Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van maandag 16 februari 2004 om 20.00 uur in de Milandhof te Zegveld. 

Aanwezig:
Leden:
Lijndert Bos, Johanna Oudshoorn, Hanneke Kastelein, Jacqueline de Voogel, Henny van Hunnik, Peter Vermeij, Petra de Vink, Son Tienhoven, Jan van Amerongen, Piet Brak, Arja de Vink, Corry Vink en Paul Vonk. Afgevaardigde leden: Manon Verheul en Wim Oudijk (Milandhof), Toehoorders: Dirk Heemskerk en Maarten Haug; Gemeente: Bart Schnoor en Nanda de Ridder, 
Communicatie: Jolanda van Luinen (Woerdens Nieuwsblad) en Jolanda van Hunnik (Woerdense Courant).

A G E N D A :
1. Opening.
Arja opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Speciaal welkom worden geheten Maarten Haug (VVD raadslid) en Nanda de Ridder van de gemeente Woerden. Afwezig zijn gemeld Piet Bremmer (er is wel lekkere cake i.v.m. zijn verjaardag!), Cock Hoogerbrugge, Maarten van Oort, Freddy van Arkel en Joop Verlaan. 
2. Mededelingen/ingekomen en verzonden stukken
 Er is bij de agenda een lijst gevoegd van ingekomen en verzonden stukken. De ingekomen stukken hebben bij de secretaris ter inzage gelegen. Van dit inzagerecht is geen gebruik gemaakt. De stukken zijn daarnaast tijdens de vergadering rondgegaan. Manon stelt dat zij het vreemd vindt dat de brief die aan de provincie verzonden is omtrent het streekplan niet eerst in de vergadering is geweest. Arja antwoordt dat de brief in lijn is met hetgeen het bestuur hieromtrent heeft besloten en dat dit de gebruikelijke werkwijze;
 Maarten merkt op dat deze brief van het Dorpsplatform Zegveld voor de raad een ondersteuning was in de reactie van de gemeente naar de provincie over het streekplan. 
3. Wijkplatform, ouderenbeleid en gehandicaptenbeleid 
Mw. Nanda Ridder van de gemeente Woerden licht het een en ander toe inzake het vorige jaar nieuw vastgestelde ouderenbeleid waarin nadrukkelijk aandacht is voor wijkgericht werken. Daarnaast is er binnen het gehandicaptenbeleid een ontwikkeling naar de wijkplatforms wat zij nader toelicht. Kernvragen zijn onder andere: “wat hebben de ouderen nodig aan zorg?”. Op dit moment is 10% van de Zegveldse inwoners 70+ en 11% is 55+. Vanwege de verwachte vergrijzing zal in de toekomst meer behoefte aan voorzieningen zijn. In het Schilderskwartier komt wellicht iets van woonzorg en een idee zou zijn om die voorziening ook voor Zegveld in te zetten. Verder zal met de SWW in beeld gebracht worden welke woningen geschikt te maken zijn voor ouderenhuisvesting (bijv. boerderijen). Paul geeft de suggestie mee om ook te bezien of ook grote huurwoningen gesplitst kunnen worden (boven jongeren, beneden senioren). Volgens Nanda is de behoefte aan ouderenhuisvesting aangetoond. De gemeente Woerden heeft volgende Nanda een inspanningsverplichting als het gaat om wonen met zorg. Tenslotte geeft Nanda nog aan dat per jaar een evaluatie gemaakt zal worden, samen met de SWW. Paul vraagt om deze evaluaties (inclusief inventarisatie met betrekking tot het geschikt maken van woningen voor ouderenhuisvesting) naar het Dorpsplatform Zegveld te sturen. Nanda zegt dit toe. Actie: Nanda. Arja bedankt Nanda voor haar inbreng. 
4.Verslag van de vergadering van 24 november 2003 
Tekstueel: het woord convenant moet zijn concernplanning. Op blz. 4 moet de lijst van woningzoekenden zijn de aantallen woningzoekenden. 
