Verslag van de vergadering van 26 november 2001

 Aanwezig:

Hanneke Kastelein, Jan van Amerongen, Henny van Hunnik, Corry Vink, Herman van Rossum (fractieassistent CU), Leindert Bos, Gert Ton (berichtgever), Ane van Ekeren (Inwonersbelangen), Petra de Vink, Piet Brak, Cok Hoogerbrugge, Freddy van Arkel,  Arja de Vink, Herman Vergeer en Paul Vonk.

A G E N D A :

 1. Opening

Arja opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Geconstateerd is dat er geen gemeentelijke vertegenwoordiger aanwezig is. Voorafgaande aan de vergadering is nog gepoogd telefonisch contact te krijgen, maar dit is helaas niet gelukt. Er zal worden gereageerd naar de gemeente.

 1. Mededelingen/ingekomen/verzonden stukken

De stukken werden op de agenda vermeld en lagen vooraf bij de secretaris en ter vergadering ter inzage. Hierover zijn geen vragen gesteld.

 1. Verslag van de vergadering van 17 september 2001

Het verslag wordt zowel inhoudelijk als tekstueel behandeld. 

-                      Dorpshart ->

 Is nagenoeg afgerond, ziet er piekfijn uit! Ook positief is dat de snelheid afgeremd wordt.

 Paar aandachtspunten nog:

§                 Nieuw centrum is slecht toegankelijk (te stijl) voor rollators en rolstoelgebruikers (pas bij vluchtheuvel op promenade);

§                 Er ligt nog wat rommel (restant materiaal e.d.). Aandacht hiervoor i.v.m. feestdagen;

§                 De fietsklemmen zijn tamelijk hoog qua uitvoering in relatie tot het gebouw;

§                 Wellicht kunnen er nog een aantal prullenbakken bij zodat er meer gelegenheid is om afval te deponeren;

§                 Wellicht kan er ruimte gevonden worden voor een bankje.

 -                      (her) Inrichting speeltuin aan de Molenweg ->

 De (her) inrichting is nagenoeg gereed. Het wachten is nu hoe het beheer zal worden geregeld en wat de rol van de speeltuinvereniging hierin wordt.

-                      Winkelvoorzieningen Zegveld ->

Het is niet bekend of er nu een definitieve overeenstemming bereikt is en of Bremmer nu een overeenkomst getekend heeft. Leindert licht het e.e.a. toe. De aanleg van kabels zou al meermalen betaald zijn, met name vanwege de renovatie. Het Dorpsplatform is van mening dat voor de aankoopkosten bouwrijp gemaakte grond geleverd moet worden. Het Dorpsplatform stelt dat er geen precedentwerking kan zijn omdat het hier om een unieke situatie gaat, met name gezien de status van Zegveld als kleine kern.

-                      Bestemmingsplan kern Zegveld/bebouwing gemeentewerf en Milandweg -> De gemeente is niet aanwezig om de vraag naar een concrete planning te beantwoorden.

-                      Groot onderhoud Hoofdweg ->

Fred informeert het Dorpsplatform over de stand van zaken. De presentatie van de gemeente o 29 oktober j.l. is niet doorgegaan omdat op twee plekken vervuiling is aangetroffen. Verder is er een probleem over de opsluiting van de weg omdat de berm hier en daar erg smal is. De presentatie wordt nu medio 2002 verwacht. Het Dorpsplatform zal de gemeente (via het verslag) vragen het gehoorde signaal over parkeergelegenheid in oude kern en de verkeers(on)veiligheid van de sluizen in de oude kern (men geeft extra gas om eerder bij sluis te zijn!) mee te nemen. 

Het Dorpsplatform vindt verder dat de gaten in het fietspad, waarin water blijft staan, snel hersteld moeten worden.

-                      JOP/voorzieningen jeugd in sportcafe ->

De beheerder van de Milandhof heeft meerdere malen getracht de jeugd bij diverse plannen te betrekken, hetgeen helaas niet lukt. Er komen vanuit de jeugd geen reacties. De jeugd verzamelt zich nog steeds buiten. Het plan is nu om op de voorgestane plek van de JOP een scherm te zetten met opgekeerd bloembakken.

-                      (gebrek) Aan openbaar vervoer vanuit en richting Nieuwkoop ->

Arja informeert het Dorpsplatform over de ontwikkelingen. Er is nog steeds geen uitbreiding. Het probleem is onlangs nog aan de orde gesteld en de bijdrage van het Dorpsplatform is aan de raadsleden uitgereikt. Het Dorpsplatform vraagt (via dit verslag) aan de gemeente wanneer de nieuwe inventarisatie plaatsvindt en wat de gemeente Woerden voor een uitbreiding over heeft.

De Zegveldse raadsleden zullen zich voor dit onderwerp inzetten. Overigens blijkt volgens het Dorpsplatform dat de Buurtbus ook minder mensen vervoert omdat er geen aansluiting is op het vervoer naar Woerden. De wethouder zal de volgende keer worden uitgenodigd.

-                      30 kilometer zone Korensloot/Broeksloot ->

-                      Hieromtrent is nog geen voortgang waarneembaar. De gemeente is niet aanwezig om vragen te beantwoorden.

-                      Kandidatuur Woerdens Platform Gehandicapten ->

 Een kandidaat die Zegveld hierin gaat vertegenwoordigen is gevonden. Johanna Oudshoorn zal de volgende keer worden uitgenodigd.

