Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Dorpsplatform Zegveld van dinsdag 28 september 2004 om 20.00 uur in gasterij de Milandhof te Zegveld. 

Aanwezig:
Leden: Joop Verlaan, Son Tienhoven, Jacqueline de Voogel, Petra de Vink, Manon Verheul (Milandhof), Herman Vergeer, Rochus Bievers (Meije Belang), Piet Brak, Wim Oudijk (Milandhof), Peter Vermeij (ondernemers), Piet Bremmer (winkeliersvereniging), Corry Vink, Hanneke Kastelein (stichting Welzijn Ouderen), Arja de Vink (voorzitter), Paul Vonk (secretaris/penningmeester). 
Bewoners van de Dorpsstraat: Ria Honselaar-Muller, Arie van Amerongen, Arien Weststrate, Annelies Pouw, Diny van Amerongen, Rinus Hoogerbrugge, Mees Weststrate;
Gemeente: Jan Zwaneveld (hoofd Ruimtelijke Ordening), Ton Kwakkernaat (wijkwethouder), Bart Schnoor (coördinator), Jos Baas (coördinator groen). 
Toehoorders: Wim Hoogendoorn, Dick Heemskerk, Herman Groen
Pers: Jolanda van Hunnik (Woerdense Courant); Jolanda van Luinen (Woerdens Nieuwsblad).