Ten aanzien van het op WWW zetten van correspondentie stelt Arja dat dit veel werk voor de vrijwilligers oplevert en dat het DB er derhalve voor kiest de huidige werkwijze te handhaven. Verder vindt er voldoende communicatie plaats via de Berichtgever en de verslagen die in de Bieb ter inzage liggen en kan correspondentie altijd bij de secretaris ingezien worden. 
Na een gedachtewisseling wordt afgesproken dat de agenda + de lijst van ingekomen en verzonden brieven naar C&C gaan, tegelijk met de verzending naar de leden. 
Naar aanleiding van:
 Breedband Internet.
Manon deelt mede dat het systeem nu wordt getest en dat verdere informatie op ‘Zegveld.Net’ gelezen kan worden;
 Convenant 
In een voorzittersoverleg is een notitie aan de orde geweest. Arja informeert de vergadering. Elk platform krijgt zijn ‘eigen’ wethouder, dit zal ingaan uiterlijk 1 januari 2006. Verder komt de gemeente uiterlijk 1 januari 2006 met een wijkvisie, krijgen de platforms geen eigen leefbaarheidbudget en zullen de hoofden van dienst op de vergaderingen aanwezig zijn. Verder is er nog geen te bespreken convenant.
Paul en Arja spreken hun teleurstelling over bovenstaande uit. Al jaren geleden heeft het Dorpsplatform Zegveld een concept convenant opgesteld. Meermalen is binnen de gemeente en in overleggen met de platforms toegezegd dat er toch snel een convenant zou komen. Paul en Arja stellen voor om tot die tijd dan toch maar met het concept van het Dorpsplatform Zegveld te werken. Het AB is hiermee akkoord. 
 Huisvesting/Woningtoewijzing/woningbouw voor jongeren
De vorige vergadering is de suggestie gedaan een informatieavond voor jongeren te organiseren waarin een aantal zaken qua huisvesting aan de orde kan komen, zoals in Kamerik ook is gedaan. Het DB heeft de papieren over de betreffende jongereninformatieavond in Kamerik bekeken (zie de map die tijdens de vergadering is rondgegaan). Het doel van deze avond was om door middel van een enquête de woonwensen en woningbehoefte van jongeren aan de gemeente kenbaar te maken. Deze wensen zijn inmiddels in een notitie concretisering problematiek huisvesting jonge starters van de gemeente opgenomen. Mede gezien de handtekeningenactie van de jongeren in Zegveld lijkt een dergelijke avond als in Kamerik inmiddels achterhaald. Het AB is het hier mee eens. 
 Basketballgelegenheid in Zegveld/nieuwe JOP 
De vorige vergadering is afgesproken dat de (PRIMA) plannen door Bart meegenomen zouden worden en dat in deze vergadering inhoudelijk over de plannen gesproken kan worden (aanpak-budget-planning e.d.). 
Antwoord gemeente: 
Uitgangspunt in het gemeentelijke beleid ten aanzien van speelplaatsen is het “Beheerplan Speelplaatsen” dat in 2000 is vastgesteld door de gemeenteraad. Met het oog op Europese regelgeving (i.c. het Attractiebesluit) zijn alle speelplaatsen binnen de gemeentegrenzen geïnventariseerd. Vervolgens is een meerjarenplan opgesteld waarin keuzes worden gemaakt. Sommige speelplaatsen worden verwijderd, andere aangepast of herzien of krijgen nieuwe toestellen. 
Een van de onderdelen van het plan is ervoor te zorgen dat er voldoende spreiding van speelplekken is. Dit houdt in:
• 0 t/m 6 jaar: speelplek op gemiddeld 100 meter van de woning (zonder barrières te bereiken)
• 7 t/m 12 jaar: speelplek gemiddeld 400 meter van de woning
• 13 t/m 18 jaar: 1000 meter van de woning.

De spreiding van speelplekken voor 0-6 jarigen in Zegveld voldoet aan deze normen. Voor de 7-12 jarigen was een herinrichting van Robbedoes voorzien, en ook het schoolplein van De Waldhoorn zou een speelfunctie voor deze groep krijgen. Voor de 13-18 jarigen moet nog een Jop locatie gevonden worden.

