Verslag van de vergadering van 28 mei 2001

Aanwezig waren:   
Cok Hoogerbrugge, Arja de Vink, Piet Brak, Son Tienhoven, Cobi Lekkerkerker, Corry Vink, Hanneke Kastelein, Henny van Hunnik, Jacqueline de Voogel, Jan van Amerongen, Diederik Kosse, Wim Oudijk, Freddy van Arkel, Petra de Vink, Herman Vergeer en Paul Vonk.

Opening: 

Arja opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Zij is blij dat ook nu weer een groot aantal leden aanwezig is, hetgeen het Dagelijks Bestuur zeker motiveert. 

Mededelingen: 

Het was de bedoeling dat wethouder Jelle Ypma aanwezig zou zijn om het convenant te ondertekenen. Omdat de gemeente nog geen bericht heeft gegeven dat het convenant akkoord is, wordt dit opgeschort. Overigens zullen de winkeliersvereniging en de Milandhof het convenant niet ondertekenen. Hoewel zij nadrukkelijk partij zijn in het Dorpsplatform en een vertegenwoordiger zullen afvaardigen is het convenant bedoeld als overeenkomst tussen het Dorpsplatform Zegveld en de gemeente Woerden.

  • Dhr. Keizer heeft zich afgemeld. Diederik Kosse is zijn vervanger. Deze maakt namens de gemeente zijn excuses voor het feit dat Bart Schnoor niet aanwezig is.  

  • Dhr. Schnoor heeft zich woensdag 23 mei j.l. afgemeld i.v.m. een bijeenkomst over de voorgenomen vestiging van de coffeeshop. Er is geen vervanger aanwezig. 

  • Verder hebben Gert Jan Stoof, Maarten Oort en Leindert Bos zich afgemeld.  

  • Het platform zal de gemeente voorstellen de stukken voortaan via E-mail aan te leveren. Het platform heeft een abonnement op de commissie- en raadstukken, maar dit betekent heel veel papier. Het platform vindt dat dit efficiŽnter kan.

3.       Ingekomen stukken:

Onderaan in de agenda is een overzicht gegeven van de ingekomen en verzonden brieven. De stukken lagen bij de secretaris ter inzage. Er zijn geen vragen omtrent de ingekomen stukken.

4.       Verslag van de vergadering van 19 maart 2001:

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.       Situatie rondom de speeltuin aan de Molenweg:

Het budget is beschikbaar gesteld. De speeltuinvereniging heeft materiaal uitgezocht. Uitgangspunt was dat in het voorjaar de speeltuin weer gebruiksgereed zou zijn. Jacqueline deelt mede dat de grote schommel die door de Fortis bank geschonken zou worden niet binnen de richtlijnen van het zogenaamde attractie besluit valt. Door de gemeente (dhr. de Bruin) worden alternatieven aangeboden. De speeltuinvereniging zal op korte termijn een nieuwe keus maken. Daarna maakt de gemeente een nieuwe plattegrond. Vrijdag a.s. moeten de materialen besteld worden zodat na vier weken levering plaatsvindt. In de zomer zal de speeltuin naar verwachting weer gebruikt kunnen worden.

6.       Winkelvoorzieningen Zegveld:

De afgelopen jaren is het bestand in Zegveld behoorlijk afgenomen. Het platform vraagt zich af wat de gemeente hieraan doet. Onlangs is de slager dichtgegaan en nu lijkt het voortbestaan van de supermarkt onzeker te worden door een kostentoerekening kosten van kabels en leidingen. De supermarkt is reeds sinds 1996 bezig  met de uitbreiding. Volgens de brancheorganisatie is dit noodzakelijk om de winkel economisch rendabel te houden. Niet uitbreiden betekent ook volgens de accountant het einde van de winkelvoorziening. Paul doet verslag van het gesprek dat hij die morgen met Piet Bremmer gevoerd heeft. Cok geeft informatie van gemeentezijde. Het lijkt er op dat de onderhandelingen tot een positief resultaat zullen leiden. Voor het Dorpsplatform Zegveld is het in stand houden van deze voorziening (een onvoorwaardelijke voorwaarde) noodzakelijk.

7.       Dorpshart:

Eigenaren, gebruikers en bestuurders rond het Dorpshart zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 5 juni a.s. in de Milandhof. Kennis wordt gemaakt met de aannemer en uitvoerder, de gemeente en de nutsbedrijven. Vervolgens komt het plan van aanpak aan de orde met de fasering. De bestektekeningen liggen op die avond ter inzage. De start ligt op 6 juni a.s. In de meerjarenbegroting van de gemeente is e.e.a. als volgt opgenomen:

-                      Fase 4 -> Parkeerterrein/Bernhardlaan in 2002;

-                      Fase 2 -> Milandweg richting Woerdense Verlaat in 2003;

-                      Fase 3 -> Parkeerterrein achter de Milandhof in 2003;

-                      Fase 1a-> Molenweg (Stoof) in 2003.