1. Opening.
Arja opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom, in het speciaal de aanwezige bewoners uit de Dorpsstraat. 
Afgemeld hebben zich: Cobi, Freddy, Lijndert, Cok, Jan, Johanna en Henny. 
2. Mededelingen/ingekomen en verzonden stukken
- Er wordt bij de agenda een lijst gevoegd van ingekomen en verzonden stukken. De ingekomen stukken hebben bij de secretaris ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van het inzagerecht; 
- Volgende vergadering: maandag 20 december.
3. Verslag van de Dorpsschouw van 21 juni jl. en het overzicht van reacties uit het dorp
- Het verslag is ongewijzigd vastgesteld;
- Het overzicht van reacties is al eerder naar de gemeente gezonden. De gemeente is toen gevraagd om zich op dit punt voor te bereiden. Dit agendapunt dient daarom tevens als “bewaking” van de voortgang van de verschillende punten. Het DB heeft in ieder geval specifiek de volgende punten geagendeerd:
- Plaats glasbakken: Het Dorpsplatform wil graag dat deze naar de oude plek gaan. De gemeente geeft als reactie dat naast de Rabobank geen plaats is voor glasbakken + de container voor oude kleding. De nieuwe plaats wordt naast de kiosk. Het Dorpsplatform Zegveld vraagt zich af waarom er een kledingcontainer moet zijn, als inzameling via de Coöp ook mogelijk is. Verder vindt het Dorpsplatform de voorgestane plaats vanwege de verkeersveiligheid, in het speciaal voor overstekende kinderen naar de sporthal, geen goede plek. De gemeente belooft hier nog eens naar te zullen kijken. Actie: gemeente;
- Ontwikkelingen JOP: 
Bart geeft aan dat de gemeente van mening is dat de jongeren de Jop zelf moeten verdienen en dat gezien de problemen die er geweest zijn, dit niet het geval is. De Jop heeft op dit moment dan ook géén hoge prioriteit. Paul vraagt of dit als zodanig met de jongeren gecommuniceerd wordt. Bart zorgt er voor dat dit in ieder geval zal gebeuren. Actie: Bart;
- Bezoekerscentrum: De gemeente Woerden heeft aangegeven dat zij ook tegenstander van de plannen is. Het Dorpsplatform Zegveld is benieuwd naar de ontwikkelingen en of de gemeente Woerden ook officieel al haar tegenstem hebben laten horen. De gemeente geeft aan dat zij inderdaad geen voorstander van het bezoekerscentrum is. Zij heeft de gemeente Nieuwkoop om een ruimtelijke onderbouwing gevraagd (is verplicht) maar heeft dit nog niet ontvangen. In de ruimtelijke onderbouwing moet onder andere aandacht geschonken worden aan het verkeer, het parkeren, etc. De gemeente geeft aan dat zij de plannen kritisch zal blijven volgen. Actie: gemeente; 
- Woningverdeling: Het Dorpsplatform is benieuwd naar de laatste ontwikkelingen (zie ook verslag van de dorpsschouw van 21 juni jl.). Zij wil graag heroverweging van de om en om toewijzing naar eerst twee weken aan Zegvelders aanbieden. 
Dit punt is inmiddels aan de orde geweest (zie punt 10). De provincie is ook voorstander van dit model, dat op korte termijn ingevoegd gaat worden. Voor duurdere koopwoningen boven de € 181.000 gelden de regels niet, deze komen in de plaatselijke krant. Het Dorpsplatform Zegveld stelt voor om deze woningen alleen in de Berichtgever aan te bieden. 
Jan doet de suggestie om de SWW te vragen hoeveel Zegvelders nu daadwerkelijk ingeschreven staan. 
Manon vraagt of er geen marktgegevens bekend zijn (aan welke woningen is behoefte). Jan geeft aan dat er wel overleg is tussen SWW en gemeente hierover, maar dat er voor Zegveld zelf geen gegevens voorhanden zijn en dat dit te kostbaar is om dit alleen voor bijvoorbeeld de Nieuwstraat te doen. Volgens Jan is er ook geen registratie voor de vrije huur en koopwoningen. Uitgangspunt is wel dat een differentiatie plaatsvindt. Dick voegt er aan toe dat er een verschil is tussen inschrijvers en werkelijke gegadigden. Mensen schrijven zich soms in, maar trekken zich later terug, omdat de woning hen niet bevalt en dergelijke. 
- Algemeen: Bart geeft aan dat hij een concept exemplaar bij zich heeft (en overhandigt deze aan Paul) van de reacties van de gemeente op de vragen bij de Dorpsschouw. Hij vraagt het Dorpsplatform Zegveld om deze door te kijken om daar de volgende keer op terug te komen. Paul geeft aan dat hij dit geen gang van zaken vindt. Ruim vóór de Dorpsschouw (mei) zijn de overzichten al aan de gemeente gezonden. Bij de Dorpsschouw zelf is met name door de wethouder richting organisatie aangedrongen op een snelle behandeling. De volgende vergadering is in december. Dit betekent dat de mensen die gereageerd hebben (en van Paul wel een tussenbericht hebben ontvangen) zeven (!) maanden moeten wachten op een reactie. Dit is voor het Dorpsplatform niet acceptabel. Na een korte blik op de reacties van de gemeente blijkt dat onder andere de vragen over de verkeerssnelheid naar de politie “geschoven” zijn en niet ingevuld zijn. Paul geeft aan dat het niet zo kan zijn dat bewoners van het kastje naar de muur gestuurd worden. Hij wil dat de gemeente haar zeggenschap (via burgemeester) gebruikt om tegemoet te komen aan de verzoeken van inwoners en dan maar druk richting de politie moet uitoefenen.
Afgesproken wordt dat Bart donderdag de antwoorden naar Paul mailt. Deze mailt de antwoorden terstond door naar de leden. Deze reageren uiterlijk volgende week vrijdag. Het DB verzamelt de reacties en clustert deze met haar eigen bevindingen en reageert vervolgens richting gemeente.
4. Verslag van de vergadering van 24 mei 2004
Het verslag wordt zowel tekstueel als inhoudelijk behandeld. Het DB agendeert in ieder geval specifiek de volgende punten:
 Basketballgelegenheid: Bart meldt dat er géén nieuwe ontwikkelingen zijn behalve dat de prijzen bekend zijn de ontwerpfase begin 2005 is. Bart zal initiatieven nemen om op korte termijn weer met de werkgroep om tafel te gaan zitten. Actie: Bart.
 Zie punt 8. 
 Jeules de Boules baan in Zegveld: Hanneke geeft aan dat er alleen een ontvangstbevestiging is ontvangen, daarna heeft zij niets meer gehoord. Bart geeft aan dat er twee mogelijkheden waren, naast de Bieb en nabij de ouderenwoningen aan de Boschsloot. De eerste locatie is volgens de gemeente niet mogelijk. Bart geeft aan dat de offerte aanvraag weg is. Actie: Bart; 
 Reconstructie W. Alexanderstraat: Het Dorpsplatform vraagt op welke wijze er invulling gegeven is aan hetgeen zij in de vorige vergadering heeft aangegeven over wateroverlast en achterpaden. Jan geeft aan dat de bewoners een brief hebben gehad over de vertraging. De eerste fase is gepland voor maart 2005, de tweede fase voor de zomer van 2005. Voor de achterpaden is geen budget beschikbaar. Deze zullen door de eigenaren zelf opgehoogd moeten worden. 
- Verder vraagt Piet of er ontwikkelingen te melden zijn met betrekking tot het inzamelen van oud papier door de KNA. Paul zal dit bij de KNA navragen. Actie: Paul;
- Arja meldt dat het onderzoek van Ingeborg, die een vorige keer in de vergadering aanwezig was, iets vertraagd is. 
5. Parkeren vrachtwagens 
Er is een memo (kopie) ontvangen van wethouder A. van der Woude dat aan de commissie Ruimte is gezonden. Hieruit blijkt dat het streven is om het vergunningenstelsel op 1 november 2004 in te voeren. Het Dorpsplatform Zegveld vraagt zich af hoe dit concreet geëffectueerd zal worden en hoe het handhavingsbeleid zal zijn. De gemeente geeft aan dat het vergunningenstelsel nu echt op 1 november a.s. ingaat en dat de politie heeft toegezegd te zullen handhaven, te verbaliseren. De vrachtwagen zullen naar andere – hiervoor bestemde - plaatsen in Woerden moeten uitwijken.
6. Samenstelling Dagelijks Bestuur
Arja (voorzitter) en Paul (secretaris/penningmeester) zijn aftredend en herkiesbaar. De leden waren uitgenodigd om vóór de vergadering met eventuele tegenkandidaten te komen. Er zijn géén kandidaten voorgedragen. Arja en Paul worden met unanieme stemmen herkozen.