Zoals gezegd is het beheerplan speelplaatsen vastgesteld. Slechts in de uitvoeringsfase kan hier nog wat invloed op worden uitgeoefend. Financieel biedt het beheerplan echter geen mogelijkheden om extra voorzieningen te treffen.

Destijds was een bedrag van € 16.000 beschikbaar gekomen voor een basketbal/voetbalgelegenheid. Gezegd moet worden dat dit bedrag bij lange na niet voldoende was/is om een dergelijke voorziening te realiseren. Een verharde ondergrond alleen kost al een veelvoud van dit bedrag. De ideeën van de toenmalige wethouder waren om een voetbalveldje te voorzien van goede doeltjes, een dug-out en een basketbalhal met evt. een klein stukje verharding. Overigens is het budget niet meer beschikbaar, want gebruikt voor andere jongerenvoorzieningen, zoals het zitje bij de ingang van het sportcafé en de bibliotheek. Dit is gebeurd nadat overleg met de Zegveldse jongeren niets opleverde.
Overigens wil Bart zijn uiterste best doen om een zelfde bedrag weer beschikbaar te krijgen voor jongeren in Zegveld. 

De plannen van de werkgroep Speelterrein Molenweg zijn helaas dermate ambitieus dat ze financieel niet haalbaar zijn binnen die €16.000,-. Daarom wil Bart graag, samen met de mensen van de afdeling Beheer en Onderhoud, met de werkgroep in overleg treden om te kijken wat wel mogelijk is. 

 Schoeiing langs de Hoofdweg 
Antwoord gemeente: 
Er ontstaat een ruimte tussen de wal en de schoeiing. Schoeiing staat nogal ver in het water. De beschoeiing wordt volgens de planning in april/mei aangevuld en afgewerkt. Het laatste deel richting sluisje is niet uitgevoerd, de berm is daar voldoende breed.
 Reconstructie Clausstraat/Beatrixstraat/Bernhardlaan
De gemeente zou een kopie sturen van het verslag/toezeggingen van de inspraakavond en een antwoord zenden betreffende het groen rondom het verzetsmonument.
Antwoord gemeente: 
Het verslag van 16 februari is in de vergadering overhandigd.
Inzake het verzetsmonument wordt het volgende antwoord gegeven: 
Het terrein wordt ingezaaid met gras. Op de hoek van het driehoekige pleintje komt een Tulpenboom en rondom het gasstation komt een haag, zodat het station minder in het oog valt.
Over de jeu-de-boules baan ligt volgens de gemeente nog een vraag open. Gezien de vordering in de planvorming van de Boschsloot wil zij graag antwoord. 
Het Dorpsplatform meldt dat zij zich de vorige keer al positief over de Jeules de Boules baan heeft uitgelaten en dat zij de suggestie heeft meegegeven deze bij de hoek Boschsloot/Middenweg aan te leggen en er ook een bankje bij te plaatsen. 
 Afdoening klachtenlijn
De vorige vergadering is afgesproken dat er schriftelijk antwoord gegeven zou worden op de vraag naar een overzicht van de klachtenlijn (klachten uit Zegveld) met daarbij de termijn waarop de klachten zijn afgedaan, de wijze van afdoening (hoe de burgers zijn geïnformeerd, kunnen de burgers zien wat er met hun klachten gedaan zijn, etc.) 
Bart deelt het overzicht uit. Paul zal deze ook elektronisch aan de leden doorzenden. 
 Woningbouw op de voormalige gemeentewerf 
Het Dorpsplatform Zegveld wil graag worden geïnformeerd over de prijzen en de toewijzing. Verder vraagt het Dorpsplatform Zegveld zich af wanneer de start van de bouw begint, hoe de voorlichting aan de inwoners gaat lopen, etc. etc. 
Antwoord gemeente: 
In de raamovereenkomst met de projectontwikkelaar (Hollands Midden) zijn de volgende prijzen afgesproken: de 4 huurwoningen maximaal € 541,-, de 4 goedkope koopwoningen maximaal € 181.512,-, de 4 middeldure koopwoningen maximaal € 272.268,- en de 4 vrije sector woningen marktconform, d.w.z. geen maximum. Voor de eerste 2 categorieën moet men inschrijven bij de SWW en vindt ook via de SWW de toewijzing plaats. De laatste twee categorieën worden via advertenties aangeboden als ze gebouwd gaan worden. Hier mogen geen inschrijvingsbeperkingen gelden, dus iedereen komt daarvoor in aanmerking en na een inschrijfperiode volgt er loting.
De verdere planning wordt gemaakt nadat de raad akkoord is met de raamovereenkomst. Als de raad instemt, kan HM een bouwaanvraag indienen. Afhankelijk van bezwaren kan er dan misschien nog net dit jaar gebouwd worden. Er liggen nu al bezwaren vanuit de Hoofdweg tegen de woningbouw in het algemeen. 
Het Dorpsplatform attendeert de gemeente op een goede voorlichting richting de inwoners. Een informatie avond zou een goede zaak zijn. 

