Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Dorpsplatform Zegveld van dinsdag 26 september 2006 in de Milandhof te Zegveld.

Aanwezig: Arja de Vink (voorzitter), Wim Groeneweg (wijkwethouder), Jan Zwaneveld (hoofd afdeling RO), Cock Pijnacker (wijkgericht werken), Bart Schnoor (coördinator wijkgericht werken), Corry Vink, Manon Verheul, Jolanda van Tol (Woerdense Courant), Hanneke Kastelein, Jan van Amerongen, Joop Verlaan, Ria van der Zon, Piet Brak (vice voorzitter), Henk van Dam, Peter Vermeij, Lijndert Bos en Paul Vonk.

Toehoorders: Huib de Kanter, Wim Polman.
Ans Boselie en Marieke Dekker (Vierstroom).

1. Opening
Arja opent de vergadering en heet allen welkom.
2. Mededelingen/ingekomen en verzonden stukken
- Afgemeld zijn: Cok Hoogerbrugge, Freddy van Arkel, Piet Bremmer, Ben Sliggers, Jolanda van Luinen;
- Onder andere de Nota Wonen lag bij de secretaris. Er is geen verzoek bij de secretaris binnengekomen om de ingekomen stukken in te zien. De ingekomen stukken worden derhalve – voor zover niet op de agenda voorkomend – voor kennisgeving aangenomen.
3. Verslag van de vergadering van 13 maart 2006
 Tekstueel:
Lijndert Bos is geen raadslid meer. Verder heeft niet Manon de opmerking over het overhangend groen gemaakt, maar Corry. Voor het overige wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.
 Naar aanleiding van het verslag:
- Met betrekking tot de wandelroute wordt afgesproken dat de betreffende werkgroep bij elkaar zal komen;
- Ten aanzien van het overhangende groen meldt Corry dat dit weer is aangegroeid. Gepleit wordt voor periodiek onderhoud aan het overhangend groen, zodat dit geen belemmeringen (zicht) meer geeft. Verder meldt Jan van Amerongen over losliggende stoeptegels bij de Jorai en de Waldhoorn. Cock zet dit op het lijstje en komt hier op terug. Cock adviseert toch zeker de klachtenlijn te bellen en nodigt de mensen uit om ook op het wijkspreekuur te komen (maandagmorgen 11-12 uur in de Zegge).

4. Toelichting van de Vierstroom op het project Toekomst Thuis
De Vierstroom heeft verzocht het project in de vergadering te mogen toelichten en uiteraard krijgen zij hiervoor de gelegenheid. Marieke Dekker en Ans Boselie geven een toelichting op waar de Vierstroom op dit moment mee bezig is. De Vierstroom is met een aantal projecten bezig waarin nauw wordt samengewerkt met de Stichting Woonbelangen Weidegebied (SWW, woningcorporatie). De bedoeling is om tot een beter zorg- en welzijnsaanbod te komen, onder andere in Zegveld.
Een van de projecten betreft Toekomst Thuis. Vierstroom en SWW willen mensen zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen met behulp van moderne elektronica. Dit heet Domotica. Domotica staat voor elektronische hulpmiddelen die de veiligheid en comfort binnen een woning vergroten.

Domotica kunnen een aanvulling zijn op de huidige zorg. In de simpelste vorm gaat het om personenalarmering, waarbij de cliënt een alarmknop bij zich draagt en in geval van nood direct contact kan maken met een alarmcentrale. Bewoners die mee gaan doen aan het project kunnen via een beeldscherm contact krijgen met een thuiszorgmedewerker. Er is nog geen ervaring opgedaan maar Vierstroom probeert op niet al te lange termijn met wat eenvoudiger techniek iets te kunnen realiseren. Op dit gebied is er landelijk overleg zodat de zorginstellingen niet allemaal zelf het wiel gaan uitvinden.

De wijken in Woerden zijn verdeeld over de zorginstellingen. Vierstroom heeft onder andere Zegveld en Schilderskwartier. Het is de bedoeling dat in Schilderskwartier in 2010 24 plaatsen komen in het kader van een klein verpleeghuis. Dit is ook voor Zegveldse inwoners omdat Zegveld het dichtst bij het Schilderskwartier ligt. De bewoners van Zegveld en Schilderskwartier krijgen dan voorrang voor deze plaatsen. Aparte plaatsen in Zegveld is niet haalbaar. De Vierstroom werkt ook mee aan de servicewinkel die in Zegveld komt.

