Verslag van de vergadering van het dorpsplatform van Dinsdag 11 december 2007 om 20.00 uur in de Milandhof te Zegveld.

Aanwezig waren:
Wim Groeneweg (wijkwethouder), Inger van Mourik, Piet Bremmer, Herman Vergeer, Bram Angenent, Joop Verlaan, Arie Langerak, Cok Hoogerbrugge, Son Tienhoven, Manon Verheul, Corry Vink, Henk van Dam, Piet Brak en Paul Vonk (leden), A. van Beek, Jan Brinkhaus, Herman Groen (belangstellenden), Cobi Lekkerkerker en Jolanda van Tol (pers). Totaal 19 personen.

A G E N D A :
1. Opening
 Henk van Dam (voorzitter) opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Speciaal welkom is er voor de nieuwe leden, Bram Angenent en Arie Langerak. Twee andere nieuwe leden (Geertje Bol en Martin van der Zwan) zullen de volgende keer aanwezig zijn. Van de kerk uit Zegveld zal nog een afgevaardigde worden aangewezen.
 Speciaal welkom is er ook voor Piet Bremmer, nieuw DB lid.
 Marjolein de Jong, Jan Zwaneveld, Jan van Amerongen en Hanneke Kastelein hebben zich afgemeld.
2. Mededelingen/ingekomen en verzonden stukken
 Er wordt bij de agenda een lijst gevoegd van ingekomen en verzonden stukken. Er is geen verzoek geweest de stukken te mogen inzien. De volgende zaken uit de lijst komen aan de orde:
o Mail van gemeente inzake kunstwerk. Wim Groeneweg antwoord op een vraag van Manon dat het onlangs gehouden Internationaal Beeldhouwerssymposium tien beelden heeft opgeleverd, waarvan er één voor Zegveld is. De keuze moet nog wel gemaakt worden en een plaats moet nog worden gezocht. De beelden zijn níet van de gemeente en voor de plaatsing is geen budget. Actie: gemeente.
o Omtrent de speeltuin vraagt Manon of nu alles in orde is. Paul zal in het verslag een en ander opnemen. Uit de informatie die Paul heeft gehad blijkt dat de speeltuinvereniging in september overleg heeft gehad met de wijkbeheerder over de kaalslag in de speeltuin. De gemeente wil een nieuwe kabelbaan van staal bestellen. Het heeft langer geduurd dan de bedoeling was omdat gezocht is naar een duurzamer exemplaar. Het bestuur van de speeltuinvereniging is hiermee akkoord gegaan.
Ook heeft het bestuur van de speeltuinvereniging de wijkbeheerder laten weten dat er nog meer toestellen zoals een wip en boter, kaas en eieren weggehaald en niet vervangen zijn, hetgeen niet conform de afspraak is.
 Het DB heeft enige malen overleg gehad met de wijkwethouder over de communicatie. Gevolg hiervan is dat het DB voorlopig maandelijks overleg heeft met de wijkwethouder. Deze intensivering moet leiden tot een adequatere monitoring van de actielijst en de afspraken. Het DB heeft onder andere opgemerkt dat er best een aantal goede resultaten zijn bereikt, maar dat er ook een aantal zaken zijn die volgens het DB te lang duren. Actie: gemeente.
 Het DB heeft zich gebogen over de vraag vanuit het AB om periodiek een communicatiestukje naar de AB leden te zenden. Het DB heeft een actielijst ontworpen waarin de punten van de gemeente staan die onder de aandacht moeten blijven. De gemeente zal worden gevraagd deze lijst periodiek bij te werken. Deze lijst kan dan -
mét een bijgehouden overzicht van ingekomen en verzonden stukken naar het AB worden gezonden. Actie: DB.
 Over het project leefbaarheid is geen nieuwe informatie. Op dit moment wordt het definitieve rapport bijgesteld. Zodra er informatie is, wordt deze aan het AB toegezonden. Wim Groeneweg voegt hier aan toe dat er binnenkort overleg is tussen de Milandhof en de wethouder. Paul merkt op dat het instandhouden van de Milandhof essentieel is voor de leefbaarheid van Zegveld, maar dat het leefbaarheidsproject meer inhoudt. Vele mensen – ook uit het dorp – hebben meegewerkt aan het tot stand komen van het leefbaarheidsplan en er zitten vele mogelijke projecten in . Paul vindt dat het te lang stil blijft en dat dit lastig is uit te leggen aan het dorp. Wim Groeneweg zal nagaan hoe het met de voortgang van het leefbaarheidsproject is. Hij merkt wel op dat de provincie de opdrachtgever is van het project dat de leefbaarheid van de dorp moet versterken. Jan Brinkhaus (Milandhof) merkt op dat hij nog geen exemplaar van het rapport heeft ontvangen. Hij geeft aan dat de Milandhof reeds diverse voorzieningen aan de Zegveldse gemeenschap aanbiedt, zoals diners voor ouderen tussen de middag, het goedkoper ter beschikking stellen van ruimte, etc. Paul stelt verder dat de meeste sporthallen in Woerden eigendom zijn van de gemeente en dat er nu toch snel goede afspraken met de Milandhof moeten worden gemaakt. Actie: gemeente.
 Joop Verlaan vraagt wanneer er nu eens begonnen gaat worden met het Pannaveld aan de Molenweg. Volgens de wedhouder zou dat plaats vinden na de gehele realisatie van de molenweg, omdat het terreintje waar dat veldje moet komen nu een opslag is voor de weg aannemer. Paul antwoordt dat met de gemeente binnenkort wordt overlegd. Tot de aanleg en inrichting heeft het AB al besloten. Omdat het speelveld wordt gebruikt als opslagplaats van materialen ten behoeve van de renovatie van de Molenweg, is de aanleg van het Pannaveld even uitgesteld. Verder is het Dorpsplatform in overleg over de inrichting van het Pannaveld, naar aanleiding van reacties van enkele omwonenden omdat zij vrezen voor hangjongeren bij een Pannaveld. Eind december volgt nog een overleg met wethouder van der Woude. Actie: gemeente en DB.
 De gemeente heeft gemeld dat er op 1 januari een aantal personele wijzigingen zijn op het beleidsterrein wijk- en dorpsgericht werken. Marjolijn de Jong wordt met ingang van 1 januari a.s. beleidsmedewerker sport. Jacqueline Scheenstra – die Marjolein nu al ondersteunt op het gebied van wijkgericht werken – zal Marjolein opvolgen.