 Reconstructie Hoofdweg
Verwacht wordt dat de reconstructie binnen afzienbare tijd afgerond zal zijn. De vorige vergadering is door de gemeente toegezegd dat zij schriftelijk antwoord zouden geven over een oplossing voor het parkeren tegenover de kerk. Verder zou nog antwoord gegeven worden op de vraag van het Dorpsplatform wat de gemeente met het advies van het Dorpsplatform inzake de beplanting heeft gedaan. Het Dorpsplatform heeft als boom een speciaal soort Els en als onderbeplanting een Veldesdoorn geadviseerd. Verder werd de suggestie gedaan iets lichtere lampen in de lantaarnpalen aan te brengen. De gemeente heeft inmiddels bericht (zie lijst van ingekomen stukken) dat de meest geschikte boom de gewone Els (Alnus Glutinosa) is. Het voorstel van het Dorpsplatform Zegveld om als onderbeplanting de Veldesdoorn als haag toe te passen is door de gemeente Woerden overgenomen. 
Antwoord gemeente: 
Over de suggestie m.b.t. de lantaarnpalen is niets bekend. De gemeente vraagt waar is deze suggestie is neergelegd. Paul antwoordt dat dit in het verslag van de vorige vergadering staat. 

Dhr. Heemskerk pleit nogmaals voor een smal tegelpad langs de Hoofdweg vanaf de hoek bij Den Hollander omdat de postbezorgers nu door het gras moeten lopen. Piet Brak merkt op dat de werkgroep Hoofdweg bewust voor geen trottoir op deze plaats heeft gekozen. 

 Parkeren centrum
Inmiddels is een brief van de gemeente Woerden ontvangen dat geen parkeerschijfzone bij de winkels wordt ingevoerd. 
 Wegversmalling Middenweg
De gemeente zou het antwoord schriftelijk meenemen. Het antwoord van de gemeente zal nog gegeven worden. 
 Jeugdaangelegenheden
De vorige keer is aan de orde geweest een mogelijke nieuwe plaats voor de JOP/Hut. 
De volgende criteria gaan daarbij op:
a. Acceptabel voor Politie -> zichtbaar vanaf de openbare weg;
b. Acceptabel voor omwonenden -> geen overlast;
c. Acceptabel voor jeugd zelf -> niet te ver weg.
Verder is er een aantal afspraken wat wel en wat niet mag.