De Vierstroom hoopt over een half jaar wat meer te weten en zou dan graag weer een toelichting in het Dorpsplatform geven.
5. Verslag van de vergadering van 19 juni 2006
Tekstueel
Naar aanleiding van het verslag:
a. Afgesproken is dat het punt “riooloverstorten” als agendapunt zou terugkomen (zie verslag 19 juni 2006). Vanwege het watergebiedsplan in Zegveld veel sloten zullen worden afgedamd. Noodzaak voor het saneren van overstorten wordt des te meer nodig. Verder zou in straten die gerenoveerd worden de riolering volgens de nieuwste eisen (verbeterd gescheiden stelsel) aangepast moeten worden. Ook zouden er dan overstorten gesaneerd kunnen worden.
Wim Groeneweg meldt dat via de mail wordt de secretaris geïnformeerd.
Via de mail wordt van de gemeente het volgende antwoord ontvangen:
“In nieuwbouwwijken zoals het plannetje in het verlengde van de Nieuwstraat in Zegveld daar leggen we een verbeterd gescheiden stelsel aan. Bouwers krijgen richtlijnen mee een moeten hemelwater en vuilwater gescheiden aanleveren. In bestaande bebouwing waar we straten gaan reconstrueren passen we de riolering ook aan maar kunnen niet al het regenwater wat van de huizen komt scheiden van het vuilwater. Het regenwater van de achterzijde van de woning zit vaak onder de woning gekoppeld en daar kunnen wij als gemeente niets mee. Wat we bij een reconstructie wel doen is naast het vuilwaterriool in de straat een regenwaterriool leggen. Hierop sluiten we de straatkolken van het verhard oppervlak aan. Ook sluiten we er de regenwaterafvoeren van de voorzijde van de woningen op aan. Deze methode heet afkoppelen. Door deze aanpassing komt er veel minder relatief schoonwater in het vuilwaterriool. Daardoor wordt de kans op overstorten op openwater steeds kleiner.
Deze methode hebben we al toegepast in de Dorpstraat, Beatrixstraat, Bernhardstraat en Willem Alexanderstraat in Zegveld. Ook de Molenweg die aangepast gaat worden daar gaan we dit toepassen.
b. In de vorige vergadering (en eerder via een kennismakingsbijeenkomst met nieuwe raadsleden) is een aantal prioriteiten aan de gemeente meegegeven:
 Deltaplan (Berkenlaan/Kastanjelaan, Clausstraat, Eikenlaan, Prunuslaan, Broeksloot en Korensloot);
 Ondersteuning Milandhof.
 Nijverheidsbuurt;
 Fietspad Hoofdweg (tussen 147 en 183, ca. 1 km lager liggend deel);

De gemeente erkent dat zij jaarlijks € 900.000,-- extra van het Rijk krijgen omdat in delen van Woerden de bodemgesteldheid slecht is (veen). Hoewel het niet verplicht is om het geld ook daar aan uit te geven vindt het Dorpsplatform Zegveld dat dit geld besteed zou moeten worden aan het Delta plan (ophogen straten) omdat er in Zegveld nog een deel opgehoogd moet worden vanwege de wateroverlast. Wim Groeneweg heeft een rondje door Zegveld gemaakt en onderkent dat een deel er inderdaad niet goed bijligt en in aanmerking zou komen voor het Deltaplan (met name Berkenlaan/Kastanjelaan en de nieuwe wijk Lagenbroek vielen daarbij op). Er zal een inventarisatie gemaakt worden en hiervan zal dit jaar een totaalplan worden gemaakt. De uitvoering hiervan neemt wel zo’n tien jaar in beslag.

