Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Dorpsplatform Zegveld van maandag 13 maart 2006 in de Milandhof te Zegveld.

Aanwezig:
Piet Bremmer (winkeliersvereniging), Bart Schnoor (coördinator wijkgericht werken), Ton Kwakkernaat (wijkwethouder), Jan Zwaneveld (hoofd afdeling RO), Cock Pijnacker (wijkgericht werken) , Manon Verheul, Ria van der Zon, Corry Vink, Herman van Rossum, Ben Sliggers (SWO), Hanneke Kastelein, Joop Verlaan, Jan van Amerongen, Piet Brak, Arja de Vink, Paul Vonk.
Verder was aanwezig: Karin Vredenbregt (Berichtgever).

Afwezig met kennisgeving:
Lijndert Bos, Cok Hoogerbrugge, Jolanda van Luinen, Henny van Hunnik, Freddy van Arkel, Maarten van Oort, Peter Vermeij, Son Tienhooven, Jos Baas, Petra de Vink.

1. Opening
Om 20.00 uur heet Arja de aanwezigen welkom en begint met de vergadering. Gemeld wordt dat een aantal mensen niet aanwezig kon zijn (zie afwezig met kennisgeving).
2. Mededelingen/ingekomen en verzonden stukken
- Er is bij de agenda een lijst gevoegd van ingekomen en verzonden stukken. Geen van de leden heeft gebruik gemaakt van inzage in de ingekomen/verzonden stukken.
- Arja meldt dat Henny van Hunnik niet aanwezig is, omdat hij naar Woerden is verhuisd.
- Karin Vredenbregt is namens de Berichtgever aanwezig.
3. Verslag van de vergadering van 22 november 2005
Het verslag wordt zowel tekstueel als inhoudelijk behandeld. Lopende zaken worden separaat geagendeerd. Naar aanleiding van (voortgang):
 Met betrekking tot het Waterplan zal de gemeente worden gevraagd om in de Voorjaarsnota (voorbereidingstuk begroting 2007) gelden te reserveren voor het oplossen van de riooloverstortproblemen van de Molenweg;
 Cock Pijnacker stelt zich voor. Cock is voor de eerste keer in de vergadering en werkt vanuit het wijkbeheer. Hij deelt mede dat het wijkbeheer opgezet is en in een groeifase zit. In de toekomst komt er volgens Cock in Zegveld spreekuur. Belangrijk daarbij is dat er hierover nog met de burger gecommuniceerd zal worden. De klachtenlijn zal wel blijven bestaan.
 In de vorige vergadering is medegedeeld dat naar verwachting half 2006 het restant
 (na de Oude Meije) gebaggerd zou worden. De gemeente deelt mede dat de 2e fase na de 1e maaibeurt van de agrariër (medio juli) plaatsvindt.
 De vorige keer is gezegd dat de pomp nabij de Molenweg/Nieuwstraat nog minstens twee maanden zou blijven. Inmiddels zijn de pompen verwijderd. Het zou nog zo kunnen zijn dat er een kleine pomp terugkomt als er toch nog vervuiling zou worden geconstateerd.
 De uitkomst van de enquête naar een servicewinkel heeft in de Berichtgever gestaan. Over de realisatie van de servicewinkel wordt nog overleg gevoerd. Partijen zijn onder meer de gemeente, de RABO-bank, de SWW en Piet Bremmer.
 De gemeente zou de wenselijkheid van het aanbrengen van bankjes langs de Hazekade onderzoeken. De gemeente is hier nog niet uit. Het heeft namelijk ook een paar nadelen: de vuilnisbakken moeten geleegd worden en de weg is niet geschikt om recreatief te parkeren (wel passeerstroken). Verder is het de vraag of dit soort wegen bestemd moet worden voor dergelijk recreatief gebruik omdat er toch voldoende andere mogelijkheden zijn. De gemeente komt hier de volgende keer op terug.
 Morgen geeft de gemeente Woerden opdracht voor de aanleg van de jeules de Boulesbaan. Omtrent het dagelijks “onderhoud” (bladeren e.d. ) wordt eerst afgewacht hoe een en ander gaat lopen. De gebruikers zullen ongetwijfeld bereid zijn dit zelf te doen. De gemeente gaat het periodieke onderhoud doen. De Rabobank heeft een sponsorbedrag toegezegd.
 Het was de bedoeling dat in deze vergadering het ontwerp bestemmingsplan buitengebied aan de orde zou komen. Het blijkt dat dit – gezien de voortgang – aan de vroege kant is. Dit zal derhalve naar een volgende vergadering (juni/september) worden verplaatst omdat dit dichter op de eerste datum van ter visie legging is.
