Persbericht: bezoekerscentrum Natuurmonumenten in de kern Nieuwkoop.

De Vereniging Natuurmonumenten en de gemeente Nieuwkoop hebben in gezamenlijk overleg besloten een nieuwe richting in te slaan bij de realisatie van een bezoekerscentrum van Natuurmonumenten bij de Nieuwkoopse Plassen. De planontwikkeling zal zich gaan richten op twee locaties: in de kern Nieuwkoop zal op een nader te kiezen locatie een ontvangstruimte voor publiek en relaties worden gerealiseerd; op de oorspronkelijke locatie De Kievit zullen geen nieuwe gebouwen verrijzen, maar worden wel de mogelijkheden voor natuurbeleving verder ontwikkeld gericht op wandelaars en fietsers. Directe aanleiding voor deze koerswijziging is de stagnatie rond de verkeersproblematiek bij de locatie De Kievit en dat hierover op dit moment onvoldoende helderheid kan worden gegeven. 

Verkeersontsluiting De Kievit
Eind 2003 hebben Natuurmonumenten en de gemeente Nieuwkoop afgesproken gezamenlijk te gaan werken aan de realisatie van een bezoekerscentrum bij de Nieuwkoopse Plassen. Als zoeklocatie werd gekozen voor ‘De Kievit’. Deze locatie is gelegen in Woerdense Verlaat, in de noord-oostpunt van de kruising van De Bosweg, de Hollandse Kade, De Meije en de Oude Meije. Van meet af aan was duidelijk dat de ontsluiting van deze locatie bijzondere zorg behoefde. Het aantrekkelijke karakter van deze locatie houdt immers mede verband met het gegeven dat er geen grotere, drukke wegen langslopen. De genoemde wegen hebben een landelijk karakter dat niet aangetast mag worden. De Vereniging Natuurmonumenten en de gemeente Nieuwkoop hebben een goede ontsluiting dan ook als voorwaarde gehanteerd voor een definitieve beslissing over de bouw van een bezoekerscentrum op deze locatie. Hieraan zijn inmiddels de nodige gesprekken met buurgemeenten en andere partijen gewijd. 

Onzekerheid
Het stellen van deze voorwaarde heeft de onrust van veel betrokkenen niet weg kunnen nemen. Zowel door aan- en omwonenden als door de buurgemeenten Bodegraven en Woerden en de provincie Zuid-Holland zijn aanhoudend zorgen geuit. Er is op dit moment nog zoveel onzekerheid rond de verbetering van de verkeersontsluiting van de locatie ‘De Kievit’ dat Natuurmonumenten en de gemeente Nieuwkoop het niet verantwoord achten deze locatie voor de bezoekersvoorziening in de oorspronkelijke opzet te handhaven. Dit zou hebben geleid tot een zeer onwenselijke en langdurige onzekerheid, ook voor de omwonenden en andere betrokkenen. 

Nieuwe richting
Natuurmonumenten en de gemeente Nieuwkoop hebben in goed overleg besloten om met het project voor de realisatie van een bezoekerscentrum een nieuwe richting in te slaan. Hoewel met enige treurnis afscheid wordt genomen van de oorspronkelijke plannen, is er alle vertrouwen dat met de nieuwe koers een resultaat kan worden bereikt dat de voor natuurminnende bezoekers van het plassengebied een duidelijke toegevoegde waarde heeft.
Omdat genoemde voorzieningen in 2007 gerealiseerd zouden moeten zijn, is de genoemde koerswijziging op dit moment ingezet. Hiermee kan nog steeds, in goed overleg met alle betrokkenen, een zorgvuldige procedure worden gevolgd. Ook is er nog ruim voldoende tijd om de invulling van deze nieuwe richting goed gestalte te geven. 

Een bezoekerscentrum van Natuurmonumenten bestaat normaliter uit een gebouw met buitenruimte waarin de bezoeker een scala aan natuurinformatie en natuurbelevingsmogelijkheden wordt geboden. 
Bij de Nieuwkoopse Plassen zal een bezoekerscentrum worden ontwikkeld, waarbij de ontvangstruimte in de kern Nieuwkoop aan de kant van de plassen zal worden gerealiseerd. Een specifieke locatie is hiervoor nog niet gekozen, wel zijn Natuurmonumenten spontaan al enkele suggesties gedaan. Een goede verkeersontsluiting (aansluiting op vaar- en fietsroutes, bestaande wegen en parkeervoorzieningen) zal bij de locatiekeuze wederom een belangrijke voorwaarde zijn. 
Bij de locatie De Kievit zullen natuurbelevingsmogelijkheden nader worden ontwikkeld. Deze zijn vooral gericht op wandelaars en fietsers. 
Tevens zal de gemeente Nieuwkoop voortgaan met het project Bereikbaarheid. Dit is er op gericht om het recreatieve autoverkeer te beheersen en bezoekers aan het plassengebied te stimuleren over te stappen op de fiets en benenwagen of in de kano of fluisterboot.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Natuurmonumenten: Angela Duijndam, programmamanager Beleving Nieuwkoopse Plassen, telefoon 0172 40 84 85 of 06 54 29 53 46 
Gemeente Nieuwkoop: Peter van Steensel, gemeentesecretaris, tevens projectleider Bereikbaarheid Nieuwkoopse Plassen, telefoon 0172-521100