Met betrekking tot de Milandhof meldt Wim Groeneweg dat er overleg is met het bestuur en er een nieuw budgetcontract komt. Hierin worden diverse zaken geregeld, waaronder presatie afspraken (wat moet de Milandhof aan prestaties leveren). De sporthal zal financieel worden losgekoppeld van de Milandhof omdat deze vooral voor gymonderwijs wordt gebruikt en een molensteen om de nek van de Milandhof is. Overigens heeft de Milandhof een plek binnen het leefbaarheidsplan voor Zegveld.
c. De onlogische situatie met betrekking tot de kruisingen met de Middenweg zou door Cock Pijnacker worden bekeken. Cock heeft met een verkeersdeskundige gekeken en deze geeft aan dat er géén directe aanleiding is om de situatie te herzien, mede omdat het een 30 km zone is. Afgesproken wordt dat er een advertentie in de Berichtgever wordt gezet. De gemeente zal met de scholen bezien welke mogelijkheden er zijn om in de scholen aandacht aan de rijroutes te besteden (verkeersles). Verder oppert Wim Groeneweg dat er wellicht ook ludieke mogelijkheden zijn als het plaatsen van borden met “denk om onze kinderen” en dergelijke. Joop Verlaan stelt voor om vanaf de Meije een bord te plaatsen met “pas op, van rechts 3x voorrang”. De gemeente neemt dit mee.
d. De Nota Wonen gaat in september naar de raad. Het eindconcept is in september ontvangen. Exemplaren hiervan zijn naar het DB gegaan. Er hebben twee exemplaren bij de secretaris ter inzage gelegen. Deze zijn niet ingezien. De nota is in de eerste week van september ontvangen, maar het is de bedoeling dat er al meteen naar de raad wordt gereageerd.

Jan Zwaneveld geeft een korte toelichting op het plan. Het plan geeft aan dat er in Zegveld tot en met 2015 nog 100 woningen gebouwd moeten worden om in de behoefte te voorzien. Dit is nodig om de groei van de inwoners op te kunnen vangen en dus om onze kinderen in de toekomst de mogelijkheid te geven om in Zegveld te blijven wonen. Dit model heet het stabilisatiemodel+. Het oorspronkelijke stabilisatiemodel geeft aan dat alleen maar het aantal inwoners op peil moet blijven en voorziet in de bouw van maar 45 woningen, maar dat is niet genoeg om de groei van Zegveld op te kunnen vangen.

In de nota – die waarschijnlijk in de raad van november zal worden behandeld - staat dat voor het invullen van het tekort aan woningbouwlocaties de volgende zoeklocaties in beeld zijn:
- Verplaatsing bedrijf Goudriaan, ca. 30 woningen (dit moet zijn verplaatsing van de bedrijven uit de kern);
- Voor de resterende ruim 30 woningen er geen inbreidingslocaties meer te vinden zijn. In overleg met de provincie wordt gekeken naar mogelijkheden om de rode contour op te trekken.

Jan Zwaneveld geeft nog aan dat met betrekking tot de Milandweg de gemeente grond heeft voor vier woningen of acht woningen gestapeld, wat in Zegveld al bestaat (Zonkant, Middenweg). Als den Hollander dit wil, kan deze zich bij de plannen aansluiten.

Manon geeft aan dat zij het jammer vindt dat zij de uitnodiging omtrent de inspraak in de krant heeft moeten lezen en de Nota Wonen niet is verspreid. Verder vraagt zij zich af waarom het plan niet eerder is behandeld.

Jan Zwaneveld geeft aan dat de stukken ook aan het Dorpsplatform zijn gezonden. Paul voegt hieraan toe dat bij de uitnodiging duidelijk is aangegeven dat er extra stukken bij hem ter inzage hebben gelegen en dat hij dit als reaktie op een email van Manon nog eens heeft herhaald. Deze heeft zich echter hiervoor niet bij de secretaris gemeld! Verder geeft Jan Zwaneveld aan dat het bekend was dat reacties van vanavond door hem zouden worden meegenomen.

Arja geeft aan dat de reactie van het Dorpsplatform ook al in de stukken van Companen is verwerkt. Verder geeft zij aan dat de bespreking hiervan in het Stadhuis van Woerden heel matig is bezet.

Manon merkt op dat de actiegroep “behoud polder Lagebroek” het niet eens is met de Nota Wonen.

