanvangen in januari/februari 2004.
Jeu de boules baan in Zegveld
Van het dienstencentrum de Zegge is een verzoek binnengekomen om een Jeu de Boules baan aan te leggen. Het Dorpsplatform vindt het een goed idee en heeft de suggestie meegegeven deze bij de hoek Boschsloot/Middenweg aan te leggen. 

Parkeren Centrum
Het Dorpsplatform Zegveld wil dat er een parkeerbeperking bij de supermarkt moet komen (b.v. maximaal parkeren 1 uur) door een blauwe zone in te stellen. Inmiddels is er invalidenparkeerplaats aangelegd.

Woningverdeling
Vanuit het dorp kwamen signalen met betrekking tot de woningverdeling. Veel mensen van buiten blijken woningen toegewezen te krijgen, terwijl er ook mensen uit Woerden/Zegveld ingeschreven staan. Van de in 2001 in Zegveldse vrijgekomen 18 huurwoningen zijn er slechts 2 woningen aan Zegvelders toegewezen. In 2002 kwamen er 5 vrij en zijn er 3 aan Zegvelders toegewezen. Overigens betroffen het in 2002 onder meer 3 seniorenwoningen. Uit onderzoek is gebleken dat Zegveld het slechtst scoort als het om de kans gaat die iemand heeft om een woning te krijgen. De economische teruggang werkt overigens aan de doorstroming niet mee.
Het Dorpsplatform heeft een brief aan de SWW en het Beraad Regio Utrecht verzonden waarin werd gepleit voor een voorkeursregeling voor inwoners van de kleine kernen bij het toewijzen van de leegkomende woningen in de kern. 
Bovendien werden door de SWW 14 huurwoningen in Zegveld te koop aangeboden. Dit gaat ten koste van het aantal beschikbare huurwoningen in ons dorp. Het Dorpsplatform heeft er bij de SWW op aangedrongen geen huurwoningen te verkopen zolang dit niet door nieuwbouw in Zegveld kan worden gecompenseerd. 

Ook heeft het Dorpsplatform gepleit voor een voorkeursregeling bij te toewijzing van woningen aan Zegvelders. De gemeente Woerden heeft in samenwerking met andere gemeenten ook voor kernenbinding gepleit, maar omdat sommige gemeenten wel erg ruim in hun beschrijving van de kleine kernen waren, heeft hun verzoek aanvankelijk niet tot een positief besluit geleid. Hierna is er opnieuw een poging ondernomen met als resultaat dat er binnenkort er een verordening komt waarin de kernenbinding is opgenomen. 
De nieuwe verordening (opgesteld voor zeven gemeenten: Woerden, Montfoort, Oudewater, Lopik, Abcoude, Ronde Venen, Oudewater) houdt in dat als er één kwartaal geen woning aan de betreffende kern is toegewezen het volgende half jaar de woningen “om en om” mogen worden toegewezen (dus een aan Zegvelder, een aan iemand van buiten Zegveld). Het Dorpsplatform is er voorstander van dat de ouderenhuisvesting (Boschsloot) bij deze telling niet wordt betrokken, gezien het grote verloop en de doelgroep. Tot voor kort was er één verordening voor de gehele provincie Utrecht. Iedereen binnen de provincie kon intekenen;
GS lijken qua toewijzingsbeleid nu toch wat meer ruimte te gaan geven. 


Van Zegveldse jongeren is een handtekeningenlijst ontvangen waarin zij vragen om maatregelen om aan een betaalbare woning in Zegveld te komen.
Het Dorpsplatform Zegveld deelt hun zorgen en heeft– in het algemeen belang van het dorp Zegveld en de leefbaarheid hiervan – ernstige zorgen heeft over de toekomst. Jonge Zegvelders worden naar elders verbannen, waardoor zowel het verenigingsleven als het voorzieningenniveau (Dorpshuis, winkels e.d.) beslist zal verschralen en Zegveld in de toekomst een “spookdorp” dreigt te worden. Om dit op te lossen zal er én gebouwd moeten worden én zullen de toewijzingsregels zodanig veranderd moeten worden dat de dorpelingen – die een band hebben met het dorp en er vooral ook voor zorgdragen dat het maatschappelijk middenveld in stand blijft – voorrang moeten krijgen bij de toewijzing. 

Woningbouw langs de Nieuwstraat en de Milandweg
Nieuwstraat:
Binnenkort komt de gemeente met plannen, waarbij het Dorpsplatform betrokken zal worden. Het plan bevat 4 huurwoningen, 4 goedkope koopwoningen, 4 duurdere hoekwoningen en dure geschakelde woningen. In 2004 zal gebouwd kunnen worden. 

Milandweg:
Het bestemmingsplan is goedgekeurd. Verwacht wordt dat de projectontwikkelaar binnen afzienbare tijd met een plan komt. Het plan bevat redelijk ruim opgezette landhuizen. De gemeente beziet nog of zij dan gelijk aanhaakt bij de plannen voor wat betreft het terrein naast het tennisveld. De gemeente onderzoekt of het mogelijk is daar kleinere wooneenheden te realiseren (uiterlijk zouden de woningen dan op elkaar lijken, maar de woningen zijn intern verdeeld in vier wooneenheden). Voor wat betreft het gemeentelijk deel is er nog geen planning te geven omdat de woningbouw op de voormalige gemeentewerf eerst zal plaatsvinden. 

Invulling locatie van Luinen
Het Dorpsplatform Zegveld heeft er al eerder voor gepleit op dit perceel woningbouw mogelijk te maken. De volgende redenen zijn hiervoor aangegeven: ongewenste situatie van huidige invulling (industrie), de zeldzame mogelijkheid van een inbreidingslocatie en daardoor weer enige woningbouw te kunnen realiseren. Het terrein is inmiddels verkocht aan een projectontwikkelaar.
Voor deze locatie zijn inmiddels twee bouwvergunningen voor twee woningen aangevraagd. 