 Er zijn nog géén nieuwe bestuursleden gevonden. Er zal nu een advertentie worden geplaatst in de Berichtgever.
 Omtrent de wandelroute langs de Grecht is subsidie toegezegd. Het Dorpsplatform Zegveld had een verzoek voor een wandelpad langs de Grecht ingediend in het kader van het “plan de Venen”. Binnenkort zal bekend zijn of dit wandelpad gerealiseerd zal worden. Zo niet, dan zal bezien worden of er vanuit de Rondweg een wandelpad naar de Meije aangelegd kan worden.
4. Stand van zaken inbreidingsplannen Goudriaan b.v.
Sinds lange tijd lijkt er géén voortgang te zitten in de ontwikkeling. Dit baart het Dorpsplatform Zegveld zorgen, omdat deze locatie een deel van de noodzakelijke woningvoorraad zou leveren. Jan Zwaneveld deelt mede dat er sinds een aantal weken een plan van aanpak/startnotitie bij Goudriaan ligt, waarop deze moet reageren. Onderdeel van de plannen is dat Goudriaan schriftelijk opgave moet doen van Zegveldse ondernemers die naar de uitbreiding bedrijventerrein willen. Zoals bekend is o.a. de verplaatsing van kaashandel Kruit nodig om de woningbouwplannen achter de Hoofdweg te realiseren.
5. Basketbalveld
In een overleg met de gemeente heeft de VSB toegezegd om – als het Dorpsplatform Zegveld hiertoe verzoekt – een subsidie te willen verstrekken van € 15.000,--. Naast het bedrag dat de gemeente al beschikbaar had, wordt ook de rest door de gemeente betaald. Voor dit budget kan een volwaardig en luxe variant Pannaveld met basketbalvoorziening worden aangebracht. Bart maakt een korte notitie met plattegrond en de financiële opstelling en brengt dit in het volgende overleg in.
6. Voortgang woningbouw voormalige gemeentewerf
De verloting heeft inmiddels plaatsgevonden. Voor zover bekend is, zijn de huizen aan Zegvelders toegewezen. Of de huurwoningen ook alle toegewezen zijn, is nog niet bekend. De “Nota Wonen” (uiterlijk juni) wordt afgewacht om te bepalen of het wenselijk is eventuele niet toe te wijzen huurwoningen om te zetten in koopwoningen.
7. Reconstructie Molenweg
Afgesproken wordt dat de weg pas aangepakt zal worden als de nieuwbouw op de voormalige gemeentewerf gereed zal zijn, om te voorkomen dat de (vernieuwde) Molenweg meteen weer stuk gereden zal worden. De eventuele rioolproblemen van de bewoners van de Molenweg zullen op een andere wijze worden opgelost. De bewoners zullen door de gemeente worden geïnformeerd. Met betrekking tot het vrachtverkeer zullen de school en de projectontwikkelaar samen afspraken moeten maken. Paul informeert het schoolbestuur.
8. Woningbouw langs de Milandweg
Dit onderwerp stond al eerder op de termijnkalender. Deze zomer is de nieuwe nota wonen gereed. Uiterlijk juni gaat het Dorpsplatform hiermee aan de slag want deze nota is input voor de te maken plannen, naast de wensen en bevindingen van het Dorpsplatform Zegveld, die graag starterswoningen wil in de koopsfeer. (kwadrantvorm of gestapeld). Er wordt niet gewacht wat de eigenaar van de andere kavels gaat doen.
9. Buslijnen
Het DB heeft over deze problematiek een brief aan de gemeente gezonden. De gemeente reageert hierop deze week. Helaas is het – omdat het twee aparte lijnen zijn – niet te voorkomen dat bij één rit twee bussen binnen vijf minuten van Zegveld naar Woerden rijden.
10. Statuten
Omdat het van belang is de platforms ook een juridische status te geven is een concept statuten opgesteld. De statuten regelen de bewonersgroep (inwoners die in het Dorpsplatform Zegveld zitten). Het convenant regelt het Dorpsplatform als totaal (inwoners, gemeente en instellingen, ook wel dorpsoverleg genoemd). De bewonersgroep organiseert de vergaderingen en krijgt de subsidie. De notaris is bezig te kijken naar de ontwerp statuten die een blauwdruk vormen voor alle platforms. Arja heeft aan de hand van deze blauwdruk een concept gemaakt voor het Dorpsplatform. Arja zal nog nagaan of het minimaal aantal dagelijks bestuursleden in de statuten moet worden opgenomen. Dit blijkt al te zijn geregeld. Het AB stemt in met de concept statuten..
