Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Dorpsplatform Zegveld van maandag 12 maart 2007 in de Milandhof te Zegveld.

Aanwezig:
Piet Brak, Joop Verlaan, Jan van Amerongen, Son Tienhoven, Hanneke Kastelein, Manon Verheul, Piet Bremmer, Corry Vink, Henk van Dam en Paul Vonk,

Speciale aanwezigen:
Veronie Hoedemaker (centrum Beeldende Kunst Utrecht), Elise van Andel (beleidsmedewerker recreatie gemeente Woerden).

Afmeldingen zijn er van:
Peter Vermeij, Cok Hoogerbrugge, Jolanda van Luinen, Wim Groenenweg, Jan Zwanenveld.

Toehoorders:
Ruud Mees (VVD), Tineke Mees (Dorpsplatform Zegveld). Theo Voorend (inwoner) en Chris Verheul (CSZ).

A G E N D A :
Opening
Henk opent de vergadering en heet allen welkom. Speciaal welkom worden geheten:
Veronie Hoedemaker (centrum voor beeldende kunst Utrecht) en Elise van Andel (beleidsmedewerker recreatie gemeente Woerden) Ruud Mees (VVD fractie), Tineke Mees (Dorpsplatform Kamerik), Theo Voorend (inwoner) en Chris Verheul CSZ).
Mededelingen/ingekomen en verzonden stukken
Er is bij de agenda een lijst gevoegd van ingekomen en verzonden stukken. Er zijn geen leden die inzage hebben gevraagd.
3. Verslag van de vergadering van 11 december 2006
- Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.
- Naar aanleiding van:
 Henk vertelt wat er in het kader van de Nota Wonen nog moet gebeuren. De nota moet nog worden geïmplementeerd, waarbij het Dorpsplatform een rol kan spelen. In het verleden is het stabilisatiemodel door het AB ondersteund, dat betekent dat er in de komende tien jaar 100 woningen moeten worden gebouwd.
 Met betrekking tot de servicewinkel meldt Piet dat de ontwikkelingen positief zijn
 Manon vraagt of er druk kan worden gezet op het omvormen van de Rabobank in woningen. Duidelijk is dat het om private eigendommen gaat waarop het Dorpsplatform geen invloed heeft.
 Omtrent de Milandweg wordt geconstateerd dat er weinig schot in de zaak zit. Wel zijn de gemeente en het Dorpsplatform Zegveld het er over eens dat er duurzame (koop) starterswoningen moeten komen.
 Inzake de plannen Goudriaan is nog weinig bekend.
 Piet Brak meldt ten aanzien van de windmolens dat het er positief uitziet om er iets mee te gaan doen.
4. Verslag van de vergadering van 24 januari 2007
 Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.
 Ten aanzien van het verslag wordt nog opgemerkt dat vermeld wordt dat dhr. Arnhem aanwezig was, dit moet zijn mevrouw. Arnhem.
 Ten aanzien van de bomenkap vraagt Manon hoe het nu verder zal gaan. Henk antwoordt dat:
o Langs de Hoofdweg de bomen worden gekapt vanwege verkeersonveilige situaties;
o Dat dit nog dit seizoen gebeurt vanwege het verhoogde risico’s als de bomen nog blad dragen;
o Er komt vanuit het Dorpsplatform Zegveld een werkgroep komt die zich onder andere bezig houdt met de herplanting;
o Deze werkgroep voor de zomer nog bij elkaar komt;
o Piet Brak hiervan voorzitter zal zijn (vanuit DB);
o Voor de werkgroep zich hebben gemeld:
 Mevrouw Arnhem;
 Dhr. Kromwijk;
 Mevrouw van Tienhoven;
 Dhr. Brak.
Manon geeft aan dat zij ook graag in de werkgroep zitting wil nemen.
 Bij de besprekingen in de werkgroep zal worden geprobeerd ook het opknappen van het fietspad langs de Hoofdweg worden meegenomen (stuk dat zo laag ligt).
5. Presentatie van Marcus Kuitenbrouwer in verband met kunst in Zegveld
De danseresjes zijn door de eigenaar verwijderd. In de vergadering van 11 december jl. is afgesproken dat Manon bij de gemeente (Marcus Kuitenbrouwer) zou informeren om te bekijken of er in de komende jaren in Zegveld kunstprojecten kunnen worden opgezet, wellicht vanuit het Project de Venen.
Manon heeft een mailwisseling met Marcus Kuitenbrouwer gehad. Marcus gaat zich bezig houden met de portefeuille Cultuur en Media binnen de gemeente Woerden. Hij wil zich oriënteren wat er allemaal op dat vlak is en eens zoeken naar mogelijkheden. In verband hiermee was Marcus voor deze vergadering uitgenodigd.

