Dorpsplatform Zegveld 

Jaarverslag 2004

Voorwoord
Hierbij wordt u het vierde jaarverslag van het Dorpsplatform Zegveld aangeboden. Hierin wordt verslag gedaan van de ondernomen activiteiten in het verslagjaar 2004. 
Het werken met wijkwethouders heeft er toe geleid dat de lijnen naar het stadhuis korter zijn geworden. Toch vindt het dagelijks bestuur dat de communicatie nog voor verbetering vatbaar is. Het werken met wijk- en dorpsplatforms is nog onvoldoende in de manier van werken geïntegreerd 
Bestuursleden van het dorpsplatform
Het dagelijks bestuur van het Dorpsplatform bestaat uit: Arja de Vink voorzitter; Piet Brak vice-voorzitter en Paul Vonk secretaris/penningmeester. Deelnemers aan het dorpsplatform zijn verder: Jan van Amerongen, Piet Brak, Henny v.d. Hunnik, Herman Vergeer, Conny Vink, Petra de Vink, Jacqueline de Vogel, Joop Verlaan en Peter Vermeij. Ook zijn Milandhof (Manon Verheul en Wim Oudijk), Politie (wijkagent Maarten van Oort), Winkeliersvereniging (Piet Bremmer en Gert-Jan Stoof), Stichting Welzijn Ouderen (Hanneke Kastelein), Meije Belang (Rochus Biever), Platform Gehandicapten (Johanna Oudshoorn en Ria van der Zon), Seniorenraad (Dirk Heemskerk), Bomencommissie van de gemeente (Son Tienhoven), Berichtgever (Coby Lekkerkerker), Woerdens Nieuwsblad (Jolanda van Luinen), Woerdense Courant (Jolanda v.d. Hunnik) en Gemeente Woerden (gemeentesecretaris Ton Kwakkernaat, hoofd ruimtelijke ordening Jan Zwaneveld, Jos Baas en Bart Schnoor) vertegenwoordigd. Op de vergaderingen zijn de Zegveldse gemeenteraadsleden Cok Hoogerbrugge en Lijndert Bos aanwezig. 

Vanwege gezondheidsredenen hebben Freddy van Arkel (vice-voorzitter) en Johanna Oudshoorn (Algemeen Bestuur) hun functie moeten neerleggen. Piet Brak heeft Freddy van Arkel opgevolgd en Ria van der Zon neemt de plaats van Johanna Oudshoorn in. 
Ook werden diverse vergaderingen door belangstellenden, journalisten en gasten bijgewoond.

Vergaderingen
Het Dorpsplatform heeft op 18 februari, 24 mei, 28 september en 20 december vergaderd. Daarnaast werd er op 21 juni een Dorpsschouw gehouden.

In de vergaderingen van het Dorpsplatform werden tal van onderwerpen besproken. Hieronder volgen de punten die regelmatig op de agenda verschenen:

Parkeren vrachtwagens 
Eind 2004 is er een nieuwe verordening gekomen met een vergunningenstelsel. De nieuwe regeling voor het parkeren voor vrachtwagens is inmiddels ingegaan. Door de politie wordt regelmatig gecontroleerd. Het niet meer parkeren van vrachtwagens in de bebouwde kom moet er voor zorgen dat de nieuwe straten niet kapot gereden worden en moet de verkeersveiligheid bevorderen.

Inrichtingsplan Boschsloot/Reconstructie Willem Alexanderstraat en Prinses Beatrixstraat
Door het Dorpsplatform Zegveld zijn hiervoor enkele punten aangedragen zoals de plaats van de glascontainer; het plaatsen van fietsklemmen, de inrichting rondom het verzetsmonument en oversteekplaatsen voor voetgangers. 
Wat betreft de reconstructie Willem Alexanderstraat heeft het Dorpsplatform aandacht gevraagd voor de brandgangen en wateroverlast in de omliggende straten. 

Reconstructie Molenweg
In het voorjaar 2005 komt hierover een informatieavond voor de bewoners. Het Dorpsplatform heeft de plannen bekeken en hierop gereageerd. Deze reactie betreft het parkeren bij Stoof en de plaats van de drempels en wegversmallingen. Ook is gevraagd de reconstructie pas uit te voeren nadat het zware vrachtverkeer voor de woningbouw op de voormalige gemeentewerf geen gebruik meer hoeft te maken van de Molenweg.

