Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van maandag 24 mei 2004 om 20.00 uur in de Milandhof te Zegveld. 

Aanwezig:
Leden: Cok Hoogerbrugge, Lijndert Bos, Peter Vermeij, Wim Oudijk, Hanneke Kastelein, Joop Verlaan, Jacqueline de Voogel, Corry Vink, Piet Brak, Piet Bremmer, Arja de Vink, Paul Vonk. 
Gemeente: Jan Zwaneveld, Bart Schnoor, Ton Kwakkernaat.
Toehoorders: Dick Heemskerk, Ciska Klooster.
Pers: Jolanda van Hunnik, Cobi Lekkerkerker, Jolanda van Hunnik.

A G E N D A :
1. Opening.
Arja opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Speciaal welkom voor Ton Kwakkernaat (als gemeentesecretaris “wijkwethouder”) en Jan Zwaneveld van de gemeente. 
Verontschuldigd hebben zich voor hun afwezigheid: Son Tienhoven, Manon Verheul, Freddy van Arkel, Petra de Vink en Henny van Hunnik. 
2. Mededelingen/ingekomen en verzonden stukken

  • Er is bij de agenda een lijst gevoegd van ingekomen en verzonden stukken. De ingekomen stukken hebben bij de secretaris ter inzage gelegen. Hiervan heeft niemand gebruik gemaakt. De ingekomen en verzonden stukken hebben tijdens de vergadering gerouleerd. De agenda en de lijst van ingekomen stukken hebben ook in de bibliotheek ter inzage gelegen en waren op internet te lezen.
  • Piet vraagt met betrekking tot de brief van de KNA of het Dorpsplatform niet verder moet gaan dan een adhesiebetuiging. Paul legt uit dat hij op uitnodiging van het bestuur van de KNA (op persoonlijke titel) een bespreking heeft gehad met de wethouder en een ambtenaar. De gemeente wil toestaan dat de KNA éénmaal per twee weken met een ophaalwagen de blauwe containers leegt. De KNA heeft dit voorstel in beraad. 
  • Voor agendapunt 9 komt Ingeborg Wins aan tafel. Zij is vice voorzitter van het Wijkplatform Schilderskwartier en is bezig met een studie naar de communicatie tussen de gemeente en de Wijk- en Dorpsplatforms. Zij licht het onderzoek nader toe. Zij zal vragenlijsten via de mail verzenden en verzoekt de leden van het Dorpsplatform Zegveld om deze in te vullen en terug te zenden. In de presentatie van de uitkomsten van het onderzoek zal de informatie anoniem worden weergegeven. Zij zal het resultaat van het onderzoek ook aan het Dorpsplatform beschikbaar stellen.

3. Verslag van de vergadering van 16 februari 2004
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding van het verslag stonden de volgende punten op de agenda:
 Woningtoewijzing in kleinere kernen 
Er volgen steeds meer berichten in de verschillende kranten. Het DB heeft behoefte aan duidelijkheid. Het DB brengt in dat zij onaangenaam verrast is over de brief van de gemeente Woerden van 11 mei 2004. Hieruit blijkt dat de gemeente Woerden eerst op dat moment de provincie heeft gevraagd om maatwerk voor de kern Zegveld terwijl het Dorpsplatform Zegveld er van overtuigd was dat dat al lang geregeld was. Een deel van het verslag van november 2003 – waarbij wethouder Strik aanwezig was - wordt hieronder weergegeven als ondersteuning hiervan. 
‘De nieuwe verordening (opgesteld voor zeven gemeenten: Woerden, Montfoort, Oudewater, Lopik, Abcoude, Ronde Venen, Oudewater) houdt in dat als er één kwartaal geen woning aan de betreffende kern is toegewezen het volgende half jaar de woningen “om en om” mogen worden toegewezen (dus een aan Zegvelder, een aan iemand van buiten Zegveld). Belangrijk om daarbij te noemen is dat de ouderenhuisvesting (Boschsloot) hier niet bij hoort, hetgeen ook logisch is, gezien het grote verloop en de doelgroep’. 