Helaas had Marcus een foutje in zijn agenda gemaakt waardoor hij niet aanwezig kan zijn. In zijn plaats is aanwezig Elise van Andel, welke samen met Veronie Hoedemaker van het centrum voor beeldende kunst Utrecht, dit agendapunt voor hun rekening nemen.

Henk geeft het woord aan beide dames. Veronie geeft aan dat zij het prettig vindt om te horen wat er op dit punt allemaal speelt in Zegveld. Elise merkt op dat zij – wellicht in tegenstelling tot de gewekte verwachtingen – géén presentatie zal geven maar vooral wil luisteren en punten wil oppakken uit de vergadering.

Manon Verheul merkt op dat de projecten uit de “Slootkunst” lange tijd hebben gestaan, terwijl het toch de bedoeling was dat dit kortstondiger zou zijn. Manon zou graag kunst terugzien die past bij het dorp en vraagt zich af of dit wellicht via of in overleg met de kunstcommissie zou kunnen worden gerealiseerd.

Chris Verheul geeft aan dat de Culturele Stichting Zegveld dit jaar probeert iets te realiseren wat toekomst heeft: Culturele Sporen Zegveld. Hij legt uit dat dit een fietsroute is via de Haak en de Meije in verband met de mogelijke aanwezigheid van een heel oud dorpje (Mi). Mi zal worden meegenomen in de fietsroute. Er zal vanwege de CSZ een scan worden gemaakt waardoor wellicht bekend wordt waar mogelijk dit dorpje/kerkje is geweest.
Afgesproken wordt dat Veronie zal nagaan of dit kan worden gekoppeld aan het plan “de Venen” en zal het Dorpsplatform Zegveld hieromtrent informeren.

Het Dorpsplatform Zegveld en de CSZ vinden dat het goed zou zijn als er voor de danseresjes en de koeien iets aan Zegveldse cultuur terug zou komen. Veronie kent een aantal subsidiekansen. Zij zal bezien of er iets aan Zegveldse cultuur hieruit zou kunnen worden gefinancierd.

Manon oppert om wellicht ook vanuit de recreatieve hoek een werkgroepje Kunst tot stand te brengen, met daarin uiteraard het Dorpsplatform.

Henk denkt verder aan “panelen” langs een culturele route met bijvoorbeeld aandacht voor de gevallen bommenwerper.

Ruud Mees geeft aan dat er bij de gemeente Woerden een loket “spontane zaken” is waarvan uit wellicht iets gerealiseerd kan worden.

6. Evaluatie wijkgericht werken
Op 8 februari heeft de gemeenteraad een rondetafelgesprek gehouden over het evaluatierapport “Evaluatie van het wijkbeheer in Woerden”. Het conceptverslag van deze bijeenkomst is bij de agenda meegezonden. Verder wordt hieronder een deel van de brief van de gemeente weergegeven, waaruit blijkt wat de gemeente van ons verwacht.

De gemeenteraad wil graag van alle partners in het wijkbeheer de meningen horen over de inhoud van dit evaluatierapport. In het rondetafelgesprek is veel gezegd over procedures en werkwijzen en is relatief weinig gesproken over de inhoud van het evaluatierapport. Dat was voor de gemeenteraad aanleiding om aan de wijkplatforms te vragen de inhoudelijke reactie binnen twee maanden schriftelijk aan de raad aan te reiken. De aanwezige platforms waren bereid dit te doen en zegden dit toe.