Bezoekerscentrum Natuurmonumenten
De gemeente Nieuwkoop had het voornemen om bij de Hollandse Kade/Oude Meije een bezoekerscentrum van Natuurmonumenten te realiseren waar jaarlijks 100.000 bezoekers zouden worden verwacht. Het Dorpsplatform heeft bij de gemeenten Nieuwkoop, Bodegraven en Woerden erop aangedrongen om dit plan niet uit te voeren. De verkeersdrukte in Zegveld en de Meije zou dan enorm toenemen terwijl de wegen daarop niet berekend zijn. Bovendien zou het een aantasting van het natuurgebied betekenen. 
Eind 2004 heeft Natuurmonumenten besloten om geen bezoekerscentrum te beginnen aan de Hollandse Kade.

Oversteekplaats Siveo ‘60
Siveo en het Dorpsplatform hebben op maatregelen aangedrongen om de oversteekplaats bij Siveo veiliger te maken. In september is er een verhoging gemaakt en zijn er waarschuwingsborden geplaatst. 

Woningtoewijzing
Van Zegveldse jongeren is in het voorjaar een lijst met 140 handtekeningen ontvangen waarin zij vragen om maatregelen om aan een betaalbare woning in Zegveld te komen.
Het Dorpsplatform Zegveld deelt hun zorgen. Jonge Zegvelders worden gedwongen elders te gaan wonen, waardoor het verenigingsleven en het voorzieningenniveau afneemt. Om dit op te lossen zal er én gebouwd moeten worden én zullen de toewijzingsregels veranderd moeten worden. Ook heeft het Dorpsplatform gepleit voor een voorkeursregeling bij te toewijzing van woningen aan Zegvelders. De gemeente Woerden heeft bij de provincie gevraagd om voor de kern Zegveld te mogen afwijken van de provinciale regels. De toewijzingsregels zijn met ingang van december 2004 veranderd. Huurwoningen en sociale koopwoningen worden eerst twee weken aan Zegvelders aangeboden. Verder zal het Dorpsplatform zich inzetten voor mensen die Zegveld moesten verlaten omdat er geen woning was, maar naar Zegveld terug willen. Ook vindt het Dorpsplatform dat voorkomen moet worden dat woningen die bijvoorbeeld bestemd zijn voor een doelgroep (b.v. jongeren) ook aan deze worden toegewezen, ook als deze iets boven de inkomensgrens zit om voor de woning in aanmerking te komen. Dit voorkomt dat ééngezinswoningen aan huurders worden toegewezen die de ruimte niet nodig hebben. 

Contacten met SWW
Bewoners van de Dorpsstraat hebben bij het Dorpsplatform problemen m.b.t. de toewijzing van huurwoningen in hun straat aangekaart. Het Dorpsplatform is daarna met bewoners van deze straat, de SWW en de politie om de tafel gaan zitten om de leefbaarheid te bespreken. De SWW wil graag dat er een bewonerscommissie in Zegveld komt die wil meepraten over zaken als onderhoud van de woningen, de leefbaarheid in de wijk/straat enz. Het Dorpsplatform probeert hier een stimulerende rol in te vervullen. 

Woningbouw op de voormalige gemeentewerf 
Het plan bevat 4 huurwoningen, 4 goedkope koopwoningen, 4 duurdere hoekwoningen en 4 dure geschakelde woningen. 
Na het opruimen van de bodemvervuiling kan er in 2005 gestart worden met de bouw. De locatie wordt ontwikkeld door Hollands Midden/Bolton. 
Het Dorpsplatform Zegveld vindt dat de wegen op dezelfde manier moeten worden aangepakt als bij de huidige renovaties, zodat er niet snel verzakkingen optreden. 

Invulling locatie Van Luinen/Woningbouwplannen achter Hoofdweg/Nieuwstraat 
Het Dorpsplatform Zegveld heeft er al eerder voor gepleit om op de locatie Van Luinen woningbouw mogelijk te maken. De volgende redenen zijn hiervoor aangegeven: ongewenste situatie van huidige invulling (industrie), de zeldzame mogelijkheid van een inbreidingslocatie en daardoor weer enige woningbouw te kunnen realiseren. Het terrein is inmiddels verkocht aan een projectontwikkelaar.
Deze projectontwikkelaar heeft plannen gepresenteerd om in de hoek Hoofdweg/Nieuwstraat in totaal 60 woningen te bouwen en daarbij het kaasverwerkingsbedrijf Kruyt te verplaatsen naar het industrieterrein aan de Nijverheidsbuurt. 