Het DB meldt dat zij hedenavond om 19.00 uur met een grote delegatie van de jeugd overleg heeft gehad. Daarbij waren Bart (gemeente) en Sven Sonneveld (jeugdzaken) aanwezig. Afgesproken is dat Sven op korte termijn met een aantal jongeren het dorp zal rondgaan om eventuele plekken te bekijken. Daarnaast zal de gemeente nog eens nagaan of het mogelijk is om de kelder weer in gebruik te nemen.  Wateroverlast Broeksloot
Antwoord gemeente: 
In januari 2004 zijn de kolken schoongemaakt. De problemen doen zich alleen voor bij langdurige regenval in combinatie met een hoge waterstand in de polder. Het rioolstelsel is een “verbeterd gescheiden stelsel”. Wanneer het polderpeil gezakt is, loopt het water direct weg (het gemaal kan het makkelijk aan).
Mogelijk zijn er woningen die bij te hoog polderpeil water lozen op het riool. Dit kan door kapotte huisaansluitingen of door drainage gekoppeld aan huisaansluiting of naar de sloot.
In de periode mei/juni 2004 wil de gemeente i.o.m. het Hoogheemraadschap het slootpeil rondom de Broeksloot en de Korensloot kunstmatig verhogen, en dan bij woningen die grenzen aan het water de erfscheidingsput opgraven. Door deze actie wordt gehoopt het lek boven water te krijgen.
Begin februari 2004 is de hoogte van de kolken t.o.v. het polderpeil gemeten. Het blijkt dat op de lagere delen de kolken onder het slootpeil staan.
 Bankjes Oude Meije
Antwoord gemeente: 
De bankjes waren aanvankelijk fout geplaatst, d.w.z. niet volgens de tekening. Ze stonden namelijk op een smal zompig stukje gras van 1,5 meter breed. Daarom zijn ze verplaatst.
 Verslagen van inloop- , informatie- en voorlichtingsavonden:
Antwoord gemeente: 
Personen die aanwezig waren bij zo’n bijeenkomst kunnen een verslag ontvangen. Het Dorpsplatform is welkom op dergelijke avonden en kan derhalve aanwezig zijn en een verslag ontvangen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan altijd verzocht worden het betreffende verslag toch te ontvangen. Het verslag van de informatieavond van 17 juni 2003 over de inrichting van het parkeerterrein bij de RABO wordt ter vergadering door Bart uitgereikt. 
5.Overzicht aftreedbaar/herbenoembaar
In september 2004 zijn Arja de Vink (voorzitter) en Paul Vonk (secretaris/penningmeester aftredend en voorshands herkiesbaar.
Freddy van Arkel (vice voorzitter) is aftredend en niet herkiesbaar. Fred zal voor het eerste half jaar in verband met gezondheidsproblemen de vergaderingen van het AB niet bijwonen, daarna bekijkt hij de zaak opnieuw. Omdat Freddy vanwege ziekte afwezig is, zal de volgende keer van hem afscheid als DB-lid worden genomen. 
Het DB vraagt het AB dringend na te denken over een opvolger van Freddy, met liefst dezelfde deskundigheid op technisch gebied. 
6. Verkeersoverlast
Er is nog regelmatig sprake van verkeersoverlast. Zowel een vrachtauto alsmede een personenauto parkeren nog steeds op of langs de weg. Dit levert gevaarlijke situaties op bij de passerende voetgangers die dan de weg moeten nemen. Verder wordt er op de Molenweg heel hard gereden. Dit levert voor scholieren gevaarlijke situaties op. Geconstateerd wordt dat bij overlast de politie gebeld moet worden. Omdat Maarten niet aanwezig is, kan niet verder op dit punt worden ingegaan. 


7. Recreatieknooppunt in Zegveld 
In de pers zijn stukken verschenen over een recreatieknooppunt in Zegveld, een initiatief van de stichting Milandhof. Het DB acht zinvol dat het Dorpsplatform Zegveld – als spreekbuis van het dorp Zegveld op de hoogte is van de plannen en de gevolgen hiervan voor het dorp (parkeren, verkeer, openingstijden, etc.). 
Manon licht het plan mondeling toe. Allereerst was de gemeente Zegveld huurder van de ruimte, daarna huurde Verbeek/OBM de na de herindeling vrijgekomen ruimte.. Na hun vertrek heeft De Milandhof geprobeerd nieuwe huurders te vinden, maar dit is niet gelukt. 