‘Het Dorpsplatform is van mening dat de methodiek die elders wordt toegepast, eerst twee weken aan mensen toewijzen die voldoen aan de bindingseisen met Zegveld, pas daarna met de woningen naar buiten gaan, veel transparanter en effectiever is. Johan neemt de suggestie van de eerste twee weken mee. Het Dorpsplatform Zegveld wil derhalve graag na één jaar de nieuwe regels evalueren (uiteraard aan de hand van aantallen toewijzingen, doelgroepen, etc. etc.). Johan is het daarmee eens. Het Dorpsplatform Zegveld vraagt de wethouder of hij een lijst van woningzoekenden uit Zegveld wil toezenden’.

Einde van het deel uit het bedoelde verslag. Het Dorpsplatform spreekt haar ongenoegen uit over de huidige ontwikkelingen, mede gezien het overleg van november jl. en de voorkeur die daar uitgesproken is en waarop toch positief gereageerd is.

Jan Zwaneveld geeft aan dat Zegveld wel tot de kernen behoort met een inwoneraantal tot 2.000. Voor deze categorie geldt dat via een eenvoudige procedure om maatwerk gevraagd kan worden. Jan hoop dat de provincie in juni reageert, zodat vanaf 1 juli a.s. de nieuwe regels toegepast kunnen worden. 

Het Dorpsplatform Zegveld houdt vooralsnog vast aan haar voorkeur om de woningen twee weken eerst aan Zegvelders aanbieden (zie hierboven). Jan neemt dit mee terug naar de wethouder.

 Basketballgelegenheid in Zegveld/nieuwe JOP 
Jacqueline heeft een mail gezonden met betrekking tot de voortgang. De esssenties van de mail zijn:
- Dat de gemeente positief is over het plan. 
- Dat de speelgelegenheid 12-18 jaar achter de Korensloot (veld nabij ouderenwoningen) niet doorgaat. Het budget wordt meegenomen naar het aan te leggen basketbalveld (± 10.000,- excl. BTW);
- Voorwaarde is dat wethouder dit goed vindt, wordt door Bart en Cees nagevraagd. Info volgt z.s.m.
- Over de overige speelplaatsen zoals Elzenlaan, Broeksloot en schoolplein Waldhoorn zijn geen opmerkingen. 
- Geïnventariseerd wordt:
o Ten aanzien van de grootte van het veld. In het plan stond een veld van 25x25, misschien is 10x20 ook voldoende, hierdoor kan veel op de te betegelen ruimte bespaard worden. 
o Ten aanzien van het materiaal van bankjes, rekjes, basketbalnet enz. Een globale inventarisatie met bedragen wordt door gemeente opgezet (op basis van ons originele plan).
o Waar eventueel sponsoring gevraagd kan worden. VSBfonds, Rabo, plaatselijke sponsors.
Jacqueline licht een en ander nader toe. Omdat de behandelend ambtenaar een aantal weken ziek is, ligt het plan even stil. De begroting moet nog worden opgesteld, daarna kunnen sponsoren gezocht worden. Met betrekking tot de speelgelegenheid achter de Korensloot licht Jacqueline nog verder toe dat juist voor deze leeftijd gekozen is omdat het niet de bedoeling is oudere jeugd aan te trekken en de oudere jeugd juist ook mobieler is en eenvoudiger naar de grote speeltuin kan. Bart geeft aan dat er in totaal € 20.000 (€ 8.000 + € 12.000) als budget beschikbaar is. 
- Woningbouw op de voormalige gemeentewerf 
Jan Zwaneveld geeft aan dat de bouwvergunning is aangevraagd. Als het goed loopt dan zal na ongeveer twee maanden de vergunning afgegeven kunnen worden. Wel moet nog naar de bodemvervuiling gekeken worden. Het verwijderen hiervan kan wel een paar maanden duren, aldus Jan. 
Met betrekking tot de voorlichting wordt afgesproken dat er een inloopavond zal komen en dat in de Berichtgever een advertentie geplaatst zal worden. Helderheid zal via die voorlichtingskanalen nog eens gegeven worden over de toewijzigingscriteria. Jan benadrukt nog wel dat gegadigden voor de sociale woningbouw wel bij de SWW moeten zijn ingeschreven! De locatie wordt ontwikkeld door Hollands Midden/Bolton. 
 Jeugdaangelegenheden
Er zijn gesprekken geweest tussen de jeugd, de gemeente en het Dorpsplatform Zegveld. Daarnaast is de jeugd met dhr. Sonneveld het dorp “rondgegaan” om mogelijke locaties te bezien. Hierbij is met name gekeken naar afstand centrum, bebouwing, toegankelijkheid, ligging aan openbare ruimte, etc. De jeugd heeft als voorkeur aangegeven een stukje terrein grenzend aan het parkeerterrein van de tennisvereniging. Hiervoor zijn wel aanvullende maatregelen (hekwerk e.d.) nodig. Deze optie moet – nadat de haalbaarheid daarvan is aangetoond - nog wel met de tennisvereniging besproken worden. Vanuit de vergadering wordt nog ingebracht dat die locatie wellicht ook al bestemd is voor woningbouw. 
Verder kijkt Bart nog eens naar de mogelijkheden en onmogelijkheden t.a.v. de kelder in de Milandhof, voorwaarden, etc. etc. Met name het brandgevaar (er is maar één uitgang) en het toezicht zijn belangrijke aspecten. 

Na dit punt wordt de situatie rondom de jeugd in zijn algemeen besproken. Gebleken is dat de voormalige gemeenteloods is opengebroken en dat materiaal van de CSZ vernield/beschadigd is. Hiervan is door de voorzitter van de CSZ aangifte gedaan. Het Dorpsplatform Zegveld is van mening dat dit soort zaken geen positieve invloed heeft op het realiseren van een JOP. Ook het gedrag van enkele jeugdigen kan niet door de beugel. Het Dorpsplatform benadrukt nog eens dat de jeugd de JOP ook wel zelf moet verdienen en dat zij op deze manier beslist geen goede beurt maakt. Bart zal op korte termijn hierover met het DB communiceren. 
 Jeules de Boules baan in Zegveld
Hanneke deelt mede dat de Stichting Welzijn Ouderen een brief van de gemeente heeft gekregen. De gemeente vindt de hoek Boschsloot/Middenweg een minder geschikte plaats. De Stichting Welzijn Ouderen gaat op zoek naar een alternatieve plek. 

4. Parkeren vrachtwagens 
Vorig jaar is over dit onderwerp uitgebreid gesproken. De conclusie was dat de nieuwe regels omtrent parkeren begin 2004 ingevoerd zouden worden en dat daarna opgetreden zou worden. Begin 2004 is ruim verstreken en er parkeren (nog steeds) vrachtwagens in de bebouwde kom!! Het Dorpsplatform Zegveld wil dat er nu toch echt eens opgetreden wordt!!
De gemeente geeft aan dat er medio augustus/september a.s. een nieuwe verordening komt (met een vergunningenstelsel). Daarna volgt de officiële procedure van bekendmaking e.d. en pas daarna kan er opgetreden worden.

Het Dorpsplatform Zegveld vindt dit zéér onbevredigend. Er wordt al zo lang over dit probleem gesproken, telkens lijkt er een oplossing, maar steeds lijkt het weer een ‘dode mus’. Paul zegt toe in de verslagen te kijken wat hierover geschreven is. Het blijkt dat dit onderwerp aan een paar jaar in de stukken terugkomt. 

Hieronder volgt nog een deel uit het verslag van 15 september 2003: “De commissie ruimte is akkoord met de nieuwe regeling. In Zegveld mogen geen vrachtwagens meer binnen de bebouwde kom geparkeerd worden. Het Dorpsplatform stelt dat er wel gehandhaafd moet worden. Bart zal nog aangeven wanneer de nieuwe regeling ingaat. Verder zal de gemeente zorgdragen dat het verhuurde stuk grond bij Patrick v.d. Hoeven voor het parkeren van een paar andere vrachtwagens bestemd zal worden. Hiervoor komen dan vergunningen”. 
Het Dorpsplatform Zegveld dringt er bij de gemeente op aan nu toch met de hoogste prioriteit dit probleem op te lossen. 


5. Financiële stukken 2003/begroting 2004
De financiële stukken over 2003 zijn gereed en zijn aan de leden toegezonden. Jacqueline heeft met Petra de kascontrole gedaan en deelt mede dat de stukken er prima uitzien. De vergadering stelt de jaarrekening 2003 (baten en lasten en balans) en de begroting 2004 vast. Piet vraagt naar de kosten van de Berichtgever. Geantwoord wordt dat het Dorpsplatform – op verzoek van de gemeente – de Berichtgever een vaste vergoeding geeft. Het Dorpsplatform krijgt deze vergoeding – los van haar eigen begroting en subsidie – van de gemeente vergoed. Het Dorpsplatform dient als ‘doorgeefluik’.
Deze formule is gekozen omdat De Berichtgever in feite functioneert als wijkkrant. Andere platforms geven zelf een krant uit, die door de gemeente wordt bekostigd. 
De penningmeester wordt decharge verleend. Bart neemt de stukken mee in verband met de subsidieverstrekking. Petra wordt als lid van de kascontrole bedankt voor haar inzet. Jacqueline vormt volgend jaar met Peter de kascontrole. Joop is reservelid. 

6. Jaarverslag 2003 
Het jaarverslag is aan de leden toegezonden. Met inachtneming van enkele tekstuele wijzigingen is het jaarverslag inhoudelijk ongewijzigd vastgesteld. De vergadering is het er over eens dat 2003 een ‘goed’ jaar geweest is. Er zijn vele zaken – mede door de inzet van het Dorpsplatform Zegveld – tot stand gekomen. 

7. Dorpsschouw 
Op 21 juni a.s. zal er een dorpsschouw worden gehouden. In de Berichtgever verschijnt een advertentie met daarin een oproep om reacties aan Paul te sturen. De volgende afspraken worden gemaakt:
- De fietsroute loopt vanaf de gerenoveerde Hoofdweg door het vernieuwde (oude en nieuwe) Dorpshart om te laten zien wat er in het afgelopen jaar zoals gebeurd is;
- Na het fietstochtje zal in de Milandhof koffie worden gedronken om dan met de aanwezige college- en raadsleden kort van gedachten te wisselen over een aantal zaken;
- De leden van het AB worden opgeroepen om vooral daarbij aanwezig te zijn;
- Punten voor de dorpsschouw zijn op dit moment: woningtoewijzing, vrachtwagenparkeerprobleem, trottoir Hoofdweg (langs Verboom), verzakkingen in het dorp (met de nodige wateroverlast), bankjes Meije, bankjes, jeu de Boules baan, vrachtwagenparkeerprobleem. 

8. Brief van dhr. Jan van der Wind inzake de oudejaarsnachtviering 
Dhr. van der Wind heeft het Dorpsplatform Zegveld laten weten het fantastisch te vinden dat er een oudejaarsnachtviering is, maar constateert ook overlast en vernielingen. Hij stelt voor om b.v. mensen te laten posten van 02.00 uur tot 06.00 uur en geen vreugdevuren meer toe te laten staan (of elders in het dorp). Jan kan helaas niet aanwezig zijn. 
Het Dorpsplatform is het in die zin met Jan eens dat overlast en vernielingen tot een minimum beperkt zouden moeten blijven, maar ziet hierin een taak van de politie en niet van iets als een ‘burgerwacht’. Dit soort aangelegenheden kan en mag de politie niet aan burgers over laten. Het Dorpsplatform vindt dat de politie tijdens die uren gewoon ter plaatse aanwezig moet zijn. Verder is het Dorpsplatform van mening dat het vreugdevuur niet op het asfalt gehouden zou moeten worden en dat er controle – van de politie dus – moet zijn op hetgeen op het vreugdevuur gegooid wordt. 

9. Convenant 
a. Revitalisering wijkbeheer
Van de gemeente is een brief ontvangen (zie overzicht ingekomen en verzonden stukken) met betrekking tot het wijkbeheer. Daarnaast is een overleg over dit onderwerp geweest met wethouder Strik (zie verslag). De gemeente stelt feitelijk voor om tot 1 januari 2006 met een nog in te vullen convenant te werken en daarna te evalueren en het model aan te passen. Het DB brengt via het verslag in dat zij met de wethouder gehad heeft in hoe zij over een convenant werkt. Gewenst resultaat agendapunt: DB stelt voor om in te stemmen met gedachten die in het verslag van 29 april 2004 weergegeven zijn. De vergadering ondersteunt dit. 
b. Raadsleden adopteren wijken
De raadsgriffier heeft een plan voorgelegd aan de gemeenteraad opdat raadsleden wijken of dorpen gaan “adopteren”. De gemeenteraad heeft het plan niet overgenomen, zodat punt b afgevoerd kan worden. 

10. Samenstelling Dagelijks Bestuur
- In september 2004 zijn Arja de Vink (voorzitter) en Paul Vonk (secretaris/penningmeester) aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen vóór 15 september a.s. bij het dagelijks bestuur worden aangemeld. 
- Arja heeft Freddy gevraagd of hij wellicht later dit jaar zijn functie weer zou willen oppakken. Freddy is een deskundig DB lid en zijn inbreng wordt node gemist. Helaas tobt Freddy nog steeds met zijn gezondheid en wacht op een operatie. Hij heeft toegezegd over het verzoek te willen nadenken en half augustus uitsluitsel te geven.

11. Inrichtingsplan Boschsloot 
Op 3 maart jl. is een inspraakavond gehouden. Het Dorpsplatform Zegveld wil de glascontainer niet bij de bloemenkiosk maar op de oude plaats bij de Rabobank. Het nieuwe inrichtingsplan ligt vanaf 3 mei a.s. zes weken ter inzage. Daaruit blijkt dat de glascontainer bij de bloemenkiosk wordt geplaatst. De fietsklemmen zijn wel gehonoreerd. De glascontainer zal met de dorpsschouw worden meegenomen. De Jeules de Boules baan zit niet in dit plan. De vergadering vraagt Paul de vorige verslagen na te zien omtrent de groen bij het verzetsmonument. 
Uit het verslag van 16 februari 2004 komt de volgende passage:
Reconstructie Clausstraat/Beatrixstraat/Bernhardlaan
De gemeente zou een antwoord zenden betreffende het groen rondom het verzetsmonument. Antwoord gemeente: Het terrein wordt ingezaaid met gras. Op de hoek van het driehoekige pleintje komt een Tulpenboom en rondom het gasstation komt een haag, zodat het station minder in het oog valt.

12. Inrichting kruispunt Hoofdweg/Milandweg/Middenweg/Molenweg
Bij navraag blijkt het dat de plannen destijds in de tekeningen van de reconstructie van de Hoofdweg zaten. 

13. Reconstructie Willem Alexanderstraat en Prinses Beatrixstraat
Het Dorpsplatform is niet benaderd over de plannen en heeft zich derhalve nog niet over de plannen kunnen buigen. Jan Zwaneveld geeft aan dat – indien er niets aan een bestaande situatie gewijzigd wordt – er ook niet met een platform in overleg getreden wordt. Paul merkt op dat het best zou kunnen zijn dat het Dorpsplatform juist wel een wijziging/verbetering wil inbrengen en dat daarvoor dan géén gelegenheid is. Jan neemt dit mee terug naar de gemeente. 
Door de vergadering wordt nog ingebracht dat het grootste knelpunt de wateroverlast is. Verder wordt opgemerkt dat er een hoogteverschil is van de verschillende huizen. Ook wordt aandacht gevraagd voor de brandgangen. Jan antwoordt dat het mogelijk is dat betrokken particulieren in het werk met de gemeente optrekken en dat dit meestal goedkoper is. 

14. Bezoekerscentrum Natuurmonumenten
Aan de gemeente Nieuwkoop is door het Dorpsplatform een bezwaar gezonden tegen een bezoekerscentrum aan de locatie de Kievit, Hollandse Kade 23 in Nieuwkoop. Hoewel de locatie niet op Zegveldse grondgebied ligt, is er reden om zéér bezorgd te zijn over de keuze. In de brief wordt dit verwoord. De gemeente Bodegraven heeft ook negatief op de plannen gereageerd. Jan Zwaneveld geeft aan dat de gemeente Woerden op 25 mei a.s. een overleg heeft met de gemeente Bodegraven. De gemeente Woerden is ook tegen de plannen en zal zonodig actie ondernemen tegen een wijziging van het bestemmingsplan. 

15. Recreatieknooppunt in Zegveld 
De stichting Milandhof heeft de vorige keer haar plannen toegelicht. Wim geeft aan dat de stichting Milandhof nog bezig is met voorbereiding en onderzoek. De suggestie vanuit het Dorpsplatform om pas na kerktijd de horecagelegenheid open te stellen is door het bestuur van de stichting Milandhof positief ontvangen. Het bestuur heeft twee brieven van burgers betreffende de zondagsrust ontvangen. Wim deelt nog mee dat vooralsnog alleen het restaurant open zal zijn. Lijndert geeft nog de suggestie mee om in De Milandhof een museum te vestigen. 

16. Oversteek Siveo ‘60
Eind 2003 is er overeenstemming bereikt tussen Siveo ’60 en de gemeente inzake de oversteek. De uitvoering laat echter nog steeds op zich wachten. De gemeente wordt gevraagd om de werkzaamheden nu toch op korte termijn uit te (laten) voeren. 
Jan Zwaneveld deelt mede dat het werk bestekklaar is en dat de werkzaamheden misschien nog vóór de vakantie, maar in ieder geval vóór het nieuwe seizoen zullen zijn gerealiseerd.

16. Vergaderschema rest van het jaar 2004 
De vorige keer hebben wij drie data bepaald 17 mei, 6 september en 22 november. 
Omdat voortaan een wijkwethouder en een afdelingshoofd (dhr. T. Kwakkernaat, secretaris en dhr. J. Zwanveld, afdelingshoofd) de vergadering bijwonen, hebben wij de data aangepast aan hun agenda’s. De volgende data voor 2004 worden nu:
Maandag 24 mei, dinsdag 28 september en maandag 20 december. 
De vergadering stemt hiermee in. 

17. Rondvraag:
- Van Joke Weesjes is een mail ontvangen over de aanzienlijke kostenverhoging van een verenigingsrekening bij de RABO. De mail wordt aan de leden van het Dorpsplatform doorgestuurd zodat zij dit met hun vereniging kunnen opnemen. 
- Opgemerkt wordt dat er geen Meijenaren aanwezig zijn. Paul deelt mede dat zij wel uitgenodigd zijn. 
- Bart zal nog een reactie sturen naar de brievenschrijvers over de skatebaan. Hij zal Paul een afschrift sturen. 
- Ten aanzien van de woningbouw op de gemeentewerf verzoekt het Dorpsplatform Zegveld er voor zorg te dragen dat er voldoende parkeergelegenheid komt. Jan Zwaneveld antwoordt dat er een norm per woning is. De te hanteren norm zal nog worden doorgegeven. Ten aanzien van het parkeren op eigen erf merkt Jan op dat het moeilijk is om dit af te dwingen. 
- Peter vraagt waarom de plannen van projectontwikkelaar Goudriaan nog niet zijn ingebracht. Arja en Paul antwoorden dat het plan kort geleden aan het dagelijks bestuur is aangeboden, maar deze plannen bewust niet op de agenda van deze vergadering zijn geplaatst, omdat de plannen dan gelijk in de publiciteit zouden komen. 
Vanwege de privacy en persoonlijke belangen van bedrijven en particulieren, maar zeker ook gezien de grote onzekerheid ten aanzien over de haalbaarheid van het plan vond het DB het te voorbarig om de plannen naar buiten te brengen.
Bovendien heeft het Dorpsplatform Zegveld in het streekplan gepleit voor:
1. Uitbreiding van het bedrijventerrein Handel en Nijverheid met ca. 1 ha ten behoeve van plaatselijke bedrijven, waardoor inbreiding, zoals dit plan, mogelijk wordt;
2. Een zodanige aanpassing van het streekplan dat eventuele woningbouw in de Lagenbroek in noordoostelijke richting mogelijk wordt;
3. Uitgangspunt daarbij is dat het aantal inwoners gelijk blijft, waardoor leegloop wordt voorkomen.
Het Dorpsplatform wil voor dit 'twee-sporen-beleid' blijven gaan. 
De leefbaarheid van ons dorp mag niet in gevaar komen door alleen voor inbreiding te gaan. De woningbouw in de Lagenbroek mag niet in gevaar komen door de nu – nog onzekere - voorliggende plannen van Goudriaan en vindt dan ook dat de plannen van de gemeente doorgezet moeten worden om in ieder geval het aantal woningen veilig te stellen. 
Het AB steunt het DB hierin. Het DB van het Dorpsplatform Zegveld heeft de projectontwikkelaar voor een overleg uitgenodigd.
17. Sluiting. 
Arja sluit de vergadering en bedankt een ieder voor haar/zijn inzet en aanwezigheid. 

P. Vonk (secretaris/penningmeester)
Zegveld, 12 juni 2004.