11. Jaarverslag
De voorzitter heeft het jaarverslag opgesteld. De vergadering is erg tevreden over het jaarverslag. Breed wordt opgemerkt dat het er in 2005 veel gebeurd is en veel bereikt is. De volgende wijzigingen zullen nog door Arja worden verwerkt:
- Ria van der Zon zat niet in het gehandicaptenplatform;
- Wim Oudijk is vertegenwoordiger van de Milandhof;
- Hanneke Kastelein zit niet in de Stichting Welzijn Ouderen.
12. Jongeren Ontmoeting Plaats
Nu de plannen voor nieuwbouw op de voormalige gemeentewerf snel gerealiseerd worden, zal de huidige plek verdwijnen. In de pers heeft dit onderwerp inmiddels ook de aandacht gekregen. Zowel de gemeente, de jeugd als het Dorpsplatform Zegveld zoeken al geruime tijd naar een alternatieve plek, maar die blijkt niet zo snel te vinden! Overigens worden er ook eisen gesteld aan een JOP. De gemeente stelt voor om een open zeecontainer (geen deur er in en bankjes aan de zijkant) te plaatsen, die min of meer mobiel is (makkelijk plaatsbaar en verwijderbaar). Deze moet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, mag niet afsluitbaar zijn, moet brandveilig zijn, moet controleerbaar zijn en de JOP moet op een locatie staan die voor de omwonenden aanvaardbaar is. Tijs Puik (jongerenwerker) laat via Bart weten dat hij regelmatig contact heeft met de jeugd. Hij meldt dat er op dit moment ongeveer zes jongeren gebruik maken van de keet, maar dat dit er in de zomer meer kunnen worden.
De conclusie is dat Tijs contact opneemt met de jeugd dat de keet met een paar weken weg moet zijn i.v.m. de woningbouw. De volgende vergadering brengen de leden allemaal drie locaties in, zodat aan de hand daarvan een advies naar de gemeente kan gaan.
13. Vergaderingen 2006
Deze zullen worden gepland als bekend is wie er namens de gemeente in het Dorpsplatform Zegveld vertegenwoordigd zullen worden.
14. Financiële stukken
De jaarrekening 2005 en de begroting 2006 zijn gereed en worden vastgesteld, onder voorbehoud van decharge door de kascontrolecommissie (Jan en Peter).
15. Nota wonen
Op uitnodiging van de gemeente Woerden heeft op 28 februari jl. een overleg plaatsgevonden met als onderwerp de nieuw op te stellen Nota Wonen. Aanwezig waren een aantal leden van het Dorpsplatform Zegveld, een vertegenwoordiger van een extern bureau (Companen) en Bart Schnoor van de gemeente Woerden.
Belangrijk onderwerp uit deze nota is de woningbehoefte per wijk – of voor ons – per kern. Op de betreffende avond is de vraag gesteld aan welk soort woningen Zegveld behoefte heeft, welke knelpunten zich voordoen en welke oplossingen wij daarvoor zien.
Kernpunten uit deze avond:
 Het stabilisatiemodel van de gemeente Woerden is nog steeds het uitgangspunt;
 Hoewel “meer woningen” niet de enige oplossing is voor het instandhouden van de leefbaarheid, heef dit wel degelijk een belangrijke bijdrage hierin;
 Een groot knelpunt en absolute prioriteit is het realiseren van (voldoende) starterswoningen;
 Daarbij moet geprobeerd worden om starterswoningen ook starterswoningen te laten blijven (mogen niet via prijsopdrijving buiten de doelgroep vallen);
 Starter zoeken met name naar betaalbare koopwoningen. Waarschijnlijk dat gestapelde bouw hierin kan voorzien;
 Ook moet er vooral creatief worden omgegaan met mogelijkheden, b.v. als boerderijen hun functie verliezen;
 Ook de “vergrijzing” vraagt aandacht. Bezien moet worden op welke wijze de komende “ouderen” een veilige woonomgeving geboden kan worden;
 Bij nieuwbouw plannen zou ook naar mogelijkheden gekeken kunnen worden om woningen meer levensloopbestendig te maken;
 Wellicht zijn er mogelijkheden in de toekomst om dure woningen te splitsen;
 Wellicht zijn er mogelijkheden om door verkoop van woningen in straten waar er sprake is van minder “evenwicht” aan starters woningen te verkopen.
De algemene mening was dat vooral in oplossingen wordt gedacht en niet in “kan niet”!

