Verslag van de vergadering van 16 september 2002

Aanwezig:

Jolanda van Luinen (Woerdens Nieuwsblad), Leindert Bos, Piet Brak, Cobi Lekkerkerker (berichtgever), Herman van Rossum, Petra de Vink, Freddy van Arkel, Corry Vink, Henny van Hunnik, Arja de Vink, Jan van Amerongen, Cok Hoogerbrugge, Hanneke Kastelein, Joop Verheul, Herman Vergeer en Paul Vonk.

A G E N D A :

 1. Opening.

 2. Mededelingen/ingekomen en verzonden stukken

 • Diverse ingekomen stukken van gemeente Woerden;

 • Brief van de SWW d.d. 3 juli 2002 inzake de verkoop van 14 woningen;

 • Inzameling huisvuil

Op 28 augustus j.l. heeft de gemeente Woerden een brief aan de inwoners doen toekomen met daarin de aankondiging dat het inzamelen van huisvuil na 31 maart 2003 wijzigt. Het DB vraagt zich af wat met de meningen van de inwoners gebeurt. Wees een onderzoek juist niet uit dat de inwoners iets anders willen (handhaven huidige methode)? Is aan de inwoners voorgelegd wat het meer kost om de huidige methode te handhaven? In de brief staat dat de reden voor de verandering is dat de wijze van inzamelen in Harmelen, Woerden, Kamerik en Zegveld gelijk moet worden. Als Harmelen de enige is waar het nu anders gaat, waarom sluit deze kern dan niet aan bij de andere drie kernen? Het DB ziet problemen daar Zegveld vanwege haar karakter (buitengemeente) meer behoefte heeft aan het wekelijks inzamelen van groenafval. De tuinen zijn veelal zodanig dat een kleine groene container nooit voldoende is voor twee weken, zeker niet in de periode van medio april tot en met oktober. De gemeente loopt het risico dat groenafval nu in zakken gedaan wordt en in de grijze container gedropt wordt. Hoewel niet correct, is dit wel begrijpelijk want de inwoners moeten het vuil toch ergens kwijt kunnen als de groene container vol is. De gemeente is niet aanwezig, zodat zij een brief krijgen omtrent het geschetste probleem. Hierin wordt meegenomen een alternatief om vanaf april tot en met september de groene kliko wel wekelijks op te halen i.v.m. stankoverlast, de dreiging van het smokkelen met vuil (groen in grijze container).

 • Er is geen vertegenwoordiger van de gemeente Woerden aanwezig. De gemeente Woerden krijgt een gele kaart.

 

 1. Verslag van de vergadering van 27 mei 2002

Herman en Henny waren de vorige keer ook aanwezig. Het verslag is tekstueel vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag neemt de vergadering de suggestie over om qua onderhoud de parkeerplaats bij de Rabo om te ruilen met de parkeerplaats achter de Milandhof. Paul richt hieromtrent een schrijven aan de gemeente.

 1. Voortgangslijst naar aanleiding van de vergaderingen tot en met 27 mei 2002

 2. De lijst wordt afgelopen op de voortgang van de verschillende onderdelen. Deze lijst is aan de gemeente toegezonden ter voorbereiding. Aan de hand van de lijst wordt het agendapunt behandeld. De lijst maakt voortaan onderdeel uit de het verslag.

 3. Voortgangslijst naar aanleiding van de dorpsschouw d.d. 4 juni 2002

Naar aanleiding van de dorpsschouw is een lijst opgesteld met alle reacties. In de lijst is aangegeven wie verantwoordelijk is voor het oppakken van het betreffende punt.

Aan de hand van de lijst wordt het agendapunt behandeld. De lijst maakt voortaan onderdeel uit de het verslag.

 1. Evaluatie dorpsschouw

 2. Het Dorpsplatform is tevreden. Er waren veel bestuurders aanwezig wat prettig ervaren is, hoewel het jammer was dat de burgemeester soms "de weg wel kwijt leek te zijn". Er waren weinig inwoners aanwezig, maar dit was ook niet zo georganiseerd omdat de rondrit dan niet te organiseren was. Wel zijn er veel ingezonden reacties binnengekomen. Het Dorpsplatform is het er over eens om eenmaal per twee jaar een dorpsschouw te houden. Een hogere frequentie zou teveel van het goede zijn, zo vindt het Dorpsplatform.