3. Verslag van de vergadering van 19 juni 2007
 Tekstueel is het verslag ongewijzigd vastgesteld.
 Naar aanleiding van het verslag:
o Blz. 4: Wim Groeneweg deelt mede dat in het voorjaar van 2008 meer bekend zal zijn over de normering van het buitenwater;
o Het punt windmolens wordt aan de actielijst van de gemeente toegevoegd. Actie: gemeente.
o De themabijeenkomst zorg wordt aan de actielijst toegevoegd. Actie: gemeente.
4. Verslag van de vergadering van 18 september 2007 (thema avond zorg)
 tekstueel
 en naar aanleiding van
Samenvatting van de Thema Avond (ouderen) zorg
1. Er moet wat het dorp betreft dus kleinschalige verpleegzorg komen.
2. Dagopvang voor ouderen moet van de grond komen.
3. Het huidige complex bejaardenwoningen voldoet niet meer aan de eisen van de tijd. Ook hier moet dus iets gebeuren.
4. Inventariseren waar behoeften en mogelijkheden liggen om vrijwilligerswerk te bevorderen.
5. Er zullen zorgwoningen incl. Domotica voorzieningen gerealiseerd moeten worden. Ook kan gedacht worden aan zorgboerderijen (zoals b.v. Thomashuis).