Streekplan 
De provincie heeft de gemeente Woerden uitgenodigd om een beleidsplan Rode contouren op te stellen. Het Dorpsplatform is evenals de gemeenteraad voorstander van het stabilisatiemodel, dat wil zeggen dat het aantal inwoners - per kern - op peil blijft. Dat zou voor Zegveld een uitbreiding van 60 woningen in de streekplanperiode van 2005-2015 betekenen. 
Het Dorpsplatform Zegveld heeft bezwaar gemaakt tegen het aanvankelijke beleidsplan Rode contouren van de gemeente Woerden om ten noorden van de Korensloot uit te breiden, vanwege het waardevolle open landschap en het karakteristieke boerderijlint langs de Rondweg. Het Dorpsplatform heeft verschillende alternatieve uitbreidingslocaties aangegeven namelijk ten westen van de Hoofdweg en ten zuiden van de Nieuwstraat; de hoek Hoofdweg/Milandweg ter hoogte van het huidige kaaspakhuis en – als deze locaties onvoldoende zouden zijn - de noordoostkant van Lagenbroek richting Woerdense Verlaat. Bovendien wil het Dorpsplatform uitbreiding van het industrieterrein aan de Nijverheidsweg. 
De gemeente besloot eerst toch voor bebouwing in noordwestelijke richting te kiezen, tot op het laatste moment bleek dat bebouwing in noordoostelijke richting niet realiseerbaar bleek omdat deze locatie binnen de milieugrens van een nabijgelegen agrarische bedrijf ligt. Toen koos de gemeenteraad voor uitbreiding richting de noordoostkant van Lagenbroek. 
Op grond van deze keuze werd door belanghebbende Zegvelders de “Werkgroep behoud Polder Lagebroek” opgericht. Het Dorpsplatform heeft met deze werkgroep overlegd. Vanuit het Dorpsplatform werd enige zorg uitgesproken ten aanzien van het standpunt van de werkgroep. De vraag is of er wel voldoende ruimte is voor inbreiding en of met het standpunt van de werkgroep de woningbouw in Zegveld in het streekplan geen gevaar loopt. 
Kortom: Het Dorpsplatform Zegveld staat op het standpunt dat inbreiden een sterke voorkeur geniet, maar gaat voor een twee sporenbeleid; het streekplan loopt door, maar in dezelfde tijd zal nadrukkelijk gezocht worden naar haalbare inbreidingslocaties.

Jongerenontmoetingsplaats
Het Dorpsplatform staat in principe positief tegenover een container als JOP op de voormalige gemeentewerf mits hieraan een aantal voorwaarden worden gesteld.
Zodra daar de bouwwerkzaamheden gaan beginnen moet een nieuwe plek gevonden worden die acceptabel is voor alle partijen, de wijkagent (openbaar, zichtbaar en toegankelijk), de jongeren zelf, de gemeente, de omwonenden en eventuele andere betrokkenen.
Ideeën over een mogelijke nieuwe plaats voor een (huidige hut moet weg i.v.m. woningbouw) JOP worden wel ingebracht (volkstuin, onder Milandhof) maar deze blijken niet aan de genoemde criteria te voldoen. Afgesproken wordt dat gemeente, politie en DB van het Dorpsplatform Zegveld begin 2004 met de jongeren om tafel gaan zitten.

Speelterreinen in Zegveld
Een aantal inwoners heeft aangegeven graag een basketballgelegenheid in Zegveld te willen bij voorkeur aan de Molenweg. Enkele leden van het Dorpsplatform hebben het e.e.a. uitgewerkt in een advies. Zij kwamen met het voorstel om het huidige voetbalveld bij de speeltuin aan de Molenweg enigszins in te korten en de vrijgekomen ruimte in te richten tot een geheel verhard basketbalveld, tevens te gebruiken als handbal/voetbalveld. Om voor de nabije toekomst een optimale speelvoorziening te krijgen voor de kinderen van bedoelde leeftijdsgroep in Zegveld, heeft de werkgroep ook gekeken naar aanpassing of uitbreiding van de voorzieningen elders in het dorp. Voorgesteld werd om een doel met daarachter een metalen hekwerk te plaatsen op de groenstrook aan de Clausstraat en eveneens zo’n voorziening te treffen aan de zijde van de woningen op het grasveldje aan de Korensloot. 
Het bestuur besloot de plannen als totaal over te nemen en te proberen hiervoor geld los te krijgen.


Publiciteit
In de Berichtgever wordt na elke vergadering een kort verslag opgenomen. Bovendien worden de notulen van het Dorpsplatform op de Zegveldse website geplaatst.
Het Dorpsplatform is in 2003 veelvuldig in de publiciteit geweest. Zowel De Woerdense Courant, Groot Woerden en Rijn en Gouwe hebben diverse artikelen aan het Dorpsplatform gewijd.

Verder…
Verder kwamen ter sprake:
ophalen huisvuil; invalidenparkeerplaatsen; breedband Internet;
vrachtwagenparkeren; opknappen parkeerterreinen bij Milandhof; het parkeren langs de Hoofdweg; parkeren Broeksloot; wateroverlast Broeksloot en Milandweg; tribune SIVEO; het Integraal Veiligheidsbeleid; de ontwerpnota Landelijk gebied; bezuiniging politiesurveillanten; opknappen kruispunt Middenweg/Beaxtrixstraat; papiercontainers.


Ook in 2003 heeft het Dorpsplatform geen gebruik gemaakt van ondersteuning van een wijkconsulent. 

Arja de Vink
voorzitter