De uitkomsten van de avond worden verwerkt in een nieuwe Nota Wonen.

16. Rondvraag
- Herman van Rossum meldt dat hij nog éénmaal aanwezig is (om te trakteren) omdat hij naar Harmelen gaat verhuizen. Herman geeft aan uiteraard Zegveld “in de gaten te zullen houden”;
- Het Dorpsplatform heeft geconstateerd dat het Branderpad erg slecht is. De gemeente belooft daarnaar te kijken;
- Het projectbureau de Venen is bezig met het uitzetten van fietsroutes. Op verzoek van het Dorpsplatform zal de gemeente kijken of Zegveld hierin een plaats kan krijgen;
- Gemeld wordt dat de bossages op de kruising Boschsloot overlast geven. Dit zal door Corry aan de klachtenlijn doorgegeven worden;
- Geconstateerd is dat de kruisingen aan de Middenweg en Molenweg (waar rechtsaf verkeer voorrang heeft) veel onduidelijkheden geeft vanwege de wegversmallingen. De afdeling verkeer van de gemeente zal hiernaar kijken;
- Het Dorpsplatform is nog niet tevreden over de plaats van de containers omdat deze het uitzicht op de Middenweg belemmeren. De gemeente zal nog eens nakijken waarom juist díe plek uitgekozen is en de containers niet bij de Rabobank konden blijven staan;
- Gemeld wordt dat de doppen op de Hoofdweg (nabij Heemskerk) weg zijn. De gemeente gaat na wie deze weggehaald heeft en plaatst deze zonodig terug.

Termijnkalender:
- 2006 - passendheidsprobleem woningtoewijziging (zie agenda 31 mei 2005). Woningen passen niet bij doelgroep.
- 2006 – Oplossing voor jonge mensen die dorp verlaten moesten maar terug willen (kernenbinding). Verordening vastgesteld december 2004. Aanpassing december 2005. e twee jaar na het instellen geëvalueerd wordt. Dit punt (kernenbinding) wordt derhalve op de termijnkalender gezet voor juni 2006.

P. J. Vonk (secretaris/penningmeester)
Zegveld, april 2006.