Henk van Dam antwoord dat Zegveld leefbaar moet blijven en dat hij er van overtuigd is dat de Nota Wonen de signalen uit de bevolking van Zegveld verwoord.

Jan Zwaneveld geeft aan dat er “matig en regelmatig” gebouwd moet worden in fase van bijvoorbeeld 15-20 woningen per twee jaar.

Paul geeft aan dat hij er aan hecht dat er gestemd wordt zodat bekend is hoe de leden er over denken.

De uitslag van de stemming over de vraag wie vóór of tegen het stabilisatiemodel+ is luidt:
8 leden zijn vóór en 3 zijn tegen.

Jan van Amerongen is in principe vóór, maar onder voorwaarde dat dit via inbreidingslocaties gaat (achter Nieuwstraat of achter den Hollander zoals besproken in de werkgroep Leefbaarheid Zegveld) en wil absoluut geen wil géén Vinexwijk zoals de Broeksloot, want dan is Jan tegen.

De conclusie is dus dat het Dorpsplatform Zegveld in ruime meerderheid vóór de Nota Wonen is.

Verder is het Dorpsplatform Zegveld het er over eens dat de naam Broeksloot uit de Nota Wonen worden gehaald, gezien de discussie in de werkgroep Leefbaarheid (zie hieronder)