De thema avond zal in overleg met de gemeente nog worden uitgewerkt in concrete acties.
Uiteraard kunnen de ideeën niet al op korte termijn al worden gerealiseerd, maar het is duidelijk er voor de ouderen in Zegveld iets moet worden gedaan en daar gaat het Dorpsplatform zich natuurlijk voor inzetten! De acties komen terug op de actielijst van de gemeente. Manon vraagt aandacht voor het project Domotica. Er zouden al Domotica projecten in de gemeente Woerden zijn (alarmering).
5. Wijkgericht werken
De gemeente Woerden heeft een notitie wijkgericht werken opgesteld. Deze notitie beschrijft hoe de gemeente de inwoners van de wijken en dorpen wil gaan benaderen. Het Dorpsplatform Zegveld speelt voor de gemeente hierin een belangrijke rol.
Het DB heeft de concept notitie wijkgericht werken ontvangen (zie lijst van ingekomen stukken). In een ronde tafelgesprek op het stadhuis - waar ook andere wijk- en dorpsplatforms aanwezig waren – heeft het DB haar mening gegeven. Deze kwam er in grote lijnen als volgt op neer:
 De notitie wijkgericht werken en het persbericht van gisteren stralen een hoge ambitie uit. Wij vinden dit positief en wij zijn er van overtuigd dat de wil er ook is, maar zien ook dat u in de uitvoering nog flink worstelt. Wij moeten u teveel achter de broek zitten en vervullen teveel de aanjaagfunctie.
 Wij zijn het met de gemeente eens dat wij een zelfstandige organisatie zijn;
 Wij zijn het niet met de gemeente eens dat wij eigenaar zijn van ons dorp, dit gaat ons wat te ver. Wij zijn de oren en ogen van ons dorp en – zoals u zelf ook stelt - de spreekbuis van ons dorp. Uiteraard vinden wij dat de Zegvelders als inwoners een rol hebben als het gaat om de leefbaarheid van het dorp, zowel voor wat betreft de leefomgeving zelf als het in stand houden van de (winkel) voorzieningen en wij willen door middel van communicatie de bewustwording hiervan bij de Zegvelder stimuleren. Wij kunnen als Dorpsplatform echter níet de verantwoordelijkheid van de gemeente overnemen. Wij vullen een leemte op die ontstaan is bij de herindeling, een leemte tussen de burgers en bestuurders.
 Wij willen vóór in het proces bij de ontwikkelingen worden betrokken. Bij de eerste pennenstreek of houtskoolschets dus en níet als er al een kant-en-klaar stuk ligt waarmee de gemeente de indruk geeft dat er nog slechts aan de achterkant mag worden gereageerd. Bij écht dorpsgericht werken is er sprake van integrale stukken, dus van gemeente én platform. Deze werkwijze zit nog onvoldoende in de hoofden van organisatie en politiek. Samen werken = sámenwerken.
 Wij vinden dat bij al onze vergaderingen de wijkwethouder, de contactpersoon én een afdelingshoofd aanwezig zijn. Wij moeten in een platformvergadering zaken kunnen doen en een inhoudelijke discussie kunnen voeren. Als u ons écht belangrijk vindt, dan moet u bestuurlijke en ambtelijke capaciteit prioriteren.
 Wij vinden niet dat de aandacht verplaatst moet worden van fysiek naar sociaal. Niet omdat wij sociaal niet belangrijk vinden maar omdat de fysiek ook bijdraagt aan de leefbaarheid van ons dorp (overigens wat is fysiek, schaart u daar woningbouw voor starters en voorzieningen ook onder?). Ons dorp heeft een sterke sociale cohesie, daar staan het verenigingsleven, de kerk en de inwoners zelf voor, maar dit alles moet zeker ook worden ondersteund door fysieke aspecten. Actie: DB.

Na de bijeenkomst heeft de gemeente de zaak goed opgepikt en in een mail (zie lijst van ingekomen stukken en mededelingen) een reactie gegeven. Zij heeft goed ingeschat dat met name de verantwoordelijkheid die de platforms in de notitie proeven te zwaar verwoord is. Daarnaast heeft een aantal platforms ook gesproken over de financiën en de consequenties die zij voorzien voor ondersteuning (door een wijkconsulent). Tevens heeft de gemeente – en dit ervaart het DB als positief – toegezegd de notitie tekstueel opnieuw onder de loep te nemen, omdat de boodschap van de gemeente niet goed uit de notitie naar voren kwam. De gemeente wil ons tot 20 december a.s. de gelegenheid geven om onze reactie op de concept beleidsnotitie schriftelijk aan te geven. Het DB stelt voor in te stemmen met de hierboven gegeven reactie, zodat wij dit in een brief aan de gemeente kenbaar kan maken. Uiteraard horen wij van het AB graag mogelijke aanvullingen!