Streekplan 
Het Dorpsplatform is evenals de gemeenteraad voorstander van het stabilisatiemodel, dat wil zeggen dat het aantal inwoners - per kern - op peil blijft. Dat zou voor Zegveld een uitbreiding van 60 woningen in de streekplanperiode van 2005-2015 betekenen. De gemeenteraad koos voor uitbreiding richting de noordoostkant van Lagebroek. Op grond van deze keuze werd door een aantal Zegvelders de “Werkgroep behoud Polder Lagebroek” opgericht die geen uitbreiding in Lagebroek wil. 
Het Dorpsplatform Zegveld gaat voor een twee sporenbeleid; uitbreiding in Lagebroek , maar ook zoeken naar inbreidingslocaties.
In december 2004 is het Streekplan door de provincie vastgesteld. Tot grote teleurstelling van het Dorpsplatform en de gemeente Woerden heeft de provincie niet ingestemd met de uitbreidingslocatie Lagebroek, Het was de bedoeling om de uitbreidingslocatie met name te gebruiken om woningen voor starters te kunnen bouwen omdat dit bij inbreidingslocaties veel moeilijker is. 
Voor Zegveld dreigt dat door het besluit er de komende jaren nauwelijks woningen voor starters gebouwd zullen worden. De plannen die de firma Goudriaan heeft om achter de Hoofdweg 60 woningen te bouwen zijn – omdat Zegveld geen uitbreidingslocatie is toebedeeld – zeer waarschijnlijk ook niet in dat volume haalbaar. 

Speelterreinen in Zegveld
Een aantal inwoners heeft aangegeven graag een basketballgelegenheid in Zegveld te willen bij voorkeur aan de Molenweg. Enkele leden van het Dorpsplatform hebben het e.e.a. uitgewerkt in een advies. Zij kwamen met het voorstel om het huidige voetbalveld bij de speeltuin aan de Molenweg enigszins in te korten en de vrijgekomen ruimte in te richten tot een geheel verhard basketbalveld, tevens te gebruiken als handbal/voetbalveld. Om voor de nabije toekomst een optimale speelvoorziening te krijgen voor de kinderen van bedoelde leeftijdsgroep in Zegveld, heeft de werkgroep ook gekeken naar aanpassing of uitbreiding van de voorzieningen elders in het dorp. Voorgesteld werd om een doel met daarachter een metalen hekwerk te plaatsen op de groenstrook aan de Clausstraat en eveneens zo’n voorziening te treffen aan de zijde van de woningen op het grasveldje aan de Korensloot. 
Het bestuur besloot de plannen als totaal over te nemen en te proberen hiervoor geld los te krijgen. 

Jeu de boules baan in Zegveld
Van het dienstencentrum de Zegge is een verzoek binnengekomen om een Jeu de Boules baan aan te leggen. Het Dorpsplatform ondersteunt dit initiatief en probeert de nodige gelden hiervoor bij elkaar te krijgen.

Wandelpad Hoofdweg/Grecht
In het kader van het plan De Venen vindt een herverkaveling plaats van de percelen tussen de Hoofdweg en de Grecht. Het Dorpsplatform heeft gevraagd of er een wandelpad van de Hoofdweg naar de Grecht kan komen. Gemeente Woerden en Stichting De Venen staan hier positief tegenover.

Verder…
Verder kwamen ter sprake:
Vernielingen oudejaarsnacht; ophalen oud papier door Kunst na Arbeid na invoering van de blauwe papiercontainer; recreatieknooppunt Milandhof; onderhoud kunstwerken; invalidenparkeerplaatsen; jongerenontmoetingsplaats; 
opknappen parkeerterreinen bij Milandhof; het parkeren langs de Hoofdweg; parkeren Broeksloot; wateroverlast Broeksloot en Milandweg; gevaarlijke bocht Hoofdweg/Uitweg.

Publiciteit
In de Berichtgever wordt na elke vergadering een kort verslag opgenomen. Bovendien worden de notulen van het Dorpsplatform op de Zegveldse website geplaatst.
Het Dorpsplatform is in 2004 veelvuldig in de publiciteit geweest. Zowel De Woerdense Courant, Woerdens Nieuwsblad en Rijn en Gouwe hebben diverse artikelen aan het Dorpsplatform gewijd.

Ook in 2004 heeft het Dorpsplatform geen gebruik gemaakt van ondersteuning van een wijkconsulent. 

Arja de Vink
voorzitter