Om onze reactie op een goede manier te kunnen verwerken, wil de gemeente onderstaande werkwijze volgen:
Een opbouw van uw reactie, die bestaat uit 3 onderdelen, te weten:
a. Commentaar op de aanbevelingen (bladzijde 33, 34 en 35).
b. Commentaar op de overige inhoud van het rapport. Wilt u hierbij steeds het bladzijde nummer vermelden.
c. Opmerkingen over punten, die niet in het rapport staan genoemd, maar die door het platform wel belangrijk worden gevonden voor de verdere planontwikkeling van het wijkbeheer c.q. wijkgericht werken.
De gemeente wil onze reactie uiterlijk 9 april a.s. hebben ontvangen, omdat deze direct daarna naar de gemeenteraad wordt gezonden. Om die reden agenderen wij dit stuk.

Het DB stelt voor dat zij dit namens het platform afhandelt. Het AB stemt hiermee in.

De voorzitter stelt voor dat zoals nu bij de thema avond verkeer – in de toekomst meer aan de hand van thema’s zou kunnen worden vergaderd, de volgende keer bijvoorbeeld als thema “ouderenzorg”. Bij een niet te groot thema zal de vergadering worden gesplitst in twee delen. De vergadering stemt hiermee in.
7. Bespreking concept huishoudelijk reglement
Het DB heeft een concept huishoudelijk reglement opgesteld, als uitwerking op de statuten. Dit concept is bij deze agenda meegezonden. Bij dit agendapunt wordt tevens meegenomen aspecten met betrekking tot de vergaderstructuur, het functioneren van het Dorpsplatform als zodanig en de vertegenwoordiging van het Dorpsplatform. De voorzitter zal – voorafgaande aan de inhoudelijke behandeling – een korte inleiding geven op het “hoe en waarom”.

 Henk licht toe dat het een “open” verhaal is en dat er de volgende keer pas een besluit behoeft te worden genomen.
 Jan merkt op dat tien jaar wel erg zwaar is. Dit zal worden gewijzigd in “meerdere jaren”.
 Verder worden nog een aantal details besproken. Henk zal de inbreng vanuit de vergadering in het stuk verwerken.

8. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
- Pannaveld zou in het voorjaar worden gerealiseerd. Paul zal de gemeente naar de ontwikkelingen vragen;
- Het DB zal het AB op de hoogte houden inzake het project leefbaarheid kleine kernen waarin naast de provincie, het dorpsplatform Kamerik en de gemeente ook het Dorpsplatform Zegveld zitting hebben. Het Dorpsplatform Zegveld heeft met enkele AB leden al een aantal bijeenkomsten gehad, waarbij ook een aantal van de nu aanwezige leden betrokken zijn. Henk licht toe dat nu ingestoken wordt op de versterking van de Milandhof. Uit het Dorpsplatform Zegveld is dat destijds naar voren gekomen als een van de belangrijkste punten voor de leefbaarheid van ons dorp.
- Omtrent “Waterspoor” meldt Manon dat getoetst moet worden aan het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP) en een BRP (is er nog niet). Afgesproken wordt dat dit later nog terugkomt, wellicht als thema.
- Henk meldt dat de voorzitter en de secretaris bij een bijeenkomst zijn geweest in het provinciehuis inzake beleid kleine kernen (5 februari 2007).
- Op 10 april a.s. wordt de thema avond verkeer georganiseerd.
- Op verzoek van het AB zal het DB een soort “nieuwsbrief” ontwerpen aan de hand waarvan het AB periodiek wordt geïnformeerd over lopende zaken.
- Met betrekking tot de ledenlijst wordt gevraagd of wij nog delen van ons dorp missen. Henk antwoordt dat juist bij de oprichting is gelet op een zo breed mogelijke vertegenwoordiging. Zoals in het reglement aangegeven moeten we hier in de toekomst op letten. We moeten zorgen dat binnen het platform de mening van Zegveld gehoord wordt. Ook “deskundigen” op een bepaald gebied zouden lid moeten kunnen worden. Het DB zal met haar voorstellen voor benoeming hiermee rekening houden.
- Hanneke meldt dat de lantaarnpalen regelmatig niet branden. Geantwoord wordt dat zij de klachtenlijn van de gemeente belt;
- Hanneke meldt dat er aan het einde van de Middenweg een caravan staat. Deze blijkt inmiddels te zijn weggehaald.
9. Sluiting

P. J. Vonk
(secretaris/penningmeester)