Met betrekking tot de ondersteuning van de consulent vraagt de gemeente ons aan te geven wat dit betekent in de ondersteuning. Het Dorpsplatform Zegveld is ‘plat’ georganiseerd. Wij werken alleen tijdelijk (zoals bij het Pannaveld en de Hoofdweg) met werkgroepen omdat het continu werken met werkgroepen vooral inefficiënt werkt (afstemming, coördinatie, communicatie). Andere platforms krijgen ambtelijke ondersteuning bij het maken van notulen, het verrichten van administratief werk als het schrijven van brieven, etc. Dit werk gebeurt bij ons door de secretaris. Uiteraard legt dit een bepaald beslag, maar als externen het verslag moeten maken, brieven moeten schrijven, etc. etc. dan bespaart dit volgens ons nauwelijks tijd, omdat hierbij afstemming en aansturing nodig is. Wij zullen bezien op welke wijze wij het budget dat wij krijgen, kunnen aanwenden en zullen hiervoor zonodig voorstellen aan het AB doen.
6. Ontwikkelingen werkgroep bomen
In de vergadering van 24 januari 2007 is de bomenkap een apart gespreksonderwerp geweest. Het verslag van deze vergadering is op 13 maart 2007 vastgesteld. Verder is de werkgroep bomen in de vergadering van 13 maart 2007 geïnstalleerd. Onderstaand een deel van het verslag van 13 maart 2007:
 ‘Ten aanzien van de bomenkap vraagt Manon hoe het nu verder zal gaan. Henk antwoordt dat:
o Langs de Hoofdweg de bomen worden gekapt vanwege verkeersonveilige situaties;
o Dat dit nog dit seizoen gebeurt vanwege het verhoogde risico’s als de bomen nog blad dragen;
o Er komt vanuit het Dorpsplatform Zegveld een werkgroep die zich onder andere bezig houdt met de herplant;
o Deze werkgroep voor de zomer nog bij elkaar komt;
o Piet Brak hiervan voorzitter zal zijn (vanuit DB);
o Voor de werkgroep zich hebben gemeld:
 Mevrouw Arnhem;
 Dhr. Kromwijk;
 Mevrouw van Tienhoven;
 Dhr. Brak.
 Manon geeft aan dat zij ook graag in de werkgroep zitting wil nemen.
 Bij de besprekingen in de werkgroep zal worden geprobeerd ook het opknappen van het fietspad langs de Hoofdweg worden meegenomen (stuk dat zo laag ligt)’.

Vervolgens heeft de gemeente – na een storm in het voorjaar – een onderzoek laten uitvoeren naar de veiligheid van de bomen langs de Rondweg en de Dwarsweg. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat alle Populieren en Abelen langs deze wegen onveilig zijn en moeten worden gekapt. Hoewel dit inhoudelijk niet afwijkt van de afspraken in januari jl. heeft de gemeente – vanwege personeelswisselingen – verzuimd éérst met het Dorpsplatform te communiceren. Dit betekende dus dat de aankondiging al aan de raadsleden was verzonden en voordat de werkgroep kon reageren al aan de pers was medegedeeld. De gemeente heeft onderkend dat dit niet de goede route was. Vervolgens was de werkgroep bomen het niet eens met het rapport van de extern deskundige en vond dat de bomen niet allemaal gekapt zouden moeten worden. De werkgroep heeft hieromtrent met de gemeente gecommuniceerd. De werkgroep vond echter geen gehoor bij de gemeente die van mening bleef, op basis van een rapport van de extern adviseur, dat de bomen niet veilig waren en dus moesten worden gekapt.

Het DB heeft in haar vergadering van 6 november jl. uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen. Hoewel de wijze waarop de gemeente heeft gecommuniceerd ‘niet handig’ was en dit een bepaald beeld op zou kunnen werpen, doet dat volgens het DB niets af aan de verantwoordelijkheid van de gemeente om tot kap de besluiten. Het DB vond vervolgens dat – mede ook gezien de besluiten die het AB heeft genomen (zie verslagen januari en maart) – het beter is om geen energie te steken in een ‘welles nietes strijd’ met de gemeente en het voor het dorp beter is om in te zetten op een kwalitatieve herplant.