e. Omtrent de servicewinkel zijn geen nieuwe ontwikkelingen, maar er wordt zeker voortgang geboekt.
f. Aandacht is de vorige keer gevraagd voor een illegaal parkeerterrein op de hoek Uitweg/Leidsestraatweg. De gemeente beziet of hiervoor een oplossing gevonden kan worden, bijvoorbeeld, door de verharding weg te halen en er paaltjes te plaatsen;
g. Gevraagd was een hekje bij het pontje bij de Uitweg een hek te plaatsen, zodat de kinderen niet zomaar op de weg kunnen rijden. Het Dorpsplatform Zegveld is verheugd dat het hekje inmiddels is geplaatst. Joop Verlaan meldt dat er inmiddels een stukje van het hek weg is. Cock geeft aan dat dit door vandalisme is gedaan. Joop geeft als suggestie mee dit maar zo te laten en een en ander op te vullen met tegels, zodat er een “verzamelplaatsje” ontstaat zodat de fietsers daar kunnen staan vóórdat zij oversteken;
h. Dat er voor de danseresjes bij Siveo subsidie aangevraagd zou kunnen worden is een misverstand. . Het Dorpsplatform stelt dat de danseresjes nagenoeg zijn “vergaan” en dat het wellicht beter is deze weg te halen. Dit zou de gemeente moeten doen. Deze neemt contact op met Verwoerd om dit kort te sluiten.
i. De bestrijding van de wilgenhoutrups is te duur omdat de bomen gestoomd moeten worden wat zéér arbeidsintenstief is;
j. Berscherming oude windmolens. Jan heeft de molens in de Meije op de foto gezet en zal dit ook voor Zegveld doen. Daarna bezien of er bijvoorbeeld bij de plan de Venen subsidie te krijgen is;
k. Het Branderpad zou dit jaar worden opgeknapt. De gemeente geeft aan dat dit nog dit jaar (vanaf week 47) gaat plaatsvinden, tegelijkertijd met het Nespad;
l. De voorrangsregeling die gemeenten de mogelijkheid biedt vrijkomende sociale woningen met voorrang toe te wijzen om aan lokale woningzoekenden blijft bestaan in de nieuwe regels die de provincie Utrecht heeft vastgelegd. Een deel van de vrijkomende woningen in Woerden bestemd mag worden voor inschrijvingen vanuit de kleine kern (voorshands Kanis en Zegveld, Kamerik heeft een iets “zwaarder” traject). Voorheen was het gewoon zo dat alle sociale woningen eerst twee weken aan Zegvelders mochten worden aangeboden.
5. Woningbouw langs de Milandweg
De vorige keer is afgesproken dat de wijkwethouder en het DB op korte termijn met de behandelend ambtenaar om tafel gaat zitten om te kijken wat er mogelijk is. Zoals bekend zullen er wat het Dorpsplatform betreft “duurzame” starterswoningen komen. Inmiddels heeft er overleg tussen de gemeente en het DB plaatsgevonden en spreken de gemeente en het DB elkaar op korte termijn om de mogelijkheden wat meer te concretiseren. Beoogd resultaat is in ieder geval acht starterswoningen komen, met als speciaal aandachtspunt dat voor een variant gekozen wordt waarbij de starterswoningen ook in de toekomst starterswoningen blijven. De essentie is dan dat de jongeren wél eigenaar worden, maar niet/minder kunnen “genieten” van speculatiewinst. De woningen worden gebouwd door de SWW via een koopgarantmethode. Waardestijging moet gedeeld worden, waardedaling wordt ook gedeeld. Het Dorpsplatform is het hier van harte mee eens met hieraan de toevoeging dat eerst de starters aan de beurt komen en daarna de doorstromers (géén voorrang voor mensen die al een woning hebben).
6. Jongeren Ontmoeting Plaats / Panna veld
De vorige keer is besloten dat er wel aan JOP moet komen, als daar althans behoefte aan is. De beste locatie was volgens de vergadering het veld naast de speeltuin. Wel zou er goed naar de situering gekeken moeten worden. Een goed voorbeeld is de JOP aan de Essenlaan. De conclusie is dat eerst het Panna veld wordt aangelegd met wat bankjes en dat de ontwikkelingen verder worden afgewacht. De jeugd zal dan zelf ook initiatief moeten tonen en aantonen dat er behoefte is omdat om dit moment dit niet het geval lijkt te zijn.
De voorbereidingen van het pannaveld zijn nagenoeg afgerond. Er komt asfalt in plaats van tegels. Ook financieel is de gemeente – met behulp van het VSB fonds - rond. De volgende keer komen de concrete plannen op de agenda zodat er definitief een besluit kan worden genomen.
7. Inbreidingsplannen Goudriaan
Omtrent de plannen is er nog géén voortgang. Goudriaan is nog bezig met de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Pas daarna kunnen de inbreidingsplannen worden opgepakt.
8. Bestemmingsplan buitengebied
In de vergadering van december a.s. komt Marieke de Groot toelichting geven op het bestemmingsplan (termijnen, gevolgen voor het dorp, etc.). Er komt ook een informatie avond voor de bewoners zodat het plan in de winter de inspraak in kan.
9. Werkgroep leefbaarheid kleine kernen
Er is een werkgroep leefbaarheid kleine kernen, waarin de provincie zit, de gemeente, het dorpsplatform Kamerik en het dorpsplatform Zegveld (Paul Vonk). De afgelopen maanden is de werkgroep tweemaal bij elkaar geweest, éénmaal vóór de vakantieperiode en daarna in augustus. De eerste bijeenkomst was matig bezocht, de tweede duidelijk beter. Hierin hebben de aanwezigen kunnen aangeven welke zaken voor ons dorp belangrijk zijn, wat behouden moet worden en wat niet perse behouden behoeft te worden. Duidelijk werd dat starterswoningen, winkelvoorzieningen, scholen, de dokter/apotheek en een gezond verenigingsleven voor Zegveld erg belangrijk zijn. Qua gebied zien de aanwezigen graag dat het dorp (weer) wat ronder wordt. Het bureau dat het project leidt (Companen) heeft veel huiswerk vanuit de vergadering meegekregen. Zij werken dit uit en komen later dit jaar met een rapport dat ook weer in het Dorpsplatform behandeld zal worden.
10. Volgende vergadering
De volgende vergadering wordt gehouden op 11 december a.s.
11. Rondvraag
- Cock meldt dat de Nijverheidsbuurt vanaf week 44 wordt opgeknapt;
- Manon vraagt naar de ontwikkelingen rondom de Rabobank. Jan Zwaneveld geeft aan dat dit een particulier eigendom is, waarop de gemeente geen invloed heeft. De gemeente is wél bereid de bestemming om te zetten in woningbouw. Paul zal de SWW bellen of zij hiermee plannen heeft.


P. J. Vonk (secretaris/penningmeester)
Zegveld, 11 oktober 2006.