-                      Woningverdeling ->

Het Dorpsplatform heeft een brief aan de SWW geschreven met een kopie aan het Beraad Regio Utrecht en de gemeente. Van de gemeente Woerden wordt een behoorlijke inspanning verwacht. Het blijkt namelijk dat in de Rijnstreek wel met een lokale binding/voorkeursrecht  werkt! Cok heeft in het kader van het kleine kernen beleid hiervoor aandachtgevraagd bij de wethouder omdat dit onderwerp binnenkort in het BRU wordt behandeld.

-                      Vrachtwagenparkeerprobleem ->

De gemeente is niet aanwezig om de vraag naar een concrete planning te beantwoorden. Het Dorpsplatform constateert dat nu de Tapperij de gevolgen ondervindt van het feit dat het parkeerterrein t.b.v. de Milandhof door het opslaan van materiaal en het gebruik van vrachtwagens geheel kapot gegaan is. Er zal volgens het Dorpsplatform snel iets moeten gebeuren. Er worden door het Dorpsplatform suggesties gedaan voor een locatie.

-                      Bermbeheer Julianalaan ->

Leindert Bos informeert het Dorpsplatform. Hij heeft contact gehad met Jos Baas van de gemeente. Het is bestaand beleid (Groenstructuurplan, natuur naar de mens) om een strook van een meter langs de sloot niet te maaien maar de natuur een kans te geven.

-                      Parkeerprobleem nabij Jorai

Het Dorpsplatform vindt dat het bestuur van de Jorai primair de verantwoordelijkheid heeft en de ouders moet informeren. 

 1. Dorpsschouw

De dorpsschouw wordt geagendeerd voor 11 mei 2002. In ieder geval zal terugkomen het onderhoud openbare ruimte (met name het openbaar groen), de vrachtwagenparkeerplaats en de parkeerterreinen nabij Rabobank en sporthal. Via een advertentie in de Berichtgever zullen de Zegveldse bewoners ook de kans krijgen zaken aan te melden bij het Dorpsplatform. Het gaat daarbij niet om individuele gevallen en zaken die via de klachtenlijn gemeld kunnen worden.

 1. Oud en Nieuw viering

Het Dorpsplatform vraagt zich af of de Milandhof tijdens Oud en Nieuw open is. Volgens de Milandhof is het de bedoeling dit wederom in samenwerking met Siveo wordt georganiseerd.

 1. Porkeerterreinen nabij Rabobank en sporthal

De parkeerterreinen verkeren niet in al te beste staat, met name nabij de sporthal. De projecten die uitgevoerd zijn (Julianalaan, Nieuwstraat, Dorpsstraat en het Dorpshart) zijn hier de oorzaak van. Het parkeerterrein achter de sporthal is niet te gebruiken. Het DB is van mening dat hier op korte termijn iets aan moet gebeuren. Wellicht had dit gefinancierd moeten worden uit bovengenoemde projecten!

De gemeente is niet aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden. 

 1. Voetbalveldje nabij volkstuinen

Voorheen stonden hier doelen zodat de Jeugd hier kon voetballen. Andere terreinen zijn ofwel te dicht bij auto's (Korensloot) of bezaaid met hondenpoep (Clausstraat/tussen Korensloot en Boschsloot). Het Dorpsplatform zal de gemeente vragen of er op het grasveld bij de volkstuinen weer  doelen geplaatst worden. Bovendien moet het veld regelmatig worden gemaaid zodat er gespeeld kan worden.

Bekeken zal worden of op enkele andere terreinen, zoals het veld tussen de Korensloot en de Boschsloot kleine doeltjes met net geplaatst kunnen worden.

Wellicht kan e.e.a. betaald worden uit de begrote f. 20.000,- voor het basketbalveld, nu daarvoor geen geschikt plek kan worden gevonden.

 1. Notitie wijkbeheer

Omdat er geen gemeentelijke vertegenwoordiger aanwezig is, zal deze notitie in de volgende vergadering worden besproken.

 1. Overlast vanwege discotheek Milandhof

Het DB heeft signalen ontvangen dat er overlast is. De bewoners van de Boschsloot hebben een brief gestuurd aan de gemeente, waarin zij klagen over geluidsoverlast; plantjes uit de tuin halen en urineren in de tuin. Verder wordt in de vergadering geconstateerd dat er langs de Hoofdweg na een feest veel glas en afval ligt vanwege het “indrinken”. De vertegenwoordiger van de Milandhof deelt mee dat het de bedoeling is dat er zes van dergelijke feesten worden  georganiseerd, terwijl er voor tien feesten een milieuvergunning is. In februari heeft één persoon bij de Milandhof geklaagd; verder zijn daar geen klachten binnengekomen. Er zijn inmiddels diverse technische maatregelen getroffen om geluidsoverlast te verminderen. Er zijn op de betreffende avonden geen meldingen bij de politie binnengekomen. Vastgesteld wordt dat zo’n 300 jongeren uit Zegveld deze feesten bezoeken.

Besloten wordt voorlopig geen actie te ondernemen.

10.    Vaststellen onderwerpen en datum voor de eerstvolgende vergadering

De volgende vergadering wordt gehouden op maandag 4 maart 2002. Dan zal wethouder Annet v.d. Woude  worden uitgenodigd, waarbij zij wordt gevraagd de onderwerpen openbaar vervoer en parkeren toe te lichten.

 1. Rondvraag

Vragen worden gesteld over het voetgangersgebied voor de ingang van de bibliotheek en het opofferen van een groenstrook aan de Uitweg bij de coffeeshop voor parkeren.

 1. Sluiting

            Arja bedankt ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering.

 P. Vonk (secretaris/penningmeester)