Drie leden van de werkgroep bomen waren dermate teleurgesteld dat zij hun functie (lidmaatschap werkgroep) hebben neergelegd. Het DB vond dit uiteraard erg jammer, omdat de herplant juist erg belangrijk is voor de toekomst.

Het DB heeft de leden van de werkgroep vervolgens uitgenodigd voor een gesprek. Op 4 december jl. heeft dit gesprek plaatsgevonden. Hiervan heeft de voorzitter in de vergadering verslag gedaan.

Van de gemeente is inmiddels een afschrift ontvangen van het persbericht waarin staat dat vanaf 3 december 2007 gestart wordt met het kappen van 200 bomen langs de Rondweg en de Dwarsweg. Om het werk vlot te laten verlopen worden zowel de Dwarsweg als de Rondweg afgezet voor doorgaand verkeer. De woningen, bedrijven en boerderijen zullen, behoudens enig oponthoud wel steeds bereikbaar blijven.

Eindconclusie DB:
 Het kappen van de bomen is een onomkeerbare situatie. Het betreft de verkeersveiligheid en dit is een verantwoordelijkheid van de gemeente, níet van het Dorpsplatform Zegveld;
 Omtrent de herplant houdt het Dorpsplatform de gemeente onverkort aan haar afspraken dat het Dorpsplatform Zegveld de gemeente hierin adviseert en zij hierin meepraat.

Reactie vanuit de vergadering:
De heer van Beek (toehoorder) merkt op dat hij het niet netjes vindt hoe er door de gemeente met de werkgroep bomen is omgesprongen.

Manon uit haar ontevredenheid over de gang van zaken en vindt dat de wethouder nog steeds niet is ingegaan op de vragen die zij in haar mail had gesteld. Ook blijft zij van mening dat een gefaseerde kap mogelijk was. Zij stelt verder dat het onderzoek van het externe bureau niet representatief was. Verder vindt Manon dat het feit dat het DB het niet eens was met de werkgroep, in het AB aan de orde had moeten komen. De voorzitter antwoordt dat een werkgroep altijd onder de verantwoordelijkheid valt van het DB en dat het dus niet aan de orde is om per direct verslag te doen aan het AB, dit kan gewoon in een reguliere AB vergadering. Henk is blij dat de gemeente met het Dorpsplatform om tafel gaat zitten rondom de herplant en dat de heer Kromwijk bereid is om te adviseren.

Herman uit zijn ongenoegen over de ophef rondom de bomenkap. De bomen zijn slecht en moeten gewoon worden gekapt, aldus Herman.