8.       Vrachtwagenparkeerterrein:

Deze staat in de prioriteitenbegroting. Het platform vraagt zich af of er al plannen zijn en wat de locatie zal zijn. Het blijkt dat er nog geen concrete plannen zijn voor een locatie. Het Dorpsplatform Zegveld is van mening dat een uitbreiding en revitalisering van het huidige bedrijventerrein nog steeds de beste optie is en wijst op het beslag dat containers en andere materialen leggen op de beschikbare ruimte.

9.       Bestemmingsplan kern Zegveld:

Het bestemmingsplan zal eind mei in de commissie behandeld worden. De stukken zijn in bezit van het platform. Wim, Piet en Arja hebben het plan bekeken en sturen vandaag een reactie. Het concept is gereed en wordt aan het verslag toegevoegd. Essentie van het verhaal is dat het Dorpsplatform Zegveld het niet eens is met het gestelde dat de eerstvolgende jaren er geen aanpassingen van het bestemmingsplan mogelijk zijn. Het Dorpsplatform Zegveld is van mening dat voor onwenselijke bedrijfsactiviteiten mogelijk moet zijn om hiervan af te wijken en dat de gemeente dan mee zou moeten werken aan het wijzigingen van het bestemmingsplan. 

10.   Groot onderhoud Hoofdweg:

De werkgroep heeft de vorige keer een uitgebreide presentatie gehouden. De werkgroep zal in juni het plan aan wethouder van der Woude aanbieden. Aan persvoorlichting zal aandacht geschonken worden. De raad zal medio september een besluit nemen en uitvoering zal medio 2002 plaatsvinden.

11.   Opheffing buslijnen Nieuwkoop-Woerden/ (City)Hopper:

Op 7 april heeft het Dorpsplatform aan de wethouder een brief gestuurd waarin wordt gevraagd om extra busritten van lijn 101 Nieuwkoop Woerden, nu de Rijnstreekhopper vanaf 29 maart is vervallen. Op 31 mei a.s. vindt er een overleg plaats tussen de provincie, Connexxion, de gemeente en het dorpsplatform.

12.   30 Kilometer zone Korensloot/Broeksloot:

Corry Vink is met name voor dit agendapunt als bewoner aanwezig. Door bewoners is op 8 september 1999 een verzoek gedaan om een 30 km zone. De gemeente heeft aan een bewoner medegedeeld dat het invoeren van een 30 km zone in de wijk Broeksloot tegelijk zal gebeuren met het invoeren van een 30 km zone in de overige delen van Zegveld. Komend jaar zal dit mogelijk aan de orde zijn, aldus de gemeente Woerden. Het Dorpsplatform is van mening dat alleen het plaatsen van borden geen oplossing biedt, maar dat fysieke maatregelen daarbij noodzakelijk zijn. Het Dorpsplatform Zegveld opteert voor een twee traps aanpak, dat wil zeggen op zeer korte termijn borden en zo spoedig mogelijk daarna fysieke maatregelen. Het Dorpsplatform zal  bij de gemeente in een brief hierop aandringen.

 Communicatiemast nabij speeltuinvereniging:

Son Tienhoven is met name voor dit agendapunt als bewoner aanwezig. Via de kranten voornamelijk is gebleken dat nabij de speeltuin een hoge regionale mast voor de mobiele communicatie tussen brandweer, ambulance, politie en Koninklijke marechaussee moet komen. Diverse betrokken hebben inmiddels een bezwaarschrift ingediend. De mast moet maar liefst 55 meter hoog worden. Het Dorpsplatform Zegveld ondersteunt nadrukkelijk de bezwaren: horizonvervuiling, de onbekendheid met gevaren voor de volksgezondheid en het feit dat een groot stuk groen (bomen) weggehaald gaat worden. Het Dorpsplatform vindt e.e.a. onacceptabel. Een dergelijke mast hoort niet in het open groen en verstoort de open ruimte.  Er zijn volgens het Dorpsplatform Zegveld wel andere plaatsen waar zo'n mast beter past. 

13.   Vertegenwoordiging platform in klankbordgroep bomen:

De gemeente heeft ons aangeschreven met de vraag of wij een vertegenwoordiger kunnen afvaardigen. Son Tienhoven is wellicht bereid dit op zich te nemen. Zij denkt er nog over na en geeft Arja binnenkort definitief antwoord. Het gaat overigens om bomen binnen de bebouwde komt. Buiten de bebouwde komt wordt geregeld in het Landschapbeleidsplan.

