Persbericht december 2004

 

Reactie op streekplan:  de jeugd heeft de toekomst…….maar niet in Zegveld!

Het dorpsplatform Zegveld houdt aan de besluitvorming rondom het Streekplan 2005-2015 een nare smaak over.

Het dorpsplatform vindt het onbegrijpelijk dat voor Zegveld in het streekplan 2005-2015 geen 45 woningen zijn opgenomen. Dat aantal is nodig om het aantal inwoners in Zegveld de komende tien jaar op peil te houden.

In het voorontwerp-streekplan was een uitbreiding nabij de Broeksloot opgenomen.

Deze uitbreiding werd - zonder overleg met de gemeente Woerden - uit het ontwerpstreekplan geschrapt met als argument dat er problemen met de waterhuishouding waren.

Na  overleg tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap heeft het Hoogheemraadschap  ingestemd met een lokaal maatwerk waardoor de problemen opgelost waren. De gemeente heeft vervolgens aan de provincie gevraagd om de uitbreiding weer in het streekplan op te nemen. Tot onze grote teleurstelling is dit verzoek niet ingewilligd.

Hoewel Kamerik dezelfde waterhuishouding heeft als Zegveld, is in Kamerik op grond van hetzelfde maatwerk wél een uitbreiding toegestaan. Vanwaar deze ongelijkheid in de besluitvorming? Laat de provincie dat eens uitleggen.

Vanaf februari 2002 heeft het dorpsplatform Zegveld zich sterk gemaakt voor de mogelijkheid om de komende tien jaar in Zegveld woningbouw te kunnen realiseren. Geen mogelijkheid is onbenut gelaten om te pleiten voor uitbreiding om aan jongeren woonruimte in het dorp te kunnen bieden om daarmee Zegveld leefbaar te houden.

Het dorpsplatform Zegveld constateert nu dat de provincie niet naar gemeente en dorpsplatform heeft wíllen luisteren. Dat de contourendiscussie geheel in werkvergaderingen is afgehandeld en dat daar vooraf afspraken zijn gemaakt waarop in de commissie- en statenvergadering niet kon worden teruggekomen, zit het dorpsplatform behoorlijk dwars. Het dorpsplatform vindt dat een dergelijk belangrijk besluit in een openbare commissie- of statenvergadering had moeten plaatsvinden, zodat iedereen de besluitvorming kan volgen en kan reageren.Voor Zegveld is enige woningbouw van grote betekenis en zo’n punt behoort in het openbaar door de politiek te worden behandeld

Het aangedragen argument van de waterhuishouding lijkt gezocht.

Ook is bekend dat er in Zegveld verschillende meningen zijn over de plaats van de uitbreiding, maar dat mag geen reden zijn de openbare discussie hierover uit de weg te gaan en elke uitbreiding zonder meer te schrappen. Dan worden er in géén gemeente ooit uitbreidingsplannen gerealiseerd, want bij elk plan zijn er wel tegenstanders.

College en Raad van de gemeente Woerden hebben meerdere malen laten weten dat een beperkte uitbreiding voor Zegveld dringend gewenst is. De provincie kan dan de gemeente Woerden en het dorp Zegveld niet zonder duidelijke argumenten in de kou laten staan.

Voor Zegveld betekent het besluit van de provincie dat er de komende jaren nauwelijks woningen voor starters gebouwd zullen worden. Dit is voor het dorpsplatform onverteerbaar omdat dan nog meer jongeren het dorp noodgedwongen zullen moeten verlaten, met alle gevolgen van dien voor winkels, voor scholen, voor verenigingen en voor andere voorzieningen. Het bouwen van woningen voor met name starters is voor Zegveld van levensbelang en een randvoorwaarde voor het kleine kernenbeleid.

Gezien het feit dat uitbreiding in Zegveld op dit moment niet mogelijk is, gaan wij er vanuit dat zowel de gemeente Woerden als de provincie Utrecht nu actief gaan inspelen op de inbreidingsmogelijkheden aan de Hoofdweg. 

Dorpsplatform Zegveld