Wim Groeneweg antwoordt dat de gemeente het Dorpsplatform zéér serieus neemt. Met de raad was afgesproken dat niet eerder tot grootschalige kap zou worden omgegaan voordat er plannen waren tot herplant waren, tenzij de veiligheid in het geding was. De stormschade aan de bomen aan de Hoofdweg en vervolgens de Rondweg/Dwarsweg volgde daarna. Het rapport toonde aan dat er een onaanvaardbaar risico was. De gemeente moest vervolgens haar verantwoordelijkheid nemen. De wethouder betreurt het dat een nieuwe medewerker het proces van communicatie met de raad en het Dorpsplatform niet geheel goed in beeld had, waardoor de raad eerder van de kapplannen op de hoogte was dan het Dorpsplatform Zegveld. De wethouder geeft vervolgens aan dat hij wel degelijk antwoord heeft gegeven op de vragen die Manon in haar mail heeft gesteld, maar zij wellicht hier niet tevreden mee was. Verder geeft de wethouder aan dat een fasering ook een te rommelig beeld zou geven. Wim sluit af met de wens om samen met het Dorpsplatform herplantingsplannen te willen maken, zodat er tijdig tot herplant kan worden overgegaan. Actie: gemeente.
7. Terugkoppeling actielijst thema avond verkeer
De gemeente heeft alle punten in een actielijst gezet. Het DB heeft deze op 5 december jl. met de gemeente besproken. De lijst wordt door het DB bijgehouden en de acties worden ‘bewaakt’. Belangrijkste punten van de lijst zijn:
 Belijning Middenweg: opdracht is gegeven, zodra het weer het toelaat zullen de lijnen worden getrokken;
 Om vanaf de Meije richting Zegveld aan te geven dat opgelet moest worden voor 3x voorrang van rechts had Studio Gerrit Gerritse voor ons kosteloos een prachtig bord ontworpen (bedankt hiervoor!). Dit bord lijkt helaas teveel op het voorrangsbord en dat was juist níet de bedoeling!
 Het DB heeft nadrukkelijk gevraagd om een zebra op de Middenweg (hoek Beatrixstraat richting monument) en de Molenweg (hoek Bernhardstraat richting Stoof). Hoewel de gemeente om verkeerstechnische redenen geen voorstander is (‘vrijbrief’ voor kinderen voor oversteken) zal de gemeente het verzoek nogmaals beoordelen;
 De opmerkingen omtrent het hard rijden op de Molenweg worden meegenomen bij de herinrichting van de Molenweg;
 Met de speeltuinvereniging wordt door het DB contact opgenomen over het voornemen om fietsklemmen op het terrein van de speeltuin te zetten;
 In de Nieuwstraat komen borden met informatie over overstekende schoolkinderen;
 Het DB zal de Jorai vragen om aandacht voor de verkeersveiligheid rondom de school en de speeltuin;
 Over de drempels nabij Siveo en de tennisvereniging heeft het DB nogmaals gevraagd om échte drempels aan te brengen. De huidige drempels geven een gevoel van ‘schijnveiligheid’ omdat men hier gewoon hard overheen rijdt (is alleen verf). Op diverse plekken in de regio (met dezelfde grondslag als in Zegveld) zijn er drempels waar men echt niet hard overheen rijdt. De gemeente zal dit dringende verzoek vanuit het dorp normaals beoordelen;
 De gemeente zal het kruispunt Milandweg/Molenweg/Hoofdweg/Middenweg apart bezien. Het is een complexe situatie die niet zomaar is op te lossen, maar er wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn;
 Het Dorpsplatform zal via de Berichtgever de inwoners van Zegveld er op attenderen dat juist zijzelf hard rijden binnen ons dorp;
 Er komt een apart onderzoek naar een oplossing van de snelheidsproblemen op de Hoofdweg en Hoofdweg/Uitweg;
 Met betrekking tot de kruising Nijverheidsbuurt/Hoofdweg wordt bij de herinrichting van de Nijverheidsbuurt gekeken wat de mogelijkheden zijn.
Al met al is het DB tevreden dat een aantal zaken is opgelost/aangepakt en dat de gemeente voor diverse andere zaken goed gaat bekijken op welke manier aan de wensen van het dorp tegemoet kan worden gekomen.
De Jorai is ook met acties bezig. Manon Verheul deelt mede dat de OR + MR van de Jorai met het verkeersveiligheid rondom de school bezig zijn. Er is een speciale dag georganiseerd en er zijn bonnen uitgedeeld aan foutparkeerders. Deze actie krijgt nog een vervolg. Wel is het volgens Manon zo dat de situatie lastiger geworden is nu de bouw achter de school is gerealiseerd. Er worden nu ook fietsen op de stoepen gezet. Er wordt gezocht naar oplossingen, bijvoorbeeld een grotere fietsenstalling. Manon voegt hier nog aan toe dat de reacties met betrekking tot de ‘gele kaarten actie’ over het algemeen goed zijn, maar er ook enkele minder positieve reacties zijn. Manon vraagt aandacht voor de belijning langs de Dwarsweg, Molenweg e.d. Het beleid zou zijn dat er langs deze wegen belijning zou worden aangebracht (geen straatlantaarn = belijning). Op verzoek van de heer van Beek zal de totale actielijst op internet worden gezet. Actie: DB.
8. Notitie jeugd en vrije tijd
Van de gemeente is een notitie jeugd en vrije tijd ontvangen. Het DB ziet – gezien de termijn waarop de stukken zijn ontvangen – geen kans om vóór 11 december a.s. al een reactie op te stellen. De gemeente is om uitstel van behandeling gevraagd, zodat het stuk in de volgende AB vergadering kan worden behandeld. Actie: gemeente.
9. Bouw starterswoningen aan de Milandweg