14.   Coffee Shop aan Rietveld in Woerden:

Er is een aanvraag tot het vestigen van een coffee shop aan vermeld adres. Vele scholieren vanuit Zegveld (maar ook Nieuwerbrug en Bodegraven) komen hier langs. Het platform is van mening dat dit met name om die reden geen goede plaats is. (zie ook ingekomen stukken). De belangrijkste bezwaren zijn:

-                      Er komt heel veel jeugd vanuit Nieuwerbrug, Noorden, Woerdense Verlaat en Zegveld langs dit adres komen en die daardoor ongewild in contact dreigen te komen met de coffee shop. De kat wordt op het spek gebonden;

-                      Ook 's avonds komt de jeugd langs dit adres omdat veel jeugd in Woerden uit gaat. Ook dan wordt de jeugd ongewild in contact met de coffee shop en de verleidingen hiervan;

-                      De veiligheid met name 's avonds. Er is onvoldoende parkeerruimte en het vestigen van de coffee shop zal een verkeersonveilige situatie met zich mee kunnen brengen.

Het Dorpsplatform zal dit standpunt in een persbericht en een brief aan de gemeente kenbaar maken.

Het Dorpsplatform Zegveld mengt zich overigens niet in de politieke discussie over de al dan niet aanwezige wenselijkheid van een coffee shop in Woerden, daar dit niet aan een Dorpsplatform is om zich mee te bemoeien.

15.   Jongerensoos/JOP:

Op 25 mei heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de jongerenwerker, de Milandhof en het Dorpsplatform Zegveld. De vraag is hoe je als gemeente contact krijgt met de jeugd. De activiteitencommissie komt vooralsnog niet van de grond. Het Dorpshuis beziet op dit moment hoe de jeugd bij het jeugdcafe betrokken kan worden. Wellicht dat prijzen voor de jeugd in het jeugdcafe lager kunnen worden als iemand van de jeugd - boven de 16 jaar uiteraard - de bar bezet.

De JOP komt langs de zijde van de Milandweg, ver genoeg van de ingang van de bibliotheek om geen hinder te geven. De JOP wordt vooralsnog uitgevoerd door middel van een bankje e.d. en wordt geen overdekte voorziening.

Ten aanzien van het voornemen van een basketbalveld nabij de speeltuin is het Dorpsplatform het zeer oneens. Er is op dit moment al sprake van vandalisme in de speeltuin en bovendien ligt de plek te ver van de bebouwing en is er onvoldoende sprake van sociale controle. Het Dorpsplatform Zegveld opteert voor een onderzoek om e.e.a. bij de Waldhoorn (wel dient dan overleg met hen gepleegd te worden) te situeren en de besparing te gebruiken voor de speeltuin van de Robbedoes. Arja zal dit standpunt aan de jongerenwerker doorgeven.

16.   Kandidatuur Woerdense Platform Gehandicapten:

Cok en Jan brengen mogelijke gegadigden aan. Arja zal deze mensen benaderen.

17.   Vaststellen onderwerpen en datum voor de eerstvolgende vergadering

De vraag of en wanneer er een wijkschouw gehouden zou moeten worden zal de volgende keer geagendeerd worden.

Datum volgende vergadering: 17 september a.s. om 20.30 uur.

18.   Rondvraag

-                      Aan de gemeente zal gevraagd worden aandacht te schenken aan meer bankjes en afvalbakken in het buitengebied, met name daar waar er recreatieve rustplaatsen zijn, zoals aan de vissteiger aan de Meije. Deze rustplaats wordt veel gebruikt maar er is ruim onvoldoende plaats om de mensen te kunnen laten zitten.

-                      Herman van Rossum uit de Meije (schaduwfractie CU) zal voor de volgende vergadering als niet stemgerechtigd lid worden uitgenodigd. Er wordt niet actief aan niet Zegveldse raads- en commissieleden gevraagd of zij aanwezig willen zijn bij de vergaderingen van het Dorpsplatform Zegveld. Zij zijn natuurlijk wel welkom als zij zelf aangeven de vergadering een keer te willen bijwonen. Het Dorpsplatform Zegveld geeft wethouder Ypma de suggestie mee om de verslagen e.d. voor de vakcommissie ter inzage te leggen en wellicht ook elektronisch te verspreiden.

-                      Via het verslag wordt de gemeente Woerden gevraagd aandacht te schenken aan de toezeggingen uit het vorige verslag.

-                      Arja feliciteert Piet namens het Dorpsplatform met zijn koninklijke onderscheiding en overhandigt hem een cadeau.

19.   Sluiting

Arja sluit de vergadering een wenst een ieder wel thuis.

 

Zegveld, 3 juni 2001

Paul Vonk (secretaris/penningmeester)