Arja geeft aan dat Fred een ongeluk heeft gehad en een hersenschudding heeft. Het DB stelt daarom voor om de eventuele herverkiezing van Freddy uit te stellen tot later dit jaar. Tijdens de vergadering rouleert een kaart die door de leden getekend wordt.

Manon stelt voor om het verschil tussen het AB en DB op te heffen, per jaar dan zes tot acht keer te vergaderen en te gaan werken met projectgroepen. Het AB is hier géén voorstander van. De huidige wijze van AB en DB bevalt goed en met projectgroepen wordt al gewerkt (voorbeelden: basketbalveld, hoofdweg). Wel zijn het AB en DB van mening dat het aan te bevelen is het DB uit te breiden tot vier personen. Het AB zal de volgende keer vóór de vergadering kandidaten aanleveren. Actie: AB. 
7. Recreatieknooppunt in Zegveld 
Manon geeft aan dat er nog géén verdere ontwikkelingen te melden zijn. De Milandhof is bezig met de financiële kant van de zaak. Hopelijk is er in december meer te melden, aldus Manon.
Arja meldt nog dat maandag, 27 september jl., overleg met de gemeente geweest is omtrent het wandelpad langs de Grecht. Er is daar sprake van kavelruil in het kader van het project De Venen wat wellicht mogelijkheden biedt. Herman Vergeer en Wim Hoogendoorn zijn bereid mee te denken over het wandelpad.

8. Voortgang woningbouw voormalige gemeentewerf
Jan geeft aan dat er verschil is tussen de voorlichting met betrekking tot de woningen zelf en omtrent het toewijzingsbeleid. Op 13 oktober a.s. om 20.30 uur zullen de plannen gepresenteerd worden. Daarbij zijn aanwezig de gemeente, de projectontwikkelaar en geïnteresseerden uit het AB. Paul zal helaas wellicht niet aanwezig kunnen zijn, echter een andere avond is niet beschikbaar. Na de ter visie legging vindt er nog een voorlichtingsavond plaats. 
9. Oversteek Siveo ‘60
De werkzaamheden ten tijde van het opstellen van de agenda nog niet volledig uitgevoerd. Inmiddels lijkt dit wel het geval te zijn. Het Dorpsplatform geeft aan dat zij de drempel veel te laag vinden. Een drempel zoals bij Slikkerdam zou beter zijn volgens het Dorpsplatform. 
10. Leefbaarheid/toewijzingsbeleid huurwoningen
Omdat een aantal bewoners van de Dorpsstraat speciaal voor dit punt gekomen zijn, is dit punt als eerste agendapunt behandeld.
Bij het DB zijn signalen binnengekomen over een eenzijdige woningtoewijzing in de Dorpsstraat, waardoor het sociale evenwicht in die straat verstoord wordt, scheef dreigt te worden. Een aantal bewoners is aanwezig om dit punt mondeling toe te lichten (zie aanwezigen hierboven). Een van de bewoners geeft aan dat vanwege de woningtoewijzing de leefbaarheid in het gedrang komt. De Dorpsstraat bestaat uit een deel koopwoningen en een deel huurwoningen. Er zijn de laatste tijd veel mensen van buiten de gemeente in de Dorpsstraat komen wonen, wat op zich niet het probleem is, maar door een eenzijdige toewijzing is er geen evenwicht meer, de samenstelling is geen afspiegeling meer die het moet zijn. Een aantal bewoners heeft veel hinder van deze scheefgroei, zij hebben de hele zomer niet buiten gezeten wegens geluids- en stank overlast. 