Het DB heeft dinsdagmiddag, 4 december jl. , overleg met de betrokken projectleider van de gemeente gehad. Het DB is positief over de voortgang. Belangrijkste uitgangspunten zijn:
 Het is de bedoeling dat medio zomer 2008 moet met de bouw worden gestart. Als er bezwaren van omwonenden zijn, dan levert dit vertraging op;
 Tijdens het overleg van 11 december a.s. kan het AB aan de hand van een dan beschikbare planning, worden geïnformeerd over het proces;
 De maximumrichtprijs is € 140.000,-- VON;
 Het zullen zogenaamde ‘rug-aan rug-woningen’ worden die ook voor Kamerik zijn ontwikkeld.
Manon vraagt onder welke condities de woningen worden gebouwd. Paul geeft aan dat er goedkope koopwoningen worden gebouwd, maar dat er wordt gezocht naar mogelijkheden om deze woningen tot de categorie starterswoningen te laten blijven horen. Dit kan bijvoorbeeld door een deel van de verkoopwinst ten gunste te laten komen van de woningen (concreet: winst wordt voor deel terugbetaald aan de woningbouwvereniging, deze stopt deze winst in de te verkopen woning, zodat de verkoopprijs gedempt wordt0.
10. Terugkoppeling bezoek gemeente 31 mei 2007 (Tour de Zegveld)
Van de gemeente is het verslag ontvangen. De hoofdpunten uit het verslag zijn:
• Zegveld heeft een sterk kerkelijk netwerk;
• Er zijn 819 jongeren tussen de 0 en 24 jaar;
• Je moet als (import)bewoner wel mee doen;
• De rust en ruimte in Zegveld is goed voor opgroeiende kinderen;
• Relatief weinig kinderen maken gebruik van de peuterspeelzaal (45 van de 150 kinderen);
• Als je ‘anders’ bent en je past je niet aan zul je niet aarden in Zegveld;
• Plek voor bepaalde groep jongeren ontbreekt;
• Ook oudere importbewoners weten Zegveld te vinden;
• Op hoge leeftijd moeten Zegvelders het dorp verlaten;
• Ouderenwoningen aan de Boschsloot worden als ‘misser’ gezien, het voldoet niet aan de huidige norm;
• Project starters / seniorenwoningen is gewenst;
• Algemene opinie: in Zegveld kun je niet eenzaam zijn;
• Hulpverleners constateren wel degelijk eenzaamheid;
• Er is geen verbinding tussen de verschillende kerken;
• Gesprekken met de gezondheidszorg zijn als indringend ervaren, problemen die landelijk spelen zoals drank- en drugsgebruik, (kinder)mishandeling etc. komen ook in Zegveld voor; inwoners lossen hun problemen graag zelf op;
• Ondernemers lijken elkaar niet nodig te hebben; bewustwording is op zijn plaats;
• Agrariërs voelen zich eerder betrokken bij de LTO dan bij de ondernemers;
• Wil je bedrijvigheid houden in Zegveld dan moet er meer samenhang komen en meer gemeenschappelijke belangen;
• Vrijwilligers- en verenigingswerk is in Zegveld een leefwijze;
• Verenigingen houden rekening met elkaar;
• Dorpsplatform denkt ook na over woningbouw, Zorg voor elkaar, eenzaamheid etc.
• Vanuit de Nijverheidsbuurt was er geen ondernemer aanwezig.
• In september organiseert het dorpsplatform een thema-avond over Zorg in Zegveld.
De gemeente wordt gevraagd om in de volgende vergadering met een reactie te komen. Actie: gemeente.
11. Recreatie wandelpaden (zie bijlage)
Het DB stelt voor een werkgroep Wandelpad(en) in te stellen conform bijgaande notitie. Zodra de kavelruil is afgehandeld, kan de werkgroep met de werkzaamheden beginnen. Het doel is het realiseren van een zogenaamde ‘Grechtroute’. Dit zou een wandelroute door de Zegveldse polder moeten zijn die voor publiek toegankelijk is (en voor honden verboden omdat de uitwerpselen van de honden tot veeziekte kunnen leiden). Als leden wordt voorgesteld: Arja de Vink voorzitter), Elise van Andel (beleidsmedewerker gemeente Woerden), Bert de Groot (adviseur), Wim Hoogendoorn, Arie Langerak en Manon Verheul (leden Dorpsplatform Zegveld). Omtrent de communicatie is bepaald dat de voorzitter de spreekbuis is, Henk van Dam de contactpersoon is vanuit het DB en de communicatie met de pers in overleg het bet DB loopt, via de voorzitter van de werkgroep. Van de vergaderingen worden kort verslagen gemaakt die aan de secretaris worden gezonden. De vergadering is akkoord met de instelling van de werkgroep.
12. Diverse bestuurlijke zaken
 De AB leden zullen vóór de volgende vergadering aangeven in welk jaar zij zullen aftreden. Het DB zal hierna een totaal rooster van aftreden maken. Het is natuurlijk, vanwege de continuïteit wel handig als niet teveel leden in een korte periode aftreden, maar wij verwachten dat dit gezien het belang van ons dorp niet zal geschieden. Actie: AB leden.
 Henk vraagt de leden om zich expliciet af te melden als zijn niet naar de vergadering kunnen komen;
 De secretaris zal een ledenlijst maken. Actie: DB;
 De wijkagent en de jongerenwerker zullen worden gevraagd de volgende keer aanwezig te zijn om kennis te kunnen maken. Actie: gemeente/DB.
 Een aantal verenigingen die is aangeschreven heeft aangegeven een afvaardiging te zenden. De volgende aanmeldingen zijn ontvangen:
 Namens Siveo zal de heer A. Angenent worden afgevaardigd;
 Namens de bibliotheek zal de heer M. v.d. Zwan worden afgevaardigd;
 Vervolgens heeft de Zegveldse kerk aangegeven dat op korte termijn een bekend zal zijn wie er namens de kerk wordt afgevaardigd;