Omdat – mede ook vanwege het tekort van de sporthal – de Milandhof niet zonder de gederfde inkomsten kan, heeft de Milandhof gezocht naar nieuwe inkomstenbronnen en na overleg met de recreatie organisaties heeft zij de plannen opgevat om in de Milandhof een recreatieknooppunt te vestigen. 

Het was de bedoeling van de Milandhof om ook het Dorpsplatform Zegveld te betrekken bij de discussie. Overigens is het – gelet op de activiteiten (recreatie vindt vooral plaats op zondag) voor de hand liggend om de Milandhof ook op zondag open te stellen. 

Het Dorpsplatform begrijpt dat – om de Milandhof als primaire voorziening voor het dorp – in stand te kunnen houden er activiteiten nodig zijn en dat zij vanuit die invalshoek op zich positief tegenover de plannen staat. Het Dorpsplatform voelt zich echter vertegenwoordiger van het gehele dorp, van alle inwoners en vanuit die invalshoek kan het Dorpsplatform niet inschatten hoe gevoelig de openstelling op zondag is. Zij adviseert het bestuur van de Milandhof om hierover – via de Berichtgever - zorgvuldig met de inwoners te communiceren, omdat de Milandhof, ondanks het feit dat het een stichtingsvorm is, nog steeds als Dorpshuis en bezit van het dorp gezien wordt. Wellicht dat een enquête gehouden kan worden. Verder vraagt het Dorpsplatform aandacht voor het parkeren en een adequate verwijzing hiervoor. 

Maarten merkt op dat een en ander voorheen in Kamerik ook speelde en dat toen gekozen is om de horeca vanaf 12 uur a.m. open te stellen zodat de kerkgangers daar geen last van hebben. 
8. Vergaderschema rest van het jaar 2004
Het DB stelt voor om voor de rest van 2004 een vergaderschema vast te stellen, zodat dit ook in de Berichtgever kan worden geplaatst. 
Voorlopig voorstel: 17 mei, 27 september en 29 november. Een en ander zal nog met de gemeente worden kortgesloten.
9. Bezoekerscentrum Oude Meije
Het Dorpsplatform Zegveld heeft – via de pers – kennis genomen van het voornemen van de gemeente Nieuwkoop. Zij vindt het een zéér zorgelijke ontwikkeling en begrijpt niet dat een zo grootschalige ontwikkeling met al zijn gevolgen (verkeersbewegingen met een wegenstructuur dat daarvoor niet geschikt is, parkeerproblemen, etc.) die zo’n enorme impact op dit natuurgebied hebben door de gemeente Nieuwkoop wordt geïnitieerd. Er zal derhalve een brief naar de gemeente Nieuwkoop (cc naar de gemeente Woerden) gestuurd worden. 

Dorpsschouw
De vergadering is positief over een dorpsschouw in 2004, gezien de ‘metamorfose’ van het dorp en stelt voor dit – net zoals de vorige keer – op een avond te doen. 
10. Rondvraag:
 Kascontrole zal gehouden worden door Jacqueline en Petra;
 Freddy wordt vanuit de vergadering van harte beterschap toegewenst. Arja zal Freddy met een mooie bos bloemen bezoeken;
 Jacqueline deelt mede dat de speelplaats nabij de Elzenlaan wordt opgeknapt voor de doelgroep 0-6 jaar. Hoewel er weinig kinderen in die doelgroep in de Elzenlaan wonen, voldoet het wel aan het spreidingsgebied;
 Bart deelt mede dat de gemeente positief reageert op het verzoek van het Dorpsplatform om het overschot te mogen besteden aan ‘leuke’ dingen;
 Van een jeugdige Zegvelder is een brief ontvangen van Mathijs Kemp (ondertekend door andere vriendjes/dorpsgenootjes) waarin zij vragen om een Skatebaan. De gemeente Woerden heeft de brief ook en zal deze op korte termijn beantwoorden. Paul deelt dit aan Mathijs mede. 
11. Sluiting. 

P. J. Vonk (secretaris/penningmeester)
Zegveld, 8 maart 2004.