 3. Evaluatie voorlichtingsbijeenkomst Gras en Wolken

 4. Het Dorpsplatform vond de avond zeer geslaagd met een prima opkomst. Geconcludeerd is om te proberen eenmaal per jaar een dergelijke thema avond te organiseren. De volgende keer (voorjaar 2003) zou dit kunnen zijn het projectbureau de Venen omtrent het plan de Venen.

 5. Woningverdeling

 6. Het Dorpsplatform besluit een brief naar de SWW te sturen met kopieŽn aan de gemeente, de provincie en het BRU. Het lijkt radiostilte op dit ogenblik en wij zijn nog niet tevreden over de resultaten mede gezien de frictie tussen doelgroepen en toetsingsnormen (b.v. een jongere die een te hoog inkomen heeft om voor een vrijgezellenwoning in aanmerking te komen, terwijl hij toch tot de doelgroep behoort. Een woning bij zijn inkomensgroep is echter een gezinswoning en dit kan toch niet de bedoeling zijn!!). Cok heeft relevante informatie en stuurt deze naar Paul in verband met de brief.

 7. Brief van de Jorai school aan de Milandhof inzake overlast na de disco avonden.

 8. De Milandhof heeft de brief beantwoord en heeft een copie naar de politie gezonden. De laatste avond is overigens naar tevredenheid verlopen.

 9. Hondenpoep

 10. Het Dorpsplatform constateert dat in de stukken groen waar gespeeld en gevoetbald wordt regelmatig hondenpoep ligt. De inwoners houden zich wellicht niet aan de regels, terwijl er in het dorp toch voldoende groen is waar niet gespeeld wordt. Aan de gemeente wordt een brief gezonden met het verzoek bordjes te plaatsen bij speelplekken om de mensen duidelijk te maken dat op die plekken geen hond uitgelaten mag worden. Daarnaast zal een advertentie worden voorbereid voor de Berichtgever.

 11. Rondvraag

 • Gevraagd wordt de hangplek voor jongeren op de agenda te zetten.

 • De gemeente zal gevraagd worden de bakken langs de Middenweg te vullen met planten;

 • Bij Stoof zouden de parkeerplaatsen gewijzigd worden in insteekplaatsen. De gemeente zal gevraagd worden naar de ontwikkelingen;

 • Vanuit de SWO (Stichting Welzijn Ouderen) kwam het idee om bij de Boschsloot (tussen nieuw aan te leggen weg en de huizen) een jeules de boules baan aan te leggen wat dan ook een ontmoetingsplaats/hangplek voor ouderen zou kunnen zijn. Deze baan kan ook voor kaatsbal e.d. gebruikt worden;

 • De gemeente zal gevraagd worden om te zien naar de wateroverlast op de parkeerplaatsen bij de Korensloot. Er staat daar snel water en die overlast houdt lang aan. Er schijnen op verschillende momenten mensen langs geweest te zijn die elk op hun beurt naar de putten gekeken hebben (deze werkwijze van de klachtenlijn komt rommelig en ongecontroleerd over);

 • Vanuit de vergadering komt de constatering dat het ooievaarstation "verslagen is door haar succes" en de ooievaars nu voor overlast zorgen bij de boeren. Joop mail Paul omtrent overlegplatforms met agrariŽrs waar dit probleem aangekaart kan worden;

 • Arja zal de winkeliersvereniging bellen omtrent de afvaardiging;

 • Het Dorpsplatform betreurt het dat de slager al weer dicht is;

 1. Volgende vergadering

 2. De volgende vergadering is op 18 november 2002 met traktatie omdat er meer bussen van en naar Zegveld gaan rijden.

 3. Sluiting.

Arja sluit de vergadering, bedankt een ieder voor haar/zijn inbreng.

P. Vonk (secretaris/penningmeester)

Zegveld, 4 oktober 2002

Fred van Arkel
Populierenlaan 2
Tel. 06-54662904
Paul Vonk
Broeksloot 59 
tel. 691271
Arja de Vink
Middenweg 41
 tel. 691861