Van de RK kerk in de Meije en de Oranjevereniging is een mondelinge reactie ontvangen. Omdat P. Brak ook lid is van de Oranjevereniging en P. Vonk lid is van de kerk in de Meije, worden deze ook als afgevaardigde gezien.

Resumé voorstel:
o Namens Siveo ’60 wordt de heer A. Angenent als AB lid benoemd;
o Namens de bibliotheek wordt de heer M. v.d. Zwan als AB lid benoemd.

Uiteraard is het DB erg verheugd met deze versterking!

12. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
 Wim Groeneweg tipt om Johan Westhuis bij de themabijeenkomst ‘Water’ te betrekken.
 De te nemen acties uit de thema avond zorg komen op de actielijst.
 De actielijst zal op de website worden gezet. Actie: DB.
 De Zuwe zal ook spreekuur gaan houden in de servicewinkel (Coöp).
 Wim Groeneweg deelt mede dat er in de plannen Goudriaan enige beweging zit, er vinden gesprekken met de ontwikkelaar plaats (inmiddels zijn er twee gesprekken geweest). Actie: gemeente.
 Son vraagt wat zij moet doen met klachten over het groen. Zij kan de klachten gewoon aan de klachtenlijn doorgeven.
 Cok geeft als suggestie mee dat het DB input levert voor de visie 2025 van de gemeente, bijvoorbeeld een stukje over zorg. Henk merkt op dat de gemeente in ieder geval het stabilisatiemodel + (instandhouden aantal inwoners) in de visie op zou moeten nemen. Verder zal het DB de visie op recreatie inbrengen.


12. Planning vergaderingen in 2008
De volgende vergaderingen worden gepland (concept):
- Dinsdag 12 februari – inleverdata Berichtgever: 18 februari.
- Dinsdag 27 mei – inleverdata Berichtgever: 16 juni.
- Dinsdag 17 juni thema avond Water (onder voorbehoud) – inleverdata Berichtgever: 15 september
- Dinsdag 23 september – inleverdata Berichtgever: 13 oktober
- Dinsdag 25 november – inleverdata Berichtgever: 1 december

De voorzitter merkt op dat de thema avond níet in de plaats komt van een ‘gewone’ vergadering. Het voorstel is vier maal per jaar een ‘normale’ vergadering en éénmaal per jaar een themavond. De vergadering is het hier mee eens.
13. Sluiting

P. J. Vonk (secretaris/penningmeester)
Zegveld, 11 januari 2008.