Arja vraagt Jan Zwaneveld om een toelichting te geven op de woningtoewijzing. Jan geeft aan dat de gemeente een brief aan de provincie gestuurd had met een verzoek om voor Zegveld de huurwoningen “om-en-om” toe te mogen wijzen. De provincie is echter voorstander van het model waarbij goedkope koopwoningen en huurwoningen eerst twee weken aan Zegvelders worden aangeboden. Jan voegt hieraan toe dat deze nieuwe regeling al over enkele weken in kan gaan. Paul geeft aan dat dit vorig jaar al de voorkeur van het Dorpsplatform Zegveld had (zie verslagen van eerder dit jaar). Het Dorpsplatform Zegveld is dan ook erg blij dat haar inspanningen beloond worden. Jan geeft nog aan dat de verplichtingen voor een percentage asielzoekers blijven bestaan. Op verzoek van het Dorpsplatform Zegveld zal Jan nog nagaan hoe het zit met de urgente woningzoekenden in het nieuwe toewijzingssysteem. 

Paul vraagt of er ook iets gedaan wordt aan de frictie binnen het doelgroepenbeleid. Een jongere met een redelijk inkomen komt al snel niet meer in aanmerking voor een woning aan de Zonkant, terwijl deze woningen juist voor jongeren zijn! Hetzelfde geldt voor ééngezinswoningen die aan éénpersoonshuishoudens toegewezen worden. Jan geeft aan dat aan het einde van het jaar hierin wellicht verandering komt. 

Afgesproken wordt dat het DB een afspraak maakt voor een overleg met de SWW, de bewoners van de Dorpsstraat en de wijkagent. Actie: Paul. 

Jan geeft nog aan de huurders aanspraak hebben op woongenot en dat zij de SWW moeten aanschrijven als het woongenot aangetast wordt. 

Ten aanzien van de woningtoewijzing zal Paul in het stukje voor de Berichtgever nog eens duidelijk aangeven dat woningzoekenden zich wel moeten inschrijven. Actie: Paul.

11. Plannen van Goudriaan Beheer BV 
De vorige keer is dit punt kort besproken. Het AB heeft besloten dat er een tweesporen beleid gevoerd moet worden en dat de plannen voor Lagenbroek doorgang moeten hebben om het risico te vermijden dat er in Zegveld de komende tien jaar geen woningbouw plaatsvindt. Op 19 augustus jl. heeft het DB een overleg met de gemeente en Goudriaan BV gevoerd. De uitkomst van deze bespreking is dat alle partijen het er over eens zijn dat de uitbreiding van Lagenbroek veilig gesteld moet worden. Inmiddels zijn de inspraakavonden geweest en is het afwachten wat het besluit later dit jaar zal worden. Jan geeft aan dat de gemeente in principe positief tegenover de plannen van Goudriaan staat, maar dat er nog problemen zijn op milieu gebied en dat de plannen buiten de rode contouren liggen. Hij voegt hieraan toe dat het college van Woerden blij is met de uitbreiding van het bedrijventerrein. Dick vraagt of met betrekking tot de inbreiding onteigening mogelijk is. Jan geeft aan dat er wel voorbeelden zijn in het kader van uitbreiding maar dat hij deze nog niet kent met betrekking tot inbreiding. Er moet wel sprake zijn van een groot algemeen belang, wil dit kans van slagen hebben, aldus Jan. Piet Brak vraagt of particulieren bezwaren kunnen maken tegen de uitbreiding van het bedrijventerrein. Jan geeft aan dat dit de vorige keer er wel de oorzaak van was dat de uitbreiding niet doorging, maar dat hij verwacht dat als de uitbreiding in het Streekplan komt te staan, er geen grote problemen zullen komen, omdat het algemeen belang dan zal prevaleren boven het particulier belang. Piet vraagt of er subsidiemogelijkheden zijn. Jan antwoordt dat de gemeente Woerden projecten kan indienen in het kader van het ISV voor de periode 2005-2008. Het Dorpsplatform verzoekt de gemeente bij deze om de inbreidingsplannen als project aan te melden. Jan neemt dit mee. Actie: Jan. 
12. Rondvraag
- Vanuit de vergadering wordt gevraagd of het mogelijk is de bossages nabij de tennisvelden in te korten omdat daar hetzelfde probleem bestaat als bij Siveo (auto’s en fietsers hebben geen zicht). Op verzoek van Jos zal Arja de klachtenlijn bellen. Actie: Arja;
- Hanneke geeft aan dat er een bordje op de Milandweg staat met “Siveo na 200 meter” en vraagt zich af waarom dit geplaatst is omdat er verder niets staat. Afgesproken wordt dat Siveo zal vragen om een adequate verwijzing. Actie: Siveo;
- Petra vraagt wanneer het huurcontract van het voormalige vrachtwagenparkeerterrein in de Nijverheidsbuurt afloopt. Jan zal dit nagaan. Actie: Jan;
- Piet Brak is het opgevallen dat de “koeienpoten” langs de Hoofdweg er wel erg slordig bij liggen. Son merkt op dat “de Blauwe wereld” deze aanvankelijk zelf heeft opgeknapt, maar daar geen vergoeding voor heeft gekregen en zegt dat de “danseresjes” nabij de Beemd ook onderhoud behoeven. Het Dorpsplatform Zegveld verzoekt de gemeente bij deze om beide kunstwerken te onderhouden. Actie: gemeente Woerden;
- Piet Brak merkt op dat de nieuwe bocht in de Hoofdweg erg glad is, dat de auto’s er erg hard rijden en dat het fietspad gevaarlijk dicht tegen de weg en onbeschermd ligt en verzoekt om vangrails. Dit is volgens Piet niet de mooiste oplossing maar het biedt wel meer veiligheid. Jan zal dit meenemen. Actie: Jan;
- Manon geeft aan dat er nog steeds sprake van veel wateroverlast in de Broeksloot is. Als het waterpeil buiten de bebouwd kom lager wordt en binnen de bebouwde kom hoger, dan neemt de waterbergingscapaciteit alleen maar af. Afgesproken wordt dat dit punt de volgende keer op de agenda gezet zal worden. Actie: Jan;
- Petra vraagt zich af hoe de ambulance en brandweer bij de woningen aan de Boschsloot (ouderenwoningen) moeten komen nu de weg opgeknapt wordt. Jos zal dit morgen navragen. Actie: Jos;
- Herman Groen geeft aan dat er op de Molenweg heel hard gereden wordt en dat het risico op ongelukken met slachtoffert erg hoog is. De gemeente geeft aan dat de Molenweg opgeknapt wordt en stelt voor om – net zoals bij de Hoofdweg gedaan is – oom voor de Molenweg met een werkgroep te gaan werken. Het Dorpsplatform stemt hiermee in;
- Herman Vergeer merkt op dat de brug bij Slikkendam binnenkort helemaal afgesloten wordt. Dit heeft hele vervelende gevolgen voor de mensen die vanuit Noorden en Woerdense Verlaat naar Zegveld moeten (sport, winkels, vervoer, etc.). De vorige keer dat de brug opgeknapt is, is er volgens Dick wél een noodbrug gelegd. Paul zal een brief naar het Waterschap sturen. Actie: Paul. 

13. Sluiting
Arja sluit de vergadering om ongeveer 22.15 uur en dankt iedereen voor haar/zijn inbreng.

P. J. Vonk (secretaris/penningmeester)
Zegveld, 1 oktober 2004. 

Bijlagen: 
 Verslag 24 mei 2004
 Verslag Dorpsschouw 21 juni 2004 
 Overzicht ingekomen reacties vanuit het dorp voor de Dorpsschouw
 Overzicht van ingekomen en verzonden stukken

Voetnoot:
Paul heeft kort na de vergadering een telefoontje gehad van een Zegveldse, die enkele jaren geleden uit Zegveld weggegaan is, maar dolgraag terug wil. Zij kon tot nu toe ingeschreven staan omdat zij minder dan een aantal jaren weg was. Dit punt speelt bij andere (jongere) Zegvelders ook, die noodgedwongen naar elders vertrokken zijn. Het DB wil hierover in